Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Rejstřík klubů a členů

Spojená evidence SČP a SPMS spravovaná SPČR

autor: Sládek Tomáš  (publikováno: 21.06.1999)

Obsah

Část I. Rejstřík potápěčských klubů
Část II. Rejstřík členů
Část III. Obecná ustanovení

Viz také metodické pokyny.

Presidia Svazu českých potápěčů a Svazu potápěčů Moravy a Slezska se na společném zasedání konaném dne 26.3.1999 v Brně usnesla na této směrnici, platné pro oba zemské svazy (dále Svaz):

Část I. Rejstřík potápěčských klubů

§ 1

(1) Rejstřík potápěčských klubů (dále jen RPK) Svazu je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem a touto směrnicí stanovené údaje týkající se potápěčských klubů (dále jen PK) vzniklých podle stanov Svazu.

(2) Skutečnosti zapsané v RPK jsou účinné vůči každému ode dne, ke kterému byl zápis proveden. Proti tomu, kdo jedná v důvěře v zápis RPK, nemůže ten, jehož se zápis týká, namítat, že zápis neodpovídá skutečnosti.

(3) RPK je veden sekretariátem Svazu či jinou složkou Svazu, kterou pověří presidium Svazu (dále orgán Svazu). Za správnost odpovídá presidium Svazu.

(4) Základní rejstřík a rejstřík plateb může být veden elektronickou formou, sbírka listin musí být v listinné podobě.

§ 2

(1) RPK je každému přístupný. Každý má právo do něj nahlížet, pořizovat si kopie a výpisy. Na požádání potvrdí orgán Svazu opis zápisu nebo kopii dokumentu ze sbírky listin nebo vydá potvrzení o určitém zápisu nebo potvrzení o tom, že v RPK určitý zápis není.

(2) Součástí RPK je sbírka listin obsahující alespoň:

 1. stanovy PK, zápis z ustavující členské schůze PK, doklad o zřízení právní subjektivity PK a přidělení evidenčního čísla (dále jen "zakladatelské dokumenty"), a jejich pozdější změny; v případě pozdějších změn musí být uloženo ve sbírce listin úplné znění zakladatelského dokumentu,
 2. rozhodnutí o volbě nebo jmenování, odvolání nebo jiném ukončení funkce osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členem nebo které jako členové orgánu právnické osoby mohou tuto osobu zastupovat před soudem,
 3. rozhodnutí o pozastavení členství a o ukončení pozastavení členství,
 4. rozhodnutí o zrušení PK,
 5. rozhodnutí soudu vydaná podle zákona o konkursu a vyrovnání.
(3) Jestliže je určitá skutečnost zapsána v RPK, ale ve sbírce listin není uložen odpovídající dokument, poznamená orgán Svazu tuto skutečnost ve sbírce listin.

(4) Součástí RPK je rejstřík plateb. Do tohoto rejstříku se zapisují úhrady členských příspěvků, které klub odvedl za své členy (bez členění podle osob) a dále dotace, které klub obdržel od Svazu spolu s uvedením účelu dotace.

§ 3

(1) Do Základního rejstříku RPK se zapisují tyto údaje:
 1. jméno PK a jeho sídlo, místa, ve kterých je soustavně provozována činnost PK (dále jen provozovny), liší-li se od sídla,
 2. kontaktní adresa, liší-li se od sídla
 3. evidenční číslo,
 4. datum vzniku,
 5. datum zániku,
 6. IČO
 7. bankovní spojení
 8. datum od kdy je pozastaveno členství, které se zapisuje pouze klubům s pozastaveným členstvím a při ukončení pozastavení se vymazává,
 9. jméno, bydliště a rodné číslo osoby nebo osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členy, s uvedením způsobu, jakým jednají jménem PK.
(4) V RPK se dále vyznačí také vstup do likvidace, jakož i jméno a bydliště likvidátora (likvidátorů), prohlášení konkursu se jménem a bydlištěm správce konkursní podstaty, zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku, zahájení řízení o vyrovnání a právní důvod zániku PK.

(5) Do RPK se zapíše bez zbytečného odkladu také změna nebo zánik zapisovaných skutečností.

§ 4

(1) Návrh na zápis do RPK podává osoba, které má oprávnění jednat za PK, nebo osoba, které má k tomu písemné zmocnění vydané touto osobou.

(2) Návrh na zápis musí být doložen listinami o skutečnostech, které mají být do RPK zapsány, po provedení zápisu se listiny ukládají do sbírky listin.

(3) Zápis se provede ke dni určenému v návrhu na zápis. Je-li akt zápisu proveden později, nebo návrh neobsahuje den, ke kterému má být zápis proveden, provede se zápis ke dni aktu zápisu.

(4) Orgán Svazu může vyzvat PK, aby podal návrh na zápis do RPK, jestliže zjistí, že údaje v RPK nesouhlasí se skutečností. Nepodá-li v určené lhůtě PK návrh na zápis, předloží orgán Svazu presidiu podnět k řešení této situace, oznámí tuto skutečnost revizní komisi Svazu a do sbírky listin uloží zápis, konstatující zjištěné skutečnosti.

(5) Po provedeném zápisu se návrh na tento zápis uloží do sbírky listin.

Část II. Rejstřík členů

(1) Rejstřík členů (dále jen RČ) Svazu je neveřejný seznam, do kterého se zapisují touto směrnicí stanovené údaje týkající se fyzických osob, které jsou členy Svazu individuálně či z titulu členství v PK.

(2) RČ je veden orgánem Svazu. Základní rejstřík, rejstřík členských příspěvků a rejstřík kvalifikací a průkazů může být veden elektronickou formou, sbírka listin musí být v listinné podobě.

§ 5

(1) RČ není veřejně přístupný. Každý člen má právo nahlížet do záznamů, které jsou o něm vedeny a pořizovat si kopie a výpisy. Na požádání orgán Svazu vydá opis zápisu (výpis z RČ) nebo kopii dokumentu ze sbírky listin nebo vydá potvrzení o určitém zápisu nebo potvrzení o tom, že v RČ určitý zápis není.

(2) Kontaktní údaje a údaje o dosaženém potápěčském kvalifikačním stupni osob, které k tomu daly souhlas, mohou být se souhlasem člena zveřejněny. Orgány Svazu budou o tento souhlas usilovat zejména u instruktorů, směrnice Svazu (například výcvikové směrnice) může tímto souhlasem podmínit připuštění ke zkoušce na instruktorský potápěčský kvalifikační stupeň. Souhlas musí mít písemnou formu.

(3) Po obdržení úhrady členských příspěvků členů PK prostřednictvím PK zhotoví orgán Svazu výpisy z RČ za členy PK a doručí je statutárnímu zástupci PK nebo jím pověřené osobě, která bez zbytečného odkladu předá každému členovi PK jeho výpis a zajistí, aby členové PK mohli snadno zkontrolovat pravdivost a aktuálnost o nich vedených záznamů. Výpis z RČ se nezhotovuje těm členům, kteří si to výslovně nepřejí, čímž není dotčeno ustanovení odst. 1.

(4) Po obdržení úhrady členských příspěvků individuálního člena Svazu zhotoví orgán Svazu potvrzení o obdržení členského příspěvku a výpis z RČ a doručí mu jej tak, aby individuální člen mohl snadno zkontrolovat pravdivost a aktuálnost o něm vedených záznamů. Uvedené dokumenty se nezasílají těm členům, kteří si to výslovně nepřejí, čímž není dotčeno ustanovení odst. 1.

(5) Dokumenty uvedené v odstavcích 3 a 4 mohou být zhotoveny pomocí výpočetní techniky a nemusí být opatřeny ani podpisem, ani razítkem.

§ 6

(1) Součástí RČ je sbírka listin obsahující alespoň:
 1. přihlášku člena,
 2. písemný souhlas zákonného zástupce u nezletilých členů,
 3. doklady o nabytí potápěčského kvalifikačního stupně, byl-li kvalifikační stupeň udělen v systému CMAS instruktorem, který je členem Svazu, nebo komisí takových instruktorů,
 4. rozhodnutí o zrušení členství a jeho důvodu,
 5. souhlas se zveřejněním kontaktních údajů a údajů o dosaženém potápěčském kvalifikačním stupni.
(2) Součástí RČ je rejstřík členských příspěvků, do kterého se zapisují do každého záznamu tyto údaje:
 1. členské číslo,
 2. datum úhrady,
 3. částka,
 4. text (například „příspěvek individuálního člena", „příspěvek člena PK"),
 5. číslo PK (u členů PK, kteří platí příspěvky prostřednictvím PK),
 6. rok či interval let, na který je příspěvkem splněna povinnost platit členské příspěvky.
(3) Součástí RČ je rejstřík kvalifikací a průkazů, ve kterém jsou evidovány získané potápěčské kvalifikační stupně spolu s vystavenými potápěčskými průkazy, kartami, certifikáty včetně vydání jejich případných duplikátů, do kterého jsou zapisovány tyto údaje:
 1. členské číslo,
 2. datum,
 3. datum, do kdy kvalifikace platí,
 4. text (například „získání kvalifikačního stupně", „vystavení karty", „obnovení instruktorského stupně", „snížení instruktorského stupně neobnovením"),
 5. atribut (například označení kvalifikačního stupně pro text „získání kvalifikačního stupně", číslo karty pro text „vystavení karty"),
 6. kdo úkon učinil (při komisionálních zkouškách se zapisuje předseda komise),
 7. místo, kde byla zkouška vykonána.
(4) Do rejstříku kvalifikací a průkazů se zapisují údaje o potápěčských kvalifikačních stupních získaných výcvikem v systému CMAS, vedeným instruktorem - členem Svazu. Tyto údaje mohou sloužit jako podklad pro vydání duplikátu za ztracený průkaz. Potápěčské kvalifikační stupně jiných systémů se zapisují v případě, že mají být uznány jako odpovídající kvalifikační stupeň systému CMAS pro připuštění ke zkoušce na vyšší potápěčský kvalifikační stupeň systému CMAS. Dále se mohou, bude-li to účelné nebo bude-li si to člen přát, zapsat i další potápěčské kvalifikace a absolvování speciálních potápěčských kursů. Tyto zápisy jsou pouze informativní a nemohou sloužit pro vydávání jakýchkoli průkazů či osvědčení.

(5) Do základního rejstříku RČ se zapisují tyto údaje:

 1. jméno (včetně rodného příjmení),
 2. státní příslušnost,
 3. trvalé bydliště (údaj se uvádí, je-li to účelné),
 4. kontaktní adresa, není-li vyplněna, je kontaktní adresou trvalé bydliště,
 5. další kontaktní údaje, které se rozhodne člen uvést, zejména telefonické, faxové a e-mailové spojení, adresa do zaměstnání apod.,
 6. rodné číslo,
 7. členské číslo,
 8. jednoznačné číslo potápěče (zpravidla shodné s kartou, sloužící jako průkaz potápěčské kvalifikace),
 9. datum, kdy se člen stal členem Svazu a datum, kdy jím přestal být
 10. číslo instruktora (je-li člen instruktorem),
 11. členství v PK, je-li to účelné, zapisuje se i hostování,
 12. zda je člen závodník,
 13. zda je člen trenér,
 14. zda je člen rozhodčí,
 15. členství v presidiu Svazu,
 16. členství v komisích,
 17. zda na kontaktní adresu posílat NEMO,
 18. titul, z jakého posílat NEMO (například předseda klubu, předplatné),
 19. do kdy je NEMO předplacené,
 20. text podle přání člena pro účely zveřejnění. Nebude zapsán takový text, který by byl v rozporu se zákonem, stanovami Svazu, obecnou mravností, který by propagoval výrobek či službu (za takový se nepovažuje uvedení kontaktních údajů provozovny, zabývající se činností se vztahem k potápění) nebo který by mohl jiného uvést v omyl. Text bude zapsán pouze v případě, že člen dá souhlas se zveřejněním kontaktních údajů a údajů o dosaženém potápěčském kvalifikačním stupni,
 21. zda byl dán souhlas se zveřejněním kontaktních údajů (kromě adresy) a údajů o dosaženém potápěčském kvalifikačním stupni,
 22. zda byl dán souhlas se zveřejněním kontaktní adresy,
 23. zda si člen přeje zasílání potvrzení a výpisu z RČ po úhradě členských příspěvků.
(6) Do RČ se zapíše bez zbytečného odkladu také změna nebo zánik zapisovaných skutečností.

§ 7

(1) Návrh na zápis do RČ podává osoba, které se zápis týká, nebo osoba, které má k tomu písemné zmocnění vydané touto osobou.

(2) Návrh na zápis spojený se získáním či změnou potápěčského kvalifikačního stupně může také podat instruktor (či člen komise), u kterého potápěč vykonal příslušnou zkoušku.

(3) V případě ukončení platnosti kvalifikačního stupně, který platí pouze po omezenou dobu, zapíše změnu kvalifikačního stupně orgán Svazu.

(4) Orgán Svazu může do RČ zapisovat i bez návrhu podle skutečností, které při své práci zjistí.

Část III. Obecná ustanovení

§ 8

(1) Presidium Svazu může určit, že za vyhotovení výpisu, kopie, potvrzení či jiného dokumentu na žádost bude žadateli účtován poplatek za každou stránku. Poplatek nesmí překročit dvacetinásobek běžné ceny zhotovení kopie.

(2) Presidium Svazu může určit, že za zaslání dokumentu či skupiny dokumentů tvořících zásilku na žádost bude žadateli účtován poplatek. Poplatek nesmí překročit pětinásobek ceny poštovného.

(3) Poplatky uvedené v odstavci 1 a 2 mohou být vybírány předem.

§ 9

(1) Pravost podpisu osob podávajících návrh na zápis do rejstříků a podpisů plné moci musí být buď úředně ověřena, nebo musí pravost podpisu potvrdit a vyznačit doložkou přímo do dokumentu pracovník Svazu nebo člen presidia Svazu. U zápisů do RČ může pravost podpisu potvrdit a vyznačit doložkou přímo do dokumentu předseda PK. Předsedou PK se pro účely této vyhlášky označuje i osoba, označená ve stanovách jiným funkčním označením (např. president), mající právo podepisovat jménem PK.

(2) Doložka potvrzující pravost podpisu musí obsahovat:

 1. text „Potvrzuji pravost podpisu",
 2. datum,
 3. čitelné jméno, příjmení a funkční postavení (pracovník Svazu, člen presidia Svazu, předseda PK) osoby, která pravost podpisu potvrzuje,
 4. podpis osoby, která pravost podpisu potvrzuje.
(3) Doložka může mít formu razítka, samolepky či předtištěného textu, podpis však musí být vlastnoruční.

(4) Za pravý je též pokládán podpis, který odpovídá podpisu na jiném dokumentu, jehož pravost byla ověřena či potvrzena podle odstavce 1, do dokumentu potom musí být vyznačeno, s kterým dalším dokumentem byl podpis porovnán a kdo tento úkon učinil.

(5) Nikdo nemůže potvrdit pravost svého vlastního podpisu.

§ 10
Technická realizace evidencí

(1) Systém pro vedení rejstříků a evidencí musí zajistit:
 1. oddělenost evidencí zemských svazů, čímž se rozumí zejména možnost výstupů pouze za jeden Svaz,
 2. volný přístup ke čtení veřejných informací,
 3. přístup ke čtení a změně všech údajů pouze oprávněným uživatelům,
 4. průkaznost evidencí - oprávněný uživatel sice může doplnit, opravit či vymazat libovolný údaj, musí však o tom být záznam v žurnálu operací. Záznamy v žurnálu operací nesmí být zrušeny dříve, než za 5 let od provedení operace.
(2) Systém pro vedení rejstříků a evidencí musí umožnit:
 1. výpis z RPK za jednotlivý klub, zachycující aktuální stav k datu zhotovení výpisu,
 2. výpis změn v RPK za jednotlivý klub,
 3. výpis z RČ za jednotlivého člena, zachycující aktuální stav k datu zhotovení výpisu,
 4. výpis změn v RČ za jednotlivého člena,
 5. tisk vybraných kontaktních adres na štítky,
 6. výběry podle všech smysluplných kriterií s možností zhotovení výpisu přehledu ve všech evidencích a rejstřících.
(3) Pro usnadnění základních úkonů, návrhů a podání vydává Svaz formuláře, jejich použití však není závazné.

§ 11
Lhůty

(1) Zápisy se provádějí ve lhůtě 10 pracovních dnů od doručení návrhu. Jestliže okolnosti případu vyžadují delší dobu na jeho posouzení, musí toto prodloužení lhůty schválit president Svazu a ten, kdo návrh podává, musí být o tomto ve lhůtě 10 pracovních dnů od doručení návrhu písemně vyrozuměn doporučeným dopisem.

(2) Jestliže návrh na zápis nemá všechny požadované náležitosti, vyžádá si orgán Svazu doplnění těchto náležitostí a na dobu od odeslání požadavku na doplnění chybějících náležitostí do doby jejich doplnění se běh lhůty staví.

(3) Jestliže nastane skutečnost nebo změna skutečnosti, která se zapisuje do RPK, je subjekt, oprávněný podat návrh na zápis, povinen tak učinit bez zbytečného prodlení, nejdéle však ve lhůtě 10 pracovních dnů. Ve stejné lhůtě musí být podán návrh, je-li k němu subjekt, oprávněný podat návrh na zápis, vyzván orgánem Svazu.

(4) Jestliže nastane skutečnost nebo změna skutečnosti, která se zapisuje do RČ, je osoba, které se zápis týká, nebo osoba, která má k tomu písemné zmocnění vydané touto osobou, povinna tak učinit bez zbytečného prodlení, nejdéle však ve lhůtě 30 dnů.

(5) Vyhotovení výpisu, kopie, potvrzení či jiného dokumentu na žádost se provádí v úředních hodinách sekretariátu Svazu na počkání, ve složitých případech nebo v případě žádosti o zaslání dokumentů je lhůta 10 pracovních dnů od doručení nebo podání žádosti.

§ 12
Závěrečná a přechodná ustanovení

(1) Tato směrnice je účinná od data svého zveřejnění ve zpravodaji NEMO.

(2) Tato směrnice ruší všechny předchozí směrnice Svazu a všechna opatření, která upravovala obsah a procedury používané v evidenci subjektů.

(3) Listinné dokumenty ze stávající evidence, vzniklé před účinností této směrnice, budou založeny do sbírky listin, dle technických a kapacitních možností, nejpozději však do konce přechodného období, budou zhotoveny zápisy do základních rejstříků. Do rejstříku kvalifikací a průkazů RČ budou dle technických a kapacitních možností, nejpozději však do konce přechodného období, zhotoveny zápisy o maximálním dosaženém potápěčském kvalifikačním stupni. Chybějící dokumenty do sbírky listin se nebudou zpětně doplňovat systematicky, pouze příležitostně tam, kde je to možné a účelné.

(4) Po přechodné období zřizování evidencí a rejstříků dle této směrnice a převodu informací ze stávajících evidencí budou zápisy činěny i bez návrhu.

(5) Přechodné období skončí nejpozději 1.7.2000, nerozhodne-li presidium, že skončí dříve.

(6) Žádost o vyhotovení výpisu, kopie, potvrzení či jiného dokumentu a žádost o zaslání nemusí mít písemnou formu, může být učiněna i telefonicky, faxem nebo e-mailem.


Zveřejněno jako příloha zpravodaje NEMO 2/99, rozesláno dne 21.6.1999

 

Pro aplikaci pravidel evidence si prostudujte metodické pokyny

Odlišnosti od tištěné verze

Do HTML byl převeden přímo dokument, ze kterého byla tištěna matrice pro Nemo, takže shoda obsahu by měla být dokonalá (ale šotek nikdy nespí, rozhodný je text v příloze Nema 2/99). Drobné odlišnosti jsou ve formě, zejména absentuje obálka a je technický rozdíl v označování odrážek (v tištěném textu a),b),..., zde a., b.,...).

autor: Sládek Tomáš