Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Dotace SČP

Pravidla pro rozdělování dotací prezídiem SČP

autor: Sládek Tomáš  (publikováno: 21.06.1999)
Předpoklady:

Prezídium SČP získá do svého rozpočtu finanční prostředky které se rozhodne uvolnit pro podporu činnosti jednotlivých subjektů svazu. Pro tyto účely rozdělí prostředky do 3 kapitol rozpočtu:

 1. podpora státní reprezentace a závodní činnost,
 2. grantové projekty pro podporu celosvazově důležitých akcí,
 3. obecná podpora činnosti klubům.
Pravidla pro rozdělování prostředků z jednotlivých kapitol rozpočtu jsou následující:

 1. Byly-li získané prostředky vázány účelovými podmínkami, jsou tyto podmínky minimálními pro rozdělování prostředků. Prezídium má právo tyto podmínky dále upravit za předpokladu dodržení minimálních podmínek.
  Poznámka: Toto pravidlo platí pro prostředky v kapitole 1, která je naplňována zejména účelově vázanými dotacemi. Pravidla pro rozdělování těchto prostředků má zpracována sportovní komise, jejich funkčnost je ověřena, není je tedy třeba měnit.

 2. Není možno přidělit dotaci jednomu a tomu samému subjektu na jednu a tu samou činnost z více než jedné kapitoly rozpočtu.
  Poznámka: Není například možné přidělit dotaci za sportovní výkon (z kapitoly 1) a zároveň na konání soutěže (z kapitoly 2) ze které jsou započítávány výsledky pro udělení dotace za výkon témuž subjektu. Je však možné poskytnout dotaci klubu za výkon v disciplíně ploutvového plavání (z kapitoly 1), na pořádání nové fotosoutěže (z kapitoly 2) i na podporu činnosti klubu (z kapitoly 3).

 3. Prostředky z kapitoly 2 jsou určeny na podporu jednotlivých projektů, pro jejich rozdělování se zatím nestanovují konkrétní pravidla. Prezídium je rozděluje na základě žádostí jednotlivých subjektů dle vlastního uvážení. Jsou určeny především na podporu akcí celosvazově prospěšných (např. vznik nových soutěží a aktivit). Dle uvážení prezídia může být podpora tématicky cílena.

 4. Prostředky z kapitoly 3 jsou určeny k obecné podpoře činnosti klubů. Jejich rozdělení přihlíží k aktivitě jednotlivých klubů. Pravidla pro rozdělení jsou následující:
  • na základě hlášení klubu a centrální evidence členské základny získá klub bodové hodnocení za období předcházející období, pro které je poskytována dotace,
  • bodové hodnocení všech klubů se sečte a součtem se podělí objem vyčleněných prostředků. Takto získaná hodnota bodu se násobí bodovým hodnocením klubu. Toto je výše dotace pro první kolo rozdělení,
  • po prvním kole se z hodnocení vyřadí kluby jejichž výše dotace nepřesáhne minimální prezídiem předem stanovenou hranici,
  • provede se součet bodového hodnocení zbývajících klubů a postup se opakuje v druhém kole, tak se získá výše dotace pro klub,
  • dotace bude poskytnuta pouze klubům které plní své členské povinnosti, to jest odvedou členské příspěvky do stanoveného data, vyslali své zástupce na poslední předcházející konferenci Svazu a o dotaci požádají,
  • dotace lze čerpat v termínu vyhlášeném prezídiem proti účetnímu dokladu na zakoupení materiálu či služeb. Předložené účetní doklady musí být nejméně na částku ve výši odpovídající 150% poskytnuté dotace,
  • bodové hodnocení klubu má tato kritéria:
   a) každý řádný člen za kterého byly řádně odvedeny příspěvky Svazu 1 bod,        
   b) řádný člen ve věku do 18 let za kterého byly řádně odvedeny příspěvky Svazu 3 body,
   c) řádný člen za kterého jsou řádně odváděny příspěvky Svazu po dobu nejméně 5 let 2 body,
   d) nový řádný člen bez ohledu na termín odvedení členských příspěvků body dle podmínek a) i b) a navíc 4 body,
   e) člen za kterého byly odvedeny příspěvky po dobu méně než 3 roky a který ukončil členství ve Svazu (nikoliv v klubu!) -10 bodů,
   f) člen za kterého byly řádně odvedeny příspěvky Svazu se zvýšenou kvalifikací o 1 stupeň (mimo kvalifikace P*) 1 bod,
   g) instruktor, rozhodčí, trenér, člen činný v orgánech Svazu za kterého byly řádně odvedeny příspěvky Svazu 1 bod,
   h) body pravidel a) - g) se sčítají a jejich součet násobený koeficientem podle velikosti členské základny klubu je bodovým hodnocením klubu. (Například za člena ve věku 17 let, který si zvýšil kvalifikaci dostane klub 1(a)+3(b)+1(f)=5 bodů, za nového člena ve věku 16 let 1(a)+3(b)+4(d)=8 bodů, za dlouholetého člena, instruktora a rozhodčího 1(a)+2(c)+1(g)=4 body.)  
   i) Koeficient pro zohlednění velikosti členské základny stanoví prezidium Svazu takto:
   počet členů klubu koeficient
   3 - 10 1+(10-č)/7
   11 - 30 1
   31 - 100 0,3+0,7(100-č)/70
   101 a více 0,3

Poznámky autorů

Zpracování návrhu bylo prezídiem uloženo pracovní skupině ve složení Milan Nachtigal, Tomáš Sládek, Skružný a Demartini.

Návrh vycházel z předpokládaných zdrojů příjmu Svazu a zkušeností z rozdělování dotací pro sportovní činnost, které tato pravidla nemění. Zaměřil se na podmínky rozdělování dotací pro akce a činnosti celosvazového významu a podporu obecné činnosti aktivních klubů.

Při obecné podpoře klubů je přihlíženo k plnění jejich členských povinností a navržená kriteria podporují růst členské základny, její stabilitu, práci s mládeží, zvyšování odborných znalostí členů a aktivní práci členů klubu v celosvazových orgánech (prezidium a jeho komise).

Vzhledem k tomu, že běžné jednoduché matematické metody (součet, nebo průměr) při bodovém hodnocení zvýhodňují extrémní vyjímky a to buď kluby s velkou či malou členskou základnou je pro celkové hodnocení klubů použit korekční koeficient srovnávající velikost členské základny klubů.

V případě, že dojde k potřebě změn nastavených priorit Svazu, má prezidium, či konference Svazu možnost svým rozhodnutím upravit výši bodového hodnocení, systém rozdělování však zůstane zachován.

autor: Sládek Tomáš