Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Předpisy pro podvodní činnosti v Chorvatsku

zákon platný od 17.5.1999 - neověřený překlad

autor: Zdeněk Šraier  (publikováno: 20.06.1999)
Na základě článku 1043, odstavec 38, Námořního zákoníku ("Narodne novine", č. 17/94, 74/94 a 43/96) ministr námořnictví, dopravy a spojů vyhlašuje

Předpis o podvodních aktivitách

Předpis byl v roce 2003 novelizován:
  Plné znění novelizovaného předpisu o podvodních činnostech

Článek 1.
Tyto Stanovy upravují podmínky provozování podvodní činnosti (dále v textu: potápění) za účelem zábavy a sportu ve vnitřních a teritoriálních vodách Republiky Chorvatsko.

Za potápění se podle odstavce 1. tohoto článku pokládá každé zdržování se pod hladinou moře osoby, která využívá technických možností potápěčské výstroje za účelem dýchání pod hladinou (potápění s potápěčskou výstrojí).

Článek 2.
Ve smyslu těchto Stanov za potápění s potápěčskou výstrojí se pokládá: Použití přístrojů k fotografování a snímání pod vodou ovládaných s vodního povrchu není ve smyslu těchto Stanov pokládáno za potápění.

Článek 3.
Za potápěčskou výstroj se pokládá autonomní potápěčská výstroj, napojená potápěčská výstroj a technické potápěčské pomůcky.

Za autonomní potápěčskou výstroj se podle těchto Stanov pokládá souprava skládající se z nádrže se stlačeným kyslíkem či vzduchem, anebo s jinou plynovou směsí určenou k dýchání, z dýchacího podvodního přístroje, jenž má potápěč na sobě a z kompenzátoru vztlaku i z potápěčských měřících přístrojů.

Za napojenou potápěčskou výstroj je pokládáno vybavení, při jehož použití se směs k dýchání dodává s vodního povrchu, a potápěč je s vodním povrchem spojen trubkami a kabelem.

Za technické pomůcky jsou pokládána veškerá ostatní zařízení, kterých se používá k pohybování a zdržování se pod mořským povrchem, s lidskou posádkou.

Článek 4.
Zóna potápění musí být viditelně označena.

Označování se provádí bójemi umístěnými uprostřed zóny potápění, jsou oranžové nebo červené barvy, o průměru nejméně 30 centimetrů anebo potápěčskou vlajkou (oranžový trojúhelník s bílou diagonální čarou či námořní vlajka značící písmeno "A" z Mezinárodního signalizačního kódu, anebo je to potápěčská vlajka, vysoko vztyčená na plavidle z něhož probíhá potápění).

V noci musí být bóje opatřeny svítilnou s žlutým či bílým bleskovým světlem, viditelnou do vzdálenosti nejméně 300 metrů.

Za značení při potápění z článku 2., odstavec1., řádek 1. a 2. těchto Stanov zodpovídá přímo potápěč.

Značení při potápění z čl. 2. odstavec 2., řádek 3. se provádí v souladu s podmínkami uvedenými v povolení, které z hlediska bezpečnosti plavby vydává příslušná správa přístavu v souladu s článkem 7. těchto Stanov, přičemž za správné značení zodpovídá pořadatel soutěže.

Za značení při potápění z článku 2., odstavec1., řádek 4. zodpovídá osoba provádějící potápěčský výcvik.

Článek 5.
Státní příslušníci Republiky Chorvatsko jakožto i cizí státní příslušníci smějí provozovat potápění pouze na základě platného potápěčského průkazu.

Potápěčské průkazy z odstavce 1. tohoto článku vydává Chorvatský potápěčský svaz.

Potápěčský průkaz z odstavce 1. tohoto článku má platnost jednoho roku ode dne vydání.

Potápěčský průkaz se vydává pouze osobám, které mají odpovídající potápěčskou kvalifikaci, uznávanou Ministerstvem školství a sportu.

Potápěčský průkaz obsahuje údaje a je vytištěn na formuláři, jak je znázorněno na Dodatku 1, jenž je součástí těchto Stanov.

Chorvatský potápěčský svaz je kromě potápěčského průkazu povinen zajistit, aby každý komu bude průkaz vystaven byl zároveň informován o tom, na kterých místech je potápění zakázáno a na kterých místech je povoleno pouze organizované potápění; též musí informovat o důležitých telefonních číslech pro případ potápěčské nehody a poskytnout i další důležité informace související s podmínkami potápění, jak je předepsáno těmito Stanovami i dalšími příslušnými zákony a předpisy.

Článek 6.
Výcvik potápěčů lze provádět podle programu schváleného Ministerstvem školství a sportu.

Kurz se přihlašuje písemnou formou u Chorvatského potápěčského svazu.

Po dobu trvání praktického výcviku účastníků kurzu v moři, instruktor je povinen mít seznam účastníků kurzu ověřen razítkem právnické osoby, v rámci které se výcvik provádí, kopii přihlášky Chorvatského potápěčského svazu ověřenou Chorvatským potápěčským svazem a souhlas příslušné správy přístavu vztahující se k bezpečnostním podmínkám plavby.

Článek 7.
Sportovní soutěže se mohou konat pouze na základě předchozího souhlasu správy přístavu.

Žádost o vydání souhlasu z odstavce 1. tohoto článku se musí podat u správy přístavu nejméně osm dní před začátkem soutěže.

V souhlasu z odstavce 1. tohoto článku správa přístavu určuje jaká opatření je nutno provést v průběhu soutěže.

Článek 8.
Úhrada za vydání potápěčského průkazu je v Republice Chorvatsko 100,00 kn.

Chorvatský potápěčský svaz je povinen každoročně v lednu podat Ministerstvu námořnictví, dopravy a spojů zprávu o počtu vydaných potápěčských průkaz za uplynulý rok.

Kromě zprávy z odstavce 2. tohoto článku, Chorvatský potápěčský svaz podá Ministerstvu námořnictví, dopravy a spojů Návrh na účelové vynaložení prostředků shromážděných vydáváním potápěčských průkazů z článku 5. těchto Stanov.

Tato částka, které bude účelově využito, činí netto 60% z obnosu uvedeného na potápěčském průkazu.

Těchto prostředků bude použito výhradně k zlepšení bezpečnostních podmínek plavby a potápění, k zvýšení úrovně služeb poskytujících pomoc potápěčům, kteří utrpěli nehodu, k ochraně kulturního a přírodního dědictví podmoří a k propagaci potápěčství v Chorvatsku, a to po písemném schválení Ministerstva.

Článek 9.
Největší povolená hloubka sportovně - rekreačního potápění se vzduchem je 40 metrů.

Článek 10.
Potápění není dovoleno:
a) v oněch částech vnitřních vod patřících přístavům, přístupům do přístavu, přístavním kotvištím a místům s hustým provozem,
b) v oněch částech vnitřních a teritoriálních vod Republiky Chorvatsko, na které se vztahují zvláštní předpisy, anebo je to upraveno akty příslušného orgánu státní správy.
c) ve střežených a zvláštních mořských rezervacích, v přírodních parcích a v dalších chráněných částech moře i podmoří (např. Malostonski záliv, Limský záliv, přírodní park Telašćica aj.),
d) v národních parcích Brijuni, Kornati, Krka a Mljet,
e) v blízkosti zakotvených válečných lodí a střežených vojenských objektů v pobřežním pásmu ve vzdálenosti menší než 100 metrů.
Povolení k potápění z odstavce 1. tohoto článku vydává:
k bodu a): teritoriální příslušná správa přístavu,
k bodu b): orgán státní správy, který vyhlásil zvláštní nařízení nebo jiný akt,
k bodu c a d): Státní správa na ochranu okolí s přihlédnutím k podmínkám, které jsou upraveny nařízením vztahujícím se k chraněným přírodním oblastem,
k bodu e): Ministerstvo obrany Republiky Chorvatsko.
Příslušné orgány uvedené v odstavci 2. tohoto článku podají Ministerstvu vnitra a Ministerstvu námořnictví, dopravy a spojů zprávu o vydaných povoleních.

Článek 11.
Potápění je povoleno pouze s předem vydaným povolením příslušného orgánu v následujících zónách ve vnitřních a teritoriálních vodách Republiky Chorvatsko:
ZÓNA VIS
území omezeno souřadnicemi:
A - Š=42°55.00 N  D=15°40.00 E
B - Š=42°55.00 N  D=16°20.00 E
C - Š=43°08.00 N  D=15°40.00 E
D - Š=43°08.00 N  D=16°20.00 E
(zahrnuje ostrovy Vis, Biševo, Svetac a Brusnik se všemi příslušejícími mořskými útesy a mělčinami).
ZÓNA LASTOVO
území omezeno souřadnicemi:
A - Š=42°40.00 N  D=16°27.00 E
B - Š=42°40.00 N  D=17°10.00 E
C - Š=42°49.00 N  D=16°27.00 E
D - Š=42°49.00 N  D=17°10.00 E
(zahrnuje ostrovy Sušac, Kopište, Lastovo, ostrovní skupiny Donji školji a Vrhovnjaci se všemi příslušejícími mořskými útesy a mělčinami).
ZÓNA PALAGRUŽA
území omezeno souřadnicemi:
A - Š=42°22.00 N  D=16°14.00 E
B - Š=42°22.00 N  D=17°21.00 E
C - Š=42°24.00 N  D=16°14.00 E
D - Š=42°24.00 N  D=16°21.00 E
(zahrnuje všechny ostrovy skupiny se všemi příslušejícími mořskými útesy a mělčinami).
ZÓNA MLJET
Zahrnuje mořské pásmo v šířce 300 metrů od pobřeží ostrova jakož i všechny ostrůvky a útesy v zóně 2000 metrů od pobřeží ostrova.
ZÓNA JABUKA
Mořské pásmo v šířce 300 metrů kolem ostrova, včetně mělčiny Jabuka.
ÚZEMÍ PREMUDA
vrak lodě "Szent Istvan"
Mořské pásmo v šířce 300 metrů kolem pozice 44°14.88 N  14°26.26 E.
ÚZEMÍ NOVIGRAD
Vrak lodě "Coriolanus"
Mořské pásmo v šířce 300 metrů kolem pozice 45°19.09 N  13°25.25 E.
ÚZEMÍ SV. IVAN NA PUČINI
Vrak lodě "Baron Gautsch"
Mořské pásmo v šířce 300 metrů kolem pozice 44°56.25 N  13°34.43 E.
ÚZEMÍ PELJEŠAC
Vrak lodě "S-57"
Mořské pásmo v šířce 300 metrů kolem pozice 42°51.20 N  17°30.00 E.
ÚZEMÍ ŽIRJE
Mořské pásmo v šířce 300 metrů kolem pozice 43°40.00 N  15°40.15 E.
ÚZEMÍ CAVTAT
Mořské pásmo v šířce 300 metrů kolem pozice 42°35.45 N  18°12.30 E.
Povolení k potápění z odstavce 1. tohoto článku vydává Ministerstvo kultury.

Orgán z odstavce 2. tohoto článku podá o vydaných povoleních zprávu Ministerstvu vnitra a Ministerstvu námořnictví, dopravy a spojů.

Článek 12.
Dozor nad potápěním, jak je předepsáno těmito Stanovami, mohou vykonávat v rámci své kompetence potápěčští dozorci jmenovaní Ministerstvem školství a sportu.

Výjimkou je dozor nad potápěním v národních a přírodních parcích, v nichž kromě osob z odstavce 1. tohoto článku, mohou dozor vykonávat i oprávněné, úřední osoby, podle předpisů platných v oblastech chráněné přírody.

O zjištěných nesprávnostech jsou povinni podat zprávu nejbližší správě přístavu nebo policii, anebo dostavit zprávu Ministerstvu školství a sportu.

TRESTNÍ USTANOVENÍ

Článek 13.

Pokuta ve výši 3.000,00 - 15.000,00 kun bude uložena právnické osobě za námořní přestupky jestliže:
  1. neoznačí místo potápění, anebo toto místo neoznačí podle předpisu (článek 4.),
  2. pořádá sportovní soutěž bez předem opatřeného souhlasu správy přístavu (článek 7.),
  3. pořádá sportovní soutěž na zakázaných místech bez povolení (článek 10. a 11.).
Za přestupek z odstavce 1. tohoto článku bude uložena pokuta i odpovědné osobě v právnické osobě ve výši od 2.000,00 až 5.000,00 kun.

Článek 14.
Pokuta ve výši 1.000,00 - 4.000,00 kun bude uložena za námořní přestupek fyzické osobě jestliže:

Článek 15.
Pokuta ve výši 2.000,00 - 5.000,00 kun bude uložena fyzické osobě za námořní přestupek, jestliže se potápí na zakázaných místech bez povolení (článek 10. a 11.).

Článek 16.
Za námořní přestupky z článku 14. a z článku 15. těchto Stanov bude fyzické osobě na místě činu uložena pokuta ve výši 500,00 kun.

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 17.

Dnem nabytí platnosti těchto Stanov pozbývají platnosti Stanovy podvodní činnosti z 29. září 1995. ("Narodne novine" číslo 91/95).

Potápěčské přihlášky ověřené správou přístavu, v souladu se Stanovami podvodní činnosti z 29. září 1995 ("Narodne novine" číslo 91/95), platí do uplynutí data uvedeného v přihlášce.

Členské průkazy Chorvatského potápěčského svazu vydané do dne nabývání účinnosti těchto Stanov, v souladu se Stanovami podvodní činnosti z 29. září r.1995 ("Narodne novine" číslo 91/95), platí jako potápěčské přihlášky do 31. prosince 1999.

Dnem nabytí účinnosti těchto Stanov pozbývají členské průkazy Chorvatského potápěčského svazu platnosti jako potápěčské přihlášky.

Tyto Stanovy nabývají platnosti osmý den ode dne zveřejnení v "Narodne novine" - sbírce zákonů.

Třída: 011-01/99-01/30
Č.j.:530-01-99-4
Zagreb 3. května 1999

Ministr
mag. Željko Lužavec, v.r.

DODATEK 1

Potápěčský průkaz je vytištěn dvojjazyčně na modrém papíru velikosti 87 x 57 mm a obsahuje následující údaje: Průkaz zataven do plastu na přístroji, který zajišťuje Chorvátský potápěčský svaz.

Přední strana povolení

Zadní strana povolení

Originální znění v chorvatské sbírce zákonů 47/1999 vypadalo takhle

Orientační neověřená mapka zakázaných a omezených oblastí Orientační neověřená mapka zakázaných a omezených oblastí

autor: Zdeněk Šraier