Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Bezpečnost plynových zařízení

vyhláška ČÚBP

redakčně zpracoval: Tomáš Sládek
           VYHLÁŠKA 21/1979 Sb.
  Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu
           ze dne 22. ledna 1979,
  ve znění novel a vyhlášek 554/1990, 352/2000 a 395/2003 Sb.,
          (stav k 4.1.2005 dle ASPI)
kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé
       podmínky k zajištění jejich bezpečnosti


   Český úřad bezpečnosti práce podle § 5 odst. 1 písm. d) a f)
zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností
práce, (dále jen "zákon") a Český báňský úřad podle § 57 odst. 1
písm. d) zákona č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství
(horní zákon), a podle § 10 písm. a) a c) zákona České národní
rady č. 24/1972 Sb., o organizaci a o rozšíření dozoru státní
báňské správy, v dohodě s příslušnými ústředními orgány stanoví:

                § 1

             Rozsah platnosti

   (1) Vyhláška je závazná pro organizace, na které se vztahuje
působnost orgánů  státního odborného dozoru  nad bezpečností
práce,1) a pro právnické a fyzické osoby, které vykonávají
podnikatelskou činnost podle zvláštních předpisů 5) (dále jen
"organizace").

   (2) Vyhláška se nevztahuje na výrobky stanovené k posuzování
shody podle zvláštního zákona2a) a nařízení vlády2b) před jejich
uvedením na trh a na technická zařízení podléhající dozoru orgánů
uvedených v § 3 odst. 2 písm. a) a b) zákona.
------------------------------------------------------------------
1) § 3 odst. 1 zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru
  nad bezpečností práce.
2a) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
  a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona
  č. 71/2000 Sb.
2b) Nařízení vlády č. 176/1997 Sb., kterým se stanoví technické
  požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití
  v prostředí s nebezpečím výbuchu.
  Nařízení vlády č. 177/1997 Sb., kterým se stanoví technické
  požadavky na spotřebiče plynných paliv
5) Např. zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů,
  zákon č. 104/1990 Sb., o akciových společnostech, zákon č.
  173/1988 Sb., o podniku se zahraniční majetkovou účastí, ve
  znění zákona č. 112/1990 Sb.

                § 2

          Vyhrazená plynová zařízení

   Vyhrazená plynová zařízení ve smyslu  § 4 písm. d) až g)
zákona (dále jen "zařízení") jsou zařízení pro
a) výrobu a úpravu plynů,3)
b) skladování a přepravu plynů,
c) plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic,
d) zkapalňování a odpařování plynů,
e) zvyšování a snižování tlaku plynů,
f) rozvod plynů,
g) spotřebu plynů spalováním.
------------------------------------------------------------------
3) § 1 odst. 4 vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce č. 85/1978
  Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení. 

                § 3

            Oprávnění organizací

   (1) Organizace mohou montovat, opravovat zařízení, provádět
na něm dodavatelským způsobem revize a zkoušky a plnit tlakové
nádoby na plyny jen na základě oprávnění (dále jen "oprávněná
organizace").

   (2) Oprávnění vydává inspektorát bezpečnosti práce (dále jen
"orgán dozoru"), v jehož obvodu má organizace sídlo popřípadě
trvalý pobyt, a to na základě písemné žádosti organizace.

   (3) Organizace v žádosti uvede, jak je zajištěna spolehlivost
a bezpečnost plynových zařízení, zejména jak je zajištěna:
a) technická kontrola,
b) v průběhu montáže a zkoušek možnost zacvičení pracovníků, kteří
  budou obsluhovat zařízení,
c) servisní služba,
d) odborná způsobilost pracovníků pro vykonávání montáží, oprav,
  revizí a zkoušek,
e) dodání předepsané technické dokumentace provozovateli, upravené
  podle skutečného provedení, včetně návodů k obsluze a k
  provádění revizí.

   (4) Při prověřování odborné způsobilosti organizace zjišťuje
orgán dozoru, zda její technická úroveň a odborná způsobilost
jejích pracovníků poskytují záruku, že činnost s ohledem na rozsah
požadovaného oprávnění, bude odpovídat požadavkům bezpečnosti
práce a technických zařízení.

   (5) Orgán dozoru může na základě výsledků prověřování odborné
způsobilosti stanovit další podmínky k zajištění bezpečnosti práce
a technických zařízení pro  vydání oprávnění. Splnění těchto
podmínek musí organizace před vydáním oprávnění prokázat.

   (6) Zjistí-li orgán dozoru, že podmínky nejsou dodržovány
nebo při činnosti podle oprávnění jsou porušovány předpisy k
zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, omezí rozsah
oprávnění nebo je organizaci odejme.

   (7) Ustanovení odstavců 1 až 6 se nevztahují na plynárenská a
odběrní plynová zařízení, pokud je montují a opravují plynárenské
podniky.4)

   (8) Výrobní nebo montážní organizace je povinna písemně
oznámit orgánu dozoru příslušnému podle umístění zařízení alespoň
15 dnů předem místo a dobu provádění zkoušek 6) zařízení
a) pro plnění tlakových nádob plynem,
b) kompresní a regulační stanice s vysokým a velmi vysokým tlakem,
c) pro rozvod plynů s vysokým a velmi vysokým tlakem,
d) pro spotřebu plynů spalováním s jednotlivým výkonem nad 3,5 MW,
e) pro výrobu hořlavých plynů s jednotlivým výkonem nad 5 m3/h,
f) na výrobu kyslíku s jednotkovým výkonem nad 1500 m3/h.

   (9) Zařízení uvedená v odstavci 8 může výrobní nebo montážní
organizace odevzdat odběrateli jen po úspěšné zkoušce zařízení
potvrzené orgánem dozoru.

   (10) U dovážených zařízení zabezpečuje plnění povinností
podle odstavce 8 a 9 odběratelská organizace.
------------------------------------------------------------------
4) Vyhláška federálního  ministerstva paliv a  energetiky č.
  175/1975  Sb.,  kterou  se  provádějí  některá ustanovení
  plynárenského zákona.
6) § 9 vyhlášky č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách
  plynových zařízení.

                § 4

             Revizní technik

   Revizní technik musí mít pro provádění revizí a zkoušek
zařízení osvědčení o odborné způsobilosti vydané orgánem dozoru na
základě vykonané zkoušky.

       Odborná způsobilost k obsluze a montáži

                § 5

   (1) Pracovníci  pověření  obsluhou  zařízení  musí  být
provozovatelskou organizací (dále jen "provozovatel") seznámeni s
předpisy pro obsluhu a se souvisejícími bezpečnostními předpisy, s
požárním řádem, poplachovými směrnicemi a musí být zaškoleni v
obsluze těchto zařízení. Před pověřením samostatnou obsluhou
zařízení musí být provozovatelem přezkoušeni.

   (2) Provozovatel je povinen určit obsah seznámení a délku
(osnovu) zaškolení s ohledem na charakter a rozsah vykonávané
činnosti na daném druhu zařízení a ověřovat znalosti pracovníků
uvedených v odstavci 1 revizním technikem, který má platné
osvědčení odborné způsobilosti příslušného druhu a rozsahu jednou
za tři roky.

   (3) Zkoušky a přezkušování revizním technikem se nepožadují
pro obsluhu plynového zařízení uvedeného v § 2 písm. g), jehož
celkový výkon je nižší než 50 kW.

                § 6

   (1) Podmínky  odborné způsobilosti  k montáži  odběrních
plynových zařízení a plynárenských zařízení stanoví zvláštní
předpis.4)

   (2) Montáží ostatních zařízení mohou být pověřeny jen osoby,
které byly seznámeny v rozsahu své činnosti s předpisy pro
montážní práce na zařízení a zaškoleny. Musí být seznámeny se
souvisejícími předpisy a mít nejméně jeden rok odborné praxe, čímž
se rozumí praktická činnost na zařízení příslušného druhu a musí
složit zkoušky u orgánu dozoru.
------------------------------------------------------------------
4) Vyhláška federálního  ministerstva paliv a  energetiky č.
  175/1975  Sb.,  kterou  se  provádějí  některá ustanovení
  plynárenského zákona. 

                § 7

   Organizace oprávněná k montážím nebo opravám zařízení je
povinna zajistit zkoušku zařízení po dokončení montáže nebo
rekonstrukce  v  rozsahu  stanoveném  příslušnými předpisy a
projektovou dokumentací. 

                § 8

             Provoz zařízení

   Provozovatel je povinen:
a) zajistit, aby kontroly a provozní revize byly vykonávány podle
  zvláštních předpisů, popřípadě návodů a pokynů výrobce a
  dodavatele,
b) zajistit, aby montáž a opravy zařízení vykonávala jen oprávněná
  organizace a obsluhu zařízení jen odborně způsobilí pracovníci,
c) vypracovat do jednoho měsíce  od zahájení provozu místní
  provozní řád podle podkladů  v projektové a dodavatelské
  dokumentaci, návodů výrobce a na základě zkušeností z provozu,
d) u zařízení, kde se pracuje s jedovatými a nedýchatelnými plyny,
  před zahájením provozu zajistit dýchací a oživovací techniku,
  udržovat ji ve stavu schopném provozu a pro případ nutnosti
  (havárie, porucha apod.) zajistit protiplynovou nebo záchrannou
  službu,
e) vést předepsanou technickou dokumentaci, evidenci zařízení a
  uschovat doklady stanovené právními předpisy nebo technickými
  normami. 

                § 9

          Kontrolní prohlídky a zkoušky

   (1) Pro účely státního odborného dozoru je provozovatel
povinen připravit zařízení ke kontrolní prohlídce nebo zkoušce ve
stanoveném termínu a za podmínek stanovených orgánem dozoru.

   (2) Technické úkony nutné k řádnému provedení prohlídky nebo
zkoušky řídí a vykonává  revizní technik nebo jiný odborný
pracovník určený provozovatelem. 

         Ustanovení přechodná a závěrečná

               § 10

   (1) Organizace provozující činnost uvedenou v § 3 dosud bez
oprávnění jsou povinny požádat o ně do šesti měsíců od účinnosti
této vyhlášky.

   (2) Oprávnění  vydaná  organizacím  a  osvědčení  vydaná
pracovníkům před účinností této vyhlášky zůstávají v platnosti tři
roky ode dne, kdy vyhláška nabyla účinnosti. 

               § 11

   Zrušuje se § 1 písm. d) vyhlášky č. 151/1969 Sb., kterou se
určují vyhrazená technická zařízení. 

               § 12

   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1979.

              Předseda
           Českého báňského úřadu:
             Pastorek v.r.

              Předseda
        Českého úřadu bezpečnosti práce:
             Dr. Bartík v.r. 
redakčně zpracoval: Tomáš Sládek