MINISTARSTVO KULTURE

1686

Na temelju članka 49. i 78. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« 69/99), a radi provedbe članka 10. točka b. Pravilnika o obavljanju podvodnih aktivnosti (»Narodne novine« 47/99), ministar kulture donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU I NAČINU IZDAVANJA DOPUŠTENJA ZA OBAVLJANJE PODVODNIH AKTIVNOSTI U DIJELOVIMA UNUTARNJIH MORSKIH VODA I TERITORIJALNOG MORA REPUBLIKE HRVATSKE KOJI SU ZAŠTIĆENI KAO KULTURNO DOBRO

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju kriteriji, postupak i način izdavanja, te sadržaj i oblik dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti (u daljnjem tekstu: ronjenja) u zaštićenim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske koji su zaštićeni kao kulturno dobro.

Dijelovi unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora koji su zaštićeni kao kulturna dobra utvrđeni su člankom 11. Pravilnika o obavljanju podvodnih aktivnosti.

Članak 2.

Dopuštenje iz članka 1. ovoga Pravilnika izdaje se pravnim osobama registriranim za turističku djelatnost - podvodne djelatnosti, instruktažna ronjenja i pružanje usluga u ronjenju (u dalj­njem tekstu: tvrtka registrirana za podvodne djelatnosti) temeljem godišnjeg programa ronjenja (u daljnjem tekstu: program) koji donosi Uprava za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture za svaku godinu najkasnije do 30. studenoga prethodne godine.

Programom ronjenja odredit će se broj dopuštenja koja se u tekućoj godini mogu izdati za područje pojedine županije.

Programom se utvrđuje i visina naknade za ronjenje po osobi i jednom ronilačkom danu.

Godišnjim programom mogu se za pojedine lokalitete nositeljima dopuštenja utvrditi posebni uvjeti, obveze ili povlastice.

Za ronilačke klubove programom se može odrediti neograničeno izdavanje dopuštenja.

Članak 3.

Na temelju godišnjeg programa Uprava za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture najkasnije do 30. studenog tekuće godine za iduću godinu raspisuje natječaj radi dobivanje dopuštenja za ronjenje u zaštićenim dijelovima unutrašnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske.

Natječajem se, u skladu s godišnjim programom, utvrđuje broj dopuštenja koji će se izdati pojedinoj županiji i drugi posebni uvjeti u skladu sa člankom 2. ovoga Pravilnika.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju tvrtke registrirane za podvodne djelatnosti.

Natječaj se objavljuje u »Narodnim novinama«.

Članak 5.

Dopuštenje za ronjenje izdat će se tvrtki registriranoj za podvodne djelatnosti pod sljedećim uvjetima:

- ako ima kategorizaciju *** (vrhunska ronilačka oprema i ponuda) po kategorizaciji Hrvatskog ronilačkog saveza

- ako ima voditelje ronjenja s minimalnom kvalifikacijom R*** ronilac ili instruktor prema kategorizaciji priznatih škola ronjenja registriranih pri Ministarstvu prosvjete i športa.

Članak 6.

Tvrtka registrirana za podvodne djelatnosti koja dobije dopuštenje za ronjenje dužna je omogućiti vođenje organiziranih ronilačkih grupa drugim pravnim ili fizičkim osobama koje prema ovom Pravilniku nemaju pravo na dobivanje dopuštenja, stavljanjem na raspolaganje ovlaštenog voditelja ronjenja s potrebnom dokumentacijom.

Članak 7.

Dopuštenje za ronjenje izdat će se ronilačkom klubu za određene članove kluba.

U dopuštenju za ronjenje iz prethodnog stavka navodi se ime i prezime voditelja ronjenja, imena i prezimena te brojevi članskih iskaznica članova kluba koji sudjeluju u ronjenju te vrijeme u kojem se dopuštenje može koristiti.

Članak 8.

Dopuštenje za ronjenje izdaje, uz prethodnu suglasnost Odjela za arheološku baštinu Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture, nadležni konzervatorski odjel u upravnom postupku.

Rješenje kojim se rješava o zahtjevu za ronjenje sadrži podatke o nositelju, uvjetima, vremenu i mjestu ronjenja, te podatke o voditelju ronjenja.

Rješenje se izdaje za 15 ronilačkih dana.

Rješenje kojim se dopušta ronjenje, nositelj je dužan izvjesiti na oglasnoj ploči u svome sjedištu.

Članak 9.

Sastavni dio rješenja kojim se dopušta ronjenje su obrasci dnevne evidencije ronjenja.

Dnevna evidencija ronjenja sadrži podatke o mjestu i vremenu te o svim osobama koje sudjeluju u podvodnim aktivnostima.

Nositelj dopuštenja dužan je prije ronjenja ispunjenu dnevnu evidenciju ronjenja dostaviti nadležnom konzervatorskom odjelu i Odjelu za zaštitu arheološke baštine Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture.

Dnevnu evidenciju ronjenja potpisuje voditelj ronjenja.

Za vrijeme obavljanja ronjenja nositelj dopuštenja dužan je posjedovati dnevnu evidenciju ronjenja uz potvrdu da je ista predana konzervatorskom odjelu.

Obrazac dnevne evidencije ronjenja sastavni je dio ovoga Naputka.

Članak 10.

Nositelj dopuštenja dužan je:

- postupati s dužnom pažnjom u odnosu na kulturna dobra;

- o svim nedopuštenim podvodnim aktivnostima izvijestiti nadležni konzervatorski odjel, nadležnu policijsku postaju i lučku kapetaniju;

- u slučaju eventualnih nalaza arheoloških predmeta ili lokaliteta izvijestiti nadležni konzervatorski odjel;

- o svim zapaženim promjenama, a posebno oštećenjima ili uništenjima na lokalitetu odmah izvijestiti nadležni konzervatorski odjel, nadležnu policijsku postaju i lučku kapetaniju;

Ukoliko nositelj dopuštenja ne poštuje propisane mjere nadležni konzervatorski odjel pokrenut će postupak oduzimanja dopuštenja i pisano obavijestiti nadležnog inspektora zaštite kulturnih dobara.

Članak 11.

Temeljem odredbi Zakona o upravnim pristojbama, a prema Tar. br. 104 za dobivanje dopuštenja za ronjenje plaća se pristojba u visini od 1.000,00 kn za vrijeme od 15 ronilačkih dana. Pristojba se uplaćuje izravno na račun državnog proračuna broj 30102-630-16, brojčana oznaka 5002.

Potvrdu o plaćenoj pristojbi nositelj je dužan predati prilikom preuzimanja rješenja.

Članak 12.

Nositelj dopuštenja dužan je za svaki ronilački dan i za svaku osobu koja sudjeluje u ronjenju plaćati propisanu naknadu.

Osnovica za obračun naknade za ronjenje je dnevna evidencija ronjenja.

Naknada se uplaćuje na račun Ministarstva kulture u roku 8 dana od obavljenog ronjenja.

Članak 13.

Za namjenska ronjenja (memorijalne manifestacije, ekološke akcije i sl.) ne plača se pristojba iz članka 10. niti naknada iz članka 11. ovoga Pravilnika.

Članak 14.

Nadzor nad obavljanjem ronjenja provodi Ministarstvo kulture.

Nositelj dopuštenja dužan je omogućiti provođenje konzervatorskog nadzora stavljanjem na raspolaganje plovila i ovla­šte­nog voditelja ronjenja uvijek kada to Ministarstvo kulture zatraži.

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-08/00-01-97
Urbroj: 532-03-3/15-00-01
Zagreb, 17. srpnja 2000.

Ministar
dr. sc. Antun Vujić,
v. r.