Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Rejstřík klubů a členů

metodické pokyny

autor: Sládek Tomáš  (publikováno: 21.06.1999)

Obsah

Viz také text směrnice.

Úvod

Sestavení textu směrnice bylo vedeno snahou o maximální přesnost a o podchycení všech alternativ, které mohou nastat. Jsem si však vědom, že tato snaha byla někdy na úkor jednoduchosti a srozumitelnosti. Proto jsem byl pověřen vypracováním metodických pokynů s formuláři, které by usnadnily aplikaci směrnice v běžných situacích.

Jak je ve směrnici uvedeno (§ 10 odst. 3), použití formulářů není závazné, mohou být nahrazeny například tiskem z počítače. V případě nejasností a rozporů metodických pokynů je rozhodující znění směrnice.

Dovolím si připojit dvě osobní věty. Předně, za cenné podklady, připomínky a náměty bych chtěl poděkovat všem, kteří mi je poskytli, zejména Milanu Nachtigalovi, Zdeňku Šraierovi, Michaelu Demartinimu, Martinu Běhounkovi, Jiřímu Hovorkovi a presidiím SČP a SPMS. Dále bych chtěl poděkovat všem oponentům za to, že mne drželi při zemi a zejména jim ještě jednou zdůraznit: evidence není cíl, je to jenom prostředek, umožňující plnit základní poslání svazů - sloužit potápěčům.

Odlišnosti od tištěné verze

Do HTML byl převeden dokument, ze kterého byla tištěna matrice pro Nemo 2/99, takže shoda obsahu by měla být dokonalá. Některé pasáže (např. odkazy na tyto Strany potápěčské) jsou lehce modifikovány, aby to dávalo smysl. Modifikované části a doplňky (kromě této kapitoly) jsou vyznačeny kurzívou.

Základní rozdíl oproti tištěné verzi je ve formulářích, které nejsou zobrazeny, ale jsou přiloženy (všechny dohromady) ve formátu textového editoru MS Word (verze 6/7 - to by měli přečíst všichni) a zapakovány Zipem (nemáte-li, stáhněte si WinZIP). Je odstraněno logo SPČR, zvětšovalo zbytečně soubor a mohlo by dělat problémy. Formuláře můžete pro své účely předvyplnit (např. doplnit údaje klubu) a poupravit (např. doplnit svoje logo).

Stáhněte si zazipované formuláře ve Wordu (5 kB).

Tomáš Sládek


Přihlášení nového člena, který právě získal kvalifikaci P*

Formulář (je součástí přílohy) má originál a tři kopie (celkem čtyři listy) a je samopropisovací (ten, co si vytisknete, asi ne ;-))))))). Je uzpůsoben vyplňování kuličkovou tužkou, jehličkovou tiskárnou nebo psacím strojem. Údaje vypisujte čitelně a dostatečně důrazně na tvrdé podložce, aby čitelná byla i třetí kopie.

 1. Nový člen klubu, který právě získal kvalifikaci, vyplní první část formuláře.
  • Telefony a e-mail nejsou povinné údaje.
  • Podle pravidel platných od počátku roku 1999 je u nově získaných kvalifikačních stupňů karta nedílnou součástí průkazu kvalifikace, takže není možné o ni nežádat.
  • Stal-li se držitel kvalifikace členem klubu, uvede jeho název a číslo a zakřížkuje pole značící, že se stal členem dnem podpisu formuláře. Nezáleží na formě členství (některé kluby mají formu člen-čekatel na plné členství), záleží na tom, zda prostřednictvím klubu platí členské příspěvky. Žádá-li o individuální členství, nevyplňuje číslo individuálního člena a zaškrtne příslušné pole.
  • Předpokládá se souhlas se zveřejněním kontaktních údajů (telefony, e-mail, klub) a údajů o dosaženém kvalifikačním stupni, tj. vyznačit se musí případný nesouhlas. Samostatně je třeba souhlasit se zveřejněním kontaktní adresy (jinak se uvede pouze místo), brání se tak zejména zasílání nevyžádané pošty. Ten, kdo souhlasí se zveřejněním, může uvést doplňující text (maximální rozsah několik řádek). Text musí splňovat požadavky směrnice (§ 6 odst. 3 písm. t). Předpokládá se zejména zveřejňování stručného seznamu instruktorů dosavadní formou v Nemu a poskytování dat ke zveřejnění na Internetu na Stranách potápěčských tam zavedenou formou.
 2. Instruktor, který udělil kvalifikační stupeň CMAS P*, vyplní druhou část formuláře.
 3. První stranu (originál) a druhou stranu (kopie) formuláře odešle instruktor na sekretariát SPČR, Na strži 9, Praha 4, 140 00. Originál bude použit pro evidenci a uložen ve sbírce listin, kopie bude použita pro vystavování karet a sbírku listin SPMS. Přiloží doklad o zaplacení poplatku za vystavení karty a případně diplomu a poštovného. Druhou kopii (třetí stranu) si ponechá držitel kvalifikace (založí ji do průkazu jako dočasný doklad), třetí kopii (čtvrtou stranu) instruktor.
 4. V případě, že uvedené základní údaje nebudou přípustné (provádí se např. kontroly r.č., duplicitního členství, oprávnění instruktora) nebo bude chybět doklad o úhradě (např. útržek složenky či kopie výpisu z účtu), vyzve sekretariát SPČR k nápravě. Jestliže k ní nedojde v určeném termínu (viz § 11), nebude kvalifikace uznána a návrh na zápis bude zamítnut.
 5. Po obdržení karty si člen doplní její číslo do průkazu.

Zvýšení kvalifikačního stupně

Použijí se pokyny pro přihlášení nového člena, který právě získal kvalifikaci P*, s následujícími rozdíly:
 1. Potápěč/instruktor, který právě získal kvalifikaci, vyplní první část formuláře.
  • Je-li držitel kvalifikace členem klubu, uvede jeho název a číslo, jinak vyplní číslo individuálního člena.
  • Byla-li kvalifikace zvýšena z kvalifikace v jiném výcvikovém systému, uvede se.
 2. Instruktor, který udělil kvalifikační stupeň, nebo pověřený člen zkušební komise, vyplní druhou část formuláře.

Žádost o kartu bez zvýšení kvalifikačního stupně

Použijí se pokyny pro přihlášení nového člena, který právě získal kvalifikaci P*, s následujícími rozdíly:
 1. Potápěč/instruktor, držitel kvalifikace, vyplní první část formuláře.
  • Je-li držitel kvalifikace členem klubu, uvede jeho název a číslo, jinak vyplní číslo individuálního člena.
  • U potápěčských kvalifikací CMAS P* a CMAS P** do poznámky člen uvede, který instruktor (jméno, číslo razítka) a kdy udělil potápěčský kvalifikační stupeň, u CMAS P*** a instruktorů se do poznámky uvede místo a datum konání zkoušek.
 2. U potápěčských kvalifikací CMAS P* a CMAS P** instruktor s platným instruktorským oprávněním vyplní druhou část formuláře. Nemusí to být ten instruktor, který kvalifikaci udělil.
 3. Vyplněný formulář odesílá žadatel nebo instruktor na základě vzájemné dohody.
 4. Údaje budou doplněny do rejstříku členů na základě § 7 odst. 4.

Zápis/změna zápisu údajů do evidence členů

Použije se speciální formulář, který se vyplňuje pouze v originále a odesílá se na sekretariát SPČR, Na strži 9, Praha 4, 140 00. Výjimečně může být použit kombinovaný formulář, potom se křížkem označí pole „nežádám o kartu, nezměnil jsem kvalifikaci, pouze doplňuji své osobní údaje do evidence".

Jestliže pouze aktualizujete již dříve v evidenci zapsané údaje, stačí vyplnit své jméno a rodné číslo.

Co musí dát do pořádku kluby

Potápěči by se měli především potápět a ne úřadovat. To ovšem neznamená, že v „úřadu" může být chaos. Zejména kluby s delší historií mají často své dokumenty v takovém stavu, že se podle nich jen těžko může řídit klubový život a jakýkoli styk s úřady či soudní mocí hrozí velkou nepříjemností. Evidence by měla být impulsem k dání věcí do pořádku.

Orientaci v pravidlech evidence klubů usnadní, že jsou shodné s principy obchodního rejstříku. Jen jsou v řadě ustanovení „měkčí", nevyžaduje se například úřední ověření podpisů (podpis na podání člena může ověřit například předseda klubu, podpis předsedy pracovník sekretariátu či člen presidia).

 1. Stanovy jsou základním dokumentem potápěčského klubu. Ve sbírce listin se zakládá jejich úplné znění. Jako pomůcka mohou sloužit vzorové stanovy klubu, zveřejněné v Nemu 4/98 (podívejte se na ně).
 2. Kontaktní údaje, zejména kontaktní adresa, liší-li se od sídla, bankovní spojení.
 3. Evidenční údaje, zejména IČO.
 4. Statutární zástupci klubu za klub jednají navenek. Jejich volba je platná od členské schůze, na které byli zvoleni, ale účinná až od provedení zápisu v evidenci. Nahlaste statutární zástupce co nejdříve, protože jinak platí ti, co byli nahlášeni dříve - což jsou často ti, co byli zvoleni při založení klubu.
 5. Členové - v první řadě si kluby musí ujasnit, jaké mají formy členství (viz stanovy). Jde zejména o placení členských příspěvků a z druhé strany z počtu a „kvality" členů se budou odvíjet dotace. Členové, kteří nebudou mít zaplaceny příspěvky (a to evidence umožní snadno individuálně zjistit), nebudou mít nárok na jakékoli služby svazu, včetně např. zvýšení potápěčské kvalifikace (vystavení karty). Všichni víme, že v této oblasti není zrovna velký pořádek. Proto by všichni členové měli vyplnit formulář „Návrh na zápis či změnu zápisu do rejstříku členů" a za ty členy, na které se v řádném termínu „zapomnělo", by měly být odvedeny členské příspěvky dodatečně. V příštích letech bude třeba hlásit pouze rodná čísla a jména těch, za které klub odvádí příspěvky.
I když směrnice takový termín nestanovuje, pokuste se všechny požadované dokumenty zpracovat a odeslat na svaz do konce roku 1999.

autor: Sládek Tomáš