Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Otevřený dopis

klubu Mersores Pragenses prezidiu SČP z 3.3.2003

autor: Jaroslav Klepal  (publikováno: 11.03.2003)
redakčně zpracoval: Zdeněk Šraier
Svaz českých potápěčů
Na strži 9
140 00 Praha 4
Sekretariát SČP
Presidium SČP

3. 3. 2003

Vážení pánové,

děkuji za zaslanou informační brožuru SČP pro náš klub Mersores Pragenses. Vím, že na základě jednání zemské konference SČP by mělo dojít k přehodnocení a úpravě stanov. Je mi také známo, že by mělo presidium vytvořit skupinu, která by měla na novelizovaném návrhu pracovat. Nevím, zda tato skupina již byla vytvořena a kdo je členem této skupiny. Pro práci této komise a presidia mohu předložit několik návrhů:

1. Všeobecně

Jak je uvedeno v připomínkách z diskuse na konferenci, existence dvou (tří) svazů považuje většina potápěčů za zbytečnou. Nejde jenom o názor potápěčů v SČP, ale také o shodný názor potápěčů sdružených v SPMS. Dle ankety, která proběhla na webu SP je to zcela zřejmé. Může ovšem být, že funcionáři obou svazů mají na věc jiný názor.

Navrhuji tedy sloučení obou svazů do již stávajícího jednoho subjektu Svazu potápěčů ČR. Nebude-li od funkcionářů SPMS zájem na sloučení obou svazů, pak navrhuji jednostranou integraci - splynutí SČP do Svazu potápěčů ČR a možnost dobrovolnného vstupu potápěčů odkudkoliv z ČR do tohoto svazu. Myslím, že vůči CMAS se tak vlastně již tváříme. Pro Svaz potápěčů ČR je možné použít upravené stanovy tak, aby vyhověly všem potápěčům v ČR. Máme-li již dnes Svaz potápěčů ČR, je tedy možné uspořádat celorepublikový sjezd zástupců klubů sdružených v SČP a SPMS za účelem integrace a vytvoření vrcholového orgánu (presidia nebo výboru) Svazu potápěčů České republiky, složeného ze zástupců krajů a schválení potřebných stanov.

Hovoří-li stanovy SČP v článku III. odstavci 2. že se členem může stát každý bez rozdílu státní příslušnosti a národnosti, pak je úplně zbytečný výraz český v názvu SČP a může být vypuštěn.

2. K stanovám Svazu českých potápěčů

Otázkou je, co budeme preferovat. Vytvoření jednotného republikového potápěčského svazu, nebo jakýchsi národoveckých spolků. Jde nám o potápění nebo o folklor ? Prozatím navrhuji ve stanovách SČP vypustit slovo zemské ve všech ustanoveních. V ČR nejsou žádné územně správní země. Matoucí výraz zemská konference se může nahradit výrazem výroční konference. Budoucí složení presidia by mělo být složeno z volených zástupců krajů. Navrhuji na budoucí konferenci zvolit presidium složené z krajských zástupců.

Zásadním nedemokratickým ustanovením současných stanov je individuální členství, které je zpoplatněno dvojnásobným členským příspěvkem a které neumožňuje individuálním členům být volen a hájit své zájmy hlasováním na konferencích svazu. Je třeba se rozhodnout zda takové členství poskytovat - pak je na místě stejná výše členského příspěvku pro všechny členy a možnost se účastnit konferencí včetně hlasovacího práva, i když to může být administrativně obtížné (nikoliv však nemožné). Nebo takové členství vyloučit ze stanov. Navrhuji umožnit individuální členství se stejnými právy a povinnostmi.

Na zemské konferenci v listopadu 2002 byl schválen návrh změny stanov na zohlednění skutečného počtu členů potápěčských klubů při hlasování na konferencích tak, aby nebyly zvýhodněny malé kluby. Dle starého znění stanov měl každý klub jeden hlas. Navrhuji upřesnit stanovy tak, aby kluby měli právo disponovat všemi hlasy svých členů, jestliže budou mít hlasovací právo individuální členové. V případě zrušení individuálního členství stačí poměrné mandátové zastoupení hlasů členů klubů.

Jsem přesvědčen o jisté nutnosti udržování kontinuity presidia, ale na druhé straně také slyším názory potápěčské veřejnosti na větší obměnu tohoto orgánu. Potápění a jeho potřeby se stále vyvíjejí a nebylo by od věci ošetřit tyto záležitosti stanovami tak, jak tomu bylo již dříve. Navrhuji omezení na dvě po sobě jdoucí tříletá období členů presidia s případným počátečním částečným překryvem.

Na konferenci vzbudila velký ohlas zpráva revizní komise. Nehodlám ji nyní hodnotit. Vzhledem k tomu, že svaz disponuje svěřenými finančními a hmotnými prostředky, které byly občas v minulosti vynakládány ne příliš uvážlivě, stojí za úvahu posílit postavení revizního orgánu svazu. Revizní komise by měla být nezávislá na presidiu svazu a volena výroční konferencí které také RK odpovídá. Navrhuji rozšířit pravomoci revizní komise takto. Člen RK se účastní každého zasedání prezidia. RK má právo kdykoliv nahlédnout do veškerého účetnictví svazu. RK má právo požadovat vysvětlení hospodaření kdykoliv v průběhu roku od presidenta (vicepresidenta) a od zaměsnanců svazu, nebo dalších osob z hmotnou zodpovědností. RK je povinná své poznatky předávat potápěčské veřejnosti nejméně jednou ročně ve formě zprávy uveřejněné na svazovém webu či prostřednictvím svazového tisku (Nemo, Vodní revue apod.) a nesmí jí být bráněno přístupu k svazovým informačním prostředkům.

Výše uvedené návrhy se týkají spíše hlavních obrysů stanov. Stávající stanovy by bylo dobré zrevidovat bod po bodu. Některé body bychom mohli vypustit, jiné upravit nebo ponechat ve stejném znění. Přimlouval bych se za co nejednodušší znění. Jsme jenom zájmovým spolkem, nedělejme věci složitější než je potřeba. Chtěl bych požádat presidium aby můj příspěvek zveřejnilo na svazovém webu a svazovém tisku (Nemo ?, Vodni revue ?). Hodlám také požádat správce webových stránek SP, aby tento příspěvek byl na jejich stránkách uveřejněn a dostal se tak k potápěčům sdružených ve SPMS. Může být podnětem k případné integraci obou svazů do Svazu potápěčů ČR. Jestliže moje návrhy vyvolají mezi potápěči - svazáky - věcnou diskusi, budu potěšen. Jestliže bude mít komise pro úpravu stanov zájem, mohu se této práce zúčastnit a vyjádřit se podrobněji k jednotlivým bodům stávajících stanov.

S přátelským pozdravem

Jaroslav Klepal
předseda klubu Mersores Pragenses
autor: Jaroslav Klepal
redakčně zpracoval: Zdeněk Šraier