Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Stanovy CMAS

překlad SČP 1997

autor: Sládek Tomáš  (publikováno: 01.01.1999)

Redakční předmluva

Překlad jsem získal za účelem zveřejnění na Svazu českých potápěčů. Na Stranách potápěčských neprošel žádnou redakční ani jazykovou korekturou, proto prosím adresujte poznámky o chybách překladateli.


Asociace     - Sdružení
Federace     - Svaz
Konfederace   - Spolek,
Commission    - komise
Committee    - komise, výbor
Body       - orgán
Board      - rada
Bureau      - úřad
College     - kolegium

Administration  - administrace, správa
Auditor     - revizor účtů
Prezident    - předseda
Vice Prezident  - viceprezident, tajemník


Enumerativní   - výčetní
Quorum      - nejnižší počet účastníků zasedání jako podmín-
          ka, aby mělo schopnost se usnášet.
Kasace      - zrušení soudního rozhodnutí pro formální nebo
          věcnou vadnost
Limitativní   - restriktivní, omezující

Rules of Procedure      Pravidla Postupu


Assembly Board        Výbor Shromáždění
Assembly Bureau       Úřad Shromáždění

C.M.A.S. Head Quaters    Vrchní Vedení C.M.A.S.
Confederation Administration Administrativa Konfederace
Commision of Appeal     Komise pro Odvolání

Directory Commitee Bureau  Úřad Řídícího Výboru
Disciplinary Jurisdiction  Disciplinární Právní Orgán
    Organ
Disciplinary Commission

Executive Bureau       Výkonný Úřad

General Assembly       Všeobecné Shromáždění,Valná Hromada,
  Ordinary, Extraordinary     Řádná, Momořádná
Governmental Body      Vládní Orgán

International Olympic    Mezinárodní Olympijský Výbor
    Committee

Legal Commission       Právní Komise

Managing Board        Řídící Výbor
Medical and Prevention    Lékařská a Preventivní komise
    Commission

National Association     Národní Asociace
National Federation     Národní Federace
N.O.C. - National Olympic  Národní Olympijský Výbor
    Committee
O.C.C. - Organization    Smluvní Organizace C.M.A.S.
  Covenanted with C.M.A.S.

Public Body         Veřejný Orgán

Regional Body        Národní Orgán

Scientific Committee     Vědecká Komise
Sports Committee       Sportovní Komise

Technical Committee     Technická Komise

World Underwater       Světová Podvodní (Potápěčská)
    Confederation        Konfederace - C.M.A.S.
World Underwater       Zóna X - Světové Podvodní
  Confederation - Zone X      Konfederace
   WORLD UNDERWATER FEDERATION

   SVĚTOVÁ POTÁPĚČSKÁ FEDERACE
             C.M.A.S

              HISTORIE

Dne 28. září 1958 delegáti z následujících Federací: Federativní
Republika Německé, Belgie, Brazilie, Francie, Řecka, Itálie,
Monaka,  Portugalska, Švýcarska,  Spojených Států Amerických
a Jugoslávie se sešli v Bruselu u příležitosti kongresu nezávislé
Mezinárodní Konfederace shromažďující všechny podvodní disciplí-
ny.

   S tímto zaměřením se konalo shromáždění v Monaku 9,10 a 11,
ledna, 1959 a bylo převzato rozhodnutí ustavit "World Confedera-
tion of Underwater Activities" (Světovou Konfederaci Podvodních
Činností) ve zkratce C.M.A.S.

   Tato Konfederace uspěla, obzvláště ve vztahu ke všem funkcím
a povinnostem "Comité des Sports Sous-Marins" (Podvodní Sportovní
Komise) International Confederation of Sport Fishing (Mezinárodní
Konfederace Sportovního rybolovu) založené 22. února 1952.

   Tyto následující Federace a Asociace níže uvedené s předsta-
viteli příslušné Constituent Assembly (součásti shromáždění),
mají právo být považováni za zakládající členy Konfederace:


           USTANOVENÍ


           KAPITOLA 1.

 NÁZEV, ÚSTŘEDÍ, ZAMĚŘENÍ, TRVÁNÍ


1.1  NÁZEV

1.1.1 Název Konfederace jest:
    - Francouzky CONFEDERATION MONDIALE DES ACTIVITIES
          SUBAQUATIQUES
    - Anglicky  WORLD UNDERWATER FEDERATION
          (Světová Podvodní Federace)
    a zkráceně  C.M.A.S.


1.2  ÚSTŘEDÍ

1.2.1 Ústřední kancelář Konfederace je ustavena v Římě, 00196
    (Itálie) Viale Tiziano 74.

1.2.2 Do jiné země může být přenesena pouze z rozhodnutí Extra-
    ordinary General Assembly (Mimořádného Valného Shromáždě-
    ní).


1.3  ZAMĚŘENÍ

1.3.1 C.M.A.S. je nevýdělečná organizace, přísně civilní povahy.

1.3.2 Zaměření C.M.A.S. je vývoj a podpora, jakýmikoli přiměře-
    nými prostředky, porozumění a zachování (konzervace) pod-
    vodního světa zrovna tak jako výcvik vodních a podvodních
    sportů a činností.

1.3.3 C.M.A.S. usiluje konkrétně:

    a) ze sportovního pohledu
      - vydat pravidla pro mezinárodní soutěže různých spor-
       tovních disciplín;
      - uznat právo na organizování oficiálních soutěží;
      - vydávat jejich kalendář,
      - potvrdit jejich výsledky
      - potvrdit různé rekordy dosažené v disciplínách uzná-
       vaných Pravidly Konfederace.
      - ustanovit C.M.A.S. komisaře, soudce a experty
      - aktivně podporovat bezdopingové sportovní chování

      Všichni soutěžící, zúčastnění v jakékoliv soutěži or-
      ganizované a pod patronátem C.M.A.S. jsou amatéři
      a zúčastňují se pouze z důvodů sportovních a tak vylu-
      čují jakoukoli přímou či nepřímou odměnu.

    B) z technického pohledu
      - kodifikovat a unifikovat po celem světě podvodní
       signály mezi potápěči;
      - unifikovat pravidla potápěčské výuky;
      - vydat a rozšířit pravidla zkoušek na získání dekretu
       potápěče;
      - doporučit odpovídajícím autoritám v každé zemi aby
       provedla nezbytná legislativní a statutární opatře-
       ní, bude li to kauza.

    C) z vědeckého hlediska
      - shromáždit Podvodní Federace a Asociace nebo Výbory,
       které jsou specializované na podvodní výzkum, nebo
       které se chtějí zejména vědeckému potápěním věnovat.

1.3.4 Obecně
    - organizovat ustavení nových Národních Podvodních Federa-
     cí nebo Asociací v těch zemích, kde dosud neexistují;
    - pozorně prohlížet zákony a směrnice vztahující se k je-
     jich zaměření a snažit se je unifikovat;
    - v rámci jejich zaměření organizovat mezinárodní výstavy
     a soutěže;
    - mít patronát nad všemi mezinárodními událostmi, které
     jsou v rámci jejich zaměření;
    - působit na přijetí Konfederace do všech sportovních a
     kulturních organizací, zejména do International Olympic
     Committee (Mezinárodního Olympijského výboru);
    - obecně všemi vhodnými prostředky koordinovat podvodní
     aktivity po celém světě.

1.3.5 K tomu aby byl schopen schopen uskutečnit svůj záměr, může
    C.M.A.S. k jeho zajištění podstoupit všechny finanční
    operace (majetek, akcie a nemovitý majetek) při zajištění,
    že nezmění svůj přísně civilní a nezávislý ráz činnosti.


1.4  TRVÁNÍ

1.4.1 Trvání Konfederace je neomezené.


            KAPITOLA 2

 USPOŘÁDÁNI, PŘIJETÍ A VYLOUČENÍ,
         ČLENSKÉ POPLATKY


2.1  USPOŘÁDÁNÍ

2.1.1 C.M.A.S. je v podstatě složen z nevýdělečných Národních
    Federací nebo Asociací Podvodních Činností, které se mohou
    aplikovat buď ve spojení ve třech komisích - sportovní,
    technické a vědecké - nebo ve dvou z nich, nebo dokonce
    pouze v jedné, jak bude psáno níže. Článek 3.1 uvedený
    níže bude o těchto komisích pojednávat.

2.1.2 Jestliže nebude existovat Národní Federace, může být do
    C.M.A.S. přijat Veřejný Orgán zodpovědný za organizaci a
    řízení podvodních činností v zemi.

2.1.3 Avšak není li v jedné zemi do C.M.A.S. přijata ani Národní
    Federace ani Veřejný Orgán, může Řídící Výbor akceptovat
    přijetí Národního Orgánu s právem na O.C.C (1) volit, ale
    ne vetovat, jak je uvedeno dále. Tento Národní Orgán musí
    být statutárně nevýdělečný orgán.

2.1.4 Jestliže se několik Národních Orgánů ze stejné země, kde
   není žádná Národní Federace ani Veřejný Orgán, samo začlení
   do C.M.A.S., pouze nejstarší může uplatnit právo veta. Ale
   jestliže Národní Federace, která zůstává suverénní ve svých
   rozhodnutích se přihlásí za člena do C.M.A.S., Národní
   Orgán nebo Orgány ztratí své právo volit a rozhodovat ve
   prospěch Národní Federace uznané jako skutečný představitel
   podvodních činností v zemi.

Note:
(1) Organization Covenanted with C.M.A.S. - organizace zajištěná
  smlouvou s C.M.A.S.


2.2  PŘIJETÍ

2.2.1 Přijetí jsou prohlášena Výkonným Výborem s výhradou pro
    potvrzení nejbližším Všeobecným Shromážděním.

2.2.2 Přijímací dotazník podepsaný zákonným představitelem žáda-
    jícího orgánu musí obsahovat podrobnou historii a charak-
    ter podvodní činnosti v dotazované zemi.

2.2.3 Musí přijít s kopií aplikovaných Federálních nebo Asociač-
    ních stanov a složením Výkonného Výboru ve funkci.

2.2.4 V případě konkurujících dotazníků mezi dvěma nebo více Fe-
    deracemi pro stejnou zemi, pouze dotazník ověřený Vládním
    Úřadem nebo Národním Olympijským Výborem (National Olympic
    Committee - N.O.C.) bude přijat.

2.2.5 To samé se vztahuje na přihlášky mezi několika Asociacemi
    pro ty země, ve kterých není Národní Federace.

2.2.6 Za symbolický charakter bude považován věk organizace,
    číselný rozměr, prováděné činnosti, uznání autoritami země
    atd.

2.2.7 Jestliže skupina cítí aby převzala jinou skupinu skrze
    její žádost, mající stejné způsobilosti (skupiny) dříve
    přijaté do C.M.A.S. jako jako představitele té samé země,
    náhrada by měla být provedena pokud je to možné, pouze se
    souhlasem dříve přijaté organizace.

2.2.8 Nebude-li dříve přijatá skupina souhlasit s tím aby byla
    nahrazena jinou skupinou, potom nahoře uvedené kritérium
    musí být vzato v úvahu při vyhlášení soudu.

2.2.9 Jestliže kandidatura předloží k její soudní kauze spornou
    otázku, Výkonný Výbor bude tento případ referovat na
    následujícím obecném shromáždění k rozhodnutí.

2.2.10 V případě konkurenčních kandidatur do Sportovní Komise ze
    stejné země mezi Národní Podvodní Federací a Asociací, je
    priorita dána Federaci.

2.2.11 Žádost kandidáta do Technické Komise a Vědecké Komise musí
    být odeslána Ústředím (Head Quaters - Secrétariat Général)
    doporučeným dopisem na Národní Federaci, je-li tato přija-
    ta za člena.

2.2.12 Národní Federace může vetovat přijetí jiné Asociace téže
    země za člena do stejné Komise podle podmínek zajištěných
    ve Směrnicích Postupů v rozmezí do konečného termínu 60
    dní po dodání doporučeného dopisu. Po tomto konečném ter-
    mínu bude Národní Federace jako kdyby ji byl dán souhlas.

2.2.13 Možnost použití shora uvedeného veta je přesně definována
    ve Směrnicích Postupů.

2.2.14 Přístup Federace nebo Asociace do jakékoli Komise C.M.A.S.
    předpokládá plné respektování těchto ustanovení.


2.3  ČLENSKÉ POPLATKY

2.3.1 Asociace přijaté za člena C.M.A.S. platí členský poplatek
    za každou Komisi do které jsou přijati.

2.3.2 Výše členského poplatku je stanovena Všeobecným Shromáždě-
    ním.


2.4  REZIGNACE - SUSPENDOVÁNÍ - VYŠKRTNUTÍ

2.4.1 Každá organizace přijatá za člena C.M.A.S. může rezignovat
    z jedné nebo více komisí zasláním doporučeného dopisu.

2.4.2 Předepsaný poplatek za běžný rok je stále splatný.

2.4.3 Každá organizace přijatá za člena C.M.A.S. může být také
    suspendována nebo vyškrtnuta z listiny členů, zejména za
    neplacení členských příspěvků, nedodržování Stanov a Pra-
    videl ani jakéhokoli rozhodnutí C.M.A.S. nebo za jakoukoli
    činnost proti záměrům Stanov a tím podkopat její činnost,
    její rozvoj zrovna tak jako její dobrý běh.

2.4.4 Jestliže, po přijetí za člena C.M.A.S., se aktivity Fede-
    race nebo Asociace zmenší do takového bodu, že ve skuteč-
    nosti již není déle zastupujícím (reprezentantem), může
    být její vyloučení z členství taktéž vysloveno.

2.4.5 Jakékoli rozhodnutí o suspendování nebo vyškrtnutí záleží
    na Disciplinární Komisi, vyjma když je vyškrtnutí vyslove-
    no z důvodu neplacení členských poplatků.

2.4.6 Vyškrtnutý člen se může odvolat proti rozhodnutí Discipli-
    nární Komise.

2.4.7 Rozhodnutí o vyškrtnutí pro neplacení členských příspěvků
    spadá mezi výsadní práva Výkonného Výboru a je konečné.


            KAPITOLA 3

             KOMISE

3.1  KOMISE

3.1.1 Tři Komise C.M.A.S.:
    dříve definované činnosti C.M.A.S. jsou rozděleny mezi tři
    komise, jejichž vlastní poslání jsou jak následuje:

    a) Sportovní Komise
     se hlavně zabývá všemi problémy, které vyplývají ze
     soutěží různých sportovních disciplín, obzvláště Spear
     fishingu, ploutvového plavání, orientace, podvodního
     ragby a podvodního hokeje, vypracovávají pravidla pro
     mezinárodní soutěže, ustanovují komisaře delegáty a
     soutěžní soudce, rozhodují možné stížnosti (protesty) a
     potvrzují výsledky.

    b) Technická Komise
     se zabývá všemi problémy vyplývajícími z přístrojového
     potápění, obzvláště zlepšením dostupného materiálu,
     nebo vytvářením nových přístrojů. Obzvláště kontroluje
     (řídí) jednotnost pravidel  potápěčského výcviku a
     zlepšování mezinárodního systému certifikace.

    c) Vědecká Komise
     se zabývá všemi problémy, které vyplývají z potápění
     pro vědu.
     Přispívá potápěči vědeckým výcvikem, obzvláště umožně-
     ním že vědci a specialisté pracují v komisi.

3.1.2 Sportovní Komise
    Pouze jedna organizace pro zem může být členem Sportovní
    Komise.

3.1.3 Technická Komise
    Kromě toho že Národní Podvodní Federace nebo Asociace nebo
    Vládní Orgán, Asociace nebo organizace specializované v
    přístrojovém potápění mohou aplikovat spojení v Technické
    Komisi následujícími ustanovením podle článku 2.2 těchto
    Ustanovení.

3.1.3.1 Tento člen nebude mít volební právo ani v komisi ani ve
    všeobecném shromáždění.
3.1.3.2 Organizace, které se  věnují praktickému rekreačnímu
    potápění (potápěčské obce, potápěčská centra připojená k
    hotelu atd.....) mohou, ať jsou jejich legální postavení
    jakákoliv, podepsat předepsanou dohodu s C.M.A.S. podle
    které prohlašují, že budou dodržovat technická pravidla,
    normy a bezpečnostní předpisy C.M.A.S.. Tímto počinem se
    stávají smluvní organizací C.M.A.S. (O.C.C.- Organization
    Covenanted with C.M.A.S.)
3.1.3.3 Za kontrolu kvality je zodpovědná Technická Komise.
3.1.3.4 Za podepsání kontraktu je zodpovědný Výkonný Výbor.
3.1.3.5 Jestliže v zemi o které se jedná je Národní Federace
    převzatá za člena Technické Komise a obdržela-li rovnost
    jejich certifikačního systému s tím co má C.M.A.S., bude
    informována o každém požadavku kontraktu a může vetovat
    podepsání kontraktu podle podmínek jak je zajišťují
    Pravidla Postupů.

3.1.4 Vědecká Komise
    Kromě toho že Národní Podvodní Federace nebo Asociace nebo
    Vládní Orgán, Asociace nebo organizace specializované ve
    vědeckém  výzkumu, nebo  které si  přejí věnovat se
    specificky  více vědeckému  potápění, mohou aplikovat
    spojení ve Vědecké Komisi při dodržení následujících
    ustanovení v článku 2.2 těchto Stanov.
3.1.4.1 Tento člen nemá právo volit  ani v Komisi ani na
    Všeobecném Shromáždění.

3.1.5 V Technické a Vědecké Komisi, nahoře uváděné, přináleží
    právo veta pouze Národním Federacím nebo Asociacím nebo
    Státním Orgánům.


            KAPITOLA 4

  VŠEOBECNÁ SHROMÁŽDĚNÍ - PRŮBĚH

4.1  SHROMÁŽDĚNÍ
    Všeobecná Shromáždění jsou typu Řádná a Mimořádná

4.1.1 Všeobecné Shromáždění sestává z:
    delegátů Národních Federací Podvodní Činností nebo jakého-
    koli Státního Orgánu přijatého do Sportovní, Technické
    nebo Vědecké Komise (jedné nebo druhé ze tří nebo ze
    zbývajících dvou).
4.1.1.2 Každý takto definovaný člen, zplnomocněný právem svého
     prezidenta, nebo nebylo-li to možné, jedním z jeho členů
     nesoucím plnou moc povinně podepsanou prezidentem a ruč-
     ně psanou zmínkou "GOOD FOR PROXY" (dobré pro zplnomoc-
     nění), psané v jazyce země člena.
4.1.1.3 Každý člen je oprávněn volit po podepsání prezenční lis-
     tiny a předložení stvrzenky vydané Vrchním Vedením
     C.M.A.S., které stvrzuje, že člen zaplatil členský po-
     platek v současném a minulém roce.
4.1.1.4 Každý člen organizace, který není schopen navštívit (zů-
     častnit se) Shromáždění, může dát plnou moc, tak jak je
     zajištěno v kapitole 6 těchto Stanov.
4.1.1.5 Hlasování poštou je zakázáno.
4.1.1.6 Pouze členové volící, podle řádu C.M.A.S., kteří předlo-
     žili všechna požadovaná oprávnění a vyplnili své povinné
     závazky, mají právo zúčastnit se různých voleb
4.1.1.7 Každý člen může vyslat na Všeobecné Shromáždění tolik
     pozorovatelů, kolik si přeje, vydá-li jim delegační pří-
     kaz (oprávnění) k předložení Výboru Shromáždění.
4.1.1.8 Tito autorizovaní pozorovatelé se mohou zúčastnit debaty
     pouze prostřednictvím oficiálních delegátů své vlastní
     organizace.

4.1.2 Moc a kvalifikace Shromáždění
4.1.2.1 Rozhodnutí členů skupiny se přijímá na Shromážděních,
     která jsou kvalifikována jako Řádná a Mimořádná, podle
     povahy rozhodnutí, která se mají přijímat.
4.1.2.2 Rozhodnutí Všeobecného Shromáždění  má působnost na
     všechny členy C.M.A.S., včetně členů nepřítomných a di-
     sidentů (odpadlých členů)

4.1.3 Ustanovení vztahující se na všechna Shromáždění
4.1.3.1 Svolání Shromáždění - místo schůzky
     a) Všeobecné Shromáždění svolává prezident Konfederace
      nejméně tři měsíce předem, oběžníkovým dopise nebo,
      jestliže si to členové požadují, doporučeným dopisem
      se stvrzenkou placenou těmi kteří tuto službu vyžadu-
      jí.
      Jestliže Všeobecné Shromáždění není schopno rokovat
      vzhledem ke quoru (minimálnímu počtu účastníků pro
      schopnost rozhodování), je svoláno druhé Shromáždění,
      které se musí sejít během šesti měsíců od prvního,
      stejným způsobem a za stejných podmínek.
      Oznámení a podmínky svolání jsou stejné jako v pro-
      gramu prvého.
      Toto druhé Shromáždění rokuje bez jakýchkoli požadav-
      ků quora.
     b) Shromáždění se setkávají na Vrchním Vedení C.M.A.S.,
      nebo jakémkoli jiném místě, doporučeném Výkonným Vý-
      borem během každého Shromáždění, pro konání Shromáž-
      dění následujícího.
      Avšak Shromáždění svolaná po druhé se budou konat na
      registrovaném Vrchním Vedení.
4.1.3.2 Pořad jednání
     Pořad jednání Shromáždění je určen Řídícím Výborem.
     Je uveden v oběžníkových a oznamovacích dopisech.
     Avšak více členů, kteří reprezentují nejméně pět členů
     Federací, mohou požadovat o zahrnutí do pořadu jednání
     jakékoliv návrhy rezoluce s výjimkou těch, které se za-
     bývají zavedením kandidátů Výkonného Výboru.
     Požadavky na zavedení do pořadu jednání musí být adreso-
     vány do Vrchního Vedení C.M.A.S. nejpozději 60 dní před
     Shromážděním.
     Kromě toho, může každý člen vyjádřit přání o zahrnutí
     návrhu rezoluce do pořadu jednání.
     Řídící Výbor Svazu může toto přání přijmout nebo jej od-
     mítnout.
     Tyto návrhy rezoluce jsou poté včleněny do pořadu jedná-
     ní Shromáždění.
     Takto vypracovaný pořad jednání musí obíhat mezi všemi
     členy nejméně 45 dní před Shromážděním.
     Všeobecné Shromáždění nemůže rokovat o položkách, které
     nejsou v pořadu jednání - nemůže ve druhém povolání, vy-
     volaném nedostatečným quorem, rokovat podle odlišného
     pořadu jednání než byl prvý.
4.1.3.3 Prezenční listina
     Pro každé Shromáždění je sestavena prezenční listina
     včetně:
     - identifikace pro každého přítomného člena a hlasy
      které on má;
     - identifikace pro každého zastupujícího člena a hlas
      který on má a pro které mu byla dána zplnomocnění.
      Zplnomocnění náležitě zkontrolovaná se připojí k pre-
      zenční listině.
     - Prezentační listina na okraji podepsaná přítomnými
      členy a reprezentanty, je ověřena jako správná sekre-
      tářem Kanceláře Shromáždění.
4.1.3.4 Kancelář Shromáždění
     Všeobecné Shromáždění je po právu předsedáno prezidentem
     Konfederace nebo v případě jeho absence a nebo, není-li
     schopen, jedním z místopředsedů zvolených Výkonným Úřa-
     dem absolutní většinou. Jestliže žádný nedostane tuto
     většinu, bude zvolen s relativní většinou během druhého
     hlasování.
     Funkce sčítačů hlasů jsou splněny třemi nebo více členy
     ustanovenými mezi členy orgánů, jak je určeno v článku
     7.2 těchto Stanov.
     Takto utvořená Kancelář ustanoví Sekretáře, který nemusí
     být volícím členem Shromáždění.
     Takto utvoření členové  Kanceláře budou kontrolovat
     a potvrzovat podpisem prezenční listinu, dohlížet na
     správný průběh debat, řešit neshody sešlostí, kontrolo-
     vat výsledky voleb, zajišťovat jejich regulérnost a na
     konec kontrolovat koncipování zápisu.
4.1.3.5 Hlasování, počet hlasů
     1) Pro Řádná a Mimořádná Všeobecná Shromáždění je quorum
      vypočítáváno na základě počtu všech hlasů Konfederace
      založeném na posledním roce.
     2) Každý člen má jeden, dva nebo tři hlasy, s ohledem na
      počet Komisí do kterých je přijat za člena tak jak je
      určeno v článku 3.1 zde výše.
     3) Hlasování se provádí a je projeveno ukázáním rukou,
      vyjma když prezident nebo Výkonný Úřad požaduje volbu
      tajnou.
      Mimo  to  na  návrh  jednoho  delegáta, členové
      představující 5% hlasů mohou taktéž požadovat tajné
      volby.
     4) Ustavení členů Výkonného Úřaduje prováděno povinně
     tajným hlasováním.
4.1.3.6 Zápisy z rokování Všeobecného Shromáždění - kopie -
     Výtahy
     1) Rozhodnutí z Všeobecného Shromáždění jsou dány ve
      známost v zápisech zahrnutých ve speciální knize, oz-
      načené a parafované.
      Tyto zápisy jsou podepsány členy Kanceláře Shromáždě-
      ní bez opomenutí takových formalit znamenajících anu-
      lování rokování.
     2) Kopie nebo výtahy zápisu z rokování Všeobecného Shro-
      máždění jsou platné, pro předložení soudnímu tribuná-
      lu nebi kdekoli jinde, jestliže jsou podepsány prezi-
      dentem C.M.A.S., místopředsedou případně zástupcem za
      prezidenta, který není schopen, nebo dvěma členy Vý-
      konného Úřadu.

4.1.4 Zvláštní ustanovení pro Řádná Všeobecná Shromáždění
4.1.4.1 Termíny kompetence, výkon, quorum, většina
     Řádné Všeobecné  Shromáždění je to,  které přijímá
     rozhodnutí, která nemění Stanovy, obzvláště:
     - slyší zprávu prezidenta C.M.A.S. a rozhoduje o jejím
      schválení.
     - debatuje a hlasuje o  hlášeních Výborů a Komisí
      připojených k pořadu jednání.
     - zkoumá  vyúčtování,  bilance,  vyúčtování  roků
      následujících po posledním Všeobecném Shromáždění a
      poslouchá hlášení auditora (revizora účtů).
     - dává kvitance pokladníkovy a Výkonnému Úřadu.
     - zkoumá  a přijímá  Pravidla a  Postupy jak jsou
      koncipovány a nabídnuty Řídící Komisí.
     - stanovuje příspěvkové poplatky pro přijetí za člena
      pro každou Komisi Konfederace.
     - debatuje a hlasuje o přihláškách za člena.
     - ustanovuje 15 členů Výkonného Úřadu
     - kompletuje Výkonný Úřad o
      - zvolení prezidenta C.M.A.S.
      - zvolení generálního sekretáře C.M.A.S.
      - potvrzení volby prezidentů Komisí, kteří se automa-
       ticky stávají tajemníky (viceprezidenty) C.M.A.S.
      - propůjčuje hodnost Čestného Prezidenta, Tajemníka
       nebo Člena v každé jednotlivé organizaci která vý-
       znamně přispívá ke studiu a poznání (porozumění)
       podvodního světa.
4.1.4.2 Svolává se nejméně jedenkrát za každé dva roky.
4.1.4.3 Všeobecné Shromáždění účinně rokuje na první povolání
     pouze když docházejících nebo zastupujících členů je
     nejméně jedna čtvrtina celkového počtu hlasů Konfedera-
     ce.
4.1.4.4 Na druhé povolání není požadováno quorum.
     Rozhoduje při většině hlasů členů přítomných nebo zastu-
     pujících s kterými může disponovat.

4.1.5 Zvláštní ustanovení pro Mimořádné Všeobecné Shromáždění
    Termíny kompetence výkonů Mimořádného Shromáždění

4.1.5.1 Mimořádné Všeobecné Shromáždění je tím jediným orgánem
     schopným měnit Směrnice ve všech jejich ustanoveních a
     vyslovit rozpuštění Konfederace.

4.1.5.2 Mimořádné Všeobecné Shromáždění povolané, aby změnilo
     Stanovy, je svoláno na návrh Výkonného Úřadu nebo členů
     tvořících Všeobecné Shromáždění a představujících nejmé-
     ně jednu třetinu hlasů.
4.1.5.2.1 V obou případech jsou návrhy na zlepšení včleněny do
     pořadu jednání Všeobecného Shromáždění, který musí být
     odeslán nejméně tři měsíce předem.
4.1.5.2.2 Shromáždění musí sestávat z nejméně jedné polovičky po-
     vinných volících členů, oficiálních nebo zastupujících,
     kteří představují nejméně polovinu hlasů.
4.1.5.2.3 Nebude-li tohoto čísla dosaženo, je Shromáždění svoláno
     opět, nejméně 15 dní poté a tentokráte může účinně ro-
     kovat ať je číslo přítomných členů jakékoli.
4.1.5.2.4 V každém případě, Stanova může být pozměněna pouze vy-
     slovením dvou třetin hlasů.

4.1.5.3 Všeobecné Shromáždění povolané aby vyslovilo rozpuštění
     Konfederace je je svoláno obzvláště s tímto záměrem.
4.1.5.3.1 Rozpuštění může být vysloveno pouze tří čtvrtinovou
     většinou hlasů členů oficiálních nebo zastupujících,
     představujících nejméně dvě třetiny celkových hlasů
     C.M.A.S. ve své celistvosti.
4.1.5.3.2 V případě rozpuštění, Všeobecné Shromáždění určí jedno-
     ho nebo více komisařů pověřených likvidací aktiva Kon-
     federace.

4.1.6 Právo komunikace volících členů

4.1.6.1 Každý člen Asociace má právo dostat spojení na Vrchní
     Vedení C.M.A.S., k dosažení nezbytných dokumentů (urče-
     ných zde níže) které jemu nebo jí umožní vyslovit se,
     jsa si plně vědomí, k řízení a běhu Konfederace.
4.1.6.2 Druh těchto dokumentů, podmínky pro jejich přepravu
     poštou a jejich dostupnost členům jsou ustanoveny jak
     následuje:
     - Následující dokumenty musejí být zaslány všem členům
      Asociace čistých 45 dní před setkáním Shromáždění:
      a) formulář plné moci,
      b) seznam členů Výkonného Úřadu
      c) text a vysvětlení důvodů návrhu rezoluce začleněné
       do Programu jednání.
      d) informace o kandidátech na Výkonný Úřad, jestliže
       ten případ nastane.
      e) v případě Řádného Všeobecného Shromáždění bilanční
       arch, vyúčtování a připojené dokumenty.
     - Následující dokumenty musí být k dosažení pro každého
      volícího člena Vrchního Vedení C.M.A.S..
      a) pro údobí 45 čistých dní předcházejících setkání
       Všeobecného Sjezdu, text navrhované rezoluce a
       hlášení Výkonného Úřadu.
      b) údobí 15 čistých dní předcházejících setkání Řádné-
       ho a Mimořádného Všeobecného Shromáždění, seznam
       volících členů, registrovaných a kontrolovaných na
       místě Správou Konfederace a počtem hlasů který je
       každému členu umožněn.
      c) kdykoliv v roce následující dokumenty, týkající se
       prošlých třech let podřízených Všeobecnému Shromáž-
       dění:
       - hlášení Výkonného Úřadu,
       - bilanční arch, vyúčtování a připojené dokumenty,
       - všechny dokumenty týkající se rokování Shromáždě-
        ní.


4.2  Komise Všeobecného Shromáždění

4.2.1 Každá Komise svolává svoje Všeobecné Shromáždění u příle-
    žitosti Řádného Všeobecného Shromáždění Konfederace a po-
    každé, když se objeví nutnost.

4.2.2 Tato Všeobecná Shromáždění vyslechnou hlášení každé zodpo-
    vědné Komise a rozhodne o návrzích a konceptů které každá
    Komise uvádí na Všeobecném Shromáždění Federace. Taktéž
    každá Komise zvolí svého prezidenta, jednoho nebo více
    místopředsedů a tajemníka navrženého prezidentem Komise.

4.2.3 Komise mohou také zvolit - se souhlasem Výkonného Úřadu
    - další zodpovědné osoby, nezbytné pro jejich dobrý běh.

4.2.4 Kandidatury na prezidentství v Komisi musí dosáhnout Vrch-
    ní Vedení C.M.A.S. 60 dní před datem Všeobecného Shromáž-
    dění spolu s malým souhrnem kandidátových činností.

4.2.5 I když může nastat případ, že se Všeobecné Shromáždění
    vzdá těchto nároků na kandidáta.

4.2.6 Obdržení kandidáti budou kolovat 45 dní před Všeobecným
    Shromážděním, ve stejné době jako kandidatury na zvolení
    řídící Komise a Pořadu Jednání.

4.2.7 Formality týkající se kandidatur, plných mocí, voleb a tr-
    vání pověření jsou napsány v článku 6.1.2, 6.2.1 a 6.3
    včetně.
           KAPITOLA 5.

          ADMINISTRACE

5.1  VÝKONNÝ ÚŘAD

5.1.1 C.M.A.S. je řízen Řídícím Výborem o 20 členech který
    zahrnuje:
    - prezident C.M.A.S.
    - generální sekretář C.M.A.S.
    - tři tajemníci C.M.A.S.
    - 15 členů z nichž jeden je zvolen pokladníkem
    všichni jsou zvoleni Všeobecným shromážděním
    Výkonný Úřad pokrývá přednostní práva která Stanovy nepo-
    nechávají pro Všeobecné Shromáždění, nebo jiný Konfederač-
    ní Orgán.

5.1.2 Členové Řídícího Výboru jsou zvoleni tajnou volbou Vše-
    obecným Shromážděním na dobu čtyř let. Mohou být znovuzvo-
    leni.

5.1.3 Do Výkonného Úřadu mohou být zvoleni osoby mající plnole-
    tost, svá civilní a občanská práva splňují následující
    požadavky:
    - osoby mající stejnou státní příslušnost jako je navrho-
     vané Federace,
    - osoby mající jinou statní příslušnost zajišťující že ži-
     jí nebo vykonávali profesionální zaměstnání v zemi po
     dobu nejméně tři roky a nejméně šest měsíců každý rok.
    - lidé navržení Výkonným Úřadem.

5.1.4 Výkonný Úřad se setkává nejméně dvakrát v roce na svolání
    prezidentem, nebo na požadavek nejméně poloviny jejich
    členů.

5.1.5 Účinně rokuje pouze za přítomnosti nejméně jedné třetiny
    členů.

5.1.6 Zápisy o rokování Výkonného Úřadu jsou podepsány preziden-
    tem a sekretářem.

5.1.7 Členové Výkonného Úřadu nemohou být odměněni za poslání
    kterými byli pověřeni.

5.1.8 Pokladník ověřuje oprávnění předkládaná na refundaci ná-
    kladů, bez přítomnosti žádající osoby.

5.1.9 Termíny kompetence Výkonného Úřadu

5.1.9.1 Výkonný Úřad řídí Konfederaci.
     Má největší moc provádět nebo schvalovat jakýkoliv akt,
     který nespadá do kompetencí Všeobecného Shromáždění
     a který neodporuje ani Zákonu ani Stanovám.
     Obzvláště:
     a) Studuje všechna pozměnění ve Stanovách před tím, než
      jsou předloženy Mimořádnému Všeobecnému Shromáždění
      ke schválení.
     b) Koncipuje pravidla postupu a předkládá je Řádnému
      Všeobecnému Shromáždění ke schválení.
     c) Dohlíží na amatérismus a striktní dodržování Konfede-
      račních předpisů.
     d) Kontroluje běh Dohodových Organizací.
     e) Kontroluje pokladníkovo finanční řízení.
     f) Rozhoduje zda jsou či nejsou návrhy Komise přiměřeně
      právem vymáhatelné.
     g) Konstituuje Disciplinární Právní Orgán v mezích rámce
      Sbírky zákona o postupech a sankcích spojených s Pra-
      vidly Postupu. Dává svoji moc Disciplinární Komisi.
      Zůstává strukturou kontroly a kasace rozhodnutí Komi-
      se pro Odvolání.
     h) Udržuje užitečné vztahy se Sportovními Organizacemi
      a Veřejnou mocí (úřady) zrovna tak jako s mezinárod-
      ními organizacemi obzvláště s I.O.C.
     i) Garantuje se suverénní mocí kvalitu O.C.C. do vybra-
      ných organizací na základě termínů reference a hláše-
      ní o kvalitě Technické Komise.
     j) Bude-li to nezbytné, rozhodne o přesunutí Vrchního
      Vedení na jakékoliv místo v teritoriu téže země.
     k) Propůjčuje medaile a uznání na doporučení speciálně
      ustavené Komise.
     Tento seznam je enumerativní a není limitativní.
     Členové Výkonného Úřadu mohou navštěvovat všechny Komise
     a setkání Komisí s mocí konzultativní.

5.1.9.2 Výkonný Úřad může vytvářet, v rozmezí svého nitra, ja-
     koukoliv pozici, kterou budou považovat za užitečnou
     a povolají vybranou osobu na její pokrytí.
     Tato služební osoba z této pozice může být pozvána
     k účasti na schůzkách Výkonného Úřadu s mocí konzulta-
     tivní.

5.1.9.3 Výkonný Úřad vede C.M.A.S. a uzavírá požadovaná rozhod-
     nutí ze své funkce obzvláště:
     - vyslovuje přístup Federací nebo Asociací nebo Vládnímu
      Orgánu do různých Komisí, vyjma pro potvrzení nejbliž-
      ším Všeobecným Shromážděním.
     - schvaluje dohodu s organizacemi podle článku 3.1.3.2 -
      3.1.3.4 pod kapitolou "organizace smluvní s C.M.A.S.".
     - provádí okamžitě mezi Shromážděními, pořadem práva vy-
      mahatelné, úpravy Směrnic pro Komise.
     - určuje mezinárodní kalendář na návrh Sportovní Komise
      a garantuje patronát Konfederace k různým navrženým
      příležitostem.
     - co se týče Mistrovství Světa, které se koná ve formě
      finále, podle doporučení Sportovní Komise zajišťuje
      podmínky, podle kterých se konají kvalifikační soutěže
      a země, které se musí zúčastnit v každé z těchto kva-
      lifikačních událostí.
     - jako otázku urgence, může v jedné soutěži autorizovat
      účast  Asociace  která  ještě  nebyla přijata do
      C.M.A.S., ale která může být přijata později.
     - doporučuje Všeobecnému Shromáždění aby propůjčil kva-
      lifikaci Čestný Prezident, Tajemník nebo člen jakému-
      koli jednotlivci nebo organizaci význačně přispívající
      ke studiu a porozumění podvodního světa, nebo tvrdě
      a svědomitě sloužila C.M.A.S. v důležitých záležito-
      stech.
     - obecně mezi Shromážděními zaujímá každá rozhodnutí
      jakkoli požadovaná dobrým průběhem Konfederace.
     - naslouchá hlášení činnost Kanceláře.


5.2  PREZIDENT A ŘÍDÍCÍ VÝBOR

5.2.1 Po ustavení Výkonného Úřadu se tento sejde a ustaví po-
    kladníka, který bude účasten Všeobecnému Shromáždění.

5.2.2 Úřad zahrnuje:
    - Prezidenta ustaveného Všeobecným Shromážděním
    - Prezidenty tří Komisí, kteří jsou automaticky tajemníky
     C.M.A.S..
    - Generálního tajemníka ustaveného Všeobecným Shromážděním
    - Pokladníka

5.2.3 Prezident C.M.A.S. předsedá sezení Všeobecného Shromáždění
    a Kanceláře.
    Potvrzuje náklady.
    Reprezentuje C.M.A.S. na všech aktech civilního života a
    před Soudním Dvorem.
    Prezident může delegovat některé své funkce podle podmínek
    zajišťovaných v Pravidlech Postupu.
    Přesto však před Soudním Dvorem může být C.M.A.S. repre-
    zentována, jestliže Prezident není schopen, představitelem
    konajícím na základě zvláštní moci.

5.2.4 Nastane-li, že bude pozice Prezidenta prázdná, vzhledem
    k jakýmkoliv důvodům, bude pozice Prezident provizorně za-
    plněna jedním z Tajemníků ustanoveným Výkonným Úřadem ab-
    solutní většinou. Jestliže žádný neobdrží absolutní větši-
    nu, bude ustanoven během druhých voleb poměrnou většinou.
    Po prvním setkání následujícím po uprázdnění, nastane-li
    tento případ, po dovršení svého počtu, ustanoví Řídící Vý-
    bor nového prezidenta po čas zbývající do konce termínu
    jeho předchůdce.
    To samé se vztahuje na případ uprázdnění jakéhokoliv místa
    v Úřadu.

            KAPITOLA 6

     KANDIDATURY, USTANOVENÍ


6.1  KANDIDATURY

6.1.1 Všechny kandidatury na nominaci do
    - Prezidenta C.M.A.S.
    - Generálního Sekretáře C.M.A.S.
    - Členy Výkonného Úřadu
    - Prezidenty Komise (Committee)
    - Prezidenty Komise (Commission)
    - Členy Komise      "
    - Kolegium Auditorů (revizorů účtů)
    musejí byt obdrženy v sídle C.M.A.S. nejméně 60 dní před
    Shromážděním.

6.1.2 Podmínky přijatelnosti
    a) Poplatky za běžící a předcházející rok musí byt zapla-
     ceny Federací kandidáta před konečným termínem nomina-
     ce.
    b) Souhrnný výčet kandidátových činností musí být připo-
     jen.
    c) Kandidátka musí být podepsány Prezidentem Federace
     kandidáta
    d) Kandidát musí být fyzicky přítomen při ustanovení
     - Prezidenta C.M.A.S.
     - Generálního Sekretáře C.M.A.S.
     - Členů Výkonného Úřadu
     - Prezidentů komisí

6.1.3 Kandidatury z pléna
    Když a pouze když není dostatek kandidátů, všichni členové
    organizace s právem volit mají povoleno uvést jednoho nebo
    více kandidátů za následujících podmínek
    a) tyto kandidátky musí být uvedeny na počátku Všeobecného
     Shromáždění
    b) tyto kandidátky musí být podepsány oficiálním předsta-
     vitelem organizace u Všeobecného Shromáždění
    c) všechny další podmínky psané v článku 6.1.2 a), b) a d)
     musí být splněny.

6.1.4 Kvalifikace Kandidáta
    Požadovány jsou následující kvalifikace
    - osoby mající občanství doporučující Federace
    - osoby mající jinou statní příslušnost zajišťující že ži-
     jí nebo vykonávali profesionální zaměstnání v zemi po
     dobu nejméně tři roků a nejméně šesti měsíců každý rok.

6.1.5 I když Všeobecné Shromáždění, jestliže takový případ na-
    stane, může se těchto podmínek pro kandidáta vzdát.

6.1.6 K ustanovení členů Výkonného Úřadu může každá Federace
    a Asociace předat pouze maximálně dvě nominace.

6.1.7 45 dní před Všeobecným Shromážděním budou kolovat obdržené
    nominace souběžně jako Pořad Jednání Všeobecného Shromáž-
    dění.

6.1.8 Nikdo nemůže být ustanoven do dvou postavení v rámci
    C.M.A.S.

6.1.9 Osoby mající funkci u firmy vyrábějící potápěčské vybavení
    nemohou být ustanoveny na místo člena ve Výkonném Úřadu
    ani Prezidenta Komise.
    Avšak Řídící Výbor se může těchto podmínek pro kandidáta
    vzdát, ospravedlněním rozsáhlou dobrovolnou činností na
    poli amatérského sportovního potápění.


6.2  PLNÁ MOC

6.2.1 Každý člen, který není schopen se zúčastnit Shromáždění
    může dát plnou moc jiné Asociaci nebo organizaci s právem
    volit, nebo členu Výkonného Úřadu nebo sekretáři Komise.

6.2.2 Platnost
    Aby byla platná, musí být každá plná moc
    - psána na náležitém oficiálním formuláři
    - registrována na něčí jméno nebo jméno jedné organizace
     Federace a nositel nesmí tuto plnou moc někoho jiného
     nebo jinou organizaci Federace
    - povinně podepsanou Prezidentem Federace, která plnou moc
     vydala a s ručně psanou zmínkou "GOOD FOR PROXY" (vhodné
     pro plnou moc), v jazyce země člena.

6.2.3 Počet
    Jako doplněk k počtu hlasů které jeho Federace má (jeden
    hlas za každou Komisi do které je přijat za člena),
    jestliže je držitel sám oficiálním delegátem své Federace,
    nikdo nemůže mít více než
    a) 6 hlasů pro Všeobecné Shromáždění C.M.A.S.
    b) 2 hlasy pro Všeobecné Shromáždění Komisí
    c) 2 hlasy pro Všeobecné Shromáždění Komisí (Commissions)


6.3  USTANOVENÍ - TRVÁNÍ POVĚŘENÍ

6.3.1 Všechny ustanovené osoby jsou pověřeny na období čtyř ro-
    ků. Mohou být znovu ustanoveni.

6.3.2 Prezident C.M.A.S. a Generální Sekretář, Prezidenti Komisí
    a Prezidenti Komisí (Commissions) a členové jsou ustanove-
    ni tajnou volbou většinou hlasů.

6.3.3 Pro ustanovení 15 členů Výkonného Úřadu bude ustanoveno 15
    kandidátů s nejvyšším počtem hlasů.


            KAPITOLA 7

        GEOGRAFICKÉ ZÓNY A
   OSTATNÍ ORGANIZACE C.M.A.S.


7.1  GEOGRAFICKÉ ZÓNY

7.1.1 Země ze stejného regionu (oblasti) světa se mohou spojit
    v zóně C.M.A.S. na iniciativě na jednoho nebo více orga-
    nismů přijatých za člena C.M.A.S. a situované v této části
    světa.

7.1.2 Organismus, který přijímá iniciativu pro takovouto forma-
    ci, musí informovat C.M.A.S. se zasláním seznamu zemí,
    které budou usilovat o spojení v této zóně s návrhem Sta-
    nov, které nemohou působit protichůdně proti Stanovám
    C.M.A.S..

7.1.3 Na svém dalším setkání Výkonný Úřad určí vhodnost vytvoře-
    ní takovéto zóny a její geografické rozšíření; taktéž
    zjišťuje, že návrh Stanov nezahrnuje nic protichůdného vů-
    či těm ve C.M.A.S. a vůči principům a záměrům Konfederace.

7.1.4 Rozhodnutí Výkonného Úřadu je oznámeno organizaci, která
    se podjala iniciativy, která v případě příznivé odpovědi
    potom může svolat Všeobecné Shromáždění Zóny zemí, které
    byly považovány Výkonným Úřadem jako schopné tuto zónu
    vytvořit.

7.1.5 Záměr Všeobecného Shromáždění je obdržet souhlas z různých
    zemí zajímajících se o vytvoření této zóny a v případě
    souhlasného rozhodnutí zvolit komisi zóny na údobí, které
    by, tak jak to je možné, se shodovalo s mezidobím úspěš-
    ných Všeobecných Shromáždění C.M.A.S. a který v žádné pří-
    padě nesmí přesáhnout dva roky.

7.1.6 Zónové Všeobecné Shromáždění může rozhodnout, že členské
    země zónové organizace budou platit zvláštní zónový člen-
    ský příspěvek, nezávislý na řádném do C.M.A.S..

7.1.7 Zápis ze zónového Všeobecného Shromáždění musí být zaslán
    na C.M.A.S., který také musí být informován o všech udá-
    lostech organizovaných v zóně a o určitých soutěžích, je-
    jichž výsledek musí být zaslán na C.M.A.S..

7.1.8 Země umístěné v této části světa nejsou zavázáni k připo-
    jení do zónové organizace, jestliže bylo rozhodnuto tako-
    vou vytvořit.

7.1.9 Naopak zóny C.M.A.S. nebudou přijímat účast zemí, které
    nejsou přijaty za členy C.M.A.S. nebo jsou u C.M.A.S. za-
    dlužení. Zónová organizace musí zahrnovat nejméně čtyři
    země.

7.1.10 Je-li zóna jednou utvořena, nese název: Světová Podvodní
    Konfederace .... (označení regionu - oblasti); jako pří-
    klad "Světová Podvodní Konfederace - Zóna Jižního Pacifi-
    ku".

7.1.11 Vytvoření zónové C.M.A.S. nemění vztahy mezi Národní Fede-
    rací nebo Státních Orgánů a C.M.A.S.; ty zůstávají přímo
    přijati za členy v Konfederaci.

7.1.12 Země stejného regionu ve světě, které nejsou spojeny
    v zvonové organizaci mohou tak či onak požádat C.M.A.S.
    o patronát pro pořádek k organizování oficiálně uznaných
    soutěží mezi sebou.

7.1.13 Obdobně pro kvalifikační kola z pohledu Mistrovství Světa
    organizovaného ve formě finále, Řídící Komise rozhodne na-
    sazení zemí pro každé kvalifikační kolo.


7.2  DALŠÍ ORGÁNY

7.2.1 Komise (Commission) pro Medicínu a Prevenci
    Je zde také Komise pro Medicínu a Prevenci, která odpovídá
    přímo Řídícímu Výboru a není závislá na žádné Komisi.

7.2.2 Zákonné Komise (Commission)
    Je zde také Zákonná Komise, která odpovídá přímo Výkonnému
    Úřadu a není závislá na žádné Komisi.

7.2.3 Kolegium Starších
7.2.3.1 Výkonný Úřad může propůjčit čestné členství kterémukoli
     přednímu členu Výkonného Úřadu a toto na místě které
     on/ona zaujímal.
7.2.3.2 Čestní členové Výkonného Úřadu tvoří Kolegium Starších.
7.2.3.3 Toto se může později setkat z iniciativy Prezidenta, Ta-
     jemníka nebo Generálního Sekretáře C.M.A.S. a je voláno
     aby dalo své doporučení na nějakou důležitou záležitost
     týkající se C.M.A.S..
7.2.3.4 Členové Kolegia Starších navštěvují podle práva setkání
     Všeobecných Shromáždění,  Výkonného Úřadu, Committee
     a Commission, s právem poradním.

7.2.4 Čestná Komise
    Čestný Prezident, Tajemník  a Členové dělají "Comité
    d`Honneur a mohou navštěvovat setkání Výkonného Úřadu
    a Všeobecná Shromáždění s právem poradním.

7.2.5 Kolegium Auditorů
7.2.5.1 Všeobecné Shromáždění ustanovuje Kolegium Auditorů slo-
     žené ze dvou osob přináležících do dvou rozdílných člen-
     ských organizací.
7.2.5.2 Všeobecné Shromáždění  ustanoví náhradního auditora,
     schopného vykonávat funkce určených auditorů, jestliže
     by nebyl jeden z nich schopen vykonávat jeho/její poslá-
     ní.
7.2.5.3 Mandát členů Kolegia Auditorů je ten samý jako pro Vý-
     konný Úřad.
7.2.5.4 Začíná 1. ledna následujícího po jejich ustanovení.
7.2.5.5 Kolegium musí kontrolovat:
     a) správnost účtů a bilančního archu
     b) existenci dokumentů potvrzujících příjem a vydání.
7.2.5.6 Auditorové hlásí Všeobecnému Shromáždění před tím než to
     rozváží na hlášení pokladníka.

7.2.6 Disciplinární Komise
7.2.6.1 Disciplinární a sankční pravomoc náleží Výkonnému Úřadu,
který deleguje do této funkce Disciplinární Komisi, která rozho-
duje v první instanci a potom Disciplinární Komise Odvolací.


            KAPITOLA 8

     DOTACE A ROČNÍ PROSTŘEDKY


8.1  DOTACE A ROČNÍ PROSTŘEDKY

8.1.1 Konfederace chápe prostředky nezbytné pro svůj chod hlavně
    z:
    a) členských příspěvků přijatých Federací, Asociací nebo
     Vládních Orgánů:
     Nezaplacené příspěvky za první čtvrtletí se budou
     automaticky zvyšovat o:
     - 10% v případě nezaplacení do 1. dubna
     - 20% v případě nezaplacení do 1. července
     - 30% v případě nezaplacení do 1. října
    b) možné příspěvkové poplatky na soutěže nebo události or-
     ganizované Konfederací.
    c) všechny ostatní zdroje povolené Zákony a Předpisy, kte-
     ré se mohou uplatnit na Konfederaci a případné subven-
     ce.
    d) příjem z jejich aktiv.
    Světová Podvodní Federace může získat skutečný majetek. Má
    právo a moc aby požádala o půjčku od národního nebo sou-
    kromého peněžního ústavu proto aby připojila majetek.


            KAPITOLA 9

   ROZPUŠTĚNÍ, OFICIÁLNÍ JAZYK,
       DELEGOVANÉ AUTORITY.


9.1  ROZPUŠTĚNÍ

9.1.1 Rozpuštění Konfederace může být rozhodnuto pouze Všeobec-
    ným Shromážděním, svolaným obzvláště za tímto účelem.

9.1.2 Je požadována většina tří čtvrtin hlasů, tuto většinu
    představují nejméně dvě třetiny celkových hlasů C.M.A.S..

9.1.3 V případě rozpuštění musí C.M.A.S. určit likvidátora.

9.1.4 Čistá aktiva budou darovány do obdobných asociací nebo ná-
    rodních nebo mezinárodních organizací, které mají záměry
    spřízněné se záměry Konfederace.


9.2  OFICIÁLNÍ JAZYK

9.2.1 Oficiální jazyk Konfederace je Francouzština.

9.2.2 Může být adoptován jeden nebo více jazyků.


9.3  DELEGOVANÁ AUTORITA

9.3.1 Zákon Vrchního Vedení C.M.A.S. bude řídit všechny záleži-
    tosti, které nepokrývají současné Stanovy, nebo Pravidla
    Postupů nebo Směrnice Committee a Commission.

9.3.2 V případě potíží při výkladu těchto Stanov, reference se
    musí provádět podle Francouzského textu. Ten je originálem
    Stanov.


autor: Sládek Tomáš