Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Řád plavební bezpečnosti ČR

Řád plavební bezpečnosti vydaný vyhláškou 344/1991 Sb.

autor: Sládek Tomáš  (publikováno: 18.01.2001)
Text a obrázky jsou převzaty z právního systému ASPI se svolením firmy Byll, která je mimochodem i sponzorem Stran potápěčských (zdarma poskytuje prostor na serveru).


              344/1991 Sb.
              VYHLÁŠKA
        federálního ministerstva dopravy
          ze dne 10. července 1991,
kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti na vnitrozemských
   vodních cestách České a Slovenské Federativní Republiky
Změna: 223/1995 Sb.

   Federální ministerstvo dopravy stanoví v dohodě s příslušnými
ústředními orgány podle § 17 odst. 1 a § 24 zákona č. 26/1964
Sb.l, o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 126/1974 Sb.:

                § 1

   K zajištění bezpečnosti a plynulosti vnitrozemské plavby a k
zachování pořádku na vnitrozemských vodních cestách České a
Slovenské Federativní Republiky se vydává Řád plavební bezpečnosti
(dále jen "Řád"), který je součástí této vyhlášky a tvoří její
přílohu.1)*)
------------------------------------------------------------------
1) Řád se vydává jako samostatná příloha Sbírky zákonů a lze jej
  na objednávku obdržet v odbytovém středisku SEVT, Tržiště 9,
  118 16 Praha 1.
*) Vyhláškou č. 223/1995 Sb. byl s působností pro ČR zrušen čl.
  1.10 Řádu. 

                § 2

   Řád stanoví pravidla plavebního provozu na vnitrozemských
vodních cestách České a Slovenské Federativní Republiky. Vztahuje
se na všechna plavidla  bez rozdílu místa evidence, jejich
provozovatele a na všechny účastníky plavebního provozu. 

                § 3

   Výjimky z hlavy 8 a 9 části I Řádu povoluje Státní plavební
správa Praha. Výjimky z hlavy 8, 9 a 10 části II Řádu povoluje
Státní plavební správa Bratislava. 

                § 4

   Zrušují se:

1. Vyhláška federálního ministerstva dopravy č. 155/1973 Sb.,
  kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti na vnitrozemských
  vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů.
2. Výnos federálního ministerstva dopravy ze dne 4. dubna 1975
  č.j. 9806/75-25 o omezení velikosti sestav plavidel na Dunaji
  (reg. v částce 14/1975 Sb.).
3. Výnos federálního ministerstva dopravy ze dne 8. prosince 1980
  č.j. 24334/80-025, kterým se mění a doplňuje příloha k vyhlášce
  č. 155/1973 Sb., kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti na
  vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů
  (reg. v částce 2(1981 Sb.).
4. Výnos federálního ministerstva dopravy ze dne 21. ledna 1988
  č.j. 7 106/88-025, kterým se mění vyhláška č. 155/1973 Sb.,
  kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti na vnitrozemských
  vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů (reg. v částce
  1/1988 Sb.). 

                § 5

   Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1992.

              Ministr:
            Ing. Nezval v.r. 

               Příloha
          ŘÁD PLAVEBNÍ BEZPEČNOSTI
            na vodních cestách
       České a Slovenské Federativní Republiky

               HLAVA 1
            Obecná ustanovení

               Čl.1.01

           Význam některých pojmů

   V tomto Řádu plavební bezpečnosti (dále jen "Řádu")

a) "plavidlo" je loď vnitrozemské plavby včetně malých plavidel a
  převozních lodí, plovoucích strojů a námořních lodí,
b) "plavidlo s vlastním pohonem" je plavidlo vybavené vlastním
  strojním pohonem,
c) "plachetnice" je plavidlo, které pluje pomocí plachet. Pokud
  zároveň používá vlastní strojní  pohon, je považováno za
  plavidlo s vlastním pohonem,
d) "malé plavidlo" je plavidlo, jehož délka nepřesahuje 20 m. Za
  malé se nepovažuje plavidlo, které je určené nebo používané k
  vlečení, tlačení nebo vedení v bočně svázané sestavě jiných než
  malých plavidel, plovoucí stroj, převozní loď a plavidlo s
  obsaditelností nad 12 cestujících,
e) "plovoucí stroj" je plavidlo vybavené mechanickým zařízením a
  určené pro práce na vodních cestách nebo v přístavech (bagr,
  čerpadlo, elevátor, beranidlo, jeřáb, atd.),
f) "plovoucí zařízení" je zařízení schopné plavby, užívané na
  vodních cestách, které není určeno k opakovanému přemísťování
  (plovárna, dok, přístavní můstek, plovoucí garáž, botel, atd.),
g) "plovoucí těleso" je vor,  konstrukce, objekt nebo pevné
  seskupení předmětů, schopné plavby, které není plavidlem nebo
  plovoucím zařízením,
h) "převozní loď" je plavidlo, které zajišťuje přepravu napříč
  vodní cesty, a které je jako převozní loď klasifikováno
  oprávněným orgánem,
i) "tlačný člun" je plavidlo zkonstruované nebo speciálně vybavené
  pro plavbu tlačením,
j) "člunový kontejner"  ("lichter") je tlačný  nákladní člun
  zkonstruovaný na  převoz námořní lodí  a pro plavbu  po
  vnitrozemských vodních cestách,
k) "sestava" je vlečná, tlačná nebo bočně svázaná sestava,
l) "vlečná sestava" je jakékoli spojení jednoho nebo několika
  plavidel, plovoucích zařízení nebo plovoucích těles, vlečených
  jedním nebo několika plavidly s vlastním pohonem; vlekoucí
  plavidlo je součástí sestavy a nazývá se vlečný remorkér,
m) "tlačná sestava" je pevné nebo kloubové spojení plavidel,
  plovoucích zařízení nebo plovoucích těles, z nichž alespoň
  jedno je umístěno před plavidlem s vlastním pohonem, které
  zajišťuje pohyb sestavy a nazývá se tlačný remorkér,
n) "bočně svázaná  sestava" je spojení  plavidel, plovoucích
  zařízení nebo plovoucích těles boky vedle sebe, z nichž se ani
  jedno nenachází před plavidlem s vlastním pohonem, které
  zajišťuje pohyb sestavy,
o) plavidlo, plovoucí těleso nebo plovoucí zařízení "stojí",
  jestliže je přímo nebo nepřímo zakotveno nebo přímo nebo
  nepřímo vyvázáno ke břehu,
p) plavidlo, plovoucí těleso nebo plovoucí zařízení "pluje",
  není-li přímo nebo nepřímo zakotveno, vyvázáno ke břehu nebo
  není-li nasedlé. Pro plující plavidlo, plovoucí těleso a
  plovoucí zařízení pojem "zastavit" znamená zůstat stát ve
  vztahu ke břehu,
q) "plavidlo zabývající se rybolovem" je plavidlo provozující
  rybolov pomocí sítí, vlasců se stupňovitě umístěnými háčky,
  vlečných sítí a dalšího rybářského náčiní, které omezuje jeho
  manévrovatelnost; nevztahuje se však na plavidlo lovící pomocí
  vlečených vlasců s háčky nebo dalšího rybářského náčiní, které
  neomezuje jeho manévrovatelnost,
r) "bílé světlo",
  "červené světlo",
  "zelené světlo",
  "žluté světlo" a
  "modré světlo"
  jsou světla, jejichž barva odpovídá předpisům v příloze 4
  k tomuto Řádu,
s) "silné světlo",
  "jasné světlo" a
  "obyčejné světlo"
  jsou světla, jejichž intenzita odpovídá předpisům v příloze 5 k
  tomuto Řádu,
t) "blikavé světlo" je přerušované světlo s počtem 50 až 60
  záblesků za minutu,
u) "krátký zvuk" je zvuk trvající asi 1 sekundu,
  "dlouhý zvuk" je zvuk trvající asi 4 sekundy, přičemž interval
  mezi dvěma po sobě následujícími zvuky je asi 1 sekunda,
v) "řada velmi krátkých zvuků" je série nejméně šesti zvuků, z
  nichž každý trvá asi 1/4 sekundy, přičemž interval mezi dvěma
  po sobě následujícími zvuky je asi 1/4 sekundy,
w) "trojtónový zvukový signál" je třikrát se opakující signál
  sestávající  ze  tří  zvuků  různé  výšky,  následujících
  bezprostředně po sobě a  trvajících celkem asi 2 sekundy.
  Frekvence zvuků se musí pohybovat v rozmezí od 165 Hz do 297 Hz
  a rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším zvukem musí být nejméně dva
  celé tóny. Každá série, sestávající ze tří zvuků, musí začínat
  nejnižším a končit nejvyšším tónem,
x) "noc" je doba mezi západem a východem slunce,
  "den" je doba mezi východem a západem slunce,
  "snížená viditelnost" jsou podmínky, při nichž viditelnost
  omezuje kouřmo, mlha, hustý déšť, sněhová vánice, dým, atd.,
y) "plavební dráha" je vymezená část vodní cesty využitelná pro
  plavbu při daných vodních stavech,
  "nasednutí" je uváznutí  plavidla, plovoucího tělesa nebo
  plovoucího zařízení na překážce nebo na dně vodní cesty, v
  důsledku kterého došlo ke ztrátě volného pohybu,
z) "kormidelna" je prostor nebo nástavba na palubě, odkud se řídí
  plavidlo nebo plovoucí těleso. 

               Čl.1.02

        Vůdce plavidla a plovoucího tělesa

   1. Každé plavidlo nebo plovoucí těleso, s výjimkou tlačných
člunů, smí  být vedeno osobou, která  má k tomu potřebnou
kvalifikaci.1) Tato osoba je vůdce. V odůvodněných případech může
Státní plavební správa určit, kdy se vůdce na plovoucím tělese
nebo na plavidle v bočně svázané sestavě nevyžaduje.

   2. Každá sestava smí být rovněž vedena vůdcem, který má
k tomu potřebnou kvalifikaci.1) Vůdce sestavy se určuje takto:

   a) je-li v sestavě plavidel  jedno plavidlo s vlastním
    pohonem, vůdcem sestavy je vůdce tohoto plavidla,
   b) plují-li v čele vlečné sestavy dvě nebo více plavidel
    s vlastním pohonem za sebou, vůdcem sestavy je vůdce
    prvního plavidla s vlastním pohonem; je-li však v čele
    sestavy  prvním plavidlem  krátkodobě použitý pomocný
    remorkér, je  vůdcem sestavy vůdce  druhého plavidla
    s vlastním pohonem,
   c) plují-li v čele vlečné sestavy dvě nebo několik bočně
    seskupených plavidel s vlastním pohonem, je vůdcem sestavy
    vůdce plavidla, z kterého bylo předáno vlečné lano na
    vlečená plavidla,
   d) v ostatních případech musí být vůdce sestavy určen předem
    dohodou zúčastněných vůdců plavidel.

   3. Vůdce je povinen být za plavby na plavidle nebo na
plovoucím tělese; na plovoucím stroji je vůdce povinen být
i v době pracovní činnosti stroje.

   4. Vůdce odpovídá za dodržování ustanovení tohoto Řádu na
svém plavidle, sestavě nebo plovoucím tělese. Vůdci vlečených
plavidel jsou povinni plnit příkazy vůdce sestavy, avšak i bez
těchto příkazů jsou povinni provést podle situace všechna nezbytná
opatření pro bezpečné vedení svých plavidel. Tato ustanovení se
vztahují rovněž na vůdce každého plavidla bočně svázané sestavy,
který není vůdcem sestavy.

   5. Ve smyslu odst. 2 písm. b) se za krátkodobě použitý
pomocný remorkér považuje plavidlo s vlastním pohonem zapojené
přechodně  před plavidlo  s vlastním  pohonem nebo  sestavu
k zabezpečení proplutí obtížným úsekem vodní cesty, např. úžinou,
mostem, apod.
------------------------------------------------------------------
1) Výnos FMD č. 1/1976 z 17. 12. 1975 o odborné způsobilosti členů
  posádek  vnitrozemských plavidel  (Věstník dopravy  č. j.
  26.357/75-25) 

               Čl.1.03

     Povinnosti posádky a jiných osob na plavidle

   1. Členové posádky jsou povinni plnit příkazy, které jim dává
vůdce v rámci své pravomoci. Jsou povinni spolupůsobit při
dodržování  ustanovení tohoto  Řádu a  dalších souvisejících
předpisů.

   2. Všechny další osoby na plavidle musí plnit příkazy, které
jim dává vůdce v zájmu bezpečnosti plavby nebo zachování pořádku
na plavidle. 

               Čl.1.04

    Obecná povinnost zachovávat bezpečnost při plavbě

   1. Vůdci jsou povinni i v případech, pro které není v Řádu
zvláštních ustanovení, učinit všechna opatření, která vyžaduje
bezpečnost plavby a obecně uznávaná odborná plavební praxe k
odvrácení zejména:

   a) ohrožení lidského života,
   b) poškození plavidel nebo plovoucích těles, břehů, staveb
    a zařízení všeho druhu nacházejících se na vodní cestě
    anebo v její bezprostřední blízkosti,
   c) vytvoření plavební překážky.

   2. Ustanovení odst. 1 se vztahuje i na osoby pověřené
dohledem na plovoucí zařízení. 

               Čl.1.05

         Jednání za zvláštních okolností

   K odvrácení bezprostředně hrozícího nebezpečí jsou vůdci
povinni učinit všechna opatření, která si okolnosti vyžádají, i
když se tím odchýlí od ustanovení tohoto Řádu. 

               Čl.1.06

           Používání vodní cesty

   1. Délka, šířka, výška, ponor a rychlost plavidel, plovoucích
těles a sestav musí odpovídat parametrům vodní cesty a staveb na
ní.

   2. Vůdci plavidel a sestav jsou povinni před odplutím i za
plavby seznamovat se s plavebními vyhláškami Státní plavební
správy, vodními stavy, výškami vzdutých hladin a dalšími údaji
o plavebních poměrech na úsecích  vodní cesty, kterými mají
proplouvat; řízení plavby a přizpůsobení ponoru plavidel musí
odpovídat zjištěným údajům. 

               Čl.1.07

     Maximální zatížení, maximální počet cestujících

   1. Je zakázáno nakládat plavidla tak, aby hladina vody byla
výše než spodní okraj nákladové značky určující rovinu největšího
přípustného ponoru.

   2. Náklad a způsob jeho uložení nesmí ohrožovat stabilitu
plavidla nebo pevnost jeho tělesa a bránit rozhledu z kormidelny.

   3. Na plavidlech určených k přepravě cestujících nesmí být
více cestujících než je povoleno Státní plavební správou. 

               Čl.1.08

        Posádky plavidel a plovoucích těles

   Plavidla a plovoucí tělesa, s výjimkou tlačných člunů, musí
mít dostatečnou a kvalifikovanou posádku pro zajištění bezpečnosti
osob na plavidle nebo plovoucím tělese a bezpečnosti plavby.
Plavidla bez vlastního pohonu svázaná vedle sebe a některá
plavidla v bočně svázané sestavě nemusí mít posádku, pokud ostatní
plavidla v těchto pevně spojených sestavách mají dostatečnou a
kvalifikovanou  posádku  pro  zajištění  bezpečnosti osob na
plavidlech a bezpečnosti plavby. 

               Čl.1.09

             Kormidlování

   1. Za  plavby musí  být plavidlo  nebo plovoucí těleso
kormidlováno alespoň jednou osobou s předepsanou kvalifikací.1)

   2. Pro zajištění bezpečného ovládání plavidla nebo plovoucího
tělesa musí mít osoba podle odst. 1 možnost v kormidelně přijímat
a vydávat informace a příkazy. Musí mít zejména dostatečný přímý
nebo nepřímý rozhled všemi směry a možnost slyšet zvukové signály;
pokud tyto podmínky nejsou splněny, je povinna v zájmu své
informovanosti postavit na vhodném místě pozorovatele.
------------------------------------------------------------------
1) Výnos FMD č. 1/1976 z 17. 12. 1975 o odborné způsobilosti členů
  posádek  vnitrozemských plavidel  (Věstník dopravy  č. j.
  26.357/75-25) 

               Čl.1.10

 
               zrušen


               Čl.1.11

            Plavební předpisy

   Na každém plavidle musí  být výtisk tohoto Řádu. Tato
povinnost se nevztahuje na malá plavidla a plavidla bez posádek. 

               Čl.1.12

     Nebezpečné předměty na palubě, ztráta předmětů,
            plavební překážky

   1. Zakazuje se vysunovat za okraje plavidel, plovoucích těles
a  plovoucích zařízení předměty, které mohou být nebezpečné pro
jiná plavidla, plovoucí tělesa, zařízení a stavby na vodní cestě
nebo v její blízkosti.

   2. Zvednuté kotvy nesmí přesahovat pod úrovní dna nebo kýlu
plavidla nebo pod úrovní dolní plochy plovoucího tělesa.

   3. Ztratí-li plavidlo nebo plovoucí těleso jakýkoli předmět,
který může vytvořit plavební překážku nebo způsobit nebezpečí pro
plavbu, je vůdce povinen postarat se o jeho odstranění z plavební
dráhy. Pokud tak nemůže z vážných důvodů učinit, je povinen ihned
o tom uvědomit orgán Státní plavební správy a správce toku a uvést
co nejpřesněji místo ztráty předmětu. Pokud mu okolnosti dovolí,
je povinen toto místo označit.

   4. Zjistí-li posádka plavidla nebo plovoucího tělesa neznámou
překážku na vodní cestě, je vůdce plavidla povinen ihned uvědomit
nejbližší orgán Státní plavební správy a správce toku a uvést co
nejpřesněji místo, kde byla překážka zjištěna. Pokud mu okolnosti
dovolí, je povinen toto místo označit. 

               Čl.1.13

       Ochrana plavebních znaků na vodní cestě

   1. Je zakázáno používat plavební znaky na vodní cestě
(plováky, bóje, pobřežní znaky, atd.) k vyvazování a přemísťování
plavidel nebo plovoucích těles, poškozovat tyto znaky nebo měnit
jejich původní význam.

   2. Jestliže plavidlo nebo plovoucí těleso přemístilo nebo
poškodilo zařízení, které je součástí systému znakování vodní
cesty, je povinen jeho vůdce ihned o tom uvědomit orgán Státní
plavební správy a správce toku.

   3. Vůdce plavidla nebo plovoucího tělesa je povinen bez
odkladu  oznámit nejbližšímu  orgánu Státní  plavební správy
a správci toku změny nebo poškození, které zjistil v znakování
vodní  cesty (nesvítící  světlo, přemístění  bóje, poškození
plavebního znaku, atd.). 

               Čl.1.14

         Poškození staveb na vodní cestě

   Poškodí-li plavidlo nebo plovoucí těleso stavbu na vodní
cestě (plavební komoru, most, atd.), je vůdce povinen toto
neprodleně oznámit nejbližšímu orgánu Státní plavební správy
a správci stavby. 

               Čl.1.15

  Zákaz vhazování předmětů a vylévání tekutin do vodní cesty

   1. Zakazuje se vhazovat, vylévat nebo nechat padat či téci do
vody předměty nebo tekutiny,  které mohou vytvořit plavební
překážku nebo nebezpečí pro plavbu a ostatní uživatele vodní
cesty, anebo znečistit vodní tok. Zejména se zakazuje vhazovat,
vylévat nebo nechat téci do vody ropné odpady jakéhokoli druhu,
jakož i jejich směsi s vodou.3)

   2. Dojde-li k úniku nebo hrozí-li nebezpečí úniku těchto
látek, je vůdce povinen  podle charakteru nebezpečí provést
neodkladná opatření k nápravě a neprodleně informovat o této
události správce toku a nejbližší orgán Státní plavební správy.
Přitom je povinen uvést co nejpřesněji povahu a místo úniku
odpadu.4)
------------------------------------------------------------------
3) § 6 a 25 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách
4) § 26 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách 

               Čl.1.16

         Záchrana a poskytnutí pomoci

   1. Hrozí-li  osobám na  plavidle nebo  plovoucím tělese
v případě nehody  nebezpečí, je vůdce  povinen použít všech
prostředků, které má k dispozici, pro jejich záchranu.

   2. Vůdce,  který je  v blízkosti  jiného plavidla nebo
plovoucího tělesa postiženého nehodou, při níž jsou ohroženy osoby
nebo hrozí-li vytvoření překážky v plavební dráze, je povinen
poskytnout neodkladně pomoc, pokud tak může učinit bez nebezpečí
pro sebe  nebo jiného a neohrozí  tím bezpečnost vlastního
plavidla. 

               Čl.1.17

         Nasedlá nebo potopená plavidla

   1. Vůdce nasedlého nebo potopeného plavidla, nasedlého nebo
rozpadlého plovoucího tělesa, je povinen zajistit, aby o této
události byl co nejdříve vyrozuměn nejbližší orgán Státní plavební
správy. Vůdce nebo jím  určený člen posádky nasedlého nebo
potopeného plavidla je povinen zůstat na plavidle nebo poblíž
místa nehody až do okamžiku, kdy obdrží od orgánu Státní plavební
správy souhlas, aby opustil své místo.

   2. Jestliže plavidlo nebo plovoucí těleso nasedlo nebo se
potopilo v plavební dráze nebo v její blízkosti, je jeho vůdce
povinen (s výjimkou případů, kdy si to situace nevyžaduje) v době
co nejkratší umístit v místě nehody signální znaky uvedené v čl.
3.27 a 3.41 a upozornit  na vhodných místech v dostatečné
vzdálenosti od místa nehody přibližující se plavidla nebo plovoucí
tělesa, aby mohla včas provést potřebná opatření.

   3. Došlo-li k takovéto  nehodě při proplouvání plavidla
plavební komorou, musí vůdce ihned uvědomit o případu obsluhu
plavební komory.

   4. V případě, že plavidlo uvedené v odst. 1 nebo 2 je
součástí sestavy, předepsané povinnosti náleží vůdci sestavy. 

               Čl.1.18

        Povinnost uvolnit plavební dráhu

   1. Jestliže nasedlé nebo potopené plavidlo, plovoucí těleso
nebo předmět ztracený z plavidla nebo plovoucího tělesa úplně nebo
částečně zatarasuje nebo hrozí zatarasit plavební dráhu, je
povinen vůdce plavidla nebo plovoucího tělesa učinit všechna
opatření, aby plavební dráha byla co nejdříve uvolněna.

   2. Povinnost uvolnit plavební dráhu má též vůdce plavidla
nebo plovoucího tělesa, kterému hrozí potopení nebo které pozbylo
manévrovací schopnost.

   3. V případě, že plavidlo uvedené v odst. 1 nebo 2 je
součástí sestavy, předepsané povinnosti náleží vůdci sestavy. 

               Čl.1.19

             Zvláštní pokyny

   Vůdci plavidel, plovoucích těles a osoby pověřené dohledem na
plovoucí zařízení jsou povinni plnit zvláštní pokyny, které jim
dají orgány  Státní plavební správy v  zájmu bezpečnosti a
náležitého pořádku v plavbě; tyto pokyny mají přednost před
ustanoveními tohoto Řádu. 

               Čl.1.20

               Dozor

   Vůdci plavidel a plovoucích těles a osoby pověřené dohledem
na plovoucí zařízení jsou povinni vytvořit orgánům státního
odborného dozoru na vnitrozemskou plavbu takové podmínky, které
jim umožní přesvědčit se, zda jsou dodržována ustanovení tohoto
Řádu a ostatních předpisů. 

               Čl.1.21

            Zvláštní přepravy

   1. Zvláštní přepravou je pohyb po vodní cestě:

a) plavidel nebo sestav, které neodpovídají ustanovením čl. 1.06 a
  1.08,
b) plovoucích zařízení a plovoucích těles.

   2. Tyto přepravy se mohou  uskutečnit pouze na základě
zvláštního povolení vydaného Státní plavební správou.

   3. Při přepravě musí být dodrženy podmínky stanovené Státní
plavební správou pro každý jednotlivý případ.

   4. Pro  každou  jednotlivou  přepravu  se  určí  vůdce
s přihlédnutím k ustanovení čl. 1.02. 

               Čl.1.22

     Zvláštní nařízení s omezenou dobou platnosti

   Vůdci plavidel, plovoucích těles a osoby pověřené dohledem na
plovoucí zařízení jsou povinni  dodržovat nařízení vydaná v
mimořádných  případech Státní  plavební správou  k zajištění
bezpečnosti nebo náležitého pořádku v plavbě a uveřejněná obvyklým
způsobem. 

               Čl.1.23

          Povolování veřejných akcí

   Sportovní podniky, slavnosti na vodě a jiné akce, které mohou
ohrozit bezpečnost nebo náležitý pořádek v plavbě, musí být předem
povoleny Státní plavební správou. 

               HLAVA 2
  Poznávací znaky plavidel, ponorové stupnice na plavidlech
           a cejchování plavidel

               Čl.2.01

    Poznávací znaky plavidel s výjimkou malých plavidel

   1. Každé plavidlo, s výjimkou malých plavidel, musí mít na
lodním tělese nebo na pevně osazených štítcích anebo tabulích
následující poznávací znaky:

a) evidenční označení.

   Toto označení určí Státní plavební správa s ohledem na
potřeby centrální evidence plavidel. Součástí evidenčního označení
je název nebo obvyklá zkratka provozovatele plavidla. Nemá-li
plavidlo přiděleno evidenční označení, musí být označeno názvem
provozovatele nebo jeho obvyklou zkratkou.

   Poznávací znaky musí být vyznačeny na obou bocích plavidla
poblíž přídě; na plavidlech s vlastním pohonem i na zádi. Pokud v
bočně svázané nebo tlačné sestavě je označení remorkéru zakryto,
musí být umístěno tak, aby bylo z předepsaných směrů dobře
viditelné,

b) místo evidence (domovský přístav).

   Vyznačí se na obou bocích zadní části plavidla nebo na jeho
zádi a po něm musí následovat poznávací písmeno nebo písmena
státu,  v  němž  je  místo  evidence  (domovský  přístav);
poznávací písmena států jsou uvedena v příloze 1 k tomuto Řádu.

   2. Kromě toho musí být:

a) na každém cejchovaném plavidle cejchovní tabule s uvedením
  cejchovního znaku, délky a šířky plavidla v metrech a jeho
  nosnosti v tunách. Tento údaj musí být na obou bocích plavidla,
  a to na lodním tělese nebo na pevně osazených tabulích,
b) na každém plavidle určeném k přepravě osob vyznačen nejvyšší
  přípustný počet cestujících.

   Tento údaj musí být vyznačen na palubě na dobře viditelném
místě.

   3. Poznávací znaky  musí být provedeny  dobře čitelnými
a nesmazatelnými latinskými písmeny. Výška písmen poznávacího
znaku musí být nejméně 20 cm, v ostatních označeních nejméně 15
cm. Šířka písmen a tloušťka tahu musí být úměrná jejich výšce.
Písmena musí být světlé barvy na tmavém podkladě nebo tmavé barvy
na světlém podkladě.

   4. Námořní lodě si mohou na vnitrozemských vodních cestách
ponechat své poznávací znaky.

   5. Plavidlo, které má posádku, musí při plavbě na vodní cestě
kategorie I nést na zádi vlajku státu, v němž je evidováno. 

               Čl.2.02

         Poznávací znaky malých plavidel

   1. Je-li malé plavidlo podle zvláštních předpisů evidováno,
musí mít na lodním tělese evidenční označení. Evidenční označení
určí Státní plavební správa s ohledem na potřeby centrální
evidence plavidel. Malé plavidlo, které nepodléhá evidenci, musí
mít následující označení:

a) název provozovatele nebo jeho obvyklou zkratku nebo
b) jméno a adresu vlastníka (provozovatele) plavidla.

   2. Evidenční označení nebo poznávací znaky uvedené v odst.
1 písm. a) musí být vyznačeny na vnější straně plavidla poblíž
přídě čitelnými nesmazatelnými latinskými písmeny o výšce nejméně
10 cm. Za názvem provozovatele nebo jeho obvyklou zkratkou musí
následovat pořadové číslo.

   3. Jméno a adresa vlastníka (provozovatele) plavidla, pokud
se na něj nevztahuje ustanovení odst. 1 písm. a), musí být
vyznačeno na viditelném místě, na vnější nebo vnitřní straně
přední části plavidla.

   4. Manipulační člunky plavidel musí být na vnější straně
označené poznávacími znaky plavidla, ke kterému patří, doplněnými
pořadovým číslem. Tyto člunky musí být zároveň viditelně označeny
údajem o maximální nosnosti a o maximálním přípustném počtu
přepravovaných osob. 

               Čl.2.03

            Cejchování plavidel

   Plavidlo vnitrozemské plavby určené k přepravě nákladu, s
výjimkou malých plavidel, musí být ocejchováno podle zvláštních
předpisů.2)
------------------------------------------------------------------
2) Výnos FMD č. 27/1976 z 30. 9. 1976, kterým se vydává Řád pro
  cejchování lodí vnitrozemské plavby (Věstník dopravy č. 18-19
  č.j. 21.376/76-025) 


               Čl.2.04

       Nákladové značky a ponorové stupnice

   1. Plavidlo, s výjimkou malých plavidel, musí mít značky
udávající rovinu maximálního ponoru. Způsoby stanovení maximálního
ponoru vnitrozemských plavidel a podmínky provedení nákladových
značek jsou stanoveny zvláštními předpisy.2) U námořních lodí
značka letního ponoru ve sladkých vodách nahrazuje nákladovou
značku.

   2. Plavidlo, jehož ponor může dosáhnout 1 m, musí mít
ponorové stupnice. Podmínky  provedení ponorových stupnic na
vnitrozemských plavidlech jsou uvedeny v příloze 2 k tomuto Řádu.
------------------------------------------------------------------
2) Výnos FMD č. 27/1976 z 30. 9. 1976, kterým se vydává Řád pro
  cejchování lodí vnitrozemské plavby (Věstník dopravy č. 18-19
  č.j. 21.376/76-025) 

               Čl.2.05

             Označení kotev

   1. Kotvy plavidel musí být nesmazatelně označeny poznávacími
znaky plavidla. Použije-li se kotva na jiném plavidle téhož
provozovatele, může být původní znak ponechán.

   2. Ustanovení odst. 1 neplatí pro kotvy námořních lodí
a malých plavidel. 

               HLAVA 3
         Optická signalizace plavidel

           I. Obecná ustanovení

               Čl.3.01

         Rozsah použití a vymezení pojmů

   1. Pro plavbu v noci platí čl. 3.08 až 3.19 a pro stání
v noci čl. 3.20 až 3.28.

   Pro plavbu ve dne platí čl. 3.29 až 3.36 a pro stání ve dne
čl. 3.36a až 3.42. Čl. 3.21, 3.25, 3.28, 3.37 a 3.42 platí též pro
nasedlá plavidla, plovoucí tělesa nebo plovoucí zařízení.

   2. Jestliže to vyžadují podmínky viditelnosti, musí být i ve
dne použito signalizace předepsané pro provoz v noci.

   3. Pro účely ustanovení této hlavy se tlačné sestavy, jejichž
maximální rozměry nepřesahují 110 m x 12 m, považují za jednotlivá
plavidla s vlastním pohonem.

   4. Schematická vyobrazení signálů předepsaných v této hlavě
jsou uvedena v příloze 3 k tomuto Řádu.

   5. Použité pojmy v této hlavě:

a) "vrcholové světlo" je silné bílé světlo svítící nepřerušovaně
  v obzorovém výseku 225 stupňů umístěné tak, aby bylo viditelné
  zpředu a 22,5 stupňů dozadu od kolmice vedené osou svítidla
  k podélné ose plavidla, z obou jeho boků,
b) "boční světla" jsou jasné zelené světlo na pravém boku a jasné
  červené světlo na levém boku, z nichž každé svítí nepřerušovaně
  v obzorovém výseku 112,5 stupňů a je umístěné tak, aby bylo
  viditelné zpředu a 22,5 stupňů dozadu od kolmice vedené osou
  svítidla k podélné ose plavidla, z příslušného boku,
c) "záďové světlo" je jasné nebo obyčejné bílé světlo, svítící
  nepřerušovaně v obzorovém výseku 135 stupňů umístěné tak, aby
  bylo viditelné zezadu 67,5 stupňů na obě strany od podélné osy
  plavidla,
d) "světlo  viditelné  ze  všech  stran"  je světlo svítící
  nepřerušovaně v obzorovém výseku 360 stupňů,
e) "výška" je výška nad rovinou nákladových značek nebo pro
  plavidla, která nákladové značky nemají, výška nad rovinou
  největšího přípustného ponoru. 

               Čl.3.02

               Světla

   Pokud není dále stanoveno jinak, světla předepsaná v tomto
Řádu musí svítit stále a rovnoměrně. 

               Čl.3.03

             Tabule a vlajky

   1. Pokud není stanoveno jinak, musí být tabule a vlajky
předepsané v tomto Řádu pravoúhlé.

   2. Tabule a vlajky nesmí být zašpiněné a jejich barvy
vybledlé.

   3. Rozměry tabulí a vlajek musí být dostatečné, aby byla
zajištěna jejich dobrá viditelnost; tato podmínka se považuje za
splněnou, jsou-li jejich rozměry minimálně 1 m x 1 m. U malých
plavidel musí být rozměry minimálně 0,6 m x 0,6 m. 

               Čl.3.04

       Válce, balóny, kužele a dvojité kužele

   1. Válce, balóny, kužele a dvojité kužele předepsané v tomto
Řádu mohou být nahrazeny upravenými předměty, které mají při
pohledu z dálky stejný tvar.

   2. Válce, balóny, kužele a  dvojité kužele nesmějí být
zašpiněné a jejich barvy vybledlé.

   3. Rozměry válců, balónů, kuželů a dvojitých kuželů musí být
dostatečné, aby byla zajištěna jejich dobrá viditelnost. Tato
podmínka se považuje za splněnou, je-li:

a) výška válců minimálně 0,8 m a průměr minimálně 0,5 m,
b) průměr balónů minimálně 0,6 m,
c) výška kuželů minimálně 0,6 m a průměr základny minimálně 0,6 m,
d) výška dvojitých kuželů minimálně 0,8 m a průměr základny
  minimálně 0,5 m. 

               Čl.3.05

          Zakázaná světla a signály

   1. Je zakázáno používat jiná  světla nebo signály, než
připouští tento Řád; rovněž je zakázáno používat předepsaná světla
nebo signály jinak, než je stanoveno nebo povoleno tímto Řádem.

   2. Pro spojení mezi plavidly navzájem nebo mezi plavidly
a břehem je povoleno použít jiná světla nebo signály, pokud nemůže
dojít k jejich záměně se světly nebo signály uvedenými v tomto
Řádu. 

               Čl.3.06

             Náhradní světla

   Přestanou-li signální světla předepsaná tímto Řádem svítit,
musí být neprodleně nahrazena světly náhradními. Přitom může být
předepsané silné světlo nahrazeno světlem jasným a předepsané
jasné světlo světlem obyčejným. Porucha světla s předepsaným
výkonem musí být odstraněna v době co nejkratší. 

               Čl.3.07

      Zákaz používání zdrojů světla, světlometů,
           tabulí, vlajek, atd.

   1. Je zakázáno používat svítidla, světlomety a jiné zdroje
světla, jakož i tabule, vlajky a další předměty, pokud mohou být
omylem považovány za světla nebo signály uvedené v tomto Řádu,
nebo pokud mohou zhoršit viditelnost nebo ztížit rozeznatelnost
těchto světel nebo signálů.

   2. Na plavidlech je zakázáno používat svítidla, světlomety
a jiné zdroje světla, pokud by jejich světlo oslňovalo a tím
ohrožovalo nebo ztěžovalo plavební provoz nebo dopravní provoz na
březích. 

           II. Noční signalizace

        II. A. Noční signalizace za plavby

               Čl.3.08

     Noční signalizace jednotlivě plujících plavidel
            s vlastním pohonem

   1. Jednotlivě plující plavidlo s vlastním pohonem musí nést:

a) vrcholové světlo umístěné v přední části plavidla v jeho
  podélné ose, ve výšce minimálně 4 m,
b) boční světla umístěná ve stejné výšce a ležící v téže rovině
  kolmé k ose plavidla ve  vzdálenosti minimálně 1 m pod
  vrcholovým světlem, nikoli však před ním. Musí být zacloněna z
  vnitřní strany plavidla tak, aby zelené světlo nebylo viditelné
  z levého boku plavidla a  červené světlo z pravého boku
  plavidla,
c) záďové světlo umístěné v zadní části plavidla v jeho podélné
  ose v takové výšce, aby bylo dobře viditelné z plavidel
  plujících za ním.

   2. Jednotlivě plující plavidlo s vlastním pohonem může nést
druhé vrcholové světlo umístěné v podélné ose plavidla za předním
vrcholovým světlem, ve výšce minimálně 3 m nad předním vrcholovým
světlem, ve vzdálenosti minimálně třikrát větší než je jejich
vzájemná svislá vzdálenost. Jednotlivě plující plavidlo s vlastním
pohonem, které je delší než 110 m, toto druhé vrcholové světlo
nést musí.

   3. Plavidlo s vlastním pohonem, kterému krátkodobě vypomáhá
pomocný remorkér, musí nést světla předepsaná v odst. 1 a 2.

   4. Při plavbě pod pevnou nebo pohyblivou konstrukcí mostu,
pod lávkou plavební komory apod., mohou plavidla nést vrcholová
světla uvedená v odst. 1 a 2 níž, aby proplutí bylo uskutečněno
bez potíží.

   5. Ustanovení tohoto článku se nevztahují na malá plavidla
a převozní lodě. 

               Čl.3.09

      Noční signalizace vlečných sestav za plavby

   1. Remorkér v čele vlečné sestavy a pomocný remorkér plující
před tímto plavidlem nebo jiným plavidlem s vlastním pohonem,
tlačnou nebo bočně svázanou sestavou musí nést:

  a) dvě vrcholová světla umístěná nad sebou ve vzdálenosti 1 m,
   v přední části v podélné ose plavidla, přičemž se horní
   světlo umístí ve výšce minimálně 4 m a spodní světlo podle
   možnosti alespoň 1 m nad bočními světly,
  b) boční světla, odpovídající požadavkům čl. 3.08 odst. 1 písm.
   b),
  c) žluté záďové světlo místo bílého, umístěné v podélné ose
   plavidla v dostatečné výšce, aby bylo dobře viditelné z
   vlečné sestavy, plavidla s vlastním pohonem, tlačné nebo
   bočně svázané sestavy, před kterými tento remorkér pluje.

   2. Pluje-li v čele vlečné sestavy více remorkérů vedle sebe
nebo pluje-li před plavidlem s vlastním pohonem, tlačnou nebo
bočně svázanou sestavou vedle sebe více pomocných remorkérů bočně
svázaných či nikoli, musí každý z nich nést místo vrcholových
světel předepsaných v odst. 1 písm. a) tři vrcholová světla
umístěná nad sebou ve vzájemné vzdálenosti 1 m, v přední části
v podélné ose plavidla, přičemž výška vrchního a spodního světla
musí splňovat podmínku uvedenou v odst. 1 písm. a).

   Je-li plavidlo, plovoucí  těleso nebo plovoucí zařízení
přemísťováno pomocí několika remorkérů, platí ustanovení tohoto
odstavce pro každý z nich.

   3. Plavidla vlečné sestavy, plující za jedním nebo několika
remorkéry, uvedenými v odst. 1 a 2, musí nést jasné bílé světlo
viditelné ze všech stran, umístěné ve výšce minimálně 4 m.

   V případě, že:

   a) je délka vlečeného plavidla větší než 110 m, musí toto
    plavidlo nést dvě světla, z nichž první se umístí v přední
    části plavidla a druhé v jeho zadní části,
   b) jsou v sestavě více než dvě bočně svázaná plavidla, musí
    tuto signalizaci nést pouze obě vnější plavidla svázané
    sestavy. Světla všech vlečených plavidel sestavy musí být
    pokud možno umístěna ve stejné výšce nad hladinou vody.

   4. Plavidlo nebo plavidla na konci vlečné sestavy musí kromě
signalizace uvedené v odst. 3 nést záďové světlo předepsané v čl.
3.08 odst. 1 písm. c). Jsou-li na konci sestavy bočně svázaná
plavidla v počtu větším než dvě, nesou toto světlo pouze vnější
plavidla. Plují-li na konci sestavy malá plavidla, ustanovení
tohoto odstavce se na ně nevztahuje.

   5. Při plavbě pod pevnou nebo pohyblivou konstrukcí mostu,
pod lávkou plavební komory apod., mohou plavidla vlečné sestavy
nést světla předepsaná v odst. 1 písm. a) a v odst. 2 a 3 níž, aby
proplutí bylo uskutečněno bez potíží.

   6. Jsou-li plavidla uvedená v odst. 3 námořními plavidly,
která právě připlouvají z moře nebo na moře vyplouvají, mohou
místo bílého světla nést boční světla předepsaná v čl. 3.08 odst.
1 písm. b).

   7. Ustanovení tohoto článku se nevztahují na malá plavidla,
která vlečou pouze malá plavidla, ani na vlečená malá plavidla. 

               Čl.3.10

      Noční signalizace tlačných sestav za plavby

   1. Tlačné sestavy musí nést:

a) i) tři vrcholová světla v přední části plavidla v čele sestavy,
   kterým prochází její podélná osa anebo plavidla v čele
   sestavy, které je z levé strany nejblíže této ose. Tato
   světla  musí  být  rozmístěna  ve tvaru rovnostranného
   trojúhelníku s vodorovnou základnou v rovině kolmé na
   podélnou osu sestavy. Horní světlo musí být umístěno ve
   výšce minimálně 4 m. Dvě  spodní světla musí být ve
   vzdálenosti 1,25 m od sebe  a ve vzdálenosti 1,10 m pod
   horním světlem.
 ii) vrcholové světlo v přední části každého dalšího plavidla,
   jehož celá šířka je zpředu viditelná. Toto světlo musí být
   podle možnosti umístěno 2 m pod horním vrcholovým světlem
   uvedeným pod písm. i). Stožáry nesoucí tato světla musí být
   umístěny vždy v podélné ose plavidla,
b) boční světla, předepsaná v čl. 3.08 odst. 1 písm. b) umístěna v
  nejširší části sestavy, pokud možno co nejblíže k tlačnému
  remorkéru, ve vzdálenosti maximálně 1 m od boků sestavy a ve
  výšce minimálně 2 m,
c) i) tři záďová světla na tlačném remorkéru předepsaná v čl. 3.08
   odst. 1 písm. c) umístěná v rovině kolmé na podélnou osu
   remorkéru ve vzdálenosti 1,25 m od sebe v dostatečné výši,
   aby nemohla být zacloněna některým z plavidel sestavy,
 ii) záďové světlo na každém plavidle, jehož celá šířka je zezadu
   viditelná; jsou-li však kromě tlačného remorkéru vidět
   zezadu více než dvě plavidla, nesou toto záďové světlo pouze
   dvě krajní plavidla sestavy.

   2. Odst. 1 platí rovněž pro tlačné sestavy, které plují za
jedním nebo více pomocnými remorkéry; záďová světla uvedená v
odst. 1 písm. c)i) musí však být žlutá místo bílých.

   3. Při plavbě pod pevnou nebo pohyblivou konstrukcí mostu,
pod lávkou plavební komory apod., může tlačná sestava nést
vrcholová světla předepsaná v odst. 1 písm. a) níž, aby proplutí
bylo uskutečněno bez potíží. 

               Čl.3.11

    Noční signalizace bočně svázaných sestav za plavby

   1. Bočně svázané sestavy musí nést:
   a) na každém plavidle vrcholové světlo předepsané v čl. 3.08
odst. 1 písm. a); na bočně vedených plavidlech však může být toto
světlo nahrazeno  bílým světlem viditelným  ze všech stran,
předepsaným v čl. 3.09 odst. 3 a umístěném na vhodném místě, ne
však výše než vrcholové světlo plavidla nebo plavidel s vlastním
pohonem,
   b) boční světla předepsaná v čl. 3.08 odst. 1 písm. b)
umístěna na vnějších stranách sestavy podle možnosti ve stejné
výšce a minimálně 1 m pod nejnižším vrcholovým světlem,
   c) na každém plavidle záďové světlo předepsané v čl. 3.08
odst. 1 písm. c).

   2. Odst. 1 platí rovněž pro bočně svázané sestavy, které
plují za jedním nebo několika pomocnými remorkéry.

   3. Při plavbě pod pevnou nebo pohyblivou konstrukcí mostu
nebo pod lávkou plavební komory apod. může bočně svázaná sestava
světla předepsaná v odst. 1 písm. a) nést níž, aby proplutí bylo
uskutečněno bez potíží.

   4. Ustanovení tohoto článku neplatí pro malá plavidla, která
vedou v bočně svázané sestavě  pouze malá plavidla a pro malá
plavidla vedená bočně svázané sestavě. 

               Čl.3.12

       Noční signalizace plachetnic za plavby

   1. Plachetnice musí nést:

 a) boční světla předepsaná v čl. 3.08 odst. 1 písm. b); tato
   světla však nemusí být jasná, ale obyčejná,
 b) záďové světlo předepsané v čl. 3.08 odst. 1 písm. c).

   2. Kromě světel předepsaných v odst. 1 může plachetnice nést
dvě obyčejná nebo jasná světla viditelná ze všech stran a umístěná
nad sebou, přičemž horní světlo musí být červené a spodní zelené;
tato světla musí být umístěna na vhodném místě, na vrcholku stěžně
nebo v jeho horní části, ve vzdálenosti nejméně 1 m od sebe.

   3. Ustanovení tohoto článku neplatí pro malá plavidla. Odst.
2 neplatí pro plavidla uvedená v čl. 3.51. 

               Čl.3.13

      Noční signalizace malých plavidel za plavby

   1. Jednotlivě plující malá plavidla s vlastním pohonem musí
nést:

   a) vrcholové světlo, které musí být umístěné v podélné ose
plavidla minimálně 1 m nad bočními světly nebo ve stejné výšce
jako světla boční, ale minimálně 1 m před nimi; musí být jasné
místo silného,
   b) boční světla, která mohou být obyčejná místo jasných
a musí být umístěna buď:
   i) tak, aby odpovídala čl. 3.08 odst. 1 písm. b), nebo
  ii) vedle sebe nebo v jedné svítilně na podélné ose plavidla
na přídi nebo poblíž přídě,
   c) záďové světlo předepsané v čl. 3.08 odst. 1 písm. c),
které se nemusí použít, avšak v takovém případě musí být vrcholové
světlo uvedené pod písm. a) nahrazeno jasným bílým světlem
viditelným ze všech stran.

   2. Jednotlivě plující malá plavidla s vlastním pohonem,
jejichž délka nepřesahuje 7 m, mohou místo světel předepsaných v
odst. 1 nést obyčejné bílé světlo umístěné na vhodném místě a v
takové výšce, aby bylo viditelné ze všech stran.

   3. Jestliže malé plavidlo vleče nebo vede v bočně svázané
sestavě vedená  malá plavidla, musí  nést světla předepsaná
v odst. 1.

   4. Vlečená nebo v bočně svázané sestavě vedená malá plavidla
musí nést obyčejné bílé světlo viditelné ze všech stran. Toto
ustanovení neplatí pro manipulační člunky patřící plavidlům.

   5. Plachetnice, které jsou malými plavidly, musí nést:
   a) boční světla a záďové světlo, přičemž boční světla musí
být umístěna vedle sebe nebo  v jednom svítidle v podélné ose
plavidla na přídi nebo v její blízkosti a záďové světlo na zádi
plavidla; tato světla mohou být obyčejná, nebo
   b) boční světla a záďové světlo obsažené v jednom svítidle
umístěném na vhodném místě stěžně, na jeho vrcholku nebo v jeho
horní části; toto světlo může být obyčejné, nebo
   c) nepřesahuje-li délka plavidla 7 m, obyčejné bílé světlo
viditelné ze všech stran. Když se přibližují jiná plavidla, musí
toto plavidlo kromě toho ukazovat druhé obyčejné bílé světlo.

   6. Jednotlivě plující malá plavidla bez vlastního pohonu a
bez plachet musí nést obyčejné bílé světlo viditelné ze všech
stran. Manipulační člunky plavidel však musí za stejných podmínek
ukazovat toto světlo jen když se k nim přibližují jiná plavidla.

   7. Při plavbě pod pevnou nebo pohyblivou konstrukcí mostu
nebo pod lávkou plavební komory apod. mohou malá plavidla nést
vrcholová světla uvedená v tomto článku níž, aby proplutí bylo
uskutečněno bez potíží. 

               Čl.3.14

    Doplňková noční signalizace plavidel přepravujících
         nebezpečné náklady za plavby

   1. Plavidla přepravující nebezpečné náklady uvedené v příloze
9 musí kromě světel předepsaných jinými ustanoveními tohoto Řádu
nést modré světlo. Toto světlo musí být umístěno na vhodném místě
v takové výšce, aby bylo viditelné ze všech stran.

   2. Plavidla přepravující nebezpečné náklady uvedené v příloze
10 musí kromě světel předepsaných jinými ustanoveními tohoto Řádu
nést dvě modrá světla. Tato světla musí být umístěna 1 m pod sebou
na vhodném místě v takové  výšce, aby byla viditelná ze všech
stran.

   3. Plavidla  přepravující  nebezpečné náklady uvedené v
příloze 11 musí kromě světel předepsaných jinými ustanoveními
tohoto Řádu nést tři modrá světla. Tato světla musí být umístěna 1
m pod sebou na vhodném místě v takové výšce, aby byla viditelná ze
všech stran.

   4. Je-li v tlačné nebo bočně svázané sestavě jedno nebo více
plavidel uvedených v odst. 1, 2 nebo 3, musí světla nebo světlo
předepsané v odst. 1, 2 nebo 3 nést plavidlo zajišťující pohyb
sestavy.

   5. Plavidlo, tlačná nebo bočně svázaná sestava přepravující
nebezpečné náklady uvedené v některé z příloh 9, 10 a 11 musí nést
signalizaci odpovídající nebezpečnému nákladu, který podle odst.
1, 2 a 3 vyžaduje nejvyšší počet modrých světel.

   6. Intenzita modrých světel předepsaných v tomto článku nesmí
být menší než intenzita obyčejných modrých světel. 

               Čl.3.15

            (bez ustanovení) 

               Čl.3.16

      Noční signalizace převozních lodí za plavby

   1. Převozní lodě, které neplují volně, musí nést:

   a) jasné bílé světlo viditelné ze všech stran a umístěné ve
výšce minimálně 4 m; tato výška může být snížena, nepřesahuje-li
délka převozní lodi 20 m,
   b) jasné zelené světlo viditelné ze všech stran a umístěné ve
vzdálenosti 1 m nad světlem uvedeným pod písm. a).

   2. Loďka nebo bóje nesoucí lano převozní lodi musí nést jasné
bílé světlo viditelné ze všech stran a umístěné ve vzdálenosti
minimálně 1,5 m nad hladinou vody.

   3. Volně plující převozní lodě musí nést:

   a) jasné bílé světlo viditelné ze všech stran, předepsané v
odst. 1 písm. a),
   b) jasné zelené světlo viditelné ze všech stran, předepsané v
odst. 1 písm. b),
   c) boční světla a záďové světlo, předepsaná v čl. 3.08 odst.
1 písm. b) a c).

   4. Volně plující převozní lodě s předností v plavbě musí
nést:

   a) jasné bílé světlo viditelné ze všech stran, předepsané v
odst. 1 písm. a),
   b) jasné zelené světlo viditelné ze všech stran, předepsané v
odst. 1 písm. b),
   c) druhé jasné zelené světlo viditelné ze všech stran a
umístěné 1 m nad zeleným světlem, předepsaným v odst. 4 písm. b),
   d) boční světla a záďové světlo, předepsaná v čl. 3.08 odst.
1 písm. b) a c). 

               Čl.3.17

            (bez ustanovení) 

               Čl.3.18

   Doplňková noční signalizace plavidel, která ztratila
           manévrovací schopnost

   1. Na plavidle, které ztratilo manévrovací schopnost, se musí
podle situace, kromě světel předepsaných jinými ustanoveními
tohoto Řádu, signalizovat:

   a) červeným světlem kývajícím se v půlkruhu, na malých
    plavidlech může být toto světlo bílé, nebo
   b) dvěma červenými  světly umístěnými na  vhodném místě
    dostatečně vysoko a 1 m nad sebou tak, aby byla viditelná
    ze všech stran.

   2. Kromě toho se musí na takovém plavidle, vyžaduje-li to
situace, dávat stanovený zvukový signál anebo zvukový i optický
signál současně. 

               Čl.3.19

  Noční signalizace plovoucích těles a plovoucích zařízení
              za plavby

   Plovoucí tělesa a plovoucí zařízení musí nést obyčejná bílá
světla viditelná ze všech stran v takovém počtu, aby byly
rozeznatelné jejich obrysy. Povinnosti uložené podle čl. 1.21 musí
být dodrženy. 

         II. B. Noční signalizace za stání

               Čl.3.20

        Noční signalizace plavidel za stání

   1. Plavidlo přímo nebo nepřímo vyvázané nebo zakotvené při
břehu musí nést obyčejné bílé světlo viditelné ze všech stran a
umístěné na straně plavební dráhy ve výšce minimálně 3 m.

   2. Plavidlo, které stojí na volné vodní ploše (bez přímého
nebo nepřímého přístupu na břeh) musí nést dvě obyčejná bílá
světla viditelná ze všech stran a umístěná na vhodných místech:
jedno v jeho přední části ve výšce minimálně 4 m, druhé v zadní
části, ve výšce minimálně 2 m a to minimálně 2 m pod úrovní
prvního světla.

   3. Tlačná sestava, která stojí na volné vodní ploše (bez
přímého nebo nepřímého přístupu ke břehu) musí nést na každém
vnějším plavidle sestavy obyčejné bílé světlo viditelné ze všech
stran, přičemž toto světlo musí být umístěno v přední části
tlačného člunu ve výšce minimálně 4 m a v zadní části tlačného
remorkéru ve výšce minimálně 2 m, a to minimálně 2 m pod úrovní
světel tlačných člunů. Jestliže tato sestava stojí bez tlačného
remorkéru, musí být světlo předepsané pro tlačný remorkér umístěno
na jednom z posledních plavidel na konci sestavy. Celkový počet
světel nesmí přitom překročit čtyři, ale vnější obrys musí být
dobře rozeznatelný.

   4. Malé plavidlo, s výjimkou manipulačních člunků plavidel,
může místo světel předepsaných v odst. 1 a 2 nést obyčejné bílé
světlo umístěné na vhodném místě v takové výšce, aby bylo
viditelné ze všech stran.

   5. Signalizace předepsaná v tomto článku není povinná:

   a) stojí-li plavidlo na vodní cestě, po níž není přechodně
    plavba možná nebo je zakázána,
   b) stojí-li plavidlo podél břehu a je odtud dostatečně
    osvětleno,
   c) stojí-li plavidlo mimo  plavební dráhu v jednoznačně
    bezpečné poloze.

   6. Tento článek se nevztahuje na plavidla uvedená v čl. 3.23,
3.27, 3.50 odst. 2 a čl. 3.51. 

               Čl.3.21

    Doplňková noční signalizace plavidel přepravujících
         nebezpečné náklady za stání

   Ustanovení čl. 3.14 se vztahuje i na plavidla uvedená v tomto
článku. 

               Čl.3.22

            (bez ustanovení) 

               Čl.3.23

     Noční signalizace převozních lodí stojících na
           svém stanovišti u břehu

   1. Převozní lodě, které neplují volně, stojící na svém
stanovišti, musí nést světla uvedená v čl. 3.16 odst. 1. Kromě
toho loďka nebo bóje převozní lodi nesoucí lano musí nést světlo
předepsané v čl. 3.16 odst. 2.

   2. Volně plující převozní lodě v provozu, ale stojící na svém
stanovišti, musí nést světla předepsaná v čl. 3.16 odst. 1. Při
krátkodobém stání mohou nést i ostatní světla předepsaná v čl.
3.08 odst. 1 písm. b) a c). Musí však zhasnout zelené světlo
uvedené v čl. 3.16 odst. 1 písm. b), jakmile ukončí provoz. 

               Čl.3.24

            (bez ustanovení) 

               Čl.3.25

     Noční signalizace plovoucích těles a plovoucích
            zařízení za stání

   Plovoucí tělesa a plovoucí zařízení musí nést obyčejná bílá
světla viditelná ze všech stran v takovém počtu, aby byly
rozeznatelné jejich obrysy ze strany plavební dráhy. Povinnosti
uložené podle čl. 1.21 musí být dodrženy. 

               Čl.3.26

   Noční signalizace sítí nebo jiného rybolovného zařízení

   Sítě nebo jiné rybolovné zařízení v plavební dráze nebo
v její bezprostřední blízkosti musí být označeny obyčejnými bílými
světly viditelnými ze všech stran v takovém počtu, aby jejich
poloha byla dobře rozeznatelná. 

               Čl.3.27

  Noční signalizace plovoucích strojů, které vykonávají práci
  na vodní cestě, jakož i nasedlých nebo potopených plavidel

   1. Plovoucí stroje a plavidla, která vykonávají práci na
vodní cestě nebo provádějí sondážní nebo měřicí operace na místě,
musí nést:

   a) na straně nebo na stranách, kde je průjezd volný, dvě
    obyčejná zelená světla nebo dvě jasná zelená světla
    umístěná 1 m nad sebou,
   b) na straně, kde průjezd není volný, obyčejné červené světlo
    nebo jasné červené světlo ve stejné výšce jako výše
    umístěné zelené světlo uvedené pod písm. a), všechna
    světla musí být stejné intenzity,
nebo v případě, kdy tato  plavidla musí být chráněna před
vlnobitím:
   c) na straně nebo na stranách, kde je průjezd  volný,
    obyčejné červené světlo a obyčejné bílé světlo nebo jasné
    červené světlo a jasné bílé světlo 1 m nad sebou, přičemž
    červené světlo je nahoře,
   d) na straně, kde průjezd není volný, červené světlo umístěné
    ve stejné výšce jako červené světlo předepsané pod písm.
    c), stejné intenzity.
   Tato světla musí být umístěna v takové výšce, aby byla
viditelná ze všech stran.

   2. Nasedlá nebo potopená plavidla musí nést světla předepsaná
v odst. 1 písm. c) a d). Pokud poloha potopeného plavidla
neumožňuje umístit signální světla přímo na plavidle, musí být
umístěna na loďkách, bójích nebo jiných vhodných předmětech.

   3. Státní plavební správa může povolit výjimku z povinnosti
dodržovat předpisy o světlech uvedených v odst. 1 písm. a) a b). 

               Čl.3.28

   Noční signalizace kotev, které mohou vytvářet nebezpečí
              pro plavbu

   1. Jsou-li kotvy plavidel, plovoucích těles a plovoucích
zařízení v případech uvedených v čl. 3.20 a 3.25 hozeny tak, že
mohou vytvářet nebezpečí pro plavbu, musí být světlo za stání,
které je nejblíže k těmto kotvám, nahrazeno dvěma obyčejnými
bílými světly viditelnými ze všech stran, umístěnými 1 m nad
sebou.

   2. Plavidla, plovoucí tělesa a plovoucí zařízení musí mít
označenou každou hozenou kotvu, která by mohla vytvářet nebezpečí
pro plavbu, bójí nebo plovákem s radarovým odražečem. Bóje nebo
plováky hozených kotev plovoucích strojů musí navíc nést obyčejné
bílé světlo viditelné ze všech stran. 

           III. Denní signalizace

        III. A. Denní signalizace za plavby

               Čl.3.29

      Denní signalizace vlečných sestav za plavby

   1. Remorkér v čele vlečné sestavy a pomocný remorkér plující
před tímto plavidlem nebo jiným plavidlem s vlastním pohonem,
tlačnou nebo bočně svázanou sestavou musí nést žlutý válec se
dvěma pruhy (černým a bílým) nahoře a dole, přičemž bílé pruhy
jsou na okraji válce. Tento válec musí být umístěn svisle v přední
části plavidla dostatečně vysoko, aby byl viditelný ze všech
stran.

   2. Pluje-li v čele vlečné sestavy více remorkérů vedle sebe
nebo pluje-li před plavidlem s vlastním pohonem, tlačnou nebo
bočně svázanou sestavou vedle sebe více pomocných remorkérů bočně
svázaných či nikoli, musí každý z nich nést válec předepsaný v
odst. 1.

   Je-li plavidlo, plovoucí  těleso nebo plovoucí zařízení
přemísťováno pomocí několika remorkérů, platí ustanovení tohoto
odstavce pro každý z nich.

   3. Plavidla vlečné sestavy, plující za jedním nebo více
remorkéry uvedenými v odst. 1 a 2, musí nést žlutý balón umístěný
na vhodném místě a v takové výšce, aby byl dobře viditelný ze
všech stran.

   Jsou-li v sestavě více než dvě bočně svázaná plavidla, musí
balón nést pouze vnější plavidla. Balóny vlečených plavidel
sestavy musí být pokud možno umístěny ve stejné výšce nad hladinou
vody.

   4. Pluje-li plavidlo s vlastním pohonem nebo bočně svázaná
sestava za jedním nebo několika pomocnými remorkéry, pak musí toto
plavidlo a každé plavidlo bočně svázané sestavy rovněž nést žlutý
balón uvedený v odst. 3. Pluje-li tlačná sestava za jedním nebo
více pomocnými remorkéry, musí tlačný remorkér nést žlutý balón
uvedený v odst. 3.

   5. Při plavbě pod pevnou nebo pohyblivou konstrukcí mostu
nebo pod lávkou plavební komory apod. mohou plavidla vlečné
sestavy nést válec předepsaný v odst. 1 a 2 a balón předepsaný v
odst. 3 a 4 níž, aby proplutí bylo uskutečněno bez potíží.

   6. Jsou-li plavidla uvedená v odst. 3 námořními plavidly,
která právě připlouvají z moře nebo na moře vyplouvají, mohou nést
žlutý balón.

   7. Ustanovení tohoto článku se nevztahují na malá plavidla,
která vlečou pouze malá plavidla, ani na vlečená malá plavidla. 

               Čl.3.30

  Denní signalizace malých plavidel, která plují pomocí plachet
            a vlastního pohonu

   1. Malé plavidlo, které pluje pomocí plachet a zároveň
používá strojního pohonu, musí nést černý  kužel, jehož vrchol
směřuje dolů. Tento kužel musí být umístěn co nejvýše a na takovém
místě, aby byl dobře viditelný.

   2. Malé plavidlo, které pluje pouze pomocí strojního pohonu a
jehož délka přesahuje 7 m, musí nést bílou vlajku s vodorovným
červeným pruhem uprostřed. Tato vlajka musí být umístěna co
nejvýše a na takovém místě, aby byla dobře viditelná. 

               Čl.3.31

  Denní signalizace plavidel, na kterých je povoleno přepravovat
    více než 12 cestujících a jejichž maximální délka
            nepřesahuje 20 m

   Plavidla, na nichž je povoleno přepravovat více než 12
cestujících a jejichž maximální délka nepřesahuje 20 m, musí nést
dvojitý žlutý kužel umístěný na vhodném místě a v takové výšce,
aby byl viditelný ze všech stran. 

               Čl.3.32

  Doplňková denní signalizace plavidel přepravujících nebezpečné
            náklady za plavby

   1. Plavidla přepravující nebezpečné náklady uvedené v příloze
9 musí kromě signalizace předepsané jinými ustanoveními tohoto
Řádu nést modrý kužel, jehož vrchol směřuje dolů. Tento kužel musí
být umístěn na vhodném místě v takové výšce, aby byl viditelný ze
všech stran.

   2. Plavidla přepravující nebezpečné náklady uvedené v příloze
10 musí kromě signalizace předepsané jinými ustanoveními tohoto
Řádu nést dva modré kužele, jejichž vrcholy směřují dolů. Tyto
kužele musí být umístěny 1 m pod sebou na vhodném místě v takové
výšce, aby byly viditelné ze všech stran.

   3. Plavidla přepravující nebezpečné náklady uvedené v příloze
11 musí kromě signalizace předepsané jinými ustanoveními tohoto
Řádu nést tři modré kužele, jejichž vrcholy směřují dolů. Tyto
kužele musí být umístěny 1 m pod sebou na vhodném místě v takové
výšce, aby byly viditelné ze všech stran.

   4. Je-li v tlačné nebo bočně svázané sestavě jedno nebo více
plavidel uvedených v odst. 1, 2 a 3, musí signalizaci uvedenou v
odst. 1, 2 a 3 nést plavidlo zajišťující pohyb sestavy.

   5. Plavidlo, tlačná nebo bočně svázaná sestava přepravující
nebezpečné náklady uvedené v některé z příloh 9, 10 a 11 musí nést
signalizaci odpovídající nebezpečnému nákladu, která podle odst.
1, 2 a 3 vyžaduje nejvyšší počet modrých kuželů. 

               Čl.3.33

            (bez ustanovení) 

               Čl.3.34

      Denní signalizace převozních lodí za plavby

   1. Převozní lodě musí nést zelený balón ve výši minimálně 4
m; tato výška může být snížena, nepřesahuje-li délka převozní lodi
20 m.

   2. Volně plující převozní lodě s předností v plavbě musí nést
bílý válec umístěný 1 m pod zeleným balónem předepsaným v odst.
1. 

               Čl.3.35

   Doplňková denní signalizace plavidel, která ztratila
           manévrovací schopnost

   1. Plavidlo, které ztratilo manévrovací schopnost, musí podle
situace kromě signalizace předepsané jinými ustanoveními tohoto
Řádu signalizovat kýváním červenou vlajkou v půlkruhu, nebo dvěma
černými balóny 1 m nad  sebou umístěnými na vhodném místě
dostatečně vysoko tak, aby byly viditelné ze všech stran.

   2. Kromě toho se musí na takovém plavidle, vyžaduje-li to
situace, dávat stanovený zvukový signál anebo zvukový i optický
signál současně. 

               Čl.3.36

    Doplňková denní signalizace plavidel, která mají
            přednost v plavbě

   Plavidla, kterým Státní plavební správa přiznala oprávnění
přednostně proplouvat místy s určeným pořadím proplouvání, musí
nést kromě signalizace, předepsané jinými ustanoveními tohoto
Řádu, červený plamenec dlouhý minimálně 1 m, umístěný v přední
části plavidla v dostatečné výši, aby byl dobře viditelný. 

        III. B. Denní signalizace za stání

               Čl.3.36a

        Denní signalizace plavidel za stání

   1. Samostatně stojící plavidlo nebo každé vnější přední
i zadní plavidlo tlačné sestavy nebo přední vnější plavidla
a tlačný remorkér, které stojí na volné vodní ploše (bez přímého
nebo nepřímého přístupu ke břehu), musí nést černý balón umístěný
na vhodném místě v přední části plavidla v takové výši, aby byl
viditelný ze všech stran.

   2. Signalizace předepsaná v tomto článku není povinná:

   a) stojí-li plavidlo na vodní cestě, po níž není přechodně
    plavba možná nebo je zakázána,
   b) stojí-li plavidlo mimo  plavební dráhu v jednoznačně
    bezpečné poloze.

   3. Tento článek se nevztahuje na plavidla, uvedená v čl.
3.41, 3.50 odst. 2 a čl. 3.51. 

               Čl.3.37

    Doplňková denní signalizace plavidel přepravujících
         nebezpečné náklady za stání

   Ustanovení čl. 3.32 se vztahuje i na plavidla uvedená v tomto
článku. 

               Čl.3.38

            (bez ustanovení) 

               Čl.3.39

            (bez ustanovení) 

               Čl.3.40

   Denní signalizace sítí nebo jiného rybolovného zařízení

   Sítě nebo jiná rybolovná zařízení v plavební dráze nebo v
její bezprostřední blízkosti musí být označeny žlutými bójemi
(plováky) nebo žlutými vlajkami v takovém počtu, aby byla jejich
poloha dobře rozeznatelná. 

               Čl.3.41

  Denní signalizace plovoucích strojů, které vykonávají práci
  na vodní cestě, jakož i nasedlých nebo potopených plavidel

   1. Plovoucí stroje a plavidla, která vykonávají práci na
vodní cestě nebo provádějí sondážní nebo měřicí operace na místě,
musí nést:

   a) na straně nebo na stranách, kde je průjezd volný, dva
    zelené dvojité kužele umístěné 1 m nad sebou,
   b) na straně, kde průjezd není volný, jeden červený balón ve
    stejné výšce jako výše umístěný zelený dvojitý kužel
    uvedený pod písm. a),
nebo v případě, kdy tato  plavidla musí být chráněna před
vlnobitím:
   c) na straně nebo na stranách, kde je průjezd volný, vlajku,
    jejíž horní polovina je červená a dolní polovina bílá nebo
    dvě vlajky nad sebou, z nichž horní je červená a dolní
    bílá,
   d) na straně, kde  průjezd není volný, červenou vlajku
    umístěnou ve stejné výšce jako červenobílá vlajka nebo
    červená vlajka na druhé straně.

   2. Signalizace předepsaná v odst. 1 písm. a) a b) může být
nahrazena následujícími znaky:

   a) na straně nebo na stranách, kde je průjezd volný, tabulí s
povolením proplutí E. 1 (příloha 7),
   b) na straně, kde průjezd není volný, tabulí se zákazem
proplutí A.1 (příloha 7), umístěnou ve stejné výši jako znak
uvedený pod písm. a).

   3. Tabule, dvojité kužele, balóny a vlajky musí být umístěny
v takové výši, aby byly viditelné ze všech stran. Vlajky mohou být
nahrazeny tabulemi téže barvy.

   4. Nasedlá  nebo potopená plavidla  musí ve dne  nést
signalizaci předepsanou v odst. 1 písm. c) a d). Pokud poloha
potopeného plavidla neumožňuje umístit signální znaky přímo na
plavidle, musí být umístěny na loďkách, bójích nebo jiných
vhodných předmětech.

   5. Státní plavební správa může povolit výjimku z povinnosti
signalizace předepsané v odst. 1 písm. a) a b) a v odst. 2 písm.
a) a b). 

               Čl.3.42

   Denní signalizace kotev, které mohou vytvářet nebezpečí
              pro plavbu

   Jsou-li kotvy  plavidel, plovoucích těles  a plovoucích
zařízení hozeny tak, že mohou vytvářet nebezpečí pro plavbu, musí
být každá taková kotva označena žlutou bójí (plovákem) s radarovým
odražečem. 

          IV. Zvláštní signalizace

               Čl.3.43

         Znak zákazu vstupu na plavidlo

   1. Pokud příslušná ustanovení zakazují vstup na plavidlo
nepovolaným osobám, musí být tento zákaz vyznačen bílými, červeně
olemovanými kruhovými tabulemi, jejichž středem je napříč veden
červený pruh a je na nich vyobrazena černá postava chodce. Tabule
musí být podle okolností umístěny na palubě nebo na přístupové
lávce. Na rozdíl od čl. 3.03 odst. 3 musí být jejich průměr
minimálně 0,6 m.

   2. Tyto tabule musí být osvětleny, aby byly viditelné i v
noci. 

               Čl.3.44

     Znak zákazu kouření a používání otevřeného ohně

   1. Je-li na plavidle zakázáno kouřit a používat otevřený
oheň, musí být tento zákaz vyznačen bílými, červeně olemovanými
kruhovými tabulemi, jejichž středem je napříč veden červený pruh a
je na nich vyobrazena cigareta, z níž vychází kouř. Tabule musí
být podle okolností umístěny na palubě nebo na přístupové lávce.
Na rozdíl od čl. 3.03 odst. 3 musí být jejich průměr minimálně 0,6
m.

   2. Tyto tabule musí být osvětleny, aby byly viditelné i v
noci. 

                Čl.3.45

     Doplňková signalizace plavidel orgánů státního
      odborného dozoru na vnitrozemskou plavbu
          a plavidel požární ochrany

   Plavidla orgánů státního odborného dozoru na vnitrozemskou
plavbu mohou při dodržení signalizace, kterou jim ukládají jiná
ustanovení tohoto Řádu, signalizovat ve dne i v noci obyčejným
blikavým  modrým světlem,  viditelným ze  všech stran. Toto
ustanovení  platí i  pro plavidla  požární ochrany, plující
poskytnout pomoc.

   Kromě toho plavidla orgánů státního odborného dozoru na
vnitrozemskou plavbu musí být na obou bocích v přední části
plavidla označena znakem ve tvaru bílého kosočtverce olemovaného
modrou barvou nebo plamencem bílé barvy, v jehož středu je
znázorněn uvedený znak. 

               Čl.3.46

             Signály v nouzi

   1.  Plavidlo  v  nouzi,  které  potřebuje  pomoc, může
signalizovat:

   a) kroužením vlajkou nebo jiným obdobným předmětem,
   b) vlajkou, pod kterou nebo nad kterou je vyvěšen balón nebo
    předmět podobného tvaru,
   c) kroužením světlem,
   d) odpalováním světlic nebo pyrotechnických prostředků, které
    po odpálení vytvářejí tzv. červený déšť a následují
    v krátkých intervalech,
   e) světelným signálem sestávajícím ze spojení znaků ... - - -
    ... (SOS) podle Morseovy abecedy,
   f) plamenem vznikajícím při spalování dehtu, oleje, atd.,
   g) světlicemi s padákem nebo pochodněmi s červeným světlem,
   h) opakujícími se pomalými pohyby rukou ze vzpažení dolů.

   2. Tyto signály nahrazují nebo doplňují zvukové signály
uvedené v čl. 4.01 odst. 4. 

               Čl.3.47

      Znak zákazu stání v blízkosti boku plavidla

   1. Pokud je tímto Řádem nebo jinými předpisy zakázáno stát v
blízkosti plavidla (např. pro vlastnosti jeho nákladu), musí být
na palubě v podélné ose plavidla umístěna čtvercová tabule s
trojúhelníkem ve spodní části. Tato čtvercová tabule musí být z
obou stran bílá, olemovaná červeným pruhem s červenou úhlopříčkou
vedenou z levého horního do pravého dolního rohu přes černé
písmeno "P". Obě strany trojúhelníku musí být bílé a musí na nich
být černými číslicemi vyznačena vzdálenost v metrech, v níž je
jiným plavidlům zakázáno stání.

   2. Tabule musí být v noci osvětlena, aby byla jasně viditelná
z obou stran plavidla.

   3. Ustanovení tohoto článku neplatí pro plavidla, tlačné a
bočně svázané sestavy uvedené v čl. 3.21 a 3.37. 

               Čl.3.48

     Doplňková signalizace ochrany před vlnobitím

   1. Plavidla, plovoucí tělesa a plovoucí zařízení za plavby
nebo za stání (s výjimkou těch, která jsou uvedena v čl. 3.27 a
3.41), jež je třeba chránit před vlnobitím, způsobeným jinými
plujícími plavidly nebo plovoucími tělesy, musí kromě signalizace
předepsané pro ně jinými ustanoveními této hlavy nést:

   v noci - obyčejné červené světlo a obyčejné bílé světlo nebo
jasné červené světlo a jasné bílé světlo 1 m nad sebou, přičemž
červené světlo je nad bílým světlem a na takovém místě, aby byla
obě světla viditelná ze všech stran a nemohla být považována za
jiná světla,

   ve dne - vlajku, jejíž horní polovina je červená a dolní
polovina bílá; musí být umístěna na vhodném místě a v takové výši,
aby byla viditelná ze všech stran. Může být nahrazena dvěma
vlajkami nad sebou, z nichž horní je červená a dolní bílá. Tyto
vlajky mohou být nahrazeny tabulemi téže barvy.

   2. Při dodržení ustanovení čl. 3.27 a 3.41 mohou signalizaci
uvedenou v odst. 1 používat pouze:
   a) plavidla, plovoucí tělesa a plovoucí zařízení vážně
poškozená nebo účastnící se záchranných prací, jakož i plavidla,
která ztratila manévrovací schopnost,
   b) plavidla, plovoucí tělesa a plovoucí zařízení, která mají
písemné povolení Státní plavební správy. 

               Čl.3.49

     Doplňková signalizace plavidel vykonávajících
         práce na vodní cestě za plavby

   Plavidla, která za plavby vykonávají práce na vodní cestě
nebo provádějí sondáže a měření, mohou při dodržení signalizace
předepsané jinými ustanoveními tohoto Řádu signalizovat v noci i
ve dne jasným nebo obyčejným blikavým žlutým světlem, viditelným
ze všech stran. Tuto signalizaci mohou používat pouze plavidla,
která mají písemné povolení Státní plavební správy. 

               Čl.3.50

         Doplňková signalizace plavidel
         s omezenou možností manévrování

   1. Plavidlo, které má ztíženou možnost uvolnit plavební dráhu
jiným plavidlům ve smyslu ustanovení tohoto Řádu, protože vykonává
práce  pod vodou,  zejména hloubení,  pokládání kabelů nebo
umísťování bójí a jeho poloha může ztěžovat plavbu, musí kromě
signalizace předepsané jinými ustanoveními tohoto Řádu nést:

   v noci - tři jasná nebo obyčejná světla, z nichž horní a
dolní jsou červená a prostřední bílé, umístěná minimálně 1 m nad
sebou v takové výši, aby byla viditelná ze všech stran,

   ve dne- černý balón, černý dvojitý kužel a černý balón,
přičemž černý dvojitý kužel je uprostřed, umístěné minimálně 1 m
nad sebou v takové výši, aby byly viditelné ze všech stran.

   2. Pokud plavidla uvedená v odst. 1 vykonávají práce, v
jejichž důsledku  vznikají překážky pro  plavbu, musí kromě
signalizace uvedené v odst. 1 nést:

   v noci -
a) dvě jasná nebo obyčejná červená světla umístěná minimálně 1
  m nad sebou na té straně nebo těch stranách, na nichž jsou
  překážky,
b) dvě jasná nebo obyčejná zelená světla umístěná minimálně 1
  m nad sebou na té straně nebo těch stranách, kde je průjezd
  volný,

   ve dne -
a) dva černé balóny umístěné minimálně 1 m nad sebou na té straně
  nebo těch stranách, na nichž jsou překážky,
b) dva černé dvojité kužele umístěné minimálně 1 m nad sebou na té
  straně nebo těch stranách, kde je průjezd volný.

   Světla, balóny a dvojité kužele musí být ve vzdálenosti
minimálně 2 m od signalizace předepsané v odst. 1 a ne výše než je
úroveň dolního světla nebo dolního balónu.

   3. Ustanovení tohoto článku neplatí pro plovoucí stroje
vykonávající práce na místě. 

               Čl.3.51

      Doplňková signalizace plavidel při rybolovu

   1. Plavidlo, které vleče rybářské sítě nebo jiné rybolovné
zařízení, musí kromě signalizace předepsané jinými ustanoveními
tohoto Řádu nést:

   v noci - dvě jasná nebo obyčejná světla; nahoře zelené, dole
bílé, ve vzájemné vzdálenosti minimálně 1 m tak vysoko, aby byla
viditelná ze všech stran. Tato signalizace musí být umístěna před
vrcholovým světlem předepsaným v čl. 3.08 odst. 1 písm. a) tak,
aby horní světlo bylo níž než světlo vrcholové, ale dolní světlo
minimálně o 2 m výš než boční světla předepsaná v čl. 3.08 odst. 1
písm. b),

   ve dne - dva černé kužele spojené svými vrcholy, umístěné nad
sebou v takové výšce, aby byly viditelné ze všech stran.

   2. Plavidlo při rybolovu, s výjimkou plavidel uvedených v
odst. 1, musí nést signalizaci předepsanou v odst. 1, kromě
vrcholového světla předepsaného v čl. 3.08 odst. 1 písm. a),
přičemž místo zeleného světla musí nést jasné nebo obyčejné
červené světlo.

   V případě, že rybolovné zařízení zasahuje na vodní hladině do
vzdálenosti větší než 150 m od boku plavidla, musí plavidlo navíc
nést:

   v noci - další jasné nebo obyčejné bílé světlo ve vzdálenosti
2 až 6 m od dvojice světel červeného a bílého ve směru rybolovného
zařízení, přičemž nesmí být výš než světlo bílé a níž než boční
světla předepsaná v čl. 3.08 odst. 1 písm. b),

   ve dne - černý kužel, jehož vrchol směřuje nahoru.

   3. Plavidlo, jehož délka nepřesahuje 20 m, může místo dvou
kuželů nad sebou, předepsaných v odst. 1 a 2, nést koš. 

               Čl.3.52

     Doplňková signalizace plavidel, zajišťujících
          činnost pod vodní hladinou

   1. Plavidlo zajišťující činnost pod vodní hladinou musí kromě
signalizace předepsané v jiných ustanoveních tohoto Řádu nést:

   tuhou maketu vlajky "A" Mezinárodního vlajkového kódu o výšce
nejméně 1 m, umístěnou na vhodném místě v takové výšce, aby byla
viditelná ze všech stran.

   2. Podle situace může toto plavidlo nést místo signalizace
předepsané v odst. 1 signalizaci uvedenou v čl. 3.50 odst. 1. 

               Čl.5.53

  Doplňková signalizace plavidel použitých při zneškodňování
              výbušnin

   Plavidlo, které provádí činnost související se zneškodňováním
výbušnin, musí kromě signalizace předepsané jinými ustanoveními
tohoto Řádu nést:

   v noci - tři jasná nebo obyčejná zelená světla viditelná ze
všech stran, rozmístěná do tvaru trojúhelníku, jehož vodorovná
základna je v rovině kolmé na podélnou osu plavidla, přičemž horní
světlo je umístěno na vrcholu příďového stěžně nebo v jeho
blízkosti a další dvě světla na každém konci příďového ráhna,

   ve dne - tři černé balóny umístěné podle předpisů pro
světla. 

               Čl.3.54

    Doplňková signalizace plavidel lodivodské služby

   Plavidlo lodivodské služby musí kromě signalizace předepsané
jinými ustanoveními tohoto Řádu nést místo světla předepsaného v
čl. 3.08 odst. 1 písm. a) dvě jasná nebo obyčejná světla nad
sebou, viditelná ze všech stran, přičemž horní světlo je bílé a
dolní červené, umístěná na vrcholu nebo v úrovni vrcholu stěžně. 

               HLAVA 4
     Zvukové signály plavidel a radiofonické spojení

               Čl.4.01

            Obecná ustanovení

   1. Pokud jsou tímto Řádem nebo jinými předpisy stanoveny
jiné zvukové signály než signály dávané lodním zvonem, je třeba je
dávat takto:

   a) na plavidlech s vlastním pohonem, s výjimkou některých
    malých  plavidel  uvedených  pod  písm.  b),  pomocí
    mechanických zvukových  signálních zařízení umístěných
    dostatečně vysoko, přičemž před nimi a pokud možno ani za
    nimi nesmí být žádné překážky; zvukové signály dávané
    tímto zvukovým signálním zařízením musí odpovídat hodnotám
    uvedeným v příloze 6 tohoto Řádu,
   b) na plavidlech bez vlastního pohonu a na malých plavidlech
    s vlastním pohonem, která nejsou vybavena mechanickým
    zvukovým signálním zařízením, pomocí trubky nebo vhodného
    rohu; tyto signály  musí odpovídat hodnotám uvedeným
    v odst. 1 písm. b) a v odst. 2 písm. b) přílohy 6 tohoto
    Řádu.

   2. Zvukové signály plavidel s vlastním pohonem musí být
provázeny synchronizovanými světelnými signály; tyto světelné
signály musí být žluté, jasné a viditelné ze všech stran.

   Toto ustanovení neplatí pro malá plavidla, ani pro signály
uvedené v čl. 6.32 odst. 4 písm. a) (kategorie I), které dávají
plavidla plující po proudu pomocí radiolokačního zařízení, ani pro
zvukové signály dávané lodním zvonem.

   Toto ustanovení  se nevztahuje na  plavidla států, kde
synchronizace zvukových a světelných signálů není předepsána.

   3. Plují-li plavidla v sestavě, musí předepsané zvukové
signály dávat, pokud není uvedeno jinak, pouze plavidlo, na kterém
je vůdce sestavy.

   4. Plavidlo, které se ocitlo v nouzi a chce požádat o pomoc,
musí opakovat řady úderů na zvon nebo dávat dlouhé zvukové
signály. Tyto signály nahrazují nebo doplňují optické signály
uvedené v čl. 3.46.

   5. Pro zajištění  slyšitelnosti zvukových signálů nesmí
změřená hladina intenzity akustického tlaku hluku v kormidelně, v
místě hlavy kormidelníka, překročit 70 dB (A), pluje-li plavidlo v
normálních provozních podmínkách.

   6. Řada úderů na zvon trvá asi 4 sekundy. Může být nahrazena
řadou úderů kovu o kov stejné časové délky. 

               Čl.4.02

          Používání zvukových signálů

   1. Pokud není tímto Řádem stanoveno jinak, musí každé
plavidlo, s výjimkou malých plavidel uvedených v odst. 2, dávat
podle plavební situace signály uvedené v příloze 6 tohoto Řádu.

   2. Malá jednotlivě plující plavidla a plavidla, která vedou v
sestavě nebo vlečou jen malá plavidla, mohou podle plavební
situace dávat jen obecné signály uvedené v příloze 6 tohoto Řádu. 

               Čl.4.03

          Zakázané zvukové signály

   1. Je zakázáno používat jiné zvukové signály, než které jsou
uvedeny v tomto Řádu, nebo používat předepsané signály v jiných
podmínkách, než v kterých jsou předepsány nebo povoleny tímto
Řádem.

   2. Pro spojení mezi plavidly nebo mezi plavidlem a břehem je
však povoleno použít jiných zvukových signálů s podmínkou, že
nemohou být zaměněny se signály uvedenými v tomto Řádu. 

               Čl.4.04

           Radiofonické spojení

   1. Všechna zařízení radiofonického spojení na plavidle nebo
plovoucím zařízení musí odpovídat předpisům příslušných orgánů.

   2. Je zakázáno používat radiofonické spojení ve veřejné
rádiové síti, v síti  plavidlo-plavidlo, v síti pro přenos
plavebních informací a v síti plavidlo-přístavní správa pro přenos
jiných informací než předepsaných nebo povolených tímto Řádem nebo
předpisy příslušných orgánů.

   3. Vybavení plavidel a plovoucích zařízení radiofonickou
stanicí určuje zvláštní předpis.

   4. Na plavidle vybaveném radiofonickou stanicí je jeho vůdce
povinen tuto stanici používat na předepsané frekvenci a být na
příjmu v případech určených Státní plavební správou (signálními
znaky B.11a a B. 11b přílohy 7 tohoto Řádu). 

               HLAVA 5
       Signální znaky a znakování vodní cesty

               Čl.5.01

             Signální znaky

   1. V příloze 7 tohoto Řádu jsou určeny signální znaky zákazů,
příkazů, omezení,  doporučení, informací, jakož  i doplňkové
signální znaky na vodní cestě. Současně je v ní uveden význam
jednotlivých signálních znaků.

   2. Vůdci plavidel jsou povinni dodržovat význam vyjádřený
signálními znaky uvedenými v odst. 1 umístěnými na hladině, na
březích a na stavbách na vodní cestě, pokud není stanoveno jinak
ustanoveními tohoto Řádu, jinými předpisy nebo pokyny orgánů
Státní plavební správy podle čl. 1.19. 

               Čl.5.02

           Znakování vodní cesty

   V příloze 8 tohoto Řádu jsou určeny signální znaky, kterými
se vytyčuje plavební dráha pro usnadnění plavby. Jsou v ní rovněž
uvedeny podmínky pro používání signálních znaků a světel. 

               HLAVA 6
             Pravidla plavby

           A. Obecná ustanovení

               Čl.6.01

             Vymezení pojmů

   1. V této hlavě jsou za vodní cesty kategorie I považovány
tyto vodní cesty:
   - Labe od státní hranice v Hřensku ř. km 109,270 do Pardubic
ř. km 131,000,
   - Vltava od soutoku s Labem ř. km 0,000 do Kořenska ř. km
200,410 a přehradní zdrž Lipno od ř. km 329,540 do ř. km 365,000,
   - Berounka od soutoku s Vltavou ř. km 0,000 do Radotína ř. km
2,000,
   - Otava od soutoku s Vltavou ř. km 0,000 k Písku ř. km
24,000.
Všechny ostatní vodní cesty patří do kategorie II.

   2. Pro účely této hlavy se "směrem proti proudu" vodní cesty
rozumí směr k prameni toku, včetně úseků, kde se při odlivu a
přílivu směr proudu mění.
   V případech, kde na vodní cestě nelze jednoznačně určit "směr
proti proudu", stanoví jej Státní plavební správa.
   Na jezerech a jiných rozlehlých vodních cestách se "směrem
proti proudu" rozumí směr do přístavu, přístaviště, k překladišti
a do splavných přítoků i odtoků těchto vodních cest.

   3. V této hlavě je použito pojmů:

   a) "potkávání" - plavidla se navzájem přibližují v opačném
    směru plavby za účelem minout se pravými nebo levými boky,
   b) "předjíždění" - plavidla se navzájem přibližují ve stejném
    směru plavby v úhlu větším než 22,5 stupně od kolmice na
    podélnou osu předjíždějícího plavidla, za účelem předjet
    předjížděné plavidlo po pravém nebo levém boku,
   c) "křížení směru plavby" - plavidla se navzájem přibližují
    v jiných směrech než je uvedeno pod písm. a) a b). 

               Čl.6.01a

        Plavidla plující vysokou rychlostí

   1. Plavidla na nosných křídlech nebo na vzduchovém polštáři
musí ponechat všem ostatním plavidlům dostatek místa, aby mohla
pokračovat v plavbě a nemusela přitom měnit směr ani rychlost
plavby.

   2. Při potkávání plavidel na nosných křídlech nebo na
vzduchovém polštáři s jinými plavidly musí plavidla na nosných
křídlech nebo na vzduchovém polštáři včas informovat ostatní
plavidla o tom, kterým bokem se potkávání uskuteční:

   a) ponechávají-li jiným plavidlům místo pro potkávání po svém
    levém boku, nedávají žádný signál,
   b) ponechávají-li jiným plavidlům místo pro potkávání po svém
    pravém boku, signalizují na pravém boku blikavým jasným
    bílým světlem. Tento signál musí dávat až do skončení
    potkávání. Ostatní plavidla musí přitom zachovat svůj směr
    plavby.
   Plavidla na nosných křídlech nebo na vzduchovém polštáři se
navzájem potkávají  levými boky; čl. 6.03  odst. 3 zůstává
zachován. 

               Čl.6.02

             Malá plavidla

   1. Pro účely této hlavy "malé plavidlo" je jednotlivě plující
malé plavidlo i sestava složená jenom z malých plavidel.

   2. Pokud je v této hlavě uvedeno, že dané pravidlo plavby
neplatí pro malá plavidla ve vztahu k ostatním plavidlům, musí
tato malá plavidla vytvořit všem ostatním plavidlům dostatek
místa, aby nemusela měnit svůj směr ani rychlost; nesmí vyžadovat,
aby se jim tato plavidla vyhýbala. 

    B. Potkávání, křížení směrů plavby a předjíždění

               Čl.6.03

            Základní ustanovení

   1. Křížení směru plavby nebo předjíždění je povoleno pouze v
těch případech, kdy je šířka plavební dráhy nepochybně dostačující
pro současné proplutí s přihlédnutím k místním poměrům a ostatnímu
plavebnímu provozu.

   2. V sestavách plavidel dávají optické signály předepsané v
čl. 6.04, 6.05 a 6.29 pouze plavidla, na kterých je vůdce sestavy.

   3. Plují-li plavidla směry, které vylučují jakékoli nebezpečí
srážky, nesmějí měnit směr ani rychlost plavby způsobem, který by
mohl nebezpečí srážky přivodit. 

               Čl.6.03a

           Křížení směrů plavby

   1. Plují-li plavidla takovými směry, že se jejich dráhy kříží
a mohlo by vzniknout nebezpečí srážky, musí se plavidlo, které má
druhé plavidlo na pravém boku, vyhnout, snížit rychlost nebo
zastavit, aby tak ponechalo plavidlu plujícímu z pravé strany
plavební dráhu volnou. Toto pravidlo se nevztahuje na malá
plavidla ve vztahu k ostatním plavidlům.

   2. Odst. 1 se nevztahuje na případy uvedené v čl. 6.13, 6.14
a 6.16.

   3. Při zachování odst. 1, musí malá plavidla různých druhů,
plující křížícími se směry tak, že by mohlo vzniknout nebezpečí
srážky, dodržet následující pravidla:

a) malá plavidla s vlastním pohonem musí uvolnit dráhu všem
  ostatním malým plavidlům,
b) malá plavidla bez vlastního pohonu, nepohybující se pomocí
  plachet, musí uvolnit dráhu malým plavidlům plujícím pomocí
  plachet.

   Plavidla, která plují po pravé straně plavební dráhy, musí
zachovávat svůj směr.

   4. Malá  plavidla plující pomocí  plachet, která plují
křížícími se směry tak, že by mohlo vzniknout nebezpečí srážky,
musí vzájemně dodržet následující pravidla:

a) mají-li plavidla vítr z různých směrů, musí plavidlo s větrem z
  levého boku uvolnit dráhu plavidlu, které má vítr z pravého
  boku,
b) mají-li plavidla vítr ze stejných směrů, musí plavidlo v
  návětří uvolnit dráhu plavidlu v závětří,
c) má-li plavidlo vítr z levého boku a nelze z něho přesně určit,
  zda má jiné plavidlo na návětrné straně vítr z pravého nebo z
  levého boku, musí mu uvolnit dráhu.

   Plavidlo, které pluje po pravé straně plavební dráhy, nemění
svůj směr. 

               Čl.6.04

          Základní pravidla potkávání

     Kategorie I           Kategorie II

   1.  Při  potkávání  musí    1. Plují-li plavidla proti
plavidla plující proti proudu sobě tak, že by mohlo vzniknout
uvolnit vhodnou stranu plavební nebezpečí srážky,  musí každé
dráhy  plavidlům  plujícím po plavidlo  změnit  svůj  směr
proudu; musí přitom brát zřetel doprava, aby se mohla plavidla
na místní podmínky a ostatní potkat  levými  boky.  Toto
plavební provoz.         ustanovení se nevztahuje na malá
                 plavidla ve vztahu k ostatním
                 plavidlům.

   2. Plavidla plující proti    2. Při zachování ustanovení
proudu,   která  ponechávají odst.  1 musí  malá plavidla
plavidlům plujícím  po proudu dodržovat čl. 6.03a, odst. 3.
místo  po  svém  levém boku,
nedávají optické signály.

   3. Plavidla plující proti    3. Při zachování ustanovení
proudu,   která  ponechávají odst.  1 musí  malá plavidla
plavidlům plujícím  po proudu plující pomocí plachet dodržovat
místo po svém pravém boku, musí čl. 6.03a, odst. 4.
včas   na   pravém   boku
signalizovat:

   ve dne - silným blikavým
bílým světlem nebo světlemodrou
vlajkou nebo světlemodrou tabulí
nebo   světlemodrou   tabulí
s jasným blikavým bílým světlem
současně,

   v noci - jasným blikavým
bílým světlem,  může současně
i světlemodrou tabulí.

   Tyto  signály  musí  být
viditelné  zepředu  i  zezadu
a musí se dávat po celou dobu
potkávání. Zakazuje  se dávat
signály nad  stanovenou dobu,
s výjimkou  signalizace dávané
dalším  poproudním  plavidlům,
kterým rovněž ponechávají místo
po svém pravém boku. Světlemodrá
tabule musí být bíle olemována
pásem širokým minimálně 5 cm;
nosná konstrukce, rám a držák
svítidla s blikavým světlem musí
mít tmavou barvu.

   4. Vznikne-li  obava, že
úmysl plavidel plujících proti
proudu  plavidla  plující  po
proudu   nepochopila,   musí
plavidla plující proti proudu
dát signál:

   -  "jeden  krátký  zvuk"
má-li se potkávání uskutečnit
levými boky, nebo

   - "dva krátké zvuky" má-li
se potkávání uskutečnit pravými
boky.

   5. Až na výjimky uvedené
v čl. 6.05 musí plavidla plující
po proudu použít strany, kterou
jim ponechala plavidla plující
proti proudu v souladu s odst.
1; plavidla plující po proudu
musí opakovat optické signály
uvedené v odst. 3 a zvukové
signály uvedené v odst. 4, které
jim  dávají  plavidla plující
proti proudu.

   6. Odst. 1 až 5 neplatí pro
malá  plavidla  ve  vztahu
k ostatním plavidlům  ani pro
malá plavidla navzájem.

   7.  Vzájemné  potkávání
malých plavidel  se řídí čl.
6.04 kategorie II. 

               Čl.6.05

      Odchylky od základních pravidel potkávání

     Kategorie I           Kategorie II

   1. Odchylně od čl. 6.04:     1. Odchylně od čl. 6.04
                 mohou plavidla požádat, aby se
 a) plavidla osobní dopravy na potkávání  uskutečnilo pravými
pravidelných linkách plující po boky. Této možnosti mohou použít
proudu,  hodlají-li  přistát po zjištění, že změna strany pro
u můstku při břehu, kde plují potkávání   nevyvolá   žádné
plavidla proti proudu, nebo    nebezpečí.
 b) vlečné sestavy plující po
proudu,  které  za  účelem
provedení obratu proti proudu
hodlají plout u určitého břehu,
mají  právo požádat  o změnu
strany, kterou jim v souladu
s čl.  6.04  ponechala  pro
potkávání plavidla plující proti
proudu, a to v případě, že jim
tato strana nevyhovuje.

   Této možnosti mohou použít
po zjištění, že změna stran pro
potkávání   nevyvolá   žádné
nebezpečí.

   2.  V  případě  uvedeném    2.  V  případě  uvedeném
v odst. 1 musí plavidla plující v odst. 1  musí plavidla dát
po proudu dát včas signál:    signál "dva krátké zvuky". Kromě
                 toho musí signalizovat optickými
   -  "jeden  krátký  zvuk" signály předepsanými v čl. 6.04
hodlají-li  se  potkat levými odst. 3 písm. a) a b) kategorie
boky,               I.  Tyto  signály  musí  být
                 viditelné  zepředu  i  zezadu
   -  "dva  krátké  zvuky" a plavidla je  musí dávat po
a současně optickou signalizaci celou dobu potkávání. Zakazuje
uvedenou v čl. 6.04 odst. 3 se dávat signály nad stanovenou
hodlají-li se  potkat pravými dobu, s  výjimkou signalizace
boky.               dávané dalším plavidlům, kterým
                 rovněž ponechávají místo po svém
                 pravém boku.

   3. Plavidla plující proti    3. V uvedeném případě musí
proudu musí  v tomto případě plavidla plující v protisměru
splnit   požadavek  plavidel dávat rovněž signál "dva krátké
plujících  po  proudu  a dát zvuky" a musí ponechat dostatek
signál:              místa k  vzájemnému potkávání
                 pravými  boky.  Musí současně
   -  "jeden  krátký  zvuk" signalizovat      optickou
může-li se potkávání uskutečnit signalizací uvedenou v čl. 6.04
levými boky,           odst. 3 kategorie I.

   -  "dva  krátké  zvuky"
a současně optickou signalizaci
uvedenou v čl. 6.04 odst. 3
může-li se potkávání uskutečnit
pravými boky.

   4. Vznikne-li  obava, že
úmysl  plavidel  plujících po
proudu plavidla plující proti
proudu   nepochopila,   musí
plavidla  plující  po  proudu
opakovat zvukové signály uvedené
v odst. 2.

   5.  Považují-li  plavidla    5.  Považují-li  plavidla
plující proti proudu stranu pro plující v protisměru stranu pro
potkávání požadovanou plavidly potkávání za nevhodnou a mohlo
plujícími po proudu za nevhodnou by vzniknout nebezpečí srážky,
a mohlo by vzniknout nebezpečí musí signalizovat "řadou velmi
srážky, musí signalizovat "řadou krátkých zvuků". V tom případě
velmi krátkých zvuků". V tom musí  vůdci  plavidel  učinit
případě  musí  vůdci plavidel všechna opatření, která situace
učinit všechna opatření, která vyžaduje  v  zájmu  odvrácení
situace vyžaduje, aby nebezpečí nebezpečí.
bylo odvráceno.

   6. Odst. 1 až 5 neplatí pro malá plavidla ve vztahu k
ostatním plavidlům ani pro malá plavidla navzájem. 

               Čl.6.06

       Potkávání s plavidly vlečenými ze břehu

   Potkává-li se plavidlo vlečené ze břehu s plavidlem plujícím
jiným způsobem, musí toto jinak plující plavidlo výjimečně od
ustanovení čl. 6.04 a 6.05 uvolnit vlečenému plavidlu tu stranu,
ze které je vlečeno. 
               Čl.6.07

            Potkávání v úžinách

   1. Pro zabránění potkávání plavidel v úsecích nebo v místech,
kde plavební dráha není pro potkávání dostatečně široká (úžiny),
musí se postupovat podle těchto pravidel:

a) všechna plavidla musí proplout úžinami v co možná nejkratší
  době,
b) před vplutím do nepřehledné úžiny musí plavidla dát zvukový
  signál "jeden dlouhý zvuk"; je-li úžina dlouhá, musí tento
  zvukový signál při proplouvání úžinou opakovat,
c) na vodních cestách, kde jsou stanoveny směry "po proudu"
  a "proti proudu":
  i) jestliže vůdce plavidla plujícího proti proudu zjistí, že
   plavidlo plující po proudu vplouvá do úžiny, musí zůstat
   stát pod úžinou a vyčkat, až plavidlo plující po proudu
   úžinou propluje,
 ii) jestliže do úžiny již vplula sestava plavidel plující proti
   proudu, musí plavidla plující po proudu, pokud je to možné,
   zůstat stát nad úžinou a vyčkat, dokud sestava  plující
   proti proudu úžinou  nepropluje; stejnou  povinnost má
   jednotlivě  plující  poproudní plavidlo vůči jednotlivě
   plujícímu protiproudnímu plavidlu,
d) na vodních cestách, kde nejsou stanoveny směry "po proudu" a
  "proti proudu":
  i) nemají-li plavidla vplouvající do úžiny po své pravé straně
   žádné překážky, stejně jako plavidla na úzké vodní cestě
   vplouvající do vnějšího (konkávního) oblouku, který mají při
   své pravé straně, pokračují v plavbě. Ostatní plavidla musí
   vyčkat, až tato plavidla úžinou proplují. Toto ustanovení se
   nevztahuje na malá plavidla ve vztahu k ostatním plavidlům
   ani na malá plavidla navzájem,
 ii) přednost v proplutí úžinou musí dát malé plavidlo plující
   pomocí plachet, které je v závětří, ostatním druhům malých
   plavidel,
 iii) přednost v proplutí úžinou musí dát malé plavidlo plující
   pomocí plachet,  které je v  závětří, malému plavidlu
   plujícímu pomocí plachet, které je v návětří. V případě, že
   jsou obě plavidla v návětří, musí dát přednost plavidlo,
   které má vítr z levého boku plavidlu, které má vítr z
   pravého boku.

   2. Je-li potkávání v úžině nevyhnutelné, jsou vůdci plavidel
povinni upravit způsob plavby tak, aby k potkávání došlo na
vhodném místě a za takových podmínek, jež představují nejmenší
nebezpečí. Zpozoruje-li vůdce  plavidla nebezpečí srážky, je
povinen dát signál "řada velmi krátkých zvuků". V tom případě jsou
vůdci plavidel povinni učinit všechna opatření, která situace
vyžaduje, aby nebezpečí bylo odvráceno. 

               Čl.6.08

       Zákaz potkávání v úsecích vodní cesty,
      vyznačených příslušnými signálními znaky

   1. Při přiblížení se k úsekům označeným signálním znakem A.4
(příloha 7):

a) na vodních cestách, kde jsou stanoveny směry "po proudu"
  a "proti  proudu",  musí  plavidla  plující proti proudu,
  přibližují-li se plavidla plující po proudu, zastavit a vyčkat,
  dokud plavidla plující po proudu vyznačeným úsekem neproplují,
b) na vodních cestách, kde nejsou stanoveny směry "po proudu"
  a "proti proudu", platí příslušná pravidla uvedené v čl. 6.07.

   2. Jestliže Státní plavební správa nařídí proplouvání úsekem
střídavě jedním a druhým směrem za účelem vyloučit potkávání:

a) zákaz proplutí se vyznačí obecným signálním znakem A.1 (příloha
  7),
b) povolení k proplutí se vyznačí obecným signálním znakem E.1
  (příloha 7).

    Podle místních podmínek je možné před signální znak zákazu
proplutí umístit signální znak B.8 (příloha 7), který plní funkci
předsignálního znaku.

   3. Jestliže signály uvedené v odst. 2 nemohou být dány, musí
plavidla zastavit a vyčkat, až dostanou povolení k proplutí od
orgánu Státní plavební správy. 

               Čl.6.09

         Základní pravidla předjíždění

   1. Předjíždění je povoleno jen tehdy, když se předjíždějící
přesvědčil o tom, že s předjížděním není spojeno nebezpečí.

   2. Předjížděné plavidlo musí podle plavební situace umožnit a
usnadnit předjíždění. Aby předjíždění proběhlo bez nebezpečí a
dostatečně rychle a nenarušovalo plavbu ostatních plavidel, musí
předjížděné plavidlo přiměřeně snížit rychlost plavby.

  Toto ustanovení neplatí pro malé plavidlo, které předjíždí
plavidlo jiného druhu. 

               Čl.6.10

              Předjíždění

   1. Plavidlo smí zásadně předjíždět jiné plavidlo po jeho
levém boku. Je-li plavební dráha dostatečně široká, může být
předjíždění uskutečněno i po pravém boku předjížděného plavidla.

   2. Při vzájemném předjíždění malých plavidel plujících pomocí
plachet  probíhá  předjíždění  zpravidla  po návětrné straně
předjížděného plavidla.

   Při předjíždění jiných druhů malých plavidel malými plavidly
plujícími pomocí  plachet musí předjížděná  plavidla umožnit
předjetí po jeho návětrné straně.

   3. Je-li předjetí možné, aniž by předjížděné plavidlo bylo
nuceno měnit svůj směr a rychlost plavby, nedává předjíždějící
plavidlo zvukové signály.

   4. Jestliže se předjíždění může uskutečnit jen za podmínek,
že se předjížděné plavidlo musí odchýlit od původního směru plavby
nebo je nebezpečí, že úmyslu předjíždějícího plavidla nebylo
porozuměno a mohlo by vzniknout nebezpečí srážky, musí dát
předjíždějící plavidlo signál:

a) "dva dlouhé zvuky, po kterých následují dva krátké zvuky",
  má-li v úmyslu předjet plavidlo po jeho levém boku,
b) "dva dlouhé zvuky, po kterých následuje jeden krátký zvuk",
  má-li v úmyslu předjet plavidlo po jeho pravém boku.

   5. Může-li  předjížděné  plavidlo  vyhovět  požadavku
předjíždějícího plavidla, musí mu na příslušné straně uvolnit
místo a dát signál:

a) "jeden krátký zvuk", má-li se předjíždění uskutečnit po jeho
  levém boku,
b) "dva krátké zvuky", má-li se předjíždění uskutečnit po jeho
  pravém boku.

   6. Jestliže se předjíždění nemůže uskutečnit po té straně, o
kterou žádalo předjíždějící plavidlo, ale je možné po opačné
straně, musí předjížděné plavidlo dát tyto signály:

a) "jeden krátký zvuk", může-li být předjíždění uskutečněno po
  jeho levém boku,
b) "dva krátké zvuky", může-li být předjíždění uskutečněno po jeho
  pravém boku.

    Jestliže předjíždějící plavidlo chce předjíždět i za
těchto podmínek, musí dát "dva krátké zvuky" v případě uvedeném
pod písm. a) nebo "jeden krátký zvuk" v případě uvedeném pod písm.
b).
   V takovém případě musí předjížděné plavidlo ponechat pro
předjíždění potřebné  místo na té straně,  po které se má
předjíždění uskutečnit.

   7. Nemůže-li se předjíždění s ohledem na možnost nebezpečí
srážky uskutečnit, musí předjížděné plavidlo dát signál "pět
krátkých zvuků".

   8. Odst. 2 až 6 neplatí  pro malá plavidla ve vztahu
k ostatním plavidlům ani na malá plavidla navzájem. 

               Čl.6.11

        Zákaz předjíždění v úsecích vodní
     cesty vyznačených příslušnými signálními znaky

   Při zachování ustanovení čl. 6.08 odst. 1 je předjíždění
zakázáno všeobecně v úsecích, vyznačených signálním znakem A.2
(příloha 7). V úsecích vyznačených signálním znakem A.3 (příloha
7) je předjíždění zakázáno sestavám; tento zákaz se nevztahuje na
případy, kdy alespoň jedna ze sestav je tlačná a nepřesahuje
rozměry 110 m x 12 m. 

           C. Další pravidla plavby

               Čl.6.12

   Plavba v úsecích vodní cesty s přikázaným směrem plavby

   1. Na úsecích, kde směr plavby je přikázán, je tento směr
vyznačen signálními znaky B.1, B.2, B.3, B.4 (příloha 7). Konec
úseku se označí signálním znakem E.11 (příloha 7).

   2. V takovém úseku nesmí plavidla plující proti proudu v
žádném případě omezovat plavbu plavidel plujících po proudu,
zvláště přibližují-li se k signálnímu znaku B.4, ale musí podle
plavební situace  snížit rychlost  a případně zastavit, aby
umožnila plavidlům plujícím po proudu bezpečně proplout. 

               Čl.6.13

               Obrat

   1. Plavidla smějí provést obrat až poté, co se jejich vůdci
přesvědčili, že plavba ostatních plavidel jim umožňuje provést
obrat bez nebezpečí, a že ostatní plavidla tím nebudou přinucena
změnit náhle směr a rychlost plavby.

   2. Jestliže by zamýšlený manévr mohl přinutit jiná plavidla
změnit směr a rychlost plavby, musí plavidlo hodlající provést
obrat na svůj záměr upozornit včas signálem:

a) "jeden dlouhý zvuk, za kterým následuje jeden krátký zvuk",
  má-li v úmyslu provést obrat doprava, nebo
b) "jeden dlouhý zvuk, za kterým následují dva krátké zvuky",
  má-li v úmyslu provést obrat doleva.

   3. Pokud to situace vyžaduje, musí ostatní plavidla změnit
rychlost a směr plavby, aby obrat mohl být proveden bez nebezpečí.
Kromě toho musí, zejména plavidlům, která chtějí provést obrat
proti proudu, umožnit, aby mohl být tento manévr proveden včas a
bezpečně.

   4. Odst. 1 až 3 neplatí  pro malá plavidla ve vztahu
k ostatním plavidlům. Pro malá plavidla navzájem platí jen odst.
1.

   5. Je  zakázáno  provádět  obrat  na úsecích označených
signálním znakem A.8 (příloha 7). Jsou-li však na vodní cestě
úseky označené signálním znakem E.8 (příloha 7), doporučuje se
vůdci plavidla zvolit pro obrat tento úsek za předpokladu dodržení
ustanovení tohoto článku. 

               Čl.6.14

              Odplouvání

   Ustanovení čl. 6.13 se vztahuje, s výjimkou převozních lodí,
také na plavidla, která odplouvají z kotviště nebo vývaziště a
neprovádějí přitom obrat; místo signálů uvedených v čl. 6.13 odst.
2 musí dát signál:

- "jeden krátký zvuk", když plavidlo pluje doprava,
- "dva krátké zvuky", když plavidlo pluje doleva. 

               Čl.6.15

     Zákaz vplouvání mezi plavidla vlečné sestavy

   Je zakázáno vplouvat do mezer mezi plavidly vlečné sestavy. 

               Čl.6.16

     Křížení vodní cesty, vplouvání do přístavních
       bazénů a přítoků a vyplouvání z nich

   1. Plavidla smějí křížit vodní cestu, vplouvat do přístavních
bazénů nebo přítoků a vyplouvat z nich poté, co se přesvědčila, že
takový manévr mohou provést bezpečně a že přitom jiná plavidla
nebudou nucena náhle změnit směr a rychlost plavby.

   Jestliže  plavidlo plující  po proudu  hodlá vplout do
přístavního bazénu nebo přítoku proti proudu, musí dát přednost
každému plavidlu plujícímu proti proudu, které hodlá rovněž vplout
do tohoto přístavního bazénu nebo přítoku.

   Vodní cesty považované za přítoky lze označit signálními
znaky E.9 nebo E.10 (příloha 7).

   2.  Jestliže plavidla  některým ze  zamýšlených manévrů
uvedených v odst. 1 mohou přinutit jiná plavidla změnit směr nebo
rychlost plavby, musí včas dát signál:

- "tři dlouhé zvuky, za kterými následuje jeden krátký zvuk"
 hodlají-li po vplutí nebo po vyplutí plout doprava,
- "tři dlouhé zvuky, za kterými následují dva krátké zvuky"
 hodlají-li po vplutí nebo po vyplutí plout doleva,
- "tři dlouhé zvuky" hodlají-li křížit vodní cestu.

   3. V takovém případě musí ostatní plavidla podle situace
změnit směr a rychlost plavby.

   Toto ustanovení platí v případě, je-li na hlavní vodní cestě
u výjezdu z přístavního bazénu nebo přítoku umístěn signální znak
B.10 (příloha 7).

   4. Je-li u ústí výjezdu z přístavního bazénu nebo přítoku
umístěn jeden ze signálních znaků B.9 (příloha 7), smějí plavidla
směřující z přístavního bazénu nebo přítoku vyplout na hlavní
vodní cestu nebo ji křížit, jen pokud tímto manévrem nepřinutí
plavidla plující po hlavní vodní cestě změnit směr nebo rychlost
plavby.

   5. Plavidla nesmějí vplouvat do přístavního bazénu nebo
přítoku, je-li z hlavní vodní cesty osazen signální znak A.1
společně s pomocným signálním znakem uvedeným v příloze 7, odd.
II, odst. 2.

   Plavidla nesmějí vyplouvat z přístavního bazénu nebo z
přítoku, je-li u výjezdu osazen signální znak A.1 společně s
pomocným signálním znakem uvedeným v příloze 7, odd. II, odst. 2.

   6. Plavidla smějí vplout do přístavního bazénu nebo přítoku,
je-li na hlavní vodní cestě osazen signální znak E.1 společně s
pomocným signálním znakem uvedeným v příloze 7, odd. II, odst. 2 i
v případech, že svým manévrem přinutí plavidla plující po hlavní
vodní cestě změnit směr nebo rychlost plavby.

   Plavidla smějí vyplout z přístavního bazénu nebo přítoku,
je-li u výjezdu osazen signální znak E.1 společně s pomocným
signálním znakem uvedeným v příloze 7, odd. II, odst. 2. V tom
případě musí být na hlavní vodní cestě osazen signální znak B.10
(příloha 7).

   Odst. 1 až 4 neplatí pro malá plavidla ve vztahu k ostatním
plavidlům. Odst. 2 a 3 se nevztahuje na malá plavidla navzájem. 

               Čl.6.17

           Plavba na stejné výši

   1. Plavidla smějí plout na stejné výši, jen pokud jim to
umožní dostatečný prostor a jestliže se tím nevytvoří překážka
nebo nebezpečí pro plavbu.

   2. Až na případy předjíždění nebo potkávání je zakázáno plout
ve vzdálenosti méně než 50 m od plavidla, tlačné nebo bočně
svázané sestavy, nese-li dvě nebo tři modrá světla uvedená v čl.
3.14 odst. 2 a 3 či dva nebo tři modré kužele uvedené v čl. 3.32
odst. 2 a 3.

   3. Až na případy uvedené v čl. 1.20 je zakázáno přibližovat
se k plavidlu nebo k plovoucímu tělesu za plavby, vyvazovat se na
ně nebo plout v dosahu vody rozvlněné plujícím plavidlem bez
výslovného souhlasu jeho vůdce.

   4. Vodní lyžaři a osoby zabývající se jinými druhy vodních
sportů, při nichž se nepoužívá plavidel, jsou povinni udržovat
bezpečnou vzdálenost od plovoucích plavidel, plovoucích těles a od
plovoucích strojů při práci. 

               Čl.6.18

       Zákaz vlečení kotev, lan nebo řetězů

   1. Je zakázáno vléci kotvy, lana nebo řetězy.

   2. Tento zákaz se nevztahuje na případy menšího přemísťování
a manévry v místech stání; vztahuje se však na manévry a na
přemísťování v úsecích, označených podle čl. 7.03 odst. 1 písm. b)
signálním znakem A.6 (příloha 7).

   3. Tento zákaz neplatí rovněž v úsecích označených podle čl.
7.03 odst. 2 signálním znakem E.6 (příloha 7). 

               Čl.6.19

             Plavba samotíží

   1. Plavba samotíží je zakázána. Tento zákaz se nevztahuje na
případy menšího přemísťování v místech stání, v místech nakládky a
vykládky.

   2. Plavidla plující po proudu tak, že jejich příď směřuje
proti proudu a stroje pracují kupředu, se považují za plavidla
plující proti proudu a nikoli plující samotíží. 

               Čl.6.20

              Vlnobití

   1. Plavidla musí upravit rychlost své plavby tak, aby
nevznikalo vlnobití nebo sání, které by mohlo způsobit škodu na
stojících nebo plujících plavidlech, na plovoucích zařízeních a
stavbách na vodní cestě. Musí zejména včas snížit rychlost plavby,
která však nesmí být menší než rychlost potřebná k bezpečnému
vedení plavidla:

a) před vjezdem do přístavu,
b) v blízkosti plavidel vyvázaných ke břehu nebo k přístavním
  můstkům a v blízkosti plavidel, která se nakládají nebo
  vykládají,
c) v  blízkosti plavidel, která stojí na obvyklých stanovištích,
d) v blízkosti převozních lodí, které neplují volně,
e) v úsecích vodních cest označených podle pokynů Státní plavební
  správy signálním znakem A.9 (příloha 7).

   2. Při zachování povinností uvedených v čl. 1.04 neplatí
povinnosti stanovené v odst. 1 písm. b) a c) vůči malým plavidlům.

   3.  V  blízkosti  plavidel,  která  signalizují  světly
předepsanými v čl. 3.27 odst. 1 písm. c), vlajkou nebo vlajkami
předepsanými v čl. 3.41 odst. 1 písm. c), a v blízkosti plavidel,
plovoucích těles nebo plovoucích zařízení, signalizujících světly,
vlajkou nebo vlajkami předepsanými v čl. 3.48 odst. 1, musí
ostatní plavidla snížit rychlost plavby v souladu s odst. 1. Kromě
toho musí plout od nich co nejdále. 

               Čl.6.21

               Sestavy

   1. Plavidla s vlastním pohonem, která vlečou, tlačí nebo
bočně vedou sestavu plavidel, musí mít dostatečný výkon strojů pro
zajištění náležité manévrovatelnosti sestavy.

   2. Tlačný remorkér musí být způsobilý i bez obratu včas
zastavit plující  sestavu a zachovat  přitom její náležitou
manévrovatelnost.

   3. Plavidlům s vlastním pohonem, která vlečou, tlačí nebo
bočně vedou sestavu plavidel, je zakázáno opustit tato plavidla
při jejich odstavování na vývaziště nebo kotviště dříve, než
uvolnila plavební dráhu a než se vůdce sestavy přesvědčí, že
odstavená plavidla bezpečně stojí.

   4. Člunové kontejnery se mohou použít v čele tlačné sestavy
pouze v případě, že jejich příď je vhodně konstrukčně tvarovaná
nebo získá vhodný tvar upevněním přídavného zařízení. Současně
musí být v přední části sestavy odpovídající kotevní výstroj. 

               Čl.6.22

          Dočasné zastavení plavby

   Je-li plavba zastavena signálním znakem A.1 (příloha 7), musí
všechna plavidla zastavit před tímto znakem. 

             D. Převozní lodě

               Čl.6.23

          Pravidla pro převozní lodě

   1. Převozní lodě smějí plout přes vodní cestu teprve po
zjištění, že nebudou ohroženy plavbou jiných plavidel a že
nedonutí jiná plavidla měnit náhle směr nebo rychlost plavby.

   2. Převozní loď, která nepluje volně, musí kromě toho
dodržovat následující ustanovení:

a) není-li v provozu, musí stát na místě, které jí určila Státní
  plavební správa. Pokud jí místo stání nebylo určeno, musí stát
  tak, aby plavební dráha zůstala volná,
b) přehrazuje-li lano kyvadlového přívozu plavební dráhu, může
  převozní loď stát na straně plavební dráhy protilehlé té, na
  níž je lano upevněno, jen po dobu nezbytně nutnou pro nalodění
  a vylodění. V době této činnosti mohou připlouvající plavidla
  přiměřeně včas požádat o uvolnění plavební dráhy zvukovým
  signálem "jeden dlouhý zvuk",
c) převozní loď se nesmí zdržovat v plavební dráze déle, než je
  nutné pro její provoz. 

    E. Plavba pod mosty, přes jezy a plavebními komorami

               Čl.6.24

   Základní ustanovení pro plavbu pod mosty a přes jezy

   1. Při plavbě mostním otvorem a jezovým polem, nemá-li
plavební dráha dostatečnou šířku pro současné proplouvání, platí
ustanovení čl. 6.07.

   2. Je-li plavba mostním otvorem nebo jezovým polem povolena a
plavební profil vyznačen:

a) signálním znakem A.10 (příloha 7), je plavba mimo prostor
  nacházející se mezi dvěma tabulemi, z nichž se znak skládá,
  zakázána,
b) signálním  znakem D.2  (příloha 7),  doporučuje se plout
  v prostoru mezi dvěma tabulemi nebo světly, z nichž se znak
  skládá. 

               Čl.6.25

          Plavba pod pevnými mosty

   1. Jsou-li některé mostní otvory pevných mostů označeny
jedním nebo několika červenými světly nebo červeno-bílo-červenými
tabulemi (signální znak A.1 - příloha 7), je plavba těmito otvory
zakázána.

   2. Jsou-li některé mostní otvory pevných mostů označeny nad
otvorem:

a) signálním znakem D.1a) (příloha 7), nebo
b) signálním znakem D.1b) (příloha 7), doporučuje se proplouvat
  těmito otvory.

   Je-li plavební dráha označena signálním znakem uvedeným pod
písm. a), je plavba mostním otvorem povolena oběma směry.

   Je-li plavební dráha označena signálním znakem uvedeným pod
písm. b), je plavba  mostním otvorem v protisměru zakázána
signálními znaky A.1 (příloha 7). 

               Čl.6.26

          Plavba pohyblivými mosty

   1. Při zachování ustanovení tohoto Řádu a jiných platných
předpisů pro plavbu jsou vůdci povinni při přiblížení se k
pohyblivému mostu a při jeho proplouvání podřídit se pokynům
obsluhy mostu, dávaným v zájmu bezpečnosti a pořádku v plavbě nebo
urychleného proplutí.

   2. V blízkosti pohyblivého  mostu musí plavidla snížit
rychlost. Jestliže nemohou nebo nechtějí proplout mostem, musí
tam, kde jsou na břehu osazeny signální znaky B.5 (příloha 7),
zůstat stát před těmito znaky.

   3. V blízkosti pohyblivých mostů je předjíždění zakázáno s
výjimkou případů, kdy obsluha mostu k němu dá zvláštní pokyn.

   4. Proplouvání pohyblivými mosty může být řízeno signálními
znaky:

a) jedno nebo několik červených světel - proplutí je zakázáno,
b) jedno červené a jedno zelené světlo umístěné ve stejné výšce
  nebo jedno  červené světlo umístěné  nad zeleným světlem
  - proplutí je prozatím zakázáno, ale most se otevírá a plavidla
  se mají připravit k proplutí,
c) jedno nebo několik zelených světel - proplutí je povoleno,
d) dvě červená světla nad sebou - otevření mostu je pro plavbu
  přerušeno,
e) žluté světlo umístěné na mostě ve spojení se signalizací
  uvedenou pod písm. a) a d) - proplutí je zakázáno s výjimkou
  nízkých plavidel, kterým je plavba povolena v obou směrech,
f) dvě žlutá světla umístěná na mostě ve spojení se signalizací
  uvedenou pod písm. a) a d) - proplutí je zakázáno s výjimkou
  nízkých plavidel, kterým je plavba v protisměru zakázána.

   5. Červená světla uvedená v odst. 4 mohou být nahrazena
červeno-bílo-červenými tabulemi (signální znak A.1, příloha 7),
zelená světla zeleno-bílo-zelenými tabulemi (signální znak E.1,
příloha 7) a žlutá světla žlutými tabulemi (signální znak D.1,
příloha 7). 

               Čl.6.27

            Plavba přes jezy

   1. Při plavbě přes jezy a v jejich blízkosti je zakázáno
vléci kotvy, lana nebo řetězy.

   2. Proplutí jezovým polem je povoleno pouze v tom případě,
je-li vpravo i vlevo označeno signálním znakem E.1 (příloha 7).

   3. Zákaz proplouvání jezovým polem je vyznačen jedním nebo
několika červenými světly nebo červeno-bílo-červenými tabulemi
(signální znak A.1, příloha 7).

   4. Je-li jezové pole  přemostěno, může se odchylně od
ustanovení odst. 2 povolit proplutí jezovým polem též signálním
znakem D.1 (příloha 7),  umístěným na mostě nad průjezdným
profilem. 

               Čl.6.28

          Plavba plavebními komorami

   1. Při připlouvání k místům určeným pro čekání plavidel v
obvodu plavebních komor musí plavidla snížit rychlost. Jestliže
nemohou nebo nechtějí vplout ihned do plavební komory, musí, je-li
na břehu osazen signální znak B.5 (příloha 7), zůstat stát před
tímto znakem.

   2. V čekacích polohách, v obvodech plavebních komor a v
plavebních  komorách  musí  plavidla  vybavená zařízením pro
radiofonické spojení, které jim umožňuje spojení v síti pro přenos
plavebních informací, zajistit provoz tohoto zařízení pro příjem
na kanálu vyhrazeném pro danou plavební komoru.

   3. Plavba plavebními komorami probíhá v pořadí, v jakém
plavidla připlula do míst určených pro čekání plavidel. Malá
plavidla nemohou požadovat, aby byla proplavena zvlášť. Smějí
vplouvat do plavební komory až po pokynu obsluhy plavební komory.
Proplavují-li se malá plavidla společně s plavidly, která nejsou
malými, smějí vplout do plavební komory až po těchto plavidlech.

   4. Při připlouvání do obvodů plavebních komor a v místech
určených pro čekání plavidel je předjíždění zakázáno.

   5. V plavebních komorách musí být kotvy úplně zdviženy; toto
ustanovení se vztahuje i na místa čekání u plavebních komor v
případech, pokud nejsou použity k zakotvení plavidel.

   6. Při vplouvání do plavebních komor musí plavidla snížit
rychlost tak, aby nedošlo k nárazu do vrat nebo ochranných
zařízení nebo do jiných plavidel nebo plovoucích těles.

   7. V plavebních komorách:

a) jsou-li na zdech vyznačeny hranice pro stání plavidel, musí
  plavidla zůstat stát v mezích těchto hranic,
b) po dobu plnění nebo vypouštění plavební komory až do povolení k
  vyplutí musí být plavidla uvázána a úprava úvazů musí být
  prováděna tak,  aby plavidla nenarážela do  zdí, vrat a
  ochranných zařízení plavební komory nebo do jiných plavidel
  nebo plovoucích těles,
c) používání odrazníků je povinné; jsou-li snímatelné, musí být
  plovoucí,
d) je zakázáno z plavidel a plovoucích těles vypouštět nebo
  vylévat vodu na plató plavební komory nebo na jiná plavidla
  nebo plovoucí tělesa,
e) malá plavidla musí udržovat bezpečný odstup od ostatních
  plavidel.

   8. V plavebních komorách a v čekacích polohách obvodů
plavebních komor musí plavidla udržovat minimální boční vzdálenost
10 m od plavidel a  sestav plavidel, která nesou modré světlo
uvedené v čl. 3.14 odst. 1 nebo modrý kužel uvedený v čl. 3.32
odst. 1. Toto ustanovení však neplatí pro plavidla a sestavy
plavidel, které nesou stejnou signalizaci.

   9. Každé plavidlo nebo sestava nesoucí dvě nebo tři modrá
světla uvedená v čl. 3.14 odst. 2 a 3 nebo dva nebo tři modré
kužele uvedené v čl. 3.32 odst. 2 a 3 se proplavují jednotlivě.

   10. Plavidla a sestavy, které nesou modré světlo uvedené v
čl. 3.14 odst. 1 nebo modrý kužel uvedený v čl. 3.32 odst. 1 nesmí
být proplavovány s plavidly osobní dopravy.

   11. V zájmu bezpečnosti a náležitého pořádku v plavbě,
rychlého proplouvání nebo plného využití plavebních komor, může
obsluha plavební komory dávat doplňující pokyny, pokud nejsou v
rozporu s tímto Řádem. V plavebních komorách a v čekacích polohách
jejich obvodů jsou vůdci plavidel povinni se těmito pokyny řídit. 

               Čl.6.28a

    Vplouvání do plavebních komor a vyplouvání z nich

   1. Vplouvání do plavební komory se ve dne i v noci řídí
optickými signály, osazenými na jedné nebo na obou stranách
plavební komory. Tyto signály značí:

a) dvě červená světla nad sebou - vplutí zakázáno, plavební komora
  není v provozu,
b) jedno červené světlo nebo dvě červená světla vedle sebe -
  vplutí zakázáno, plavební komora je zavřena,
c) jedno ze dvou červených světel vedle sebe je zhasnuto nebo
  jedno červené a jedno zelené světlo vedle sebe nebo jedno
  červené  světlo nad  zeleným světlem  - vplutí zakázáno,
  připravuje se otevření plavební komory,
d) jedno zelené světlo nebo dvě zelená světla vedle sebe - vplutí
  je povoleno.

   2. Vyplouvání z plavební komory je řízeno ve dne i v noci
těmito optickými signály:

a) jedno nebo dvě červená světla - vyplutí je zakázáno,
b) jedno nebo dvě zelená světla - vyplutí je povoleno.

   3. Jedno nebo dvě červená světla uvedená v odst. 1 a 2 mohou
být nahrazena signálním znakem - tabulí A.1 (příloha 7).

   Jedno nebo dvě zelená světla uvedená v odst. 1 a 2 mohou být
nahrazena signálním znakem - tabulí E.1 (příloha 7).

   4. Neplní-li signální světla nebo tabule svůj účel, je
vplouvání do plavebních komor a vyplouvání z nich bez výslovného
pokynu obsluhy plavební komory zakázáno. 

               Čl.6.29

       Přednost v plavbě plavebními komorami

   Odchylně od čl. 6.28 odst. 3 přednost v plavbě plavebními
komorami mají:

a) plavidla Státní plavební správy, zdravotní záchranné služby,
  požární ochrany, policie nebo celní správy, která se přemísťují
  za účelem neodkladné služební povinnosti,
b) plavidla, kterým bylo toto oprávnění přiznáno Státní plavební
  správou.

   Plavidla, která mají přednost v plavbě plavebními komorami
podle písm. b), musí nést na přídi červený plamenec uvedený v čl.
3.36. 

   F. Snížená viditelnost a plavba s pomocí radiolokátoru

               Čl.6.30

    Základní pravidla pro plavbu za snížené viditelnosti

   1. Plavidla plující za snížené viditelnosti musí snížit
rychlost plavby úměrně ke stavu viditelnosti, ostatnímu plavebnímu
provozu a  místním podmínkám. Plavidla  musí mít na  přídi
pozorovatele. V sestavě plavidel musí být pozorovatel na přídi
plavidla plujícího v čele sestavy. Vůdce plavidla nebo sestavy
musí vidět nebo slyšet signály pozorovatele nebo s ním musí být ve
fonickém spojení. Plavidla musí dávat zvukové signály uvedené
v čl. 6.32 a 6.33 a musí nést světla předepsaná pro noční
signalizaci plavidel za plavby.

   2. Plavidla musí neprodleně zastavit, jestliže by další
jejich plavba nebyla, se zřetelem na zhoršování viditelnosti, na
ostatní plavební provoz a místní podmínky, bezpečná. Kromě toho
musí vlečné sestavy zastavit na nejbližším vhodném místě, jakmile
optické spojení mezi vlečenými plavidly a remorkérem není dále
možné.

   3. K tomu, aby vůdce plavidla mohl rozhodnout, zda snížit
rychlost plavby, zůstat stát nebo pokračovat v plavbě, může na
plavidlech vybavených radiolokátorem použít jeho údajů. Přitom je
povinen brát ohled na to, že viditelnost je snížena i pro ostatní
plavidla.

   4. Při zastavení musí plavidla ponechat plavební dráhu podle
možnosti volnou.

   5. Při plavbě za snížené viditelnosti musí plavidla vybavená
zařízením pro radiofonické spojení mezi plavidly být ve spojení na
kanálu stanoveném příslušnými orgány a podávat ostatním plavidlům
informace potřebné pro bezpečnou plavbu. 

               Čl.6.31

          Zvukové signály za stání

     Kategorie I           Kategorie II

   1.  Plavidla  a plovoucí    1.  Plavidla  a plovoucí
tělesa,  která  za  snížené tělesa,  která  za  snížené
viditelnosti stojí v plavební viditelnosti stojí v plavební
dráze nebo v její blízkosti mimo dráze nebo v její blízkosti mimo
přístavy  a místa  pro stání přístavy  a místa  pro stání
vyhrazená a označená příslušnými vyhrazená a označená příslušnými
plavebními znaky,  ihned, jak plavebními znaky,  ihned, jak
zachytí signály, dávané podle zachytí signály dávané podle čl.
čl.  6.32 odst.  4 písm. a) 6.32 a 6.33 a po celou dobu
a odst. 5 písm. a) nebo čl. slyšitelnosti  těchto signálů,
6.33 odst. 2 přibližujícího se musí signalizovat "jednou řadou
plavidla  a  po  celou  dobu úderů na zvon".
slyšitelnosti  těchto signálů,
musí dávat signál:           Plavidla a plovoucí tělesa,
                 která  nestojí  rovnoběžně se
a) stojí-li  při levém břehu břehem nebo jejichž poloha může
- "jednu řadu úderů na zvon",   vytvářet  nebezpečí  pro jiná
b) stojí-li při pravém břehu plavidla,  musí  tento signál
- "dvě řady úderů na zvon",    dávat bez ohledu na to, zda
c) stojí-li v neurčité poloze slyší        signalizaci
- "tři řady úderů na zvon".    připlouvajících plavidel.

   2. Signály uvedené v odst. 1 se musí opakovat v intervalech
ne delších než 1 minuta.

   3. V tlačných sestavách se odst. 1 a 2 vztahují pouze na
tlačný remorkér. V bočně svázané sestavě se vztahují pouze na
jedno plavidlo sestavy. Ve vlečné sestavě se vztahují na remorkér
a poslední plavidlo v sestavě.

                    4. Plavidla uvedená v odst.
                 1,  která  stojí  na vodních
                 cestách zvlášť určených Státní
                 plavební správou, mohou místo
                 signalizace předepsané v odst.
                 1 signalizovat "jedním dlouhým
                 zvukem mezi dvěma krátkými".

   5. Tento článek se  vztahuje také na plavidla nasedlá
v plavební dráze nebo v její blízkosti, pokud svou polohou
ohrožují bezpečnost plavby ostatních plavidel. 

               Čl.6.32

   Ustanovení pro plavidla plující pomocí radiolokátoru

   1. Za plavidlo plující pomocí radiolokátoru za snížené
viditelnosti se považuje plavidlo, které je vybavené a používá:

a) radiolokační zařízení a výchylkoměr. Zařízení musí být v dobrém
  funkčním stavu a musí odpovídat příslušným předpisům,
b) radiofonické zařízení, které umožňuje spojení mezi plavidly
  navzájem a mezi plavidly a břehem. Zařízení musí být v dobrém
  funkčním stavu a musí odpovídat příslušným předpisům,
c) zvukové zařízení, které vydává trojtónový signál, uvedený v čl.
  1.01 písm. w).

   2. Pluje-li plavidlo  pomocí  radiolokátoru  v  takových
podmínkách, za kterých by plavba bez něho nebyla již vůbec možná,
musí být stále u kormidla osoba s kvalifikací pro plavbu pomocí
radiolokátoru a v kormidelně další osoba, která je v dostatečné
míře obeznámena s tímto způsobem plavby. Je-li kormidelna vybavena
centrálním řídicím panelem, postačí, když je druhá osoba na
plavidle a je jí možno do kormidelny povolat.

   3. Na plavidlech plujících pomocí radiolokátoru nemusí být
pozorovatel předepsaný v čl. 6.30 odst. 1, pokud vůdce plavidla
zvukové signály slyší.

     Kategorie I           Kategorie II

   4.  Plavidlo,  které  za    4. Jestliže na plavidlech,
snížené viditelnosti pluje po která    plují    pomocí
proudu  pomocí  radiolokátoru, radiolokátoru, jsou na obrazovce
ihned, jak jsou na obrazovce spatřena  plavidla,  jejichž
radiolokátoru spatřena plavidla, poloha a způsob plavby mohou
jejichž poloha nebo plavba může vyvolat  nebezpečnou  situaci,
vyvolat nebezpečnou situaci nebo nebo přibližují-li se k úseku,
přibližuje-li se k úseku, kde by kde mohou být plavidla, která
mohla být plavidla, která nejsou nejsou ještě na obrazovce vidět,
ještě na obrazovce vidět, musí:  musí:
                 a) dát  signál "jeden dlouhý
a)  dát  trojtónový  zvukový zvuk"; tento zvukový signál se
signál, který se musí opakovat musí opakovat tak často, jak to
tak  často, jak  to plavební plavební situace vyžaduje,
situace   vyžaduje;   toto b)  dát  plavidlům  plujícím
ustanovení se nevztahuje na malá v protisměru    radiofonicky
plavidla,             informace potřebné pro zajištění
b)  snížit  rychlost  plavby, bezpečnosti plavby,
popřípadě zastavit.        c)  snížit  rychlost  plavby,
                 popřípadě zastavit.

   5.  Plavidlo,  které  za    5.   Plavidla  vybavená
snížené viditelnosti pluje proti radiofonickým zařízením, která
proudu  pomocí  radiolokátoru, přijmou   informace  uvedené
ihned,  jak  zachytí  zvukový v odst. 4,  musí radiofonicky
signál uvedený v odst. 4 písm. odpovědět  a  uvést  potřebné
a) nebo spatří na své obrazovce informace.
plavidla, jejichž poloha nebo
plavba může vyvolat nebezpečnou    Malá  plavidla podávající
situaci nebo přibližuje-li se informace podle odst. 4 musí
k úseku,  kde  by  mohla být mimo to  uvést druh plavidla
plavidla, která nejsou ještě na a oznámit, kterým bokem se budou
obrazovce vidět, musí:      potkávat.

a) dávat signály uvedené v čl.    Převozní lodě, na které se
6.33 odst.  2 a radiofonicky vztahuje odst. 4, musí místo
oznámit plavidlům plujícím po jednoho  dlouhého  zvuku  dát
proudu poznávací znak plavidla, signál "jeden dlouhý zvuk, za
polohu, směr plavby a navrhnout kterým následují čtyři krátké
stranu potkávání,         zvuky"  a uvést  rovněž druh
b)  snížit  rychlost  plavby plavidla a směr, kterým plují
a popřípadě zastavit.       přes vodní cestu.

   6.  Plavidla  plující po
proudu pomocí radiolokátoru musí
radiofonicky odpovědět plavidlům
plujícím proti proudu a uvést
druh a jméno svého plavidla,
polohu, směr plavby a potvrdit
navrženou nebo navrhnout jinou
stranu  pro  potkávání.  Malá
plavidla musí oznámit pouze druh
a poznávací  znak  plavidla,
polohu a  směr plavby, jakož
i stranu, na kterou uhýbají.

   7. Předjíždět smí plavidla plující pomocí radiolokátoru za
snížené viditelnosti pouze poté, co se radiofonicky dohodne strana
předjíždění za předpokladu, že šířka plavební dráhy je dostatečná.

   8. V tlačných a bočně svázaných sestavách se odst. 2 a 4 až
7 vztahují pouze na plavidla, na nichž je vůdce sestavy.

   9.  Plavidla plující  pomocí radiolokátoru,  na jejichž
obrazovce se objeví plavidla, jejichž poloha a způsob plavby může
vyvolat nebezpečnou situaci a která jim radiofonicky neodpovídají,
musí včas provést všechna  nezbytná opatření, aby zabránila
srážce. 

               Čl.6.33

  Ustanovení pro plavidla plující bez pomocí radiolokátoru

   1. Plavidla plující za snížené viditelnosti bez pomoci
radiolokátoru musí mít pozorovatele podle čl. 6.30. Plavidlo nebo
sestava musí  být schopny zastavit  do poloviny vzdálenosti
viditelnosti.

   2. Jednotlivě plující plavidlo musí při snížené viditelnosti
dávat signál "jeden dlouhý zvuk" a každé plavidlo, na němž je
vůdce sestavy, musí dávat signál "dva dlouhé zvuky". Tyto signály
se musí opakovat v intervalech ne delších než 1 minuta.

   3. Malá plavidla plující bez pomoci radiolokátoru mohou dávat
signál uvedený v odst. 2; tento signál mohou opakovat.

     Kategorie I           Kategorie II

   4. Plavidla, která plují za    4. Převozní  lodě, které
snížené viditelnosti bez pomoci plují bez pomoci radiolokátoru,
radiolokátoru,   ihned,  jak místo  signálu  předepsaného
zachytí   trojtónový  signál v odst. 2 dávají signál "jeden
uvedený v čl. 6.32 odst. 4 písm. dlouhý zvuk, za kterým následují
a), musí:             čtyři  krátké  zvuky".  Tento
                 signál  musí  být  opakován
a)  jsou-li  nedaleko  břehu, v intervalech ne delších než 1
přiblížit se  pokud možno co minuta.
nejblíž k tomuto břehu a podle
situace tam zůstat tak dlouho,
dokud   plavidlo   dávající
trojtónový signál nepropluje,
b) nejsou-li v blízkosti břehu
nebo přeplouvají-li od jednoho
břehu k  druhému, uvolnit co
nejrychleji plavební dráhu.

   5. Jestliže plavidla plující bez pomoci radiolokátoru zachytí
signál uvedený v odst. 2 ze směru, který se jim jeví před
traversem, musí snížit rychlost plavby na minimum, ale tak, aby
byla zachována manévrovatelnost, plout se zvýšenou pozorností
a v případě nutnosti zastavit nebo se vyhnout. 

           G. Zvláštní pravidla

               Čl.6.34

        Přednosti ve zvláštních případech

   1. Při potkávání nebo křížení směrů plavby musí ostatní
plavidla dát přednost:

a) plavidlu, které nese signalizaci uvedenou v čl. 3.50,
b) plavidlu, které nese signalizaci uvedenou v čl. 3.51,
c) plavidlu, které nese signalizaci uvedenou v čl. 3.45.

   2. Při potkávání nebo křížení směrů plavby musí plavidlo
uvedené v odst. 1 písm. b) a c) dát přednost plavidlu uvedenému v
odst. 1 písm. a).

   3. Plavidla se nesmějí přibližovat méně než 1000 m k
plavidlu, které nese signalizaci uvedenou v čl. 3.53. 

               Čl.6.35

        Vodní lyžování a obdobné činnosti

   1. Vodní lyžování a obdobná činnost je povolena pouze ve dne
při dobré viditelnosti v místech a za podmínek určených Státní
plavební správou.

   2. S vůdcem musí být na plavidle osoba, která obsluhuje
vlečné zařízení, sleduje lyžaře a je schopna svěřené úkoly plnit.

   3. Vlečné plavidlo a vodní  lyžař se smí pohybovat jen v
prostorách zvlášť vyznačených pro vodní lyžování.

   4. Vlečné lano nesmí být vlečeno za plavidlem, pokud se ho
nedrží vodní lyžař. 

               Čl.6.36

     Činnost rybářských plavidel a vztah ostatních
            plavidel vůči nim

   1. Rybolov nevodem pomocí několika plavidel plujících vedle
sebe není dovolen.

   2. Všem plavidlům je zakázáno plout v blízkosti za plavidlem,
které se zabývá rybolovem a nese signalizaci uvedenou v čl. 3.51. 

               Čl.6.37

  Činnost osob zabývajících se potápěním a koupáním a vztah
            plavidel vůči nim

   1. Potápět se a koupat se v místech, kde tím může být ztížena
plavba, je zakázáno, a to zejména:

a) na trasách plavidel, která nesou signalizaci uvedenou v čl.
  3.16 a 3.34,
b) před vjezdem do přístavů,
c) poblíž míst stání plavidel,
d) v místech vyhrazených pro vodní lyžování nebo obdobné činnosti.

   2. Všechna plavidla musí zachovávat vzdálenost 50 m od
plavidla, které nese signalizaci uvedenou v čl. 3.52. 

               HLAVA 7
            Pravidla pro stání

               Čl.7.01

          Základní pravidla pro stání

   1. Při dodržení ostatních  ustanovení tohoto Řádu musí
plavidla a plovoucí tělesa vybírat místa k stání pokud možno tak
blízko břehu, jak jim to dovoluje jejich ponor a místní podmínky,
vždy však tak, aby nepřekážela plavbě.

   2. Plovoucí  zařízení se musí  nezávisle na zvláštních
podmínkách stanovených  příslušnými orgány umístit  tak, aby
plavební dráha zůstala volná pro plavbu.

   3. Za stání musí být plavidla, plovoucí tělesa, plovoucí
zařízení nebo jejich seskupení zakotvena nebo vyvázána tak, aby
nemohla změnit svoji polohu a ohrozit tím jiná plavidla nebo jim
překážet. Musí přitom brát v úvahu zejména vítr, kolísání výše
hladiny, vlnobití a sání. 

               Čl.7.02

               Stání

   1. Plavidlům, plovoucím tělesům a plovoucím zařízením je
stání zakázáno:

a) v úsecích vodní cesty, kde je stání obecně zakázáno,
b) v úsecích určených Státní plavební správou,
c) v úsecích označených signálním znakem A.5 (příloha 7); zákaz se
  vztahuje pouze na tu stranu vodní cesty, na níž je tento znak
  umístěn,
d) pod mosty a pod elektrickým vedením vysokého napětí,
e) v úžinách podle ustanovení čl. 6.07 a před vjezdy do nich, v
  úsecích a před úseky, které by se stáním plavidel staly pro
  plavbu úzkými,
f) ve vjezdech přítoků a výjezdech z nich,
g) v plavebních trasách přívozů,
h) v trasách plavidel připlouvajících k přístavním můstkům nebo
  odplouvajících od nich,
i) v úsecích obratišť označených signálním znakem E.8 (příloha 7),
j) u boku plavidla, které nese znak předepsaný v čl. 3.47, na
  vzdálenost v metrech, uvedenou v bílém trojúhelníku tohoto
  znaku,
k) v úsecích vodní plochy  označených signálním znakem A.5.1
  (příloha 7), v šířce uvedené v metrech na tomto znaku.
  Vzdálenost se počítá od tohoto znaku.

   2. V úsecích, kde je stání zakázáno odst. 1 písm. a) až d),
mohou plavidla, plovoucí tělesa a plovoucí zařízení stát pouze v
místech označených signálními znaky E.5 až E.7 (příloha 7) při
dodržení podmínek uvedených v čl. 7.03 až 7.06. 

               Čl.7.03

             Stání na kotvě

   1. Plavidla, plovoucí tělesa a plovoucí zařízení nesmějí stát
na kotvě:

a) v úsecích vodní cesty, kde je stání na kotvě obecně zakázáno,
b) v úsecích označených signálním znakem A.6 (příloha 7); zákaz
  platí pouze pro tu stranu vodní cesty, na které je tento znak
  umístěn.

   2. V úsecích, kde je stání na kotvě zakázáno odst. 1 písm. a)
smějí plavidla, plovoucí tělesa a plovoucí zařízení stát na kotvě
jen na těch místech, která jsou označena signálním znakem E.6
(příloha 7) a jen na té straně vodní cesty, na které je tento znak
umístěn. 

               Čl.7.04

              Vyvazování

   1. Plavidla, plovoucí tělesa a plovoucí zařízení se nesmějí
vyvazovat u břehů:

a) v úsecích vodní cesty, kde je vyvazování obecně zakázáno,
b) v úsecích označených signálním znakem A.7 (příloha 7); zákaz
  platí pouze pro tu stranu vodní cesty, na které je tento znak
  umístěn.

   2. V úsecích kde je vyvazování u břehů zakázáno odst. 1 písm.
a) se smějí plavidla,  plovoucí tělesa a plovoucí zařízení
vyvazovat pouze v místech, která jsou označena signálním znakem
E.7 (příloha 7) a jen na té straně vodní cesty, na které je tento
znak umístěn.

   3. Pro vyvazování nebo uvolňování nasedlých plavidel je
zakázáno používat stromy, zábradlí, sloupy, pilíře, patníky,
žebříky, svodidla atd. 

               Čl.7.05

              Místa stání

   1. V místech stání označených signálním znakem E.5 (příloha
7) mohou plavidla a plovoucí tělesa stát jen na té straně vodní
cesty, na které je tento znak umístěn.

   2. V místech stání označených signálním znakem E.5.1 (příloha
7) mohou plavidla a plovoucí tělesa stát pouze v šířce uvedené v
metrech na tomto znaku. Vzdálenost se počítá od tohoto znaku.

   3. V místech stání označených signálním znakem E.5.2 (příloha
7) mohou plavidla a plovoucí tělesa stát pouze v šířce pásma,
vymezeného dvěma vzdálenostmi, které jsou uvedeny v metrech na
tomto znaku. Vzdálenosti se počítají od tohoto znaku.

   4. V  místech stání označených  signálním znakem E.5.3
(příloha 7) nesmí počet plavidel a plovoucích těles stojících
těsně vedle sebe na té straně vodní cesty, na které je znak
umístěn, převyšovat počet vyznačený na znaku římskými číslicemi.

   5. V místech stání, pokud není zvláštním předpisem stanoveno
jinak, se musí plavidla stavět těsně vedle sebe, počínaje od břehu
na té straně vodní cesty, na které je signální znak umístěn. 

               Čl.7.06

      Povolení stání pro některé druhy plavidel

   V místech stání označených signálními znaky E.5.4 až E.5.15
(příloha 7) je stání povoleno pouze ve znaku vyznačeným druhům
plavidel a jen na té straně vodní cesty, na které je tento znak
umístěn. 

               Čl.7.07

       Stání v blízkosti plavidel, tlačných
  a bočně svázaných sestav přepravujících nebezpečné náklady

   1. Mezi plavidly, tlačnými a bočně svázanými sestavami musí
být za stání dodrženy následující minimální vzdálenosti:

- 10 m, nese-li jedno z nich modré světlo uvedené v čl. 3.14 odst.
1 nebo modrý kužel uvedený v čl. 3.32 odst. 1,
- 50 m, nese-li jedno z nich dvě modrá světla uvedená v čl. 3.14
odst. 2 nebo dva modré kužele uvedené v čl. 3.32 odst. 2,
- 100 m, nese-li jedno z nich tři modrá světla uvedená v čl. 3.14
odst. 3 nebo tři modré kužele uvedené v čl. 3.32 odst. 3.

   V případech, kdy dvě plavidla, tlačné nebo dvě bočně svázané
sestavy nesou jedno nebo několik kuželů či světel, určí se
vzdálenost mezi nimi podle největšího počtu kuželů nebo světel.
Nesou-li však dvě plavidla, tlačné nebo dvě bočně svázané sestavy
po jednom kuželi nebo světle, nestanoví se v takovém případě žádná
minimální vzdálenost.

   2. Ve zvláštních případech může Státní plavební správa
povolit stání odchylně od uvedených ustanovení. 

               Čl.7.08

             Hlídka a dohled

   1. Na plavidlech stojících v plavební dráze, musí být stále
účinná hlídka.

   2. Všechna ostatní plavidla, která stojí, musí být pod
dohledem osoby, která zodpovídá za dodržování tohoto Řádu na
plavidlech a je schopna v případě potřeby učinit rychle nezbytná
opatření, vyžadují-li to místní podmínky nebo to nařídila Státní
plavební správa.

   3. Na stojících plavidlech, která jsou naložena nákladem
uvedeným v příloze 9, 10 a 11 nebo která nebyla asanována po
přepravě tohoto nákladu, musí být stále účinná hlídka. Stojí-li
taková plavidla v československých přístavech, musí být alespoň
pod dohledem osoby, způsobilé ve smyslu odst. 2. 

               HLAVA 8
    Zvláštní ustanovení pro plavidla ozbrojených sil
        a ozbrojených bezpečnostních sborů

               Čl.8.01

            Omezení platnosti

   Na plavidla ozbrojených sil a ozbrojených bezpečnostních
sborů se nevztahují ustanovení čl. 1.10, 2.01 až 2.03 a 3.30 odst.
2 tohoto Řádu. 

               Čl.8.02

         Výkon státního odborného dozoru

   1.  Vůdci  plavidel  ozbrojených  sil  a  ozbrojených
bezpečnostních sborů  jsou povinni umožnit  orgánům státního
odborného dozoru na vnitrozemskou plavbu provádět výkon dozoru na
dodržování tohoto Řádu a jiných předpisů platných ve vnitrozemské
plavbě.

   2. Při zjištění porušení ustanovení tohoto Řádu nebo jiného
předpisu platného ve vnitrozemské plavbě plavidly uvedenými v
odst. 1 oznámí orgán státního odborného dozoru na vnitrozemskou
plavbu toto porušení příslušnému orgánu ozbrojených sil nebo
ozbrojených bezpečnostních sborů. 

               Čl.8.03

       Oprávnění policie a pohraniční stráže

   Vůdci plavidel, plovoucích těles a osoby pověřené dohledem na
plovoucí zařízení jsou povinni umožnit policistům a orgánům
pohraniční stráže provést služební úkony, ke kterým jsou oprávněni
podle vlastních předpisů. Tyto úkony však nemohou zasahovat do
pravomoci orgánů státního  odborného dozoru na vnitrozemskou
plavbu. 

               HLAVA 9
    Doplňující předpisy pro vodní cesty České republiky

               Čl.9.01

       Stavba plavidla, jeho výstroj a posádka

   1. Plavidlo musí být postaveno a vystrojeno tak, aby byla
zajištěna bezpečnost posádky, přepravovaných osob nebo nákladu a
bezpečnost plavby. Plavidlo, které má platné lodní osvědčení a je
vystrojeno podle údajů v něm uvedených, splňuje tuto podmínku.
Malé plavidlo musí po konstrukční a materiálové stránce odpovídat
účelu a použití plavidla a plavební oblasti, pro kterou bylo
konstruováno.

   2. K vlečení nebo tlačení smí být použito jen takového
plavidla s vlastním pohonem, které má odpovídající vlečné nebo
tlačné zařízení. Způsobilost k vlečení nebo tlačení musí být
uvedena v lodním osvědčení. 

               Čl.9.02

           Provoz malých plavidel

   1. Vůdce malého plavidla odpovídá za technickoprovozní stav
malého plavidla, za jeho posádku i ostatní osoby na plavidle.
Odpovídá za to, že malé plavidlo není přetěžováno a že osoby jsou
na něm správně rozmístěny. Zvláštní předpis stanoví, u kterých
malých plavidel se jejich způsobilost k plavbě musí prokázat
lodním osvědčením.5) Zvláštní předpis stanoví náležitosti potřebné
k vedení malých plavidel.1)

   2. Vůdce malého plavidla odpovídá za bezpečnost plavby i v
podmínkách zhoršující se povětrnostní situace. Je povinen včas
hodnotit zejména druh a účel plavidla, kterého hodlá v takových
podmínkách použít. Je povinen plavbu včas přerušit, pokud by s
ohledem k místním podmínkám další plavba nebyla již bezpečnou.

   3. V případech, kdy malé plavidlo míjí koupajícího se, je
vůdce malého plavidla povinen obeplout ho v bezpečné vzdálenosti a
pokud možno tak, aby koupající se zůstal mezi malým plavidlem a
nejbližším břehem. Pro malé plavidlo s vlastním pohonem je
bezpečná vzdálenost 10 m a pro malé plavidlo bez vlastního pohonu
3 m.

   4. Malá plavidla nesmějí křížit směr plavby plavidel, která
nejsou malými, ve vzdálenosti menší než 200 m. Musí zachovat
bezpečnou boční vzdálenost od jiných plavidel. Bezpečná vzdálenost
závisí na  druhu plavidel, charakteru úseku  vodní cesty a
povětrnostní situaci.

   5. Plovák s plachtou (windsurf) je malým plavidlem. Plavba na
něm je zakázána v noci a v podmínkách snížené viditelnosti.
Vlečení tohoto plavidla je zakázáno.

   6. Plavba na plováku s plachtou je zakázána:

a) na Vltavě v úseku Vrané nad Vltavou ř. km 71,20 až Mělník ř. km
  0,00,
b) na Labi v úseku Chvaletice ř. km 102,50 až Hřensko ř. km
  109,27.

   7. Vodní lyžování, létání na draku taženém motorovým člunem
apod., lze provozovat pouze ve vyznačených úsecích vodních cest
plavebními znaky. Na vodní hladině se použije žlutých bójí s
černým nápisem SKI, na břehu modré tabule E.17 (příloha 7). Je-li
u takto vyznačené vodní plochy signalizováno vytažením žlutého
balónu, je vplutí všem ostatním plavidlům do vyznačeného prostoru
zakázáno. Prostor vyznačuje provozovatel podle pokynů Státní
plavební správy.

   8. Půjčovny malých plavidel, které mají stanoviště na vodní
cestě, mohou být provozovány za podmínek schválených Státní
plavební správou.

   9. Speciální závodní motorové  čluny lze provozovat na
zvláštních okruhových dráhách pouze s povolením Státní plavební
správy.
------------------------------------------------------------------
1) Výnos FMD č. 1/1976 z 17. 12. 1975 o odborné způsobilosti členů
  posádek   vnitrozemských   plavidel   (Věstník  dopravy
  č.j.26.357/75-25)
5) Vyhláška FMD č. 137/1974 Sb., o vnitrozemské plavbě ve znění
  vyhlášky FMD č. 94/1976 Sb. 

               Čl.9.03

          Hlášení plavebních nehod

   Vůdce plavidla, plovoucího tělesa nebo sestavy, jakož i osoba
pověřená dohledem na plovoucí zařízení má povinnost hlásit bez
prodlení Státní plavební správě plavební nehodu, na které měla
účast. 

               Čl.9.04

  Vymezení oblastní působnosti orgánu Státní plavební správy

   Praha - tok Vltavy a Labe po ř. km 6,400 pod Mělníkem, území
hl. m. Prahy a okresy Benešov, Beroun, České Budějovice, Český
Krumlov, Domažlice, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Chrudim,
Jindřichův Hradec, Kladno, Klatovy, Kolín, Kutná Hora, Mělník,
Nymburk, Pardubice, Pelhřimov, Písek, Plzeň-jih, Plzeň-město,
Plzeň-sever,  Praha-východ, Praha-západ,  Prachatice, Příbram,
Rakovník, Rokycany, Rychnov nad Kněžnou, Strakonice, Svitavy,
Tábor, Ústí nad Orlicí.

   Děčín - tok dolního Labe od ř. km 6,400 až k státní hranici a
okresy Česká Lípa, Děčín, Cheb, Chomutov, Jablonec nad Nisou,
Jičín, Karlovy Vary, Liberec, Litoměřice, Louny, Mladá Boleslav,
Most, Náchod, Semily, Sokolov, Tachov, Teplice, Trutnov, Ústí nad
Labem.

   Přerov - okresy Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Bruntál,
Břeclav, Frýdek-Místek, Hodonín, Jihlava, Karviná, Kroměříž, Nový
Jičín, Olomouc, Opava,  Ostrava, Prostějov, Přerov, Šumperk,
Třebíč, Uherské Hradiště, Vsetín, Vyškov, Zlín, Znojmo, Žďár nad
Sázavou. 

               Čl.9.05

            Omezení platnosti

   1. Na vodních cestách kategorie II, kde není provozována
plavba plavidly, která nejsou malými, se neprovádí plavební
znakování ve smyslu čl. 5.01 a 5.02 tohoto Řádu.

   2. Na vodních cestách podle odst. 1 mohou sportovní či jiné
organizace po  dohodě se správcem  příslušného vodního toku
umísťovat výstražné nebo informativní značky nebo nápisy za účelem
usnadnění sportovní a rekreační plavby.

   3. Další ustanovení této hlavy platí na vodních cestách
kategorie I a na těch vodních cestách kategorie II, kde je
provozována plavba plavidly, která nejsou malými. 

               Čl.9.06

       Oznamování veřejných akcí (k čl. 1.23)

   Pořadatel veřejné akce ve smyslu ustanovení čl. 1.23, na
vodní cestě uvedené v čl. 9.05 odst. 3, je povinen Státní plavební
správě oznámit nejméně 30 dnů předem druh a dobu konání akce,
uvést prostor, ve kterém hodlá akci uskutečnit a jméno osoby
odpovědné za bezpečný průběh akce. 

               Čl.9.07

     Omezení, popřípadě zákaz plavby (k čl. 1.06)

   1. Před dosažením nejvyššího povoleného vodního stavu na
vodočtu vztahujícímu se k příslušnému úseku vodní cesty, kdy se
již zastavuje plavba všem druhům plavidel, musí být plavidla
odklizena včas do ochranných přístavů nebo jiných chráněných míst.
Na přehradních zdržích musí být plavidla před zimním obdobím, kdy
dochází k velkým výkyvům vodní hladiny, vytažena na břeh nad kótu
nejvyššího vzdutí nebo přemístěna na vhodná místa, umožňující
převazování plavidel podle manipulace s vodní hladinou.

   2. Plavba je zakázána:

a) na úseku Labe Chvaletice ř. km 102,50 až Toušeň ř. km 31,80 při
  vodním stavu na vodočtu v Přelouči:
  220 cm a vyšším - vlečným sestavám,
  280 cm a vyšším - nákladním a osobním plavidlům,
  300 cm a vyšším - všem plavidlům,
b) na úseku Labe Toušeň ř. km 31,80 až Mělník ř. km 0,00 při
  vodním stavu na vodočtu v Brandýse nad Labem:
  270 cm a vyšším - vlečným sestavám,
  320 cm a vyšším - nákladním a osobním plavidlům,
  350 cm a vyšším - všem plavidlům,
c) na úseku Labe Mělník ř. km 0,00 až Lovosice ř. km 49,10 při
  vodním stavu na vodočtu v Mělníku:
  370 cm a vyšším - poproudním vlečným sestavám se dvěma a více
závěsy,
  410 cm a vyšším - všem plavidlům kromě samostatně plujících
nákladních plavidel s vlastním pohonem, remorkérů a tlačných
sestav nepřesahujících délku 85 m, které mohou plout až do vodního
stavu 450 cm na vodočtu v Mělníku,
d) přes zdymadla Lovosice a Střekov při vodním stavu 470 cm a
  vyšším na vodočtu v Ústí nad Labem,
e) na úseku Labe Lovosice ř. km 49,40 až Střekov ř. km 68,70 při
  vodním stavu 520 cm a vyšším na vodočtu v Ústí nad Labem,
f) na úseku Labe Střekov ř. km 69,20 až Hřensko ř. km 109,27 při
  vodním stavu 540 cm a vyšším na vodočtu v Ústí nad Labem,
g) na úseku Labe Hřensko ř. km 109,27 až Děčín ř. km 95,20 se
  povoluje úleva z ustanovení odst. 2 písm. f) pro plavidla
  připlouvající ze zahraničí a pro plavidla pravidelné osobní
  dopravy, která smějí v tomto úseku plout do vodního stavu 600
  cm na vodočtu v Ústí nad Labem a na překladišti Děčín-Loubí se
  povoluje překlad a místní posuny plavidel až do vodního stavu
  700 cm na vodočtu v Ústí nad Labem,
h) na úseku Vltavy Slapy (Třebenice) ř. km 91,60 až Praha (Velká
  Chuchle) ř. km 61,70 při vodním průtoku 600 m3/s a vyšším v
  profilu vodočtu Praha; plavební komora Modřany proplavuje do
  průtoku 450 m3/s v profilu vodočtu Praha,
i) na úseku Vltavy Praha (Velká Chuchle) ř. km 61,70 až Praha
  (Jiráskův most) ř. km 54,30  při vodním průtoku 650 m3/s a
  vyšším v profilu vodočtu Praha,
j) na úseku Vltavy Praha (Jiráskův most) ř. km 54,30 až Praha
  (Holešovice) ř. km 46,00 při vodním průtoku 600 m3/s a vyšším v
  profilu vodočtu Praha,
k) na úseku Vltavy Praha (Holešovice) ř. km 46,00 až Mělník ř. km
  0,00 při vodním průtoku 450 m3/s a vyšším v profilu vodočtu
  Praha. 

               Čl.9.08

        Rychlost plavby (k čl. 1.06 a 6.20)

   1. Při zachování ostatních ustanovení tohoto Řádu, zejména
čl. 1.04 a 6.20, jsou vůdci plavidel a sestav povinni dodržet
předepsané rychlosti plavby.

   2. Na kanalizovaných vodních cestách a přehradních nádržích:

a) nesmí být rychlost plavby nižší než 3 km/h,
b) do vzdálenosti 25 m od břehu nesmí být rychlost plavby vyšší
  než 15 km/h,
c) v plavebních kanálech nesmí rychlost plavby naložených plavidel
  překročit 5 km/h a prázdných plavidel 9 km/h.

   3. Na regulovaném úseku Labe:

a) proti proudu, při vodním stavu nižším než 275 cm na vodočtu v
  Ústí nad Labem:
- pokud  plavidla plují  s ponorem,  který odpovídá  úředně
stanovenému ponoru, smí se jejich rychlost pohybovat v rozmezí 3
až 6 km/h,
- pokud plavidla plují s ponorem, který je alespoň o 20 cm menší
než je úředně stanovený ponor, nesmí jejich rychlost klesnout pod
3 km/h,
b) proti proudu, při vodním stavu 275 cm a vyšším na vodočtu v
  Ústí nad Labem, nesmí rychlost plavby plavidel klesnout pod 3
  km/h,
c) pro plavbu po proudu se s přihlédnutím k ustanovení odst. 1
  nejvýše dovolená rychlost zvlášť nestanoví.

   4. Na ostatních rozlehlých vodních cestách do vzdálenosti 25
m od břehu nesmí být rychlost plavby vyšší než 15 km/h.

   5. Ustanovení tohoto článku se nevztahuje na plavidla svou
konstrukcí uzpůsobena tak, že škodlivé sání a vlnobití při jejich
plavbě nevzniká, a na malá plavidla. 

               Čl.9.09

               Kotvy

   1. Plavidla vystrojena podle zvláštního předpisu kotevním
zařízením musí mít za plavby kotvy připravené ke kotvení.6)

   2. Kotvy musí být za plavby zataženy těsně do kotevních
skříní.

   3. Z paluby smějí kotvy vyčnívat nebo musí být připraveny na
palubě ke kotvení:

A) na kanalizované vodní cestě (plavba po vzdutých hladinách):

a) u vlečných sestav plujících proti proudu:
  i) na Vltavě do vodního průtoku 225 m3/s v profilu vodočtu
   Praha a na Labi do vodního stavu 300 cm na vodočtu v
   Mělníku, jedna přední kotva na první vlečené jednotce a
   jedna zadní kotva na všech vlečených jednotkách o nosnosti
   větší než 300 t. Pokud jsou vlečná lana delší než 25 m,
   jedna přední kotva na každé vlečené jednotce,
 ii) při vodním stavu vyšším než v ustanovení i) další kotva na
   první vlečené jednotce,
b) u vlečných sestav plujících po proudu dvě zadní kotvy na každé
  vlečené jednotce. Vlečená plavidla nesmějí mít vyvěšenou přední
  kotvu. Kotevní výložníky nebo čnělky, nejsou-li pevné, musí být
  sklopeny nebo otočeny tak, aby nepřesahovaly obrys plavidla.
  Kotevní lana nebo řetězy nesmějí volně viset z paluby. Jsou-li
  plavidla vlečena těsně za sebou, nese kotvy pouze poslední
  plavidlo vleku.

B) na regulovaném úseku Labe:

a) u vlečných sestav plujících proti proudu:
  i) do vodního stavu 300 cm na vodočtu v Ústí nad Labem - jedna
   kotva na přídi a jedna na zádi každého vlečeného plavidla,
   pokud vlečná lana jsou delší než 25 m. Jsou-li plavidla
   vlečena těsně za sebou, nese pouze první vlečená jednotka
   nejtěžší přední kotvu a poslední plavidlo jednu kotvu na
   zádi,
 ii) při vodním stavu vyšším než 300 cm na vodočtu v Ústí nad
   Labem - další kotva na přídi prvního vlečeného plavidla. V
   případě, že jsou vlečná lana delší než 25 m, nese každé
   plavidlo vleku ještě druhou přední kotvu,
b) u vlečných sestav plujících po proudu jedna přední kotva a dvě
  zadní kotvy na všech vlečených plavidlech.
------------------------------------------------------------------
6) Pravidla pro klasifikaci a stavbu lodí vnitrozemské plavby část
  III - zařízení, vybavení, výstroj - schváleno FMD č. j.
  8745/84-19/4 dne 27. 2. 1984 

               Čl.9.10

      Zajištění stojících plavidel (k čl. 7.08)

   1. Na labsko-vltavské vodní  cestě stojí plavidla mimo
plavební dráhu v případě, kdy stojí v úseku označeném plavebními
znaky, vyjadřujícími rozsah a způsob stání.

   2. Hlídku na plavidle stanoví jeho vůdce, dohled na stojící
plavidla je povinen zajistit jejich provozovatel.

   3. O způsobu zajištění plavidel s uvedením jmen odpovědných
osob vede vůdce plavidla (provozovatel) záznam, který je povinen
na požádání předložit orgánům Státní plavební správy. 

               Čl.9.11

       Zákaz nebo omezení koupání (k čl. 6.37)

   1. V zájmu bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu je
koupání zakázáno:

a) 100 m na obě strany od mostů, přístavních můstků veřejné lodní
  dopravy, překladišť a vjezdů do přístavů nebo splavných přítoků
  a míst označených pro stání plavidel, pokud Státní plavební
  správa nestanovila jinak,
b) v plavebních komorách a jejich obvodech,
c) v trasách přívozů,
d) ve vyznačených uzavřených vodních plochách.

   2. Koupající se osoby jsou povinny chovat se tak, aby
neohrožovaly bezpečnost a plynulost plavby, zejména:

a) nesmějí plavat do dráhy přibližujícího se plavidla,
b) musí zachovat vzdálenost minimálně 50 m od boku plavidla, které
  není malým plavidlem,
c) musí zachovat vzdálenost minimálně 10 m od boku malého plavidla
  s vlastním pohonem,
d) musí zachovat vzdálenost minimálně 3 m od boku ostatních
  plavidel.

   3. Ustanovení tohoto článku se vztahuje rovněž na plavání s
použitím nafukovacích lehátek nebo pomocí jiných předmětů. 

               Čl.9.12

      Obecná ustanovení pro přepravu cestujících

   1. Plavidlům, která nejsou určena pro přepravu cestujících,
je užívání přístavních můstků osobní lodní dopravy zakázáno.

   2. Plavidla určená pro přepravu cestujících, která jsou
obsazena, nesmějí plout v bočně svázané sestavě, nesmějí být
vlečena ani vléci jiná plavidla. Nesmějí být použita v tlačné
sestavě, pokud k takovému druhu spojení nejsou určena. 

               Čl.9.13

           Ochrana vodních cest

   V úseku Labe mezi Střekovem ř. km 69,20 a Hřenskem ř. km
109,27 je kotvení zásadně zakázáno. Na určených kotvištích smějí
být kotvy hozeny teprve poté, kdy rychlost plavby byla znatelně
zpomalena zpětným chodem nebo sakovacím řetězem. Sakování na
kotvách je zakázáno. 

               Čl.9.14

      Ponorové znaky převozních lodí (k čl. 2.04)

   U převozních lodí je ponorovým znakem pás o šířce 5 cm a
délce 2 m, provedený světlou barvou (bílou nebo červenou). U
dřevěných převozních lodí se vyznačí tento ponorový znak dřevěnou
latí, u ocelových převozních lodí přivařeným plochým ocelovým
pásem anebo nátěrem na vnějším boku plavidla. Spodní okraj
ponorového znaku se musí krýt s vodoryskou největšího přípustného
ponoru,  která se  vyznačí na  dřevěných převozních  lodích
vypálením znaku kovovým čtyřhranným razidlem o rozměrech 5 cm x 5
cm, obsahujícím písmena CS a NPP (největší přípustný ponor) a
vypálením hrany vyznačující tuto vodorysku. Kromě této značky se
vypálí na vnitřní straně lodního boku, a to na místě dobře
viditelném,  údaj o  nejvyšším přípustném  zatížení plavidla
(číslicemi a zkratkou "os" nebo "t" podle toho, k jakému účelu je
plavidlo používáno). U ocelových převozních lodí se vodoryska
největšího přípustného ponoru  vyznačí vyražením šesti důlků
vzdálených od sebe 1 cm a vyražením znaku obsahujícího označení
Státní plavební správy ve zkratkách. Kromě toho se vyznačí
razidlem obdobně jako u dřevěných převozních lodí údaj o největším
přípustném zatížení. 

               Čl.9.15

    Zvláštní signalizace jednotlivě plujících plavidel,
       vlečných a tlačných sestav za plavby

   1. Každé plavidlo musí nést  za plavby na přídi ve výšce
nejméně 4 m vlajku provozovatele; tlačná sestava, která vleče,
musí být za dne označena kromě uvedené vlajky také válcem podle
čl. 3.29.

   2. Provozovatel plavidla je povinen provedení vlajky podle
odst. 1 předem projednat se Státní plavební správou.

   3. Ustanovení tohoto článku se nevztahuje na plovoucí stroje,
převozní lodě a malá plavidla. 

               Čl.9.16

        Dorozumívání mezi plavidly vleku

   1. Vlečené jednotky se dorozumívají s remorkérem za dne
pomocí vlajky provozovatele. Je-li:

a) vytažena na vrcholu stěžně, může remorkér plout plnou silou,
b) vytažena v polovici stěžně, může remorkér plout jen poloviční
  silou,
c) spuštěna, remorkér má ihned zastavit chod strojů; tento signál
se smí používat jen v nutném případě.

   2. V noci se dorozumívají vlečené jednotky s remorkérem
pomocí vrcholového světla na stěžni obdobně jako vlajkou. Světlo
spuštěné podle odst. 1 písm. c) musí zůstat viditelné.

   3. Signály dané některou z vlečených jednotek musí být
neprodleně předávány remorkéru, a to postupně prostřednictvím
jednotek plujících před ní.

   4. Při odplouvání smí vlečená jednotka vytáhnout vlajku nebo
světlo teprve tehdy, když tak učinila jednotka za ní. 

               Čl.9.17

    Sestavování vlečných, tlačných a bočně svázaných
            sestav (k čl. 1.06)

   1. Na Vltavě a na kanalizovaném úseku Labe pro vlečné sestavy
platí:

A) pro plavbu proti proudu:

a) Praha (Holešovice) ř. km 46,00 až Slapy (Třebenice) ř. km 91,40
  a Mělník ř. km 0,00 až Chvaletice ř. km 102,50 smějí být
  vlečena pouze dvě plavidla za sebou,
b) Střekov ř. km 68,70 až Praha (Holešovice) ř. km 46,00 smějí ve
  zdržích plout vleky nejvýše se čtyřmi jednotkami v závěsu a
  jsou-li jednotky seskupeny bočně, až do celkové šířky 22 m. V
  plavebních  kanálech vedoucích  k plavebním  komorám a v
  laterárním kanálu Vraňany - Hořín nesmějí plout plavidla bočně
  seskupena, je-li celková šíře seskupení větší než 10,60 m,

B) pro plavbu po proudu:

a) Slapy (Třebenice) ř. km 91,40 až Praha (Velká Chuchle) ř. km
  61,70 smí být vlečeno pouze jedno plavidlo,
b) Praha (Velká Chuchle) ř. km 61,70 až Praha (Holešovice) ř. km
  46,00 smějí být vlečena pouze dvě plavidla za sebou,
c) Praha (Holešovice) ř. km 46,00  až Střekov ř. km 68,70 při
  vodním průtoku 250 m3/s a vyšším v profilu vodočtu Praha a při
  vodním stavu 275 cm a vyšším na vodočtu v Mělníku smějí vleky
  plout nejvýše se dvěma jednotkami v závěsu; při vodních stavech
  nižších platí  pro plavbu ve zdržích  táž podmínka jako
  v ustanovení odst. 1 písm. A)b) s přihlédnutím k čl. 1.04,
d) Chvaletice ř. km 102,50 až Mělník ř. km 0,00 smí být vlečeno
  pouze jedno plavidlo.

   2. Na regulovaném úseku Labe mezi Střekovem ř. km 69,20 a
Hřenskem ř. km 109,27 pro vlečné sestavy platí:

A) pro plavbu proti proudu:
  plavidla smějí plout seskupena jen za sebou do největší délky
  závěsu 350 m.

B) pro plavbu po proudu:
  do vodního stavu 275 cm na vodočtu v Ústí nad Labem smějí plout
  vleky nejvýše se dvěma jednotkami v závěsu za sebou; při vodním
  stavu vyšším smějí být dvě jednotky vlečeny buď za sebou nebo
  vedle sebe, pokud celková šíře bočně svázané skupiny není větší
  než 22 m. Při proplouvání úžinou, tvořenou železničním mostem v
  Děčíně ř. km 94,90 až 95,30, při vodním stavu do 275 cm na
  vodočtu v Ústí nad Labem  smějí plout v závěsu nejvýše dvě
  jednotky za sebou; při vyšším vodním stavu jen jedna jednotka.

   3. Na Vltavě a kanalizovaném úseku Labe pro jednotlivě
plující plavidla a tlačné sestavy platí:

A) pro plavbu proti i po proudu:

a) v úseku Slapy (Třebenice) ř. km 91,40 až Praha (Jiráskův most)
  ř. km 54,30 smějí plout plavidla nebo tlačné sestavy do celkové
  délky 110 m a šířky 11,50 m,
b) v úseku Praha (Jiráskův most) ř. km 54,30 až Mělník ř. km 0,00
  smějí plout plavidla nebo tlačné sestavy do celkové délky 110 m
  a šířky 10,60 m,
c) v úseku Chvaletice ř. km 102,50 až Mělník ř. km 0,00 smějí
  plout plavidla nebo tlačné sestavy do celkové délky 84 m a
  šířky 11,50 m,
d) v úseku Mělník ř. km 0,00 až Střekov ř. km 68,70 smějí plout
  plavidla nebo tlačné sestavy do celkové délky 135 m a šířky
  10,60 m; při plavbě po proudu při vodním stavu 250 cm a vyšším
  na vodočtu v Ústí nad Labem nesmí v obvodu plavební komory
  Lovosice překročit plavidla nebo tlačné sestavy rozměr 85 m x
  10,60 m,
e) v úseku Mělník ř. km 0,00 až Lovosice ř. km 49,29 smějí ve
  zdržích plout bočně svázané sestavy do celkové šířky 22 m,
f) ve zdrži střekovského jezu smějí plout tlačné sestavy do
  celkové délky 169 m a šířky 12,40 m nebo do celkové délky 135 m
  a šířky 22 m.

   4. Na regulovaném úseku Labe Střekov ř. km 69,20 až Hřensko
ř. km 109,27 pro jednotlivě plující plavidla a tlačné sestavy
platí:

A) pro plavbu proti proudu:

a) v úseku Hřensko ř. km 109,27 až Střekov ř. km 69,20 smějí plout
  plavidla a tlačné sestavy do celkové délky 110 m a šířky 12,40
  m a od vodního stavu 275 cm a vyššího na vodočtu v Ústí nad
  Labem, v bočním spojení do celkové šířky 22 m, vyjma úžiny
  tvořené železničním mostem v Děčíně, kde nesmí celková šířka
  překročit 12,40 m; tlačné sestavy do celkové délky 145 m a
  šířky 12,40 m smějí plout bez zvláštních omezení, musí být však
  vybaveny provozuschopným akustickým spojením mezi přídí sestavy
  a kormidelnou,
b) tlačná sestava do celkové délky 110 m a šířky 12,40 m může
  proti proudu současně vléci pouze jednu jednotku, pokud je
  tlačný remorkér vybaven i vlečným zařízením; větším tlačným
  sestavám je vlečení zakázáno.

B) pro plavbu po proudu:

a) v úseku Střekov ř. km 69,20 až Hřensko ř. km 109,27 smějí plout
  plavidla a tlačné sestavy do celkové délky 110 m a šířky 12,40
  m,
b) plavba plavidel a tlačných sestav větších než je uvedeno pod
  písm. a), jejichž délka však nepřesahuje 145 m a šířka 12,40 m,
  se povoluje jen za podmínek předem stanovených jednotlivým
  provozovatelům plavby Státní plavební správou. Těmto sestavám
  je vlečení zakázáno. 

               Čl.9.18

         Ponory plavidel (k čl. 1.06)

   Ponory plavidel nesmějí přesahovat tyto hodnoty:

a) na Vltavě v úseku Slapy (Třebenice) ř. km 91,40 až Praha
  (Modřany) ř. km 64,00 - 1,20 m,
b) na Vltavě v úseku Praha (Modřany) ř. km 64,00 až Mělník ř. km
  0,00 a na Berounce od soutoku s Vltavou do ř. km 1,25 - 1,80 m,
c) na Labi v úseku Chvaletice ř. km 102,50 až Mělník ř. km 0,00 -
  2,10 m,
d) na Labi v úseku Mělník ř. km 0,00 až Střekov ř. km 68,70 - 2,00
  m, v úseku Mělník ř. km 0,00 až Lovosice ř. km 49,29 při vodním
  průtoku 150 m3/s a vyšším v profilu vodočtu Mělník - 2,10 m,
e) na Labi v úseku Střekov ř. km 69,20 až Hřensko ř. km 109,27
  nesmějí v jednotlivých úsecích vodní cesty ponory plavidel
  přesahovat úředně stanovené hodnoty,
f) motorová nákladní plavidla a  tlačné sestavy s vrtulovým
  pohonem, které plují proti proudu z Hřenska do Střekova s
  ponorem, který je stejný nebo menší nejvýše o hodnotu 14 cm než
  úředně stanovený ponor, musí být vlečeny. Vlastní strojní
  pohonné zařízení smějí vlečená plavidla použít pouze pro
  zajištění ovladatelnosti plavidla. 

               Čl.9.19

         Podjezdné výšky (k čl. 1.06)

   S ohledem na světlé výšky stávajících mostů a lávek nesmějí
mít plavidla plující na níže uvedených vodních cestách nejvyšší
pevný bod (nejvyšší pevný bod lodní konstrukce, kterou nelze
běžnými prostředky na plavidle rozebrat a znovu sestavit) nad
hladinou vody výše než:

a) 4,50 m na Vltavě v úseku Slapy (Třebenice) až Mělník včetně
  laterárního kanálu Vraňany - Hořín při nejvyšší plavební
  hladině; pro plavební komory Hořín platí tato hodnota pouze do
  vodního stavu 2,80 m na vodočtu v Mělníku,
b) 3,70 m na kanalizovaném Labi v úseku Chvaletice až Mělník při
  nejvyšší plavební hladině,
c) 6,50 m na kanalizovaném Labi v úseku Mělník až Střekov při
  nejvyšší plavební hladině,
d) 6,50 m na regulovaném Labi v úseku Střekov až Hřensko při
  nejvyšším plavebním stavu 5,40 m na vodočtu v Ústí nad Labem. 

               Čl.9.20

   Doplňující ustanovení o proplouvání objekty plavebních
          komor (k čl. 6.28 a 6.29)

   1. Ustanovení o proplavování plavidel a jejich sestav se
vztahuje na celý obvod plavebních komor. K obvodu plavebních komor
patří kromě vlastního proplavovacího zařízení (plavební komory)
také vodní plochy nad a pod plavebními komorami až k místům, kde
končí zařízení k vyvazování plavidel (pacholata, vázací kruhy,
úvazové piloty - dalby).

   2. Plavidla čekající na vplutí nesmějí uzavírat plavební
dráhu a smějí zaujmout místo jen v jedné šířce za sebou co
nejblíže břehu. Plavidla musí po vplutí do plavební komory
zaujmout v ní takové místo, aby nepřekážela při vplouvání a
využití prostoru  plavební komory plavidlům,  která za nimi
následují. Zejména poslední plavidlo (z horní vody) musí vplout
tak daleko, aby při vypouštění vody z plavební komory nemohlo
nasednout na záporník. Plavidla, která následují, musí plavidlům
před nimi ponechat čas a možnost k tomu, aby se v plavební komoře
srovnala a vyvázala.

   3. K vázání plavidel v plavebních komorách se nesmí používat
lan ze syntetických vláken, vyjma lan polypropylenových.

   4. Po dobu proplavování plavební komorou musí být posádka
rozmístěna na plavidle tak, aby mohla povolovat nebo zkracovat
vázací lana. Vůdce plavidla musí být v pohotovosti na svém
stanovišti v kormidelně nebo její bezprostřední blízkosti a
zabezpečovat plynulé proplavování.

   5. Vlečné sestavy smějí vyplout z plavební komory jen s
krátkými vlečnými lany, která nesmějí být uvázána napevno. Posádka
plavidla přizpůsobuje úvaz a délku lana potřebám situace tak, aby
nedošlo k poškození plavidel a objektů.

   6. Plavidla vyplouvající proti proudu nesmějí přistát na
místech pro čekání poproudních plavidel a naopak.

   7. Vůdci plavidel, jejichž připlutí bylo ohlášeno nejbližší
příští plavební komoře, avšak v plavbě k ní nepokračují, musí to
oznámit obsluze plavební komory při odbavení.

   8. Plavidla lze proplavovat zpravidla jen ve stanovených
provozních hodinách, popř. podle grafikonu plavby. Mimo provozní
hodiny se proplavuje jen, pokud to připouští plavební vyhláška.

   9. V plavebních komorách je zakázáno:

a) stání plavidel přes noc nebo na delší dobu,
b) samostatná obsluha provozních zařízení plavební komory členy
  lodních posádek,
c) vystupování a nastupování cestujících na plavidla, výjimku může
  povolit obsluha plavební komory,
d) používat okovaných bidel a háčků k odstrkování plavidel.

   10. Malá plavidla se  proplavují, pokud nemohou použít
zvláštních pro ně určených zařízení, jen ve skupinách (nejméně 5
plavidel) nebo společně s  jinými plavidly nebo v určitých
provozních hodinách, pokud jsou pro tento účel stanoveny.

   11. Přednostně se proplavují v níže uvedeném pořadí před
jinými plavidly než těmi, která jsou uvedena v čl. 6.29:

a) osobní lodě plující podle jízdního řádu,
b) jiné osobní lodě s cestujícími na palubě, jsou-li ohlášeny
  nejméně jednu hodinu před proplavením. 

               Čl.9.21

    Omezení, popř. zákaz plavby přes jezy ( k čl. 6.27)

   1. Na vodních cestách kategorie  I je plavba přes jezy a
jejich propustmi zásadně zakázána; Státní plavební správa může v
jednotlivých případech (stavební činnost a údržba, sportovní
závody, výcvik apod.) povolit výjimku jak ze zákazu plavby přes
jez, tak i ze zákazu vplutí do vyznačené uzavřené vodní plochy nad
a pod jezem.

   2. Na ostatních vodních cestách v České republice smějí malá
plavidla plout přes jezy nebo jejich propustmi se souhlasem
správce příslušné vodní cesty. 

               Čl.9.22

         Užívání uzavřených štěrkovišť

   1. Na  uzavřených štěrkovištích, vyjmutých  z veřejného
užívání, jsou provozovatelé těžby povinni učinit opatření, aby
nepovolaní neměli na ně přístup.

   2. Státní plavební správa může udělit souhlas k plavbě na
těch štěrkovištích nebo jejich částech, kde těžení již skončilo a
stanovit přitom podmínky k zajištění bezpečnosti plavby. Pokud se
na části štěrkoviště těží, dojedná Státní plavební správa s
provozovatelem těžby způsob vyznačení té části štěrkoviště, která
se pro veřejné užívání nepovoluje. 

               Čl.9.23

        Určení plavební dráhy na uzavřených
          štěrkovištích (k čl. 6.01)

   Na uzavřených štěrkovištích, kde není patrný přítok a odtok
vody (směr proudu), určuje se pro účely vytyčení plavební dráhy
plavebními znaky směr od vykládky k bagru za protiproudní. 

               Čl.9.24

   Vytyčení plavební dráhy na uzavřených štěrkovištích
            (k čl. 5.01 a 5.02)

   1. Na štěrkovištích s těžbou a dopravou štěrkopísku musí být
plavební dráha vyznačena v plánu otvírky, přípravy a dobývání;
musí v něm být uvedeny plavební hloubky, plavební překážky a
použité plavební znaky.

   2. Provozovatel těžby na štěrkovištích je povinen provádět a
udržovat znakování plavební dráhy a plavebních překážek; podle
nastalých změn musí provádět korekce v plánu dobývání a tomu
přizpůsobovat plavební znakování. 

               Čl.9.25

        Uložení lodních listin (k čl. 1.10)

   Lodní listiny předepsané tímto Řádem mohou být na uzavřených
štěrkovištích uloženy v provozní kanceláři provozovatele těžby. 

               Čl.9.26

              Dezinfekce

   1. Má-li se na plavidle provádět dezinfekce, dezinsekce nebo
deratizace   (dále   jen   dezinfekce)   podle   pokynů
hygienickoepidemiologické služby, musí to vůdce plavidla předem
oznámit Státní plavební správě. Plavidlo musí zaujmout takové
místo na vodní cestě, aby stálo co nejdále od jiných plavidel a
obytných budov, pokud mu Státní plavební správa místo stání
neurčí.

   2. Plavidlo, které při dezinfekci může ohrozit zdraví a
životy lidí, musí být za dne na místě viditelném ze všech stran
označeno žlutou vlajkou s černou lebkou a zkříženými hnáty, v noci
musí být tato vlajka osvětlena. U plavidla, na němž se provádí
dezinfekce, je stání zakázáno. 

               Příl.1

    Poznávací písmeno (písmena) státu domovského přístavu
         nebo místa evidence plavidel

Belgické království                       B
Bulharská lidová republika                   BG
Česká a Slovenská Federativní Republika             CS
Finská republika                        FI
Francouzská republika                      F
Italská republika                        I
Lucemburské velkovévodství                   L
Maďarská republika                       HU
Nizozemské království                      N
Norské království                        NO
Polská republika                        PL
Portugalská republika                      P
Rakouská republika                       A
Rumunsko                            R
Jugoslávie                           YU
Spolková republika Německo                   D
Společenství nezávislých států                 SU
Švédské království                       SE
Švýcarská konfederace                      CH 

               Příl.2

      Ponorové stupnice plavidel vnitrozemské plavby

   1. Ponorové stupnice musí být opatřeny od roviny ponoru
prázdného plavidla po rovinu největšího přípustného ponoru nejméně
decimetrovým dělením. Nulový bod těchto stupnic musí odpovídat
úrovni dna plavidla v místě stupnice nebo má-li plavidlo kýl,
nejnižšímu bodu kýlu v místě stupnice. Dílce stupnice musí být
vyznačeny  střídavě kontrastními  barvami a  musí být dobře
viditelné. Dělení stupnice se musí označit čísly minimálně v
pětidecimetrových vzdálenostech  po stranách stupnice  a nad
stupnicí. Dělení stupnice musí být označeno vyrytými, vysekanými
nebo navařenými znaky.

   2. Má-li plavidlo cejchovní stupnice a jsou-li provedené
podle odstavce 1, nahrazují ponorové stupnice.

   3. Ponorové nebo cejchovní stupnice na československých
plavidlech stanoví zvláštní předpis.2)
------------------------------------------------------------------
2) Výnos FMD č. 27/1976 z 30. 9. 1976, kterým se vydává Řád pro
  cejchování lodí vnitrozemské plavby (Věstník dopravy č. 18-19
  č.j. 21.376/76-025) 

               Příl.3

          Optická signalizace plavidel

           1. Obecná ustanovení

1.1 Zobrazení této přílohy se vztahují na signalizaci uvedenou v
  hlavě 3 tohoto Řádu.

1.2 Uvedená zobrazení mají pouze informativní charakter. Závazná
  je textová část tohoto Řádu.

  Doplňková signalizace, kterou lze předepsat, je na obrázcích
  znázorněna samostatně (pouze doplňková signalizace) nebo pro
  výstižnost  doplňková  signalizace  společně  se základní
  signalizací  nebo s  jednou z  možných variant základní
  signalizace.

  Vysvětlivky  pod zobrazeními  se týkají  pouze doplňkové
  signalizace.

1.3 Tlačné sestavy, jejichž maximální rozměry nepřesahují 110 m x
  12 m, se považují za samostatně plující plavidla s vlastním
  pohonem (čl. 3.01 odst. 3).

1.4 Pokud není stanoveno jinak, mají následující pojmy stejný
  význam jako pojmy uvedené v čl. 3.01 odst. 5.

1.4.1 "Vrcholové  světlo"  je  silné  bílé  světlo  svítící
   nepřerušovaně v obzorovém výseku 225 stupňů umístěné tak,
   aby bylo viditelné zpředu a 22,5 stupně dozadu, od kolmice
   vedené osou svítidla k podélné ose plavidla, z obou jeho
   boků.

1.4.2 "Boční světla" jsou jasné zelené světlo na pravém boku a
   jasné červené světlo na levém boku, z nichž každé svítí
   nepřerušovaně v obzorovém výseku 112,5 stupně a je umístěné
   tak, aby bylo viditelné zpředu a 22,5 stupně dozadu, od
   kolmice vedené osou svítidla k podélné ose plavidla, z
   příslušného boku.

1.4.3 "Záďové světlo" je jasné nebo obyčejné bílé světlo svítící
   nepřerušovaně v obzorovém výseku 135 stupňů umístěné tak,
   aby bylo viditelné zezadu 67,5 stupně na obě strany od
   podélné osy plavidla.

1.4.4 "Světlo viditelné  ze všech stran"  je světlo svítící
   nepřerušovaně v obzorovém výseku 360 stupňů.

aa 
1.5 Vysvětlivky k zobrazením. ab
a) Světlo, které pozorovatel nevidí, je označeno bodem uprostřed b) Stálé světlo viditelné ze všech stran c) Stálé světlo, viditelné pouze ve vymezeném obzorovém výseku d) Blikavé světlo e) Světlo rozsvěcované v stanovených situacích nebo světlo, které není povinné f) Vlajka nebo tabule g) Plamenec h) Balón i) Válec j) Kužel k) Dvojitý kužel l) Radarový odražeč 2. Signalizace za plavby 2.1 Samostatně plující plavidla s vlastním pohonem 2.1.1 Samostatně plující plavidlo s vlastním pohonem (čl. 3.08 odst. 1) Noční signalizace ac
Vrcholové světlo, boční světla a záďové světlo 2.1.2 Toto světlo je nezávazné, avšak pro plavidla delší než 110 m je povinné (čl. 3.08 odst. 2) Noční signalizace ad
Druhé vrcholové světlo umístěné v zadní části 2.1.3 Plavidlo s vlastním pohonem, které krátkodobě pluje za pomocným remorkérem (čl. 3.08 odst. 3) Noční signalizace ae
Vrcholové světlo, boční světla, záďové světlo a případně druhé vrcholové světlo, umístěné v zadní části 2.1.4 Plavidlo s vlastním pohonem, které krátkodobě pluje za pomocným remorkérem (čl. 3.29 odst. 4) Denní signalizace pc
Žlutý balón 2.2 Vlečné sestavy 2.2.1 Remorkér v čele vlečné sestavy (čl. 3.09 odst. 1) Noční signalizace af
Dvě vrcholová světla nad sebou, boční světla a žluté záďové světlo místo bílého 2.2.2 Remorkér v čele vlečné sestavy (čl. 3.29 odst. 1) Denní signalizace pf
Žlutý válec se dvěma pruhy (černým a bílým) nahoře i dole, přičemž bílé pruhy jsou na okraji válce 2.2.3 Každý z remorkérů v čele sestavy vlečené více remorkéry vedle sebe (čl. 3.09 odst. 2) Noční signalizace ag
Tři vrcholová světla nad sebou, boční světla a žluté záďové světlo místo bílého 2.2.4 Každý z remorkérů v čele sestavy vlečené více remorkéry vedle sebe (čl. 3.29 odst. 2) Denní signalizace pg
Žlutý válec se dvěma pruhy (černým a bílým) nahoře i dole, přičemž bílé pruhy jsou na okraji válce 2.2.5 Vlečené plavidlo nebo plavidla vlečné sestavy (čl. 3.09 odst. 3) Noční signalizace ah
Jasné bílé světlo viditelné ze všech stran 2.2.6 Vlečené plavidlo nebo plavidla vlečné sestavy (čl. 3.29 odst. 3) Denní signalizace ph
Žlutý balón 2.2.7 Vlečené plavidlo delší než 110 m (čl. 3.09 odst. 3) Noční signalizace ai
Dvě jasná bílá světla viditelná ze všech stran 2.2.8 Vlečené plavidlo delší než 110 m (čl. 3.29 odst. 3) Denní signalizace pi
Žlutý balón 2.2.9 Vlečené plavidlo nebo plavidla na konci sestavy (čl. 3.09 odst. 4) Noční signalizace aj
Jasné bílé světlo viditelné ze všech stran a záďové světlo 2.2.10 Denní signalizace pj
Vlečené plavidlo nebo plavidla na konci sestavy (čl. 3.29 odst. 3) Žlutý balón 2.2.11 Námořní plavidla připlouvající právě z moře nebo vyplouvající na moře (čl. 3.09 odst. 6) Noční signalizace ak
Mohou nést boční světla místo bílého světla 2.2.12 Námořní plavidla připlouvající právě z moře nebo vyplouvající na moře (čl. 3.29 odst. 6) Denní signalizace pk
Mohou nést žlutý balón 2.3 Tlačné sestavy 2.3.1 Tlačná sestava (čl. 3.10 odst. 1) Noční signalizace al
Tři vrcholová světla rozmístěná ve tvaru rovnostranného trojúhelníku, jedno doplňkové vrcholové světlo, boční světla a tři záďová světla na tlačném remorkéru Noční signalizace pl
Tři vrcholová světla rozmístěná ve tvaru rovnostranného trojúhelníku, dvě doplňková vrcholová světla, boční světla, tři záďová světla na tlačném remorkéru a doplňková záďová světla 2.3.2 Tlačná sestava, plující za jedním nebo několika pomocnými remorkéry (čl. 3.10 odst. 2) Noční signalizace am
Tři žlutá záďová světla na tlačném remorkéru místo bílých 2.3.3 Tlačná sestava, plující za jedním nebo několika pomocnými remorkéry (čl. 3.29 odst. 4) Denní signalizace pm
Žlutý balón na tlačném remorkéru 2.4 Bočně svázané sestavy 2.4.1 Bočně svázaná sestava (čl. 3.11 odst. 1) Noční signalizace an
Vrcholové světlo a záďové světlo na každém plavidle, boční světla na vnějších stranách sestavy Noční signalizace pn
Na každém bočně vedeném plavidle může být vrcholové světlo nahrazeno jasným bílým světlem viditelným ze všech stran 2.4.2 Bočně svázaná sestava, plující za jedním nebo několika pomocnými remorkéry (čl. 3.11 odst. 2) Noční signalizace ao
Vrcholové světlo a záďové světlo na každém plavidle, boční světla na vnějších stranách sestavy Noční signalizace ro
Na každém bočně vedeném plavidle může být vrcholové světlo nahrazeno jasným bílým světlem, viditelným ze všech stran 2.4.3 Bočně svázaná sestava, plující za jedním nebo několika pomocnými remorkéry (čl. 3.29 odst. 4) Denní signalizace po
Žlutý balón na každém plavidle 2.5 Plachetnice 2.5.1 Plachetnice, která není malým plavidlem (čl. 3.12 odst. 1 a 2) Noční signalizace ap
Dvě boční světla, která mohou být obyčejná místo jasných a záďové světlo. Kromě toho může nést dvě obyčejná nebo jasná světla umístěná nad sebou a viditelná ze všech stran, světlo červené je nad zeleným 2.6 Malá plavidla 2.6.1 Malé plavidlo s vlastním pohonem (čl. 3.13 odst. 1) Noční signalizace aq
Vrcholové jasné světlo místo silného, boční obyčejná světla místo jasných a záďové světlo ------------------------------------------------------------------ *) Na straně 85 publikace SEVT "Řád plavební bezpečnosti - část I" došlo otočením horního obrázku č. 2.6.1 k záměně barev bočních světel plavidla. V ASPI je tato chyba opravena. Noční signalizace rq
Vrcholové jasné světlo místo silného, boční obyčejná světla místo jasných, umístěná vedle sebe nebo v jednom svítidle na přídi nebo poblíž přídě a záďové světlo Noční signalizace ar
Jasné bílé světlo viditelné ze všech stran a boční světla umístěná jedním z již uvedených způsobů Nepřesahuje-li malé plavidlo s vlastním pohonem délku 7 metrů (čl. 3.13 odst. 2) Noční signalizace pr
Obyčejné bílé světlo viditelné ze všech stran 2.6.1.a Malé plavidlo s vlastním pohonem, jehož délka přesahuje 7 metrů (čl. 3.30 odst. 2) Denní signalizace pq
Bílá vlajka s vodorovným červeným pruhem uprostřed 2.6.2 Vlečené nebo v bočně svázané sestavě vedené malé plavidlo (čl. 3.13 odst. 4) Noční signalizace as
Obyčejné bílé světlo viditelné ze všech stran 2.6.3 Plachetnice, která je malým plavidlem (čl. 3.13 odst. 5) Noční signalizace xs
Boční světla, která mohou být obyčejná místo jasných, umístěná vedle sebe nebo v jednom svítidle na přídi nebo poblíž přídě a záďové světlo Noční signalizace at
Boční světla, která mohou být obyčejná místo jasných a záďové světlo, soustředěná do jednoho svítidla na vrcholu nebo v horní části stěžně Nepřesahuje-li délka malého plavidla 7 metrů Noční signalizace pt
Obyčejné bílé světlo viditelné ze všech stran. Při přiblížení jiných plavidel druhé obyčejné bílé světlo 2.6.4 Samostatně plující malé plavidlo, které nemá vlastní pohon ani plachty (čl. 3.13 odst. 6) Noční signalizace au
Obyčejné bílé světlo viditelné ze všech stran 2.6.5 Malé plavidlo plující pomocí plachet a strojního pohonu současně (čl. 3.13 odst. 1) (Jedna ze signalizací uvedených v bodě 2.6.1) Noční signalizace xu
Vrcholové jasné světlo místo silného, boční obyčejná světla místo jasných umístěná vedle sebe nebo v jednom svítidle na přídi nebo poblíž přídě a záďové světlo 2.6.6 Malé plavidlo plující pomocí plachet a strojního pohonu současně (čl. 3.30 odst. 1) Denní signalizace xv
Černý kužel vrcholem dolů 2.7 Plavidla, na kterých je povoleno přepravovat více než 12 cestujících a která mají rozměry malých plavidel 2.7.1 Plavidlo, na kterém je povoleno přepravovat více než 12 cestujících a nepřesahuje délku 20 metrů (čl. 3.31) Denní signalizace av
Žlutý dvojitý kužel 2.8 Plavidla přepravující nebezpečné náklady 2.8.1 Samostatně plující nebo vlečené plavidlo přepravující nebezpečný náklad uvedený v příloze 9 (čl. 3.14 odst. 1) Doplňková signalizace Noční signalizace aw
Modré světlo 2.8.2 Samostatně plující nebo vlečené plavidlo přepravující nebezpečný náklad uvedený v příloze 9 (čl. 3.32 odst. 1) Doplňková signalizace Denní signalizace ax
Modrý kužel vrcholem dolů 2.8.3 Samostatně plující nebo vlečené plavidlo přepravující nebezpečný náklad uvedený v příloze 10 (čl. 3.14 odst. 2) Doplňková signalizace Noční signalizace ay
Dvě modrá světla 2.8.4 Samostatně plující nebo vlečené plavidlo přepravující nebezpečný náklad uvedený v příloze 10 (čl. 3.32 odst. 2) Doplňková signalizace Denní signalizace az
Dva modré kužele vrcholem dolů 2.8.5 Samostatně plující nebo vlečené plavidlo přepravující nebezpečný náklad uvedený v příloze 11 (čl. 3.14 odst. 3) Doplňková signalizace Noční signalizace ba
Tři modrá světla 2.8.6 Samostatně plující nebo vlečené plavidlo přepravující nebezpečný náklad uvedený v příloze 11 (čl. 3.32 odst. 3) Doplňková signalizace Denní signalizace bb
Tři modré kužele vrcholem dolů 2.8.7 Tlačné sestavy (čl. 3.14 odst. 4) Doplňková signalizace Noční signalizace bc
Podle druhu nebezpečného nákladu jedno, dvě nebo tři modrá světla viditelná ze všech stran 2.8.8 Tlačné sestavy (čl. 3.32 odst. 4) Doplňková signalizace Denní signalizace bd
Podle druhu nebezpečného nákladu jeden, dva nebo tři modré kužele vrcholem dolů 2.8.9 Bočné svázané sestavy (čl. 3.14 odst. 4) Doplňková signalizace plavidla zajišťujícího pohyb sestavy Noční signalizace be
Podle druhu nebezpečného nákladu jedno, dvě nebo tři modrá světla viditelná ze všech stran 2.8.10 Bočně svázané sestavy (čl. 3.32 odst. 4) Doplňková signalizace plavidla zajišťujícího pohyb sestavy Denní signalizace bf
Podle druhu nebezpečného nákladu jeden, dva nebo tři modré kužele vrcholem dolů 2.9 Převozní lodě 2.9.1 Převozní loď, která nepluje volně (čl. 3.16 odst. 1) Noční signalizace bg
Jasné zelené světlo nad jasným bílým světlem, obě viditelná ze všech stran 2.9.2 Převozní loď, která nepluje volně (čl. 3.34 odst. 1) Denní signalizace bh
Zelený balón 2.9.3 Loďka nebo bóje nesoucí lano převozní lodě (čl. 3.16 odst. 2) Noční signalizace bi
Jasné bílé světlo viditelné ze všech stran 2.9.4 Volně plující převozní loď (čl. 3.16 odst. 3) Noční signalizace bj
Jasné zelené světlo nad jasným bílým světlem, obě viditelná ze všech stran, boční světla a záďové světlo 2.9.5 Volně plující převozní loď (čl. 3.34 odst. 1) Denní signalizace bk
Zelený balón 2.9.6 Volně plující převozní loď s předností v plavbě (čl. 3.16 odst. 4) Noční signalizace bl
Dvě jasná zelená světla umístěná nad sebou nad jasným bílým světlem, všechna tři viditelná ze všech stran, boční světla a záďové světlo 2.9.7 Volně plující převozní loď s předností v plavbě (čl. 3.34 odst. 2) Denní signalizace bm
Zelený balón nad bílým válcem 2.10 Plavidla, která ztratila manévrovací schopnost 2.10.1 Plavidlo, které ztratilo manévrovací schopnost (čl. 3.18 odst. 1) Doplňková signalizace Noční signalizace bn
Kývání červeným světlem. Na malých plavidlech může být toto světlo bílé Noční signalizace rn
Dvě červená světla umístěná nad sebou, obě viditelná ze všech stran 2.10.2 Plavidlo, které ztratilo manévrovací schopnost (čl. 3.35 odst. 1) Doplňková signalizace Denní signalizace bo
Kývání červenou vlajkou Denní signalizace so
Dva černé balóny umístěné nad sebou 2.11 Plovoucí tělesa a plovoucí zařízení 2.11.1 Plovoucí těleso nebo plovoucí zařízení (čl. 3.19) Noční signalizace bp
Dostatečný počet obyčejných bílých světel viditelných ze všech stran 2.12 Plavidla s předností v plavbě 2.12.1 Plavidlo, kterému bylo Státní plavební správou přiznáno oprávnění přednostního proplutí (čl. 3.36) Doplňková signalizace Denní signalizace bq
Červený plamenec 3. Signalizace za stání 3.1 Obecná ustanovení 3.1.1 Plavidlo přímo nebo nepřímo vyvázané nebo zakotvené při břehu (čl. 3.20 odst. 1 a 4) Noční signalizace br
Obyčejné bílé světlo viditelné ze všech stran 3.1.2 Plavidlo stojící na volné vodní ploše (čl. 3.20 odst. 2) Noční signalizace bs
Dvě obyčejná bílá světla viditelná ze všech stran, jedno v příďové a druhé v záďové části plavidla 3.1.3 Plavidlo stojící na volné vodní ploše (čl. 3.36a odst. 1) Denní signalizace bt
Černý balón 3.1.4 Tlačná sestava stojící na volné vodní ploše (čl. 3.20 odst. 3) Noční signalizace bu
Obyčejné bílé světlo viditelné ze všech stran na každém vnějším předním plavidle sestavy a na tlačném remorkéru Sestava plavidel stojící bez tlačného remorkéru (čl. 3.20 odst. 3) Noční signalizace ru
Obyčejné bílé světlo viditelné ze všech stran na každém vnějším předním i zadním plavidle sestavy 3.1.5 Tlačná sestava stojící na volné vodní ploše (čl. 3.36a odst. 1) Denní signalizace bv
Černý balón viditelný ze všech stran na každém vnějším předním plavidle sestavy a na tlačném remorkéru Sestava plavidel stojící bez tlačného remorkéru (čl. 3.36a odst. 1) Denní signalizace rv
Černý balón viditelný ze všech stran na každém vnějším předním i zadním plavidle sestavy 3.1.6 Malé plavidlo (čl. 3.20 odst. 4) Noční signalizace bw
Obyčejné bílé světlo viditelné ze všech stran 3.1.7 Malé plavidlo (čl. 3.36a odst. 1) Denní signalizace by
Černý balón 3.2 Plavidla přepravující nebezpečné náklady 3.2.1 Samostatně stojící plavidlo (čl. 3.21) Doplňková signalizace Noční signalizace bz
Podle druhu nebezpečného nákladu jedno, dvě nebo tři modrá světla viditelná ze všech stran 3.2.2 Samostatně stojící plavidlo (čl. 3.37) Doplňková signalizace Denní signalizace ca
Podle druhu nebezpečného nákladu jeden, dva nebo tři modré kužele vrcholem dolů 3.2.3 Tlačná sestava (čl. 3.21) Doplňková signalizace tlačného remorkéru Noční signalizace cb
Podle druhu nebezpečného nákladu jedno, dvě nebo tři modrá světla viditelná ze všech stran 3.2.4 Tlačná sestava (čl. 3.37) Doplňková signalizace tlačného remorkéru Denní signalizace cc
Podle druhu nebezpečného nákladu jeden, dva nebo tři modré kužele vrcholem dolů 3.2.5 Bočně svázaná sestava (čl. 3.21) Doplňková signalizace plavidla zajišťujícího pohyb sestavy Noční signalizace cd
Podle druhu nebezpečného nákladu jedno, dvě nebo tři modrá světla viditelná ze všech stran 3.2.6 Bočně svázaná sestava (čl. 3.37) Doplňková signalizace plavidla zajišťujícího pohyb sestavy Denní signalizace ce
Podle druhu nebezpečného nákladu jeden, dva nebo tři modré kužele vrcholem dolů 3.3 Převozní lodě 3.3.1 Převozní loď neplující volně, stojící na svém stanovišti (čl. 3.23 odst. 1) Noční signalizace cf
Jasné zelené světlo nad jasným bílým světlem, obě viditelná ze všech stran 3.3.2 Loďka nebo bóje nesoucí lano převozní lodě (čl. 3.23 odst. 1) Noční signalizace cg
Jasné bílé světlo viditelné ze všech stran 3.3.3 Volně plující převozní loď, stojící na svém stanovišti, pokud je v provozu (čl. 3.23 odst. 2) Noční signalizace ch
Jasné zelené světlo nad jasným bílým světlem, obě viditelná ze všech stran Při krátkodobém stání Noční signalizace rh
Může nést i boční světla a záďové světlo 3.4 Plovoucí tělesa a plovoucí zařízení 3.4.1 Plovoucí těleso nebo plovoucí zařízení (čl. 3.25) Noční signalizace ci
Dostatečný počet obyčejných bílých světel viditelných ze všech stran 3.5 Sítě a jiná rybolovná zařízení 3.5.1 Rybářská síť nebo jiné rybolovné zařízení (čl. 3.26) Noční signalizace cj
Dostatečný počet obyčejných bílých světel viditelných ze všech stran 3.5.2 Rybářská síť nebo jiné rybolovné zařízení (čl. 3.40) Denní signalizace ck
Dostatečný počet žlutých plováků nebo žlutých vlajek 3.6 Plovoucí stroje vykonávající práce a nasedlá nebo potopená plavidla 3.6.1 Plovoucí stroj nebo plavidlo vykonávající práci na vodní cestě nebo provádějící sondážní či měřící operace na místě (čl. 3.27 odst. 1) Noční signalizace cl
Na straně, kde je průjezd volný, dvě obyčejná nebo dvě jasná zelená světla nad sebou viditelná ze všech stran. Na straně, kde průjezd není volný, obyčejné nebo jasné červené světlo viditelné ze všech stran 3.6.2 Plovoucí stroj nebo plavidlo vykonávající práci na vodní cestě nebo provádějící sondážní či měřící operace na místě (čl. 3.41 odst. 1 a 2) Denní signalizace cm
Na straně, kde je průjezd volný, dva zelené dvojité kužele nad sebou. Na straně, kde průjezd není volný, červený balón Denní signalizace rm
Na straně, kde je průjezd volný, tabule E.1 (příloha 7). Na straně, kde průjezd není volný, tabule A.1 (příloha 7) 3.6.3 Plovoucí stroj nebo plavidlo vykonávající práci, při které musí být chráněny před vlnobitím (čl. 3.27 odst. 1) Noční signalizace cn
Nasedlé nebo potopené plavidlo (čl. 3.27 odst. 2) Noční signalizace sn
Na straně, kde je průjezd volný, obyčejné nebo jasné červené světlo nad obyčejným nebo jasným bílým světlem, obě viditelná ze všech stran. Na straně, kde průjezd není volný, obyčejné nebo jasné červené světlo viditelné ze všech stran 3.6.4 Plovoucí stroj nebo plavidlo vykonávající práci, při které musí být chráněny před vlnobitím (čl. 3.41 odst. 1) Denní signalizace co
Nasedlé nebo potopené plavidlo (čl. 3.41 odst. 4) Denní signalizace to
Na straně, kde je průjezd volný, červenobílá vlajka nebo tabule, jejíž horní část je červená a dolní část bílá. Na straně, kde průjezd není volný, červená vlajka nebo tabule 3.7 Signalizace kotev, které mohou vytvářet nebezpečí pro plavbu 3.7.1 Plavidlo, plovoucí těleso nebo plovoucí zařízení (čl. 3.28 odst. 1 a 2) Noční signalizace cp
Dvě obyčejná bílá světla viditelná ze všech stran a bóje nebo plovák s radarovým odražečem 3.7.2 Plavidlo, plovoucí těleso nebo plovoucí zařízení (čl. 3.42) Denní signalizace cq
Žlutá bóje nebo plovák s radarovým odražečem 3.7.3 Plovoucí stroj při práci (čl. 3.27 odst. 1 a čl. 3.28 odst. 2) Noční signalizace cr
Bóje nebo plovák s radarovým odražečem a s obyčejným bílým světlem viditelným ze všech stran 3.7.4 Plovoucí stroj při práci (čl. 3.41 odst. 1 a čl. 3.42) Denní signalizace cs
Žlutá bóje nebo plovák s radarovým odražečem 4. Zvláštní signalizace 4.1 Zákaz vstupu na plavidlo (čl. 3.43) ct
4.2 Zákaz kouření a používání otevřeného ohně (čl. 3.44) cu
4.3 Doplňková signalizace plavidel Státní plavební správy a plavidel Požární ochrany 4.3.1 Doplňková signalizace plavidla Státní plavební správy nebo plavidla Požární ochrany (čl. 3.45) Noční signalizace cv
Obyčejné blikavé modré světlo viditelné ze všech stran 4.3.2 Doplňková signalizace plavidla Požární ochrany (čl. 3.45) Denní signalizace cw
Obyčejné blikavé modré světlo viditelné ze všech stran 4.3.3 Doplňková signalizace plavidla Státní plavební správy (čl. 3.45) Denní signalizace cx
Obyčejné blikavé modré světlo viditelné ze všech stran, plamenec bílé barvy, v jehož středu je modrý kosočtverec a modrý kosočtverec na boku plavidla 4.4 Signály nouze (čl. 3.46) Noční signalizace cy
Denní signalizace py
Kterýkoliv z dále uvedených signálů: - kroužení světlem, vlajkou nebo jiným vhodným předmětem, - vlajka, nad nebo pod kterou je vyvěšen balón nebo předmět podobného tvaru, - světlice nebo pyrotechnické prostředky, které po vystřelení vytvářejí tzv. červený déšť, - světelný signál, sestávající ze skupiny znaků ... --- ... (SOS) podle Morseovy abecedy, - plamen vznikající hořením dehtu, oleje apod., - světlice s brzdicím padákem, - pochodně vydávající červené světlo, - opakující se pomalé pohyby obou rozpažených rukou ze vzpažení dolů. 4.5 Zákaz bočního stání (čl. 3.47) cz
4.6 Doplňková signalizace ochrany před vlnobitím (čl. 3.48 odst. 1) Noční signalizace da
Obyčejné nebo jasné červené světlo nad obyčejným nebo jasným bílým světlem, obě viditelná ze všech stran Denní signalizace pa
Červenobílá vlajka nebo tabule anebo dvě vlajky či tabule nad sebou, z nichž horní je červená a dolní bílá 4.7 Doplňková signalizace plavidla vykonávajícího práci na vodní cestě za plavby (čl. 3.49) Noční signalizace db
Denní signalizace pb
Jasné nebo obyčejné blikavé žluté světlo viditelné ze všech stran 4.8 Doplňková signalizace plavidla, které má omezenou možnost manévrování (čl. 3.50 odst. 1) Noční signalizace dc
Tři jasná nebo obyčejná světla nad sebou, z nichž horní a dolní je červené a prostřední bílé, všechna viditelná ze všech stran Denní signalizace pc
Černý balón, černý dvojitý kužel a černý balón umístěné nad sebou Provádí-li toto plavidlo práci, při které vytváří překážku pro plavbu (čl. 3.50 odst. 2) Noční signalizace dd
Na straně, kde je překážka, dvě jasná nebo obyčejná červená světla nad sebou. Na straně, kde je průjezd volný, dvě jasná nebo obyčejná zelená světla nad sebou viditelná ze všech stran Denní signalizace pd
Na straně, kde je překážka, dva černé balóny nad sebou. Na straně, kde je průjezd volný, dva černé dvojité kužele nad sebou 4.9 Doplňková signalizace plavidel při rybolovu 4.9.1 Plavidlo, které vleče rybářské sítě nebo jiné rybolovné zařízení (čl. 3.51 odst. 1) Noční signalizace de
Jedno jasné nebo obyčejné zelené světlo nad jasným nebo obyčejným bílým světlem, obě viditelná ze všech stran Denní signalizace re
Dva černé kužele nad sebou spojené svými vrcholy 4.9.2 Plavidlo při rybolovu s výjimkou plavidel, která vlečou rybářské sítě nebo jiná rybolovná zařízení (čl. 3.51 odst. 2) Noční signalizace df
Jasné nebo obyčejné červené světlo nad jasným nebo obyčejným bílým světlem, obě viditelná ze všech stran. Mimo to, zasahuje-li rybolovné zařízení do vzdálenosti větší než 150 m od plavidla, jasné nebo obyčejné bílé světlo umístěné ve směru rybolovného zařízení a viditelné ze všech stran Denní signalizace rf
Dva černé kužele nad sebou spojené svými vrcholy. Mimo to, zasahuje-li rybolovné zařízení do vzdálenosti větší než 150 m od plavidla, černý kužel vrcholem nahoru umístěný ve směru rybolovného zařízení 4.10 Doplňková signalizace plavidla zajišťujícího činnost pod vodní hladinou (čl. 3.52) Noční signalizace dg
Osvětlená maketa vlajky "A" Mezinárodního vlajkového kódu Denní signalizace rg
Maketa vlajky "A" Mezinárodního vlajkového kódu 4.11 Doplňková signalizace plavidla, použitého při zneškodňování výbušnin (čl. 3.53) Noční signalizace dh
Tři jasná nebo obyčejná zelená světla viditelná ze všech stran, rozmístěná ve tvaru trojúhelníku Denní signalizace sh
Tři černé balóny rozmístěné ve tvaru trojúhelníku 4.12 Doplňková signalizace plavidla lodivodské služby (čl. 3.54) Noční signalizace di
Denní signalizace ri
Jasné nebo obyčejné bílé světlo nad jasným nebo obyčejným červeným světlem, obě viditelná ze všech stran Příl.4 Barva světel na plavidlech 1. Barvy světel na plavidlech mohou být - modrá, zelená, bílá, žlutá a červená. Tato světla tvoří pětibarevný systém. Pro účely tohoto systému jsou oblasti barevného spektra povolené pro jednotlivé barvy. Jsou definované v doporučeních Mezinárodního komitétu pro světelnou techniku (MKS) "Barvy světelných signálních znaků", obsažených ve vydání MKS č. 2.2 (TS-1.6) z roku 1975. 2. Chromatické sektory barev signalizačních světel uvedené v tomto Řádu jsou v rozsahu obecných sektorů stanovených MKS, u některých sektorů světel jsou však užší. V tabulce jsou očíslovány jako souřadnice xy průsečíků čar označujících hranice barev a na grafu MKS je jejich grafické znázornění. 3. Chromatické sektory stanovené v tabulce se týkají barev světel, jejichž zdrojem jsou světelná zařízení. 4. V použitém doporučení MKS (1975) jsou zvolené mezní hranice barev kompromisem mezi spolehlivým rozlišením barvy signálního světla v měnících se podmínkách, na příslušnou vzdálenost viditelnosti světelného signálu, s praktickými tolerancemi pro výrobu zařízení včetně zdroje světla a světelné látky a poměrem barvy světelného signálu k jiným barevným světlům, která se vztahují i nevztahují k systému signalizace. 5. Mezní hranice barev uvedené v tomto Řádu byly zvoleny takto: - modrá barva - MKS stanovil pouze celkový sektor u světelných signálů modré barvy. Poskytuje-li užší sektor tomuto sektoru předpoklad větší přesnosti při rozlišování barvy, je mu dána přednost, - zelená barva - pro větší přesnost rozlišování zeleného a modrého světla, zeleného a bílého a zeleného a žlutého signálního světla byly zvoleny přesné příslušné mezní hranice uvedené v doporučení MKS, - bílá barva - u elektrických světel musí být hranice bílé barvy směrem ke žluté omezena hodnotou x = 0,500. U světel bez elektrického zdroje, např. petrolejových, se připouští posun hranice do x = 0,525 tak, jak je vyznačeno v chromatickém grafu MKS čárkovaně. Posouvat modrou hranici bílého světla směrem k modré, jak je uvedeno ve stávajícím doporučení MKS není nutné, protože xenonová svítidla se v současné době jako signální světla na plavidlech nepoužívají, - žlutá barva - žlutá a bílá barva vyžadují zvláštní pozornosti při jejich využití k signalizaci. Pro rozlišení bílého a žlutého signálního světla musí být zajištěno správné chromatické rozmezí řádově x = 0,050. Při použití petrolejových světel místo elektrických signalizačních světel bílé barvy musí být hranice žluté barvy směrem k bílé omezena hodnotou x = 0,575, - červená barva - zvolený sektor pro světla červené barvy je kompromisem mezi vymezeným sektorem přesnějšího rozlišení barvy a sektorem vymezeným pro osoby nerozlišující červené a zelené světlo, jak je uvedeno ve stávajících doporučeních MKS.

Poznámka: vypuštena tabulka "Souřadnice xy průsečíků čar, označujících hranice barev"

Chromatický graf MKS udávající hranice barevných signálních světel
dj 
Příl.5 Intenzita světel a vzdálenost jejich viditelnosti 1. Světla plavidel se podle jejich intenzity dělí do tří skupin: - "obyčejná světla", - "jasná světla", - "silná světla". 2. Barevná světla jsou zpravidla výsledkem kombinace zdroje bílého světla a barevného filtru. Stanovené chromatické hranice těchto světel jsou uvedeny v příloze 4. Barevný filtr je selektivní a hodnota koeficientu šíření * barevného filtru odvisí od spektrálního složení dopadajícího záření, tj. od zdroje světla. V praxi jsou všeobecné koeficienty šíření pro barevné filtry tyto: červený nebo zelený - * = od 0,10 do 0,20 žlutý - * = od 0,40 do 0,60 modrý - * = nebo je větší 0,02 3. Hranice intenzity světel plavidel jsou uvedeny v tabulce. Všechny uvedené hodnoty odpovídají hodnotám intenzity I B používaným v pracovních podmínkách a rovnají se 75 % fotometrické intenzity I O: I B = 0,75 x I O Koeficient 0,75 zohledňuje efekt snížení intenzity světla v důsledku delšího použití zdroje světla a do jisté míry i znečištění zdroje světla a optického systému. Hodnoty uvedené v tabulce platí pro všechny směry ve vodorovné rovině, procházející optickým ohniskem v užitné části signálního světla. Při naklonění svítidla do 7,5 stupně k vodorovné rovině je třeba, aby hodnoty intenzity světel dosahovaly ještě nejméně 50 % intenzity světla dosahované ve vodorovné rovině. 4. Vztah intenzity I B v cd (ve svíčkách) používané v pracovních podmínkách k vzdálenosti viditelnosti t v km v nočních podmínkách se určuje podle následující rovnice: I B = 0,2 . t2 . q-t kde koeficient 0,2 odpovídá mezinárodně přijaté hranici vnímání stupně světelnosti oka 0,2 mikroluxů v nočních podmínkách a převodu metrů na kilometry, pokud jde o t, a q je koeficient šíření světla v atmosféře na vzdálenost jednoho kilometru. Pro určení vzdálenosti viditelnosti světel plavidel byla použita hodnota q = 0,76, která odpovídá meteorologickým podmínkám viditelnosti na 14,3 km.

Poznámka: vypuštena tabulka " Intenzita světla I B v provozních podmínkách a vzdálenost viditelnosti t světel plavidel"

Příl.6

              Zvukové signály

I. Zvučnost signálů

   Zvukové signály dávané mechanickým zařízením, používaným na
plavidlech vnitrozemské plavby, musí mít tuto charakteristiku:

1. Kmitočet (frekvence)

a) základní kmitočet  zvukových signálů plavidel  s vlastním
  pohonem, s výjimkou malých plavidel uvedených pod písmenem b),
  musí být 200 Hz s tolerancí plus mínus 20 %,
b) základní kmitočet zvukových signálů plavidel bez vlastního
  pohonu a malých plavidel, která nejsou vybavena uvedeným
  mechanickým zařízením a nepoužívají se k vlečení jiných než
  malých plavidel, musí být vyšší než 350 Hz,
c) základní  kmitočet trojtónových  signálů dávaných plavidly
  plujícími pomocí radiolokátoru za snížené viditelnosti se musí
  pohybovat v rozmezí 165 Hz - 297 Hz s intervalem nejméně dvou
  celých tónů mezi nejvyšším a nejnižším tónem.

2. Úroveň akustického tlaku (zvučnost)

   Zvučnost se měří ve vzdálenosti 1 m od středu otvoru lodní
sirény, ve volném prostoru:

a) zvučnost u plavidel s vlastním pohonem, s výjimkou plavidel
  uvedených pod písmenem b), se musí pohybovat v rozmezí 120
  - 140 dB (A),
b) zvučnost u plavidel bez vlastního pohonu a u malých plavidel,
  která se nepoužívají k vlečení jiných než malých plavidel, se
  musí pohybovat v rozmezí 100 - 125 dB (A),
c) zvučnost trojtónových signálů  dávaných plavidly plujícími
  pomocí radiolokátoru za snížené viditelnosti se musí pohybovat
  v rozmezí 120 - 140 dB (A).

II. Kontrola úrovně akustického tlaku

   Kontrolu úrovně akustického tlaku provádí orgány Státní
plavební správy pomocí sonometru (zvukoměru), který odpovídá normě
Mezinárodní elektronické komise (MEK 179) nebo pomocí obyčejného
standardizovaného zvukoměru, který vyhovuje požadavkům MEK (MEK
123).

III. Zvukové signály plavidel

   Jiné zvukové signály než údery na zvon a trojtónové zvukové
signály spočívají  v dávání jednoho nebo  několika po sobě
následujících zvuků s těmito charakteristikami:

- krátký zvuk - zvuk trvající asi 1 sekundu,
- dlouhý zvuk - zvuk trvající asi 4 sekundy.

   Interval dvou po sobě následujících zvuků musí být asi 1
sekunda s výjimkou "řady velmi krátkých zvuků" složené z řady
nejméně šesti zvuků, z nichž každý trvá asi čtvrt sekundy s
intervaly stejné délky.

Význam symbolů:

  a)  velmi krátký zvuk

  b)  krátký zvuk

  c)  dlouhý zvuk

  d)  trojtónový signál
    (tři po sobě následující zvuky zvyšujícího se tónu)

  e)  řada úderů na zvon
dk 
A. Obecné signály a) 1 dlouhý zvuk "Pozor" b) 1 krátký zvuk "Pluji doprava" c) 2 krátké zvuky "Pluji doleva" d) 3 krátké zvuky "Stroj má zpětný chod" e) 4 krátké zvuky "Nejsem schopen manévrování" f) řada velmi krátkých zvuků "Hrozí nebezpečí kolize" g) řada dlouhých zvuků "Signál nouze" čl. 4.01 odst. 4 h) řady úderů na zvon "Signál nouze" čl. 4.01 odst. 4 dl
B. Signály pro potkávání B.1 Vodní cesty I. kategorie První případ - 1 krátký zvuk daný "Potkávání levými plavidlem plujícím boky" čl. 6.04 odst. 4 proti proudu - 1 krátký zvuk daný "Souhlasím s plavidlem plujícím potkáním po levém čl. 6.04 odst. 5 po proudu boku" - - 2 krátké zvuky dané "Nesouhlasím, žádám plavidlem plujícím potkání po pravém čl. 6.05 odst. 2 po proudu boku" - - 2 krátké zvuky dané "Souhlasím s plavidlem plujícím potkáním po pravém čl. 6.05 odst. 3 proti proudu boku" Druhý případ - - 2 krátké zvuky dané "Potkávání pravými plavidlem plujícím boky" čl. 6.04 odst. 4 proti proudu - - 2 krátké zvuky dané "Souhlasím s plavidlem plujícím potkáním po pravém čl. 6.04 odst. 5 po proudu boku" - 1 krátký zvuk daný "Nesouhlasím, žádám plavidlem plujícím potkání po levém čl. 6.05 odst. 2 po proudu boku" - 1 krátký zvuk daný "Souhlasím s plavidlem plujícím potkáním po levém čl. 6.05 odst. 3 proti proudu boku" B.2 Vodní cesty II. kategorie - - 2 krátké zvuky "Potkávání pravým bokem" čl. 6.05 odst. 2 - - 2 krátké zvuky dané "Souhlasím s plavidlem plujícím potkáním po pravém čl. 6.05 odst. 3 v protisměru boku" C. Signály pro předjíždění První případ -- -- - - 2 dlouhé zvuky, po "Chci předjet po va- kterých následují šem levém boku" čl. 6.10 odst. 4 2 krátké zvuky dané předjíždějícím plavidlem - 1 krátký zvuk daný "Souhlasím s předjíž- předjížděným děním po mém levém plavidlem boku" čl. 6.10 odst. 5 - - 2 krátké zvuky dané "Nesouhlasím, před- předjížděným jíždějte po mém pra- plavidlem vém boku" čl. 6.10 odst. 6 - 1 krátký zvuk daný "Souhlasím s předjíždějícím předjížděním po plavidlem vašem pravém boku" čl. 6.10 odst. 6 Druhý případ -- -- - 2 dlouhé zvuky, za "Chci předjet po va- kterými následuje šem pravém boku" čl. 6.10 odst. 4 1 krátký zvuk daný předjíždějícím plavidlem - - 2 krátké zvuky dané "Souhlasím s před- předjížděným jížděním po mém pra- plavidlem vém boku" čl. 6.10 odst. 5 - 1 krátký zvuk daný "Nesouhlasím, před- předjížděným jeďte po mém levém plavidlem boku" čl. 6.10 odst. 6 - - 2 krátké zvuky dané "Souhlasím, předjíž- předjíždějícím dím po vašem levém plavidlem boku" čl. 6.10 odst. 6 Nemožnost předjíždění - - - - - 5 krátkých zvuků "Předjíždění není daných možné" čl. 6.10 odst. 7 předjížděným plavidlem D. Signály obratu -- - 1 dlouhý zvuk, po "Mám v úmyslu pro- kterém následuje vést obrat doprava" čl. 6.13 odst. 2 1 krátký zvuk -- - - 1 dlouhý zvuk, po "Mám v úmyslu kterém následují provést obrat čl. 6.13 odst. 2 2 krátké zvuky doleva" E. Signály pro vplouvání do přístavních bazénů a přítoků a vyplouvání z nich -- -- -- - 3 dlouhé zvuky, po "Mám v úmyslu plout kterých následuje doprava" čl. 6.16 odst. 2 1 krátký zvuk -- -- -- - - 3 dlouhé zvuky, po "Mám v úmyslu plout kterých následují doleva" čl. 6.16 odst. 2 2 krátké zvuky E.a Signály pro křížení vodní cesty -- -- -- 3 dlouhé zvuky "Mám v úmyslu pře- plout" čl. 6.16 odst. 2 F. Signály při snížené viditelnosti F.1 Vodní cesty I. kategorie a) plavidla plující pomocí radiolokátoru i) plavidla plující po proudu s výjimkou malých plavidel trojtónový signál opa- - - - kující se tak často, jak - - - to plavební situace - - - vyžaduje čl. 6.32 odst. 4 písm. a) ii) jednotlivě plující plavidla proti proudu -- 1 dlouhý zvuk čl. 6.32 odst. 5 písm. a) iii) sestavy plující proti proudu -- -- 2 dlouhé zvuky čl. 6.32 odst. 5 písm. a) b) plavidla, která neplují pomocí radiolokátoru i) jednotlivě plující plavidla -- 1 dlouhý zvuk opakující se v intervalech ne delších než 1 minuta čl. 6.33 odst. 2 ii) sestavy -- -- 2 dlouhé zvuky opakující se v intervalech ne delších než 1 minuta čl. 6.33 odst. 2 c) plavidla za stání a) 1 řada úderů na zvon "Stojím na levé straně opakovaná v interva- plavební dráhy" čl. 6.31 odst. 1 lech ne delších než písm. a) 1 minuta b) 2 řady úderů na zvon "Stojím na pravé stra- opakované v inter- ně plavební dráhy" čl. 6.31 odst. 1 valech ne delších písm. b) než 1 minuta c) 3 řady úderů na zvon "Stojím v neurčité čl. 6.31 odst. 1 opakované v inter- poloze" písm. c) valech ne delších než 1 minuta dm
F.2 Vodní cesty II. kategorie a) plavidla plující pomocí radiolokátoru i) plavidla s výjimkou převozních lodí -- 1 dlouhý zvuk opako- vaný tak často, jak to plavební situace čl. 6.32 odst. 4 vyžaduje písm. a) ii) převozní lodě -- - - - - 1 dlouhý zvuk, za kterým následují 4 krátké zvuky čl. 6.32 odst. 5 b) plavidla, která neplují pomocí radiolokátoru i) jednotlivě plující plavidla s výjimkou převozních lodí -- 1 dlouhý zvuk opakovaný v intervalech ne delších než 1 minuta čl. 6.33 odst. 2 ii) sestavy -- -- 2 dlouhé zvuky opakované v intervalech ne delších než 1 minuta čl. 6.33 odst. 2 iii) převozní lodě -- - - - - 1 dlouhý zvuk, po kte- rém následují 4 krátké zvuky opa- kované v intervalech ne delších než 1 mi- nuta čl. 6.33 odst. 4 c) plavidla za stání 1 řada úderů na zvon, nebo čl. 6.31 odst. 1 a 4 - -- - 1 dlouhý zvuk mezi 2 krátkými zvuky opakované v inter- valech ne delších než 1 minuta dn
Příl.7 Signalizace pro řízení plavby na vodní cestě Úvodní poznámky: 1. Základní signální znaky uvedené v oddílu I mohou být doplněny nebo zpřesněny doplňujícími signálními znaky uvedenými v oddílu II. 2. Tabule mohou být opatřeny vně na obvodu úzkým bílým pruhem. Oddíl I - Základní signální znaky A. Zákazové signální znaky A.1 Zákaz proplutí (obecný znak) (čl. 6.08, 6.16, 6.22, 6.22 písm. a), 6.25, 6.26, 6.27, 6.28 písm. a) a) - tabule b) - jedno nebo dvě červená světla vedle sebe c) - červená vlajka d) - dvě tabule nebo dvě světla nebo dvě vlajky umístěné nad sebou značí zákaz proplutí na delší dobu do
A.2 Zákaz předjíždění (čl. 6.11) A.3 Zákaz vzájemného předjíždění sestav (čl. 6.11) A.4 Zákaz potkávání a předjíždění (čl. 6.08) A.5 Zákaz stání (na kotvě nebo vyvazování u břehu) (čl. 7.02) A.5.1 Zákaz stání plavidel v šířce vyznačené na signálním znaku - počítáno od znaku (čl. 7.02) A.6 Zákaz kotvení, vlečení kotev, lan a řetězů (čl. 6.18 a 7.03) A.7 Zákaz vyvazování ke břehu (čl. 7.04) A.8 Zákaz provádět obrat (čl. 6.13) A.9 Zákaz vytvářet vlnobití nebo sání (čl. 6.20) A.10 Zákaz plavby mimo vyznačený prostor (v mostních otvorech nebo jezovými poli) (čl. 6.24) A.11 Proplutí je zakázáno, ale je třeba připravit se k plavbě (čl. 6.26 a 6.28 písm. a) A.12 Zákaz plavby plavidel s vlastním pohonem A.13 Zákaz plavby všech sportovních a rekreačních plavidel A.14 Zákaz vodního lyžování A.15 Zákaz plavby plachetnic A.16 Zákaz plavby plavidel, která nejsou plachetnicemi a ani nemají vlastní pohon A.17 Zákaz plavby plováků s plachtou (windsurfů) dp
A.18 Zákaz plavby malých plavidel dosahujících vysoké rychlosti A.19 Zákaz spouštění plavidel na vodu B. Příkazové signální znaky B.1 Příkaz plout ve směru stanoveném šipkou (čl. 6.12) B.2.a Příkaz plout ke straně plavební dráhy, která je po levém boku (čl. 6.12) B.2.b Příkaz plout ke straně plavební dráhy, která je po pravém boku (čl. 6.12) B.3.a Příkaz přidržovat se strany plavební dráhy, která je po levém boku (čl. 6.12) B.3.b Příkaz přidržovat se strany plavební dráhy, která je po pravém boku (čl. 6.12) B.4.a Příkaz přeplout na stranu plavební dráhy, která je po levém boku (čl. 6.12) B.4.b Příkaz přeplout na stranu plavební dráhy, která je po pravém boku (čl. 6.12) B.5 Příkaz zůstat stát v případech stanovených Řádem (čl. 6.26 a 6.28) B.6 Příkaz nepřekračovat stanovenou rychlost (v km/h) B.7 Příkaz dát zvukový signál B.8 Příkaz zachovávat zvláštní pozornost (čl. 6.08) B.9.a Povinnost přesvědčit se před vplutím na hlavní vodní cestu, zda tento manévr nepřinutí plavidla na hlavní vodní cestě změnit směr nebo rychlost plavby (čl. 6.16) B.9.b Povinnost přesvědčit se před vplutím na hlavní vodní cestu nebo před jejím křížením, zda tento manévr nepřinutí plavidla na hlavní vodní cestě změnit směr nebo rychlost plavby (čl. 6.16) B.9.c Povinnost přesvědčit se před vplutím na hlavní vodní cestu, zda tento manévr nepřinutí plavidla na hlavní vodní cestě změnit směr nebo rychlost plavby (čl. 6.16) B.9.d Povinnost přesvědčit se před vplutím na hlavní vodní cestu, zda tento manévr nepřinutí plavidla na hlavní vodní cestě změnit směr nebo rychlost plavby (čl. 6.16) B.10 Plavidla plující po hlavní vodní cestě mají, pokud je to nutné, přizpůsobit svůj směr nebo rychlost plavby, aby umožnila výjezd plavidlům opouštějícím přístav nebo vedlejší vodní cestu (čl. 6.16) B.11.a Příkaz uvést do provozu radiofonní stanici (čl. 4.04 odst. 4) B.11.b Příkaz uvést do provozu radiofonní stanici na vyznačeném kanálu (čl. 4.04 odst. 4) C. Omezující signální znaky C.1 Hloubka je omezena (pokud je uvedeno číslo, stanoví hloubku v metrech) C.2 Průjezdní výška je omezena (pokud je uvedeno číslo, stanoví průjezdní výšku od vodní hladiny v metrech) C.3 Šířka plavebního profilu nebo šířka plavební dráhy je omezena (pokud je uvedeno číslo, stanoví šířku plavebního profilu nebo plavební dráhy v metrech) dq
C.4 Omezení v plavbě, s nimiž je nutno se seznámit "INFORMUJTE SE" C.5 Plavební dráha je vzdálena od pravého (levého) břehu; číslo na signálním znaku stanoví vzdálenost v metrech od znaku, kterou musí plavidla dodržovat D. Doporučující signální znaky D.1.a Doporučené proplouvání v obou směrech (čl. 6.25, 6.26 a 6.27) D.1.b Doporučené proplouvání jenom v jednom směru (proplouvání v protisměru je zakázáno) (čl. 6.25, 6.26 a 6.27) D.2 Doporučení držet se v určeném prostoru (v mostních otvorech nebo v jezových polích) (čl. 6.24) D.3 Doporučuje se plout ve směru šipky nebo ve směru od stálého světla k blikavému světlu E. Upozorňující (informativní) signální znaky E.1 Povolení proplutí (obecný signální znak) (čl. 6.08, 6.16, 6.26, 6.27 a 6.28a) - tabule - jedno nebo dvě zelená světla E.2 Křižování vzdušným kabelem E.3 Jez E.4.a Převozní lodě, které neplují volně (s vodičem, kyvadlové přívozy) E.4.b Převozní lodě plující volně dr
E.5 Povolené stání (na kotvě nebo vyvázání u břehu) (čl. 7.02 a 7.05) E.5.1 Stání povoleno v šířce uvedené na znaku v metrech (čl. 7.05) E.5.2 Stání povoleno v šířce pásma, vymezené dvěma vzdálenostmi vyznačenými na signálním znaku v metrech (čl. 7.05) E.5.3 Maximální počet plavidel, která smějí stát těsně vedle sebe (čl. 7.05) E.5.4 Místo vyhrazené pro stání plavidel určených k plavbě tlačením, která nemusí na základě čl. 3.14 nést jedno, dvě nebo tři modrá světla, nebo na základě čl. 3.32 jeden, dva nebo tři modré kužele (čl. 7.06) E.5.5 Místo vyhrazené pro stání plavidel určených k plavbě tlačením, která musí na základě čl. 3.14 odst. 1 nést modré světlo, nebo na základě čl. 3.32 odst. 1 modrý kužel (čl. 7.06) E.5.6 Místo vyhrazené pro stání plavidel určených k plavbě tlačením, která musí na základě čl. 3.14 odst. 2 nést dvě modrá světla, nebo na základě čl. 3.32 odst. 2 dva modré kužele (čl. 7.06) E.5.7 Místo vyhrazené pro stání plavidel určených k plavbě tlačením, která musí na základě čl. 3.14 odst. 3 nést tři modrá světla, nebo na základě čl. 3.32 odst. 3 tři modré kužele (čl. 7.06) E.5.8 Místo vyhrazené pro stání plavidel, mimo plavidel určených k plavbě tlačením, která nemusí na základě čl. 3.14 nést jedno, dvě nebo tři modrá světla, nebo na základě čl. 3.32 jeden, dva nebo tři modré kužele (čl. 7.06) E.5.9 Místo vyhrazené pro stání plavidel, mimo plavidel určených k plavbě tlačením, která musí na základě čl. 3.14 odst. 1 nést modré světlo, nebo na základě čl. 3.32 odst. 1 modrý kužel (čl. 7.06) E.5.10 Místo vyhrazené pro stání plavidel, mimo plavidel určených k plavbě tlačením, která musí na základě čl. 3.14 odst. 2 nést dvě modrá světla, nebo na základě čl. 3.32 odst. 2 dva modré kužele (čl. 7.06) E.5.11 Místo vyhrazené pro stání plavidel, mimo plavidel určených k plavbě tlačením, která musí na základě čl. 3.14 odst. 3 nést tři modrá světla, nebo na základě čl. 3.32 odst. 3 tři modré kužele (čl. 7.06) E.5.12 Místo vyhrazené pro stání všech plavidel, která nemusí na základě čl. 3.14 nést jedno, dvě nebo tři modrá světla, nebo na základě čl. 3.32 jeden, dva nebo tři modré kužele (čl. 7.06) E.5.13 Místo vyhrazené pro stání všech plavidel, která musí na základě čl. 3.14 odst. 1 nést modré světlo, nebo na základě čl. 3.32 odst. 1 modrý kužel (čl. 7.06) E.5.14 Místo vyhrazené pro stání všech plavidel, která musí na základě čl. 3.14 odst. 2 nést dvě modrá světla, nebo na základě čl. 3.32 odst. 2 dva modré kužele (čl. 7.06) E.5.15 Místo vyhrazené pro stání všech plavidel, která musí na základě čl. 3.14 odst. 3 nést tři modrá světla, nebo na základě čl. 3.32 odst. 3 tři modré kužele (čl. 7.06) E.6 Povolené kotvení, vlečení kotev, lan nebo řetězů (čl. 6.18 a 7.03) E.7 Povolené vyvazování u břehu (čl. 7.04) E.7.1 Povolené stání plavidel za účelem naložení nebo vyložení vozidla E.8 Místo doporučené pro obrat (čl. 6.13 a 7.02) E.9.a Plavidlo pluje po hlavní vodní cestě. Má přednost před plavidly na vedlejší vodní cestě (čl. 6.16) E.9.b Plavidlo pluje po hlavní vodní cestě. Má přednost před plavidly na vedlejší vodní cestě (čl. 6.16) E.9.c Plavidlo pluje po hlavní vodní cestě. Má přednost před plavidly na vedlejší vodní cestě (čl. 6.16) ds
E.9.d Plavidlo pluje po hlavní vodní cestě. Má přednost před plavidly na vedlejší vodní cestě (čl. 6.16) E.9.e Plavidlo pluje po hlavní vodní cestě. Má přednost před plavidly na vedlejší vodní cestě (čl. 6.16) E.9.f Plavidlo pluje po hlavní vodní cestě. Má přednost před plavidly na vedlejší vodní cestě (čl. 6.16) E.9.g Plavidlo pluje po hlavní vodní cestě. Má přednost před plavidly na vedlejší vodní cestě (čl. 6.16) E.10.a Plavidlo pluje po vedlejší vodní cestě. Musí dát přednost plavidlům na hlavní vodní cestě (čl. 6.16) E.10.b Plavidlo pluje po vedlejší vodní cestě. Musí dát přednost plavidlům na hlavní vodní cestě (čl. 6.16) E.10.c Plavidlo pluje po vedlejší vodní cestě. Musí dát přednost plavidlům na hlavní vodní cestě (čl. 6.16) E.10.d Plavidlo pluje po vedlejší vodní cestě. Musí dát přednost plavidlům na hlavní vodní cestě (čl. 6.16) E.11 Konec zákazu nebo příkazu platného pro plavbu v jednom směru nebo konec omezení (čl. 6.12) E.12 Předsignální znaky - jedno nebo dvě bílá světla: - stálé světlo (světla): zůstat stát, pokud to vyžadují ustanovení tohoto Řádu - blikavé světlo (světla): můžete pokračovat v plavbě E.13 Místo odběru pitné vody E.14 Telefonní stanice E.15 Plavba plavidel s vlastním pohonem povolena E.16 Plavba sportovních a rekreačních plavidel povolena E.17 Vodní lyžování povoleno E.18 Plavba plachetnic povolena E.19 Plavba plavidel, které nejsou plachetnicemi ani nemají vlastní pohon, povolena E.20 Plavba na plovácích s plachtou (windsurfech) povolena E.21 Plavba malých plavidel, dosahujících vysoké rychlosti, povolena E.22 Doporučené místo ke spouštění plavidel na vodu E.23 Možnost získání informací radiofonickým spojením na vyznačeném kanálu dt
Oddíl II - Doplňující signální znaky Základní signální znaky (oddíl I) mohou být doplněny těmito doplňujícími signálními znaky: 1. Tabulky určující vzdálenost, ve které nabývá platnosti příkaz nebo zvláštní význam základního znaku. Tabulky se umísťují nad základní signální znak. Příklady: Příkaz zůstat stát do 2 000 m Převozní loď s vodičem nebo kyvadlový přívoz ve vzdálenosti 2 000 m 2. Doplňující světelný signál. Bílá svítící šipka (používá se ve spojení s některými světly) (čl. 6.16 odst. 5 a 6) Příklady: a) se zeleným světlem: vplutí do bazénu, který je ve směru šipky, povoleno b) s červeným světlem: vplutí do bazénu, který je ve směru šipky, zakázáno c) se zeleným světlem: vyplutí z bazénu ve směru šipky povoleno d) s červeným světlem: vyplutí z bazénu ve směru šipky zakázáno 3. Šipky vyznačující úsek, na který se vztahuje význam základního signálního znaku. Šipky se umisťují vedle nebo pod základním signálním znakem a nemusí být bezpodmínečně bílé barvy. Příklady: a) povolené stání (v délce 1 200 m) b) zákaz stání (v délce 800 m) 4. Tabulky s nápisy, které vysvětlují nebo upřesňují význam základního signálního znaku. Tabulky se umisťují pod základní signální znak. Příklady: a) příkaz zůstat stát za účelem celní prohlídky b) příkaz dát dva dlouhé zvukové signály c) povolené stání plavidel za účelem naložení nebo vyložení vozidla, maximální doba stání je 10 minut du
Příl.8 Vytyčení vodních cest, jezer a jiných rozlehlých vodních cest pro plavbu I. Obecná ustanovení 1. Vymezení pojmů Pravá, levá strana: "pravá strana" a "levá strana" vodní cesty nebo plavební dráhy se určuje ve směru po proudu; směr proudu je definován v čl. 6.01 odst. 2 tohoto Řádu. Světlo: speciální světlo používané k plavební signalizaci na vodních cestách. Stálé světlo: světlo svítící nepřerušovaně, jehož intenzita a barva je stálá. Rytmické světlo: světlo s charakteristickým a periodicky se opakujícím pořadím světla a zatemnění, jehož intenzita a barva je stálá. 2. Rytmus světel (příklady) Jednotlivě přerušované Skupinově přerušované Stejnoměrně přerušované (izofázové) Jednotlivě probleskové Skupinově probleskové Složené probleskové Nepřetržitě rychle nebo velmi rychle probleskové Skupinově rychle nebo velmi rychle probleskové Skupinově rychle nebo velmi rychle probleskové, dlouhý problesk umožňuje lépe rozlišit rozdíl rytmu Skupinově rychle nebo velmi rychle probleskové dv
II. Plovoucí signální znaky pro označení okrajů plavební dráhy 1. Pravá strana plavební dráhy dw
Barva: červená Tvar: válcová bóje nebo bóje s vrcholovým znakem nebo plovatka Vrcholový znak (pokud je použit): červený válec Světlo (pokud je použito): červené jednotlivě probleskové Poznámka: zpravidla s radarovým odražečem 2. Levá strana plavební dráhy dx
Barva: zelená Tvar: kuželová bóje nebo bóje s vrcholovým znakem nebo plovatka Vrcholový znak (pokud je použit): zelený kužel vrcholem vzhůru Světlo (pokud je použito): zelené jednotlivě probleskové Poznámka: zpravidla s radarovým odražečem 3. Rozdělení plavební dráhy dy
Barva: vodorovné červené a zelené pruhy Tvar: kulová bóje nebo bóje s vrcholovým znakem nebo plovatka Vrcholový znak (pokud je použit): koule s vodorovnými červenými a zelenými pruhy Světlo (pokud je použito): bílé nepřetržitě rychle probleskové nebo bílé stejnoměrně přerušované - izofázové (může být bílé skupinově probleskové se třemi problesky ve skupině) Poznámka 1: zpravidla s radarovým odražečem dz
Poznámka 2: v případě potřeby červený vrcholový znak ve tvaru válce nebo zelený vrcholový znak ve tvaru kužele, umístěný nad znakem rozdělení plavební dráhy určuje, kterou stranou se přednostně pluje (hlavní plavební dráha), podle situace se na tomto znaku umístí červené nebo zelené rytmické světlo 4. Bílé písmeno "P" na bójích uvedených v bodě 1 a 2 označuje, že plavební dráha vede podél míst stání. Pokud je bóje s písmenem "P" opatřena světlem, liší se rytmus blikání tohoto světla od rytmu ostatních světel ohraničujících okraje plavební dráhy. III. Břehové signální znaky pro označení polohy plavební dráhy A. Signální znaky na břehu vyznačující polohu plavební dráhy vzhledem ke břehům Tyto znaky vyznačují polohu plavební dráhy vzhledem ke břehům a společně s vytyčovacími znaky na vodě označují plavební dráhu v místech, kde se přibližuje ke břehu; mají rovněž význam orientačních znaků. 1. Plavební dráha při pravém břehu ea
Barva: červená - bílá Tvar: sloupek s vrcholovým znakem Vrcholový znak: červená tabule ve tvaru čtverce s bílými pruhy na krajích vodorovných stran, situovaná na základnu, nebo červený čtvercový rám, situovaný na základnu Světlo (pokud je použito): červené jednotlivé probleskové 2. Plavební dráha při levém břehu eb
Barva: zelená - bílá Tvar: sloupek s vrcholovým znakem Vrcholový znak: tabule ve tvaru čtverce po úhlopříčce barevně rozdělená, jejíž horní polovina je zelená a dolní bílá, situovaná úhlopříčně nebo zelený čtvercový rám, situovaný úhlopříčně Světlo (pokud je použito): zelené jednotlivě probleskové 3. Použití znaků ec
B. Přechodové signální znaky Tyto znaky označují místo, odkud plavební dráha přechází od jednoho břehu ke druhému a označují také osu tohoto přechodu. 1. Pravý břeh ed
Barva: žlutá - černá Tvar: sloupek s vrcholovým znakem Vrcholový znak: žlutá tabule ve tvaru čtverce situovaná na základnu s černým svislým pruhem uprostřed, nebo latě žluté barvy spojené do tvaru rovnoramenného kříže Světlo (pokud je použito): žluté skupinově probleskové nebo žluté skupinově přerušované se sudou charakteristikou, kromě probleskového rytmu se skupinami složenými ze dvou problesků 2. Levý břeh ee
Barva: žlutá - černá Tvar: sloupek s vrcholovým znakem Vrcholový znak: žlutá tabule ve tvaru čtverce situovaného úhlopříčně s černým svislým pruhem po úhlopříčce, nebo latě žluté barvy spojené do tvaru rovnoramenného kříže pootočeného o 45 stupňů Světlo (pokud je použito): žluté probleskové nebo žluté přerušované s lichou charakteristikou, kromě probleskového rytmu se skupinami složenými ze tří problesků 3. Použití signálních znaků 3.1 Prosté vyznačení přechodu ef
3.2 Vyznačení osy dlouhého přechodu Dva stejné signální znaky osazené na jednom břehu za sebou slouží k přesnému vytyčení osy dlouhého přechodu plavební dráhy. eg
Světla (pokud jsou použita): žlutá, rytmus předního a zadního světla je obecně stejný, zadní světlo však může být stálé IV. Signální znaky označující nebezpečná místa a plavební překážky A. Pevné signální znaky 1. Pravý břeh eh
Barva: červená Tvar: sloupek s vrcholovým znakem Vrcholový znak: červený kužel vrcholem dolů nebo bílá tabule ve tvaru trojúhelníku s červeným pruhem na krajích všech stran Světlo (pokud je použito): červené jednotlivě probleskové 2. Levý břeh ei
Barva: zelená Tvar: sloupek s vrcholovým znakem Vrcholový znak: zelený kužel vrcholem vzhůru nebo bílá tabule ve tvaru trojúhelníku se zeleným pruhem na krajích všech stran Světlo (pokud je použito): zelené jednotlivě probleskové 3. Rozdělení plavební dráhy ej
Barva: červená - zelená Tvar: sloupek s vrcholovým znakem Vrcholový znak: červený kužel vrcholem dolů nad zeleným kuželem vrcholem vzhůru nebo bílá tabule ve tvaru trojúhelníků z nichž horní je s červeným a dolní se zeleným pruhem na okraji Světlo (pokud je použito): bílé nepřetržitě rychle probleskové nebo bílé stejnoměrně přerušované - izofázové (může být bílé skupinově probleskové se třemi problesky ve skupině) 4. Ústí, vjezdy do přístavních bazénů V místech přiblížení k ústím nebo vjezdům do přístavních bazénů mohou být po obou stranách vodní cesty osazeny až ke konci dělicí hráze pevné signální znaky uvedené v bodě 1 a 2. Plavidla vplouvající do přístavních bazénů se považují za plavidla plující proti proudu. B. Plovoucí signální znaky 1. Pravý břeh ek
Barva: vodorovné červené a bílé pruhy Tvar: plovatka nebo tyč na bóji Vrcholový znak: červený válec Světlo (pokud je použito): červené jednotlivě probleskové Poznámka: zpravidla s radarovým odražečem 2. Levý břeh el
Barva: vodorovné zelené a bílé pruhy Tvar: plovatka nebo tyč na bóji Vrcholový znak: zelený kužel vrcholem vzhůru Světlo (pokud je použito): zelené jednotlivě probleskové Poznámka: zpravidla s radarovým odražečem 3. Příklady použití signálních znaků uvedených v oddílech II a IV této přílohy V. Doplňující signalizace pro plavbu pomocí radiolokátoru A. Signální znaky pro označení mostních pilířů 1. Plovoucí signální znaky en
Barva: žlutá Tvar: plovák nebo bóje s radarovým odražečem Umístění: směrem proti i po proudu od mostních pilířů 2. Pevné signální znaky eo
Barva: žlutá Tvar: nosič s radarovým odražečem Umístění: směrem proti i po proudu od mostních pilířů B. Označování vzdušných elektrických vedení 1. Pevné signální znaky ep
Barva: libovolná Tvar: radarový odražeč Umístění: na vzdušném elektrickém vedení (radiolokační zobrazení je vytvořeno řadou bodů, které vyznačují vzdušnou čáru elektrického vedení) 2. Plovoucí signální znaky eq
Barva: žlutá Tvar: plovák nebo bóje s radarovým odražečem Umístění: ve dvojicích u každého břehu (radiolokační zobrazení je vytvořeno dvěma body u každého břehu, které vyznačují vzdušnou čáru elektrického vedení) VI. Doplňující signalizace na jezerech a jiných rozlehlých vodních cestách A. Signální znaky vyznačující nebezpečná místa, plavební překážky a překážky zvláštního charakteru 1. Kardinální signální znaky 1.1 Stanovení kvadrantů a signálních znaků Čtyři kvadranty (Sever, Východ, Jih a Západ) jsou ohraničeny náměry SZ - SV, SV - JV, JV - JZ, JZ - SZ, které jsou zaměřeny z výchozího bodu. Kardinální signální znak vyjadřuje název kvadrantu, v němž se nachází. Současně určuje způsob bezpečného obeplutí kardinálního signálního znaku ve vymezeném kvadrantu. 1.2 Popis kardinálních signálních znaků er
Kardinální signální znak sever Barva: horní část černá, dolní část žlutá Tvar: plovatka nebo tyč na plováku s vrcholovým znakem Vrcholový znak: dva černé kužely nad sebou, vrcholy vzhůru Světlo (pokud je použito): bílé, nepřetržitě rychle nebo velmi rychle probleskové Kardinální signální znak východ Barva: černá s jedním širokým vodorovným žlutým pruhem Tvar: plovatka nebo tyč na plováku s vrcholovým znakem Vrcholový znak: dva černé kužely nad sebou, základnami k sobě Světlo (pokud je použito): bílé, skupinově rychle nebo velmi rychle probleskové (skupiny po třech) Kardinální signální znak jih Barva: horní část žlutá, dolní část černá Tvar: plovatka nebo tyč na plováku s vrcholovým znakem Vrcholový znak: dva černé kužely nad sebou, vrcholy k sobě Světlo (pokud je použito): bílé, skupinově rychle nebo velmi rychle probleskové (skupiny po šesti, sledované probleskem v trvání min. 2 s) Kardinální signální znak západ Barva: žlutá s jedním širokým vodorovným černým pruhem Tvar: plovatka nebo tyč na plováku s vrcholovým znakem Vrcholový znak: dva černé kužely nad sebou, vrcholy k sobě Světlo (pokud je použito): bílé, skupinově rychle nebo velmi rychle probleskové (skupiny po devíti) 2. Signální znaky označující zvlášť nebezpečná místa es
Barva: černá s jedním nebo několika širokými vodorovnými červenými pruhy Tvar: libovolný (obvykle plovatka nebo tyč na plováku) s vrcholovým znakem Vrcholový znak: dvě černé koule nad sebou Světlo (pokud je použito): bílé, skupinově probleskové (skupiny ze dvou problesků) Poznámka: signální znak označující jednotlivá nebezpečná místa se osazuje buď přímo na překážku obklopenou vodní plochou využívanou pro plavbu nebo je zakotven nad tímto nebezpečným místem B. Signální znaky vyznačující osu plavební dráhy, střed plavební dráhy a místa přistávání Signální znaky pro vyznačení bezpečných vod et
Barva: svislé červené a bílé pruhy Tvar: kulová bóje, plovatka nebo tyč na plováku s vrcholovým znakem Vrcholový znak (pokud je použit): jedna červená koule Světlo (pokud je použito): bílé, stejnoměrně přerušované (izofázové) s delším probleskem po každých 10 sekundách nebo signál "A" Morseovy abecedy C. Signalizace povětrnostní situace na jezerech 1. Upozornění na nutnost zachovávat zvláštní pozornost Dává se pomocí žlutého probleskového světla asi se 40 problesky za minutu. Tento signál znamená možnost výskytu nebezpečných jevů bez uvedení přesného času. 2. Upozornění na hrozící nebezpečí Dává se pomocí žlutého probleskového světla asi s 90 problesky za minutu. Tento signál upozorňuje na bezprostřední blízkost nebezpečných jevů. VII. Signalizace na uzavřených nebo vyhrazených místech vodních cest 1. Speciální znaky Barva: žlutá Tvar: libovolný, musí však být odlišný od tvaru znaků plavební signalizace vodních cest Vrcholový znak (pokud je použit): jedno žluté "X" Světlo (pokud je použito): žluté, libovolné s výjimkou rytmů, uvedených v odd. VI této přílohy 2. Význam zákazu nebo omezení může být podle místních podmínek vyznačen v písemných dokumentech (například v mapách) nebo vyjádřen prostřednictvím informace v místě. Informace v místě může být vyznačena přímo na žlutých bójích. Může se vyjádřit též figurálními znaky upevněnými na bójích, které pak nahrazují předepsaný vrcholový znak. Například bóje, označující okraje vodních ploch uzavřených pro plavbu, mohou nést tyč s tuhou červenou vlaječkou ve tvaru trojúhelníku. Informace mohou být dávány tabulemi osazenými na břehu s významem zákazu nebo povolení A.1 nebo E.15 - E.20 (příloha 7). Tyto tabule se podle potřeby doplní šipkou uvedenou v příloze 7, odd. II, bod 3, která ukazuje směr úseku, ke kterému se význam znaku vztahuje. 3. Jestliže vodní plochy při břehu jsou uzavřeny nebo vyhrazeny pro jeden nebo několik druhů plavby nebo činností a prochází jimi plavební dráha, v níž se na některý z těchto druhů plavidel nebo činností uvedený zákaz nebo omezení nevztahuje (s výjimkou vjezdu do přístavu, kde platí ustanovení odd. IX této přílohy), strany této plavební dráhy mohou být rovněž vyznačeny žlutými bójemi. V případě potřeby může být horní část bóje vpravo nabarvena červeně a vlevo zeleně, z pohledu vůdce plavidla vyplouvajícího z této plavební dráhy. Tabule E.15 - E.20, uvedené v příloze 7, osazené na břehu, vyjadřují druh povolení (například tabule "vodní lyžování povoleno" se umístí k označení uzavřené plavební dráhy pro vodní lyžování v prostoru, kde je zakázána ostatní plavba mimo vodní lyžování), mohou být doplněny šipkou uvedenou v příloze 7, odd. II, bod 3. Jestliže prostorem, v kterém se provozuje více druhů činností, prochází plavební dráha na níž je povolen pouze jeden druh činnosti, strany této plavební dráhy mohou být vyznačeny stejným způsobem jako v předcházejícím případě. Tabule na břehu vyjadřují druh povolené činnosti. VIII. Bóje zvláštního použití Bóje používané k jiným účelům než v této příloze uvedeným, mají být především bílé. Mohou na nich být vyznačeny piktogramy. IX. Vjezdy do přístavních bazénů 1. Signalizace vjezdu Ve dne: - po levém boku plavidla při vjezdu zařízení červené barvy, zpravidla plovatka nebo sloupek s vrcholovým znakem ve tvaru válce červené barvy, nebo červený obdélník vyznačený na přístavní zdi, - po pravém boku plavidla při vjezdu zařízení zelené barvy, zpravidla plovatka nebo sloupek s vrcholovým znakem ve tvaru kuželu zelené barvy, nebo zelený trojúhelník vrcholem vzhůru vyznačený na přístavní zdi. V noci: - po levém boku plavidla při vjezdu červené, zpravidla rytmické světlo, - po pravém boku plavidla při vjezdu zelené, zpravidla rytmické světlo, - v určitých případech může být umístěno jen jedno z předcházejících světel, - mohou být též použity nasvícené denní signální znaky. 2. Znaky uvedené v bodě 1 mohou být použity rovněž pro označení vjezdu do splavných přítoků a zálivů. 3. Příklad použití signálních znaků uvedených v odd. VI, VII a IX této přílohy na rozlehlé vodní cestě. eu
Vysvětlivky: A - žlutá bóje B - žlutá bóje s červeným praporkem (praporek není závazný) C - žlutá bóje s vrchní částí nabarvenou červeně D - žlutá bóje s vrchní částí nabarvenou zeleně E - červená válcová bóje, která může nést červené rytmické světlo 1) F - zelená kuželová bóje, která může nést zelené rytmické světlo1) ------------------------------------------------------------------ 1) - světla stejné barvy mohou mít různou rytmičnost, aby je bylo možno rozlišit Příl.9 Přeprava zápalných látek Za nebezpečné látky podle ADNR ve smyslu ustanovení čl. 3.14 odst. 1 a čl. 3.32 odst. 1 se považují: 1. Při přepravě malých množství v obalech: a) jejichž hrubá hmotnost na jednom plavidle přesahuje 5 tun: - hořlavé plyny F třídy Id s výjimkou plynů uvedených v příloze 10 tohoto Řádu, - látky třídy IIIa, kategorie Kx, KOs, KOn, K1s, K1n, - látky třídy V s bodem vzplanutí pod 21 stupňů C, b) jejichž hrubá hmotnost na jednom plavidle přesahuje 25 tun: - látky třídy IIIa kategorie K2 - látky třídy V s bodem vzplanutí mezi 21 st.C a 55 st.C. 2. Při přepravě nádržovou lodí: látky uvedené v odstavci 1 bez omezení hmotnosti, jakož i nebezpečné plyny, které vznikly při přepravě těchto látek a ještě se nacházejí v nádržích. Příl.10 Přeprava amoniaku a ostatních na roveň postavených látek Za nebezpečné látky podle ADNR ve smyslu ustanovení čl. 3.14 odst. 2 čl. 3.32 odst. 2 se považují: 1. Při přepravě malých množství v obalech, jejichž hrubá hmotnost na jednom plavidle přesahuje 1 tunu na látku nebo 5 tun celkového množství: a) látky třídy Id: - borfluorid a fluor č. 3, - látky č. 5 a 8a, - chlorovodík č. 10, - amoniak č. 14, b) látky třídy IVa: - látky č. 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14 a 31, - natriumazid č. 32a, - látky č. 81a a 81b, - natriumfluoracetát a fluoracetamid č. 81g, c) látky třídy V: - látky č. 2a, 3a, 6a, 7, 9 a 14. 2. Při přepravě nádržovou lodí: látky uvedené v odstavci 1 bez omezení hmotnosti, jakož i nebezpečné plyny, které vznikly při přepravě těchto látek a ještě se nacházejí v nádržích. Příl.11 Přeprava výbušných látek Za nebezpečné látky podle ADNR ve smyslu ustanovení čl. 3.14 odst. 3 a čl. 3.32 odst. 3, pokud jejich hrubá hmotnost na jednom plavidle přesahuje 50 kg na látku, se považují: - látky třídy Ia s výjimkou látek č. 15, - látky třídy Ib, - látky třídy Ic s výjimkou látek č. 1a, - látky třídy VII s výjimkou látek č. 99.
autor: Sládek Tomáš