Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Předpisy pro výuku potápění v Chorvatsku

zákon platný od 24.10.2000 - neověřený překlad

autor: Milan Nachtigal  (publikováno: 11.09.2001)
redakčně zpracoval: Zdeněk Šraier
Na základě článku 7, odstavec 2, článku 9 Zákona o sportu ("Narodne novine", č. 111/97 a 13/98), článku 3 odstavce 2, článku 7 a 9 odstavce 2 Zákona o tehničkoj kulturi ("Narodne novine", č. 76/93 a 11/94) ministr školství a sportu vyhlašuje

Pravidla o podmínkách, za nichž se provádí výuka potápění a sportovně - rekreačního potápění

Článek 1.

Těmito pravidly se stanovují podmínky které musí splňovat právnické i fyzické osoby, registrované k provádění výuky potápění a sportovně rekreačního potápění (dále v textu: výuka potápění), pro provádění této činnosti v Chorvatské republice.

Článek 2.

Právnické a fyzické osoby registrované k provádění výuky potápění musejí mít odpovídající prostory, výstroj a osoby odborně způsobilé k výuce potápění v souladu s požadavky těchto pravidel.

Článek 3.

Prostor pro provádění výuky potápění se považuje za odpovídající pokud se vněm mohou konat přednášky a další aktivity kurzu předepsané programem výuky.

Článek 4.

Právnické a fyzické osoby registrované k provádění výuky potápění musejí mít nejméně následující vybavení: Právnické a fyzické osoby registrované k provádění výuky potápění musejí disponovat kromě výše popsaného vybavení s:
  1. učebnou nebo jiným vhodným prostorem pro výuku kurzu
  2. výukovými pomůckami a didaktickým materiálem v souladu s programem.

Článek 5.

Výuku potápění mohou provádět osoby způsobilé k vykonávání těchto činností v souladu s školskou soustavou Chorvatské republiky. Výuku potápění může provádět aktivní licenzovaný instruktor který má potvrzení o odborné způsobilosti Ministerstva školství a sportu.

Ministerstvo školství a sportu vydává potvrzení dle předchozího odstavce tohoto článku na základě licence Chorvatského potápěčského svazu a mezinárodních potápěčských organizací uvedených v příloze těchto pravidel. Seznam mezinárodních potápěčských organizací jejichž kvalifikace a licence jsou uznány v Chorvatské republice je přílohou těchto pravidel a je jejich neoddělitelnou součástí.

Článek 6.

Právnické a fyzické osoby registrované k provádění výuky potápění musí mít program a způsob výuky v souladu s požadavky těchto pravidel.

Článek 7.

Výuka potápění se může provádět pouze podle programů odsouhlasených ministerstvem školství a sportu.

Odsouhlasení programu provádí Povjerenstvo za podvodne aktivnosti ministerstva školství a sportu.

Článek 8.

Na závěr programu výuky potápění se prověřují znalosti, vědomosti a schopnosti různými postupy, což je plně záležitostí školy. (Tento článek se mi obtížně překládá - smyslem je pravděpodobně, že kurzy by měly být zakončené něčím jako zkouškou, přičemž za to odpovídá příslušná škola - pozn. překl.)

Článek 9.

Osobě, která tímto prověřením znalostí zakončí kurz, se vydá potvrzení o úspěšném zakončení programu výuky potápění, odborné schopnosti či způsobilosti.

Potvrzení podle odstavce 1 tohoto článku vydává provozovatel výuky potápění.

Vzor potvrzení podle odstavce 1 tohoto článku je součástí těchto pravidel.

Článek 10.

Právnické i fyzické osoby registrované pro provádění výuky potápění, mohou začít vykonávat tuto činnost po té co ministerstvo školství a sportu potvrdí, že splňují podmínky uvedené v zákoně o sportu a těmito pravidly.

Článek 11.

K žádosti o posouzení splnění požadavků pro zahájení činnosti výuky potápění se přikládají doklady o splnění podmínek zákona o sportu a těchto pravidel.

K žádosti podle předchozího odstavce se přikládá:

Cizí státní příslušníci navíc přikládají pracovní povolení vydané podle zákona o zaměstnávání cizinců a program výuky potápění i didaktické pomůcky pro které se žádá odsouhlasení vše přeložené do chorvatštiny.

Článek 12.

Dozor nad právnickými a fyzickými osobami které provádějí výuku potápění a sportovně rekreační potápění provádějí inspektoři podvodních činností.

Inspektory podvodních činností jmenuje ministr školství a sportu na návrh Povjerenstva za podvodne aktivnosti.

Inspektorem podvodních činností může být osoba která má kvalifikaci nejméně instruktor potápění a 10 let potápěčské praxe a současně nejméně 3 roky pracuje jako instruktor.

Inspektor podvodních činností samostatně provádí dozor a je odpovědný za způsob provádění dozoru nebo způsobu zabezpečení požadavků zákona či těchto pravidel.

Inspektoři podvodních činností se jmenují do odvolání.

Inspektoři podvodních činností mají průkaz kterým prokazují svůj služební stav a pravomoci. Vzor průkazu je přílohou těchto pravidel a je jejich nedílnou součástí.

Článek 13.

Při výuce potápění a při provádění sportovně-rekreačního potápění se zejména kontroluje: Při kontrole jsou instruktor a osoba zodpovědná za školu povinni inspektorovi podvodních činností předložit k nahlédnutí požadovanou dokumentaci, další informace a vysvětlení potřebné pro kontrolu a také zajistit podmínky pro nerušený průběh kontroly,

Článek 14.

Inspektor je povinen nařídit přerušení výuky potápění nebo rekreačně-sportovního potápění jakmile zjistí, že při provádění podvodních činností jsou ohroženy životy nebo zdraví potápěčů, nebo pokud se podvodní činnosti provádějí na místě kde jsou takové aktivity zakázané.

Osoba odpovědná za provádění výuky potápění je povinna postupovat podle pokynů inspektora.

Článek 15.

O provedené kontrole inspektor podvodních činností sestaví zprávu.

Zpráva podle odstavce 1 tohoto článku obsahuje:

  1. popis zjištěného stavu
  2. opatření platící v potápěčské škole či centru, přijatá opatření k odstranění zjištěných nedostatků
  3. opatření požadovaná nadřízeným orgánem státní správy
  4. termíny k splnění opatření
Zpráva musí být jasná a napsaná na odpovídajícím formuláři, který je součástí těchto pravidel.

Zpráva se vyhotovuje ve třech exemplářích, jeden dostává osoba odpovědná za šklu potápění, nebo instruktor potápění, jeden se zasílá ministerstvu školství a sportu a jeden zůstává inspektorovi.

Osoba odpovědná za potápění, nebo instruktor mohou připojit vyjádření ke zprávě inspektora podvodních činností.

Článek 16

Tato pravidla vstupují v platnost osmý den ode dne uveřejnění v Narodnim novinama

Klasa: 620-01/00-01-77.
Urbroj: 532-04-02/1-003
Zagreb, 10. listopada 2000.

Ministr školství a sportu
DrSc. Vladimir Strugar, v. r.

Příloha pravidel o podmínkách pro provádění výuky
potápění a sportovně-rekreačního potápění.

Seznam mezinárodních potápěčských organizací jejichž průkazy, případně licence se uznávají v Chorvatské republice.

1. Na základě článku 5, odstavec 5 Pravidel o podmínkách pro provádění výuky potápění a sportovně-rekreační potápění (Narodne novine, č. 105/2000) se potvrzuje seznam mezinárodních potápěčských organizací jejichž průkazy a licence se uznávají v Chorvatské republice.

2. Mezinárodní potápěčské organizace jejichž průkazy a licence se uznávají v Chorvatské republice jsou:

3. Seznam mezinárodních potápěčských organizací jejichž průkazy a licence se uznávají v Chorvatské republice je nedílnou součástí Pravidel o podmínkách pro provádění výuky potápění a sportovně-rekreační potápění.

Klasa:
Urbroj:
Zagreb

Ministr školství a sportu
DrSc. Vladimir Strugar, v. r.

Originální znění v chorvatské sbírce zákonů 105/2000 vypadalo takhle

autor: Milan Nachtigal
redakčně zpracoval: Zdeněk Šraier