Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Úmluva o dočasném použití

mezinárodní smlouva Sb.m.s. 33/2000, týkající se například dovozu kompresorů

redakčně zpracoval: Zdeněk Šraier
          ÚMLUVA O DOČASNÉM POUŽITÍ
               PŘEKLAD

              PREAMBULE

   Smluvní strany této úmluvy, vypracované pod záštitou Rady pro
celní spolupráci,

KONSTATUJÍCE,  že současná  situace charakterizovaná nárůstem
a roztříštěností mezinárodních celních úmluv o dočasném použití
není uspokojivá,

BEROUCE V ÚVAHU, že tato situace by se mohla ještě v budoucnu
zhoršit, jestliže by se nové případy dočasného použití staly
předmětem mezinárodní úpravy,

PŘIHLÍŽEJÍCE  k  požadavkům  zástupců  obchodu  a  jiných
zainteresovaných kruhů, které si přejí zavést jednodušší formality
při dočasném použití,

BEROUCE V ÚVAHU, že  zjednodušení a sladění celních režimů
a zvláště přijetí jediného mezinárodního dokumentu, který by
spojil všechny existující úmluvy o dočasném použití, může usnadnit
uživatelům přístup k platným mezinárodním smlouvám o dočasném
použití a může přispět účinným způsobem k rozvoji mezinárodního
obchodu a jiných forem mezinárodní výměny,

PŘESVĚDČENY,  že  mezinárodní  dokument  navrhující  jednotná
ustanovení o dočasném použití může přinést podstatné výhody
mezinárodním výměnám  a zajistit vysoký  stupeň zjednodušení
a sladění celních režimů, což představuje jeden z hlavních cílů
Rady pro celní spolupráci,

ROZHODNUTY usnadnit dočasné použití zjednodušením a sladěním
režimů, sledujíce ekonomické, humanitární, kulturní, sociální nebo
turistické cíle,

BEROUCE  V ÚVAHU,  že přijetí  jednotných tiskopisů dokladů
k dočasnému  použití  jako  mezinárodních  celních  dokladů
s mezinárodní zárukou přispěje  k usnadnění režimu dočasného
použití, jsou-li celní doklad a záruka požadovány,

DOHODLY SE takto:

               HLAVA I
            OBECNÁ USTANOVENÍ

              Definice

                Čl.1

   Pro účely této úmluvy se rozumí:
a) "dočasným použitím" celní režim, který umožňuje, aby určité
  zboží (včetně dopravních prostředků) mohlo být dovezeno na
  celní území s podmíněným osvobozením od platby dovozních cel
  a daní a bez uplatnění dovozních zákazů a omezení ekonomické
  povahy; takové zboží (včetně dopravních prostředků) musí být
  dovezeno za určitým účelem, s úmyslem jeho zpětného vývozu ve
  stanovené lhůtě a v nezměněném stavu, s výjimkou jeho obvyklého
  znehodnocení v důsledku jeho použití;
b) "dovozními cly a daněmi" cla a veškeré jiné daně, poplatky
  a dávky nebo jiná plnění, která jsou vybírána při dovozu zboží
  (včetně dopravních prostředků) nebo v souvislosti s ním,
  s výjimkou dávek a plnění, jejichž výše je omezena přibližnou
  cenou poskytnutých služeb;
c) "zárukou" to, co zajišťuje, že závazek vůči celní správě bude
  splněn. Záruka je nazývána "globální", zajišťuje-li splnění
  závazků vyplývajících z několika operací;
d) "doklady pro dočasné použití" mezinárodní celní doklady, které
  slouží jako celní deklarace, která je vyhotovována k zajištění
  totožnosti zboží (včetně dopravních prostředků) a obsahuje
  mezinárodní záruky na krytí dovozních cel a daní;
e) "celní nebo hospodářskou unií " unie, ustavená nebo založená
  členy, uvedenými v odstavci 1 článku 24 této úmluvy, majícími
  oprávnění k přijímání vlastního zákonodárství, které je závazné
  pro její členy v oblasti, která je upravena touto úmluvou,
  a k rozhodnutí podepsat, ratifikovat nebo přistoupit k této
  úmluvě v souladu s vnitřními procedurami;
f) "osobou" jak fyzická, tak právnická osoba, pokud z kontextu
  nevyplývá něco jiného;
g) "Radou" organizace, založená Úmluvou o zřízení Rady pro celní
  spolupráci v Bruselu, dne 15. prosince 1950;
h) "ratifikací" ratifikace, přijetí nebo schválení. 

              HLAVA II

           Rozsah použití Úmluvy

                Čl.2

   1. Každá  smluvní strana se zavazuje,  že za podmínek
stanovených touto úmluvou povolí dočasné použití zboží (včetně
dopravních prostředků), které je uvedené v přílohách této úmluvy.

   2. Bez dotčení ustanovení přílohy E bude dočasné použití
povoleno s úplným podmíněným osvobozením od platby dovozních cel
a daní a bez uplatňování dovozních zákazů a omezení ekonomické
povahy. 

             Skladba příloh

                Čl.3

   Každá příloha k této úmluvě se v zásadě skládá:
a) z definic hlavních celních výrazů používaných v této příloze;
b) ze zvláštních ustanovení týkajících se zboží (včetně dopravních
  prostředků), které je předmětem přílohy. 

              HLAVA III
            ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

             Doklad a záruka

                Čl.4

   1. Nestanoví-li příslušná příloha jinak, je každá smluvní
strana oprávněna podmínit dočasné použití zboží (včetně dopravních
prostředků) předložením celního dokladu a záruky.

   2. Jestliže je (podle odstavce 1) požadována záruka, může být
osobám, které pravidelně  používají režim dočasného použití,
povolena globální záruka.

   3. Nestanoví-li příslušná příloha jinak, nepřesáhne výše
požadované záruky částku dovozních cel a daní, od nichž je zboží
(včetně dopravních prostředků) podmíněně osvobozeno.

   4. U zboží (včetně dopravních prostředků), které podléhá
dovozním zákazům a omezením podle národního zákonodárství, může
být vyžádána dodatečná záruka za podmínek stanovených národními
právními předpisy. 

          Doklady pro dočasné použití

                Čl.5

   Bez dotčení  operací dočasného použití,  prováděných za
podmínek uvedených v příloze E, přijme každá smluvní strana místo
svých národních celních dokladů a místo záruky za částky, uvedené
v článku 8 přílohy A, doklady pro dočasné použití platné pro její
území, vydané a používané v souladu s podmínkami stanovenými
v uvedené příloze pro  zboží (včetně dopravních prostředků),
dočasně dovezené na základě jiných příloh této úmluvy, které
přijala. 

              Totožnost

                Čl.6

   Každá smluvní strana může pro dočasné použití zboží (včetně
dopravních prostředků) stanovit podmínku, že zboží bude možno po
ukončení dočasného použití ztotožnit. 

           Lhůta pro zpětný vývoz

                Čl.7

   1. Zboží  (včetně dopravních prostředků)  propuštěné do
dočasného  použití bude  vyvezeno zpět  ve stanovené lhůtě,
dostatečné pro dosažení účelu dočasného použití. Taková lhůta je
stanovena v každé příloze samostatně.

   2. Celní orgány mohou stanovit buď delší lhůtu, než je lhůta
uvedená v každé příloze, nebo mohou prodloužit lhůtu původní.

   3. Nemůže-li  být zboží (včetně  dopravních prostředků)
propuštěné do dočasného použití vyvezeno zpět v důsledku jeho
zabavení z jiných důvodů než podání žaloby soukromými osobami,
bude povinnost zpětného vývozu odložena po dobu trvání tohoto
zabavení. 

          Převedení dočasného použití

                Čl.8

   Každá smluvní strana může na požádání povolit převedení výhod
dočasného použití na jinou osobu, jestliže tato osoba:
a) splňuje podmínky stanovené touto úmluvou; a
b) převezme povinnosti osoby, která původně požívala výhod režimu
  dočasného použití. 

          Ukončení dočasného použití

                Čl.9

   Dočasné použití je obvykle ukončeno zpětným vývozem zboží
(včetně dopravních prostředků) propuštěného do dočasného použití. 

                Čl.10

   Zboží v dočasném použití (včetně dopravních prostředků) může
být vyvezeno zpět v jedné nebo více zásilkách. 

                Čl.11

   Zboží v dočasném použití (včetně dopravních prostředků) může
být vyvezeno zpět přes jiný celní úřad než ten, přes který bylo
dovezeno. 

          Jiné možné způsoby ukončení

                Čl.12

   Dočasné použití může být ukončeno se souhlasem příslušných
orgánů  umístěním  zboží  (včetně  dopravních prostředků) do
svobodných přístavů nebo do svobodných celních pásem, do celního
skladu nebo propuštěním do  režimu tranzitu za účelem jeho
pozdějšího vývozu nebo jiným povoleným způsobem. 

                Čl.13

   Dočasné použití může být ukončeno propuštěním zboží do
volného oběhu, je-li to odůvodněno okolnostmi a dovolují-li to
národní právní předpisy, pokud je vyhověno podmínkám a formalitám
stanoveným pro takový případ. 

                Čl.14

   1. Dočasné použití může být ukončeno, jestliže zboží (včetně
dopravních prostředků) bylo vážně poškozeno v důsledku nehody nebo
vyšší moci a podle rozhodnutí celních orgánů je:
a) podrobeno dovozním clům a daním, kterým podléhá v době, kdy je
  poškozené předloženo celnímu úřadu za účelem ukončení dočasného
  použití;
b) přenecháno bezplatně ve prospěch příslušných orgánů státu, na
  jehož území je dočasně propuštěno, v tomto případě bude osoba
  požívající výhod dočasného  použití osvobozena od placení
  dovozních cel a daní; nebo
c) zničeno, pod úředním dohledem, na náklady příslušných stran,
  přičemž zbývající díly a materiál budou v případě jejich
  propuštění do volného oběhu podrobeny dovozním clům a daním,
  kterým podléhají v době a za stavu, ve kterém byly předloženy
  celnímu úřadu po nehodě nebo následkem vyšší moci.

   2. Dočasné použití může být rovněž ukončeno, jestliže na
žádost příslušné osoby a podle rozhodnutí celních orgánů je se
zbožím (včetně dopravních prostředků) naloženo jedním ze způsobů
uvedených v odstavci 1 písm. b) nebo c).

   3. Dočasné použití může být rovněž ukončeno na žádost
příslušné osoby, jestliže předloží celním orgánům dostatečný důkaz
o zničení nebo úplné ztrátě zboží (včetně dopravních prostředků)
následkem nehody nebo vyšší mocí. V tomto případě bude osoba
požívající výhod dočasného použití osvobozena od placení dovozních
cel a daní. 

              HLAVA IV
            RŮZNÁ USTANOVENÍ

            Omezení formalit

                Čl.15

   Každá smluvní strana omezí  na minimum celní formality
předepsané v souvislosti s poskytnutím úlev podle této úmluvy
a zveřejní  v době  co nejkratší  předpisy upravující  tyto
formality. 

            Předběžné povolení

                Čl.16

   1. Jestliže je pro dočasné použití vyžadováno předběžné
povolení, bude toto povolení uděleno příslušným celním úřadem,
jakmile to bude možné.

   2. Jestliže je ve výjimečných případech vyžadováno jiné
povolení než povolení celních orgánů, bude uděleno, jakmile to
bude možné. 

             Minimální úlevy

                Čl.17

   Ustanovení této úmluvy stanoví minimální úlevy a nebrání
v uplatňování větších úlev, které smluvní strany poskytují nebo
mohou  poskytovat v  budoucnu jednostranně  nebo na základě
dvoustranných nebo mnohostranných smluv. 

          Celní nebo hospodářské unie

                Čl.18

   1. Území smluvních stran, které tvoří celní nebo hospodářskou
unii, mohou být pro účely této úmluvy pokládána za jednotné území.

   2. Žádné ustanovení v této úmluvě nebrání smluvním stranám,
které tvoří celní nebo hospodářskou unii, aby stanovily zvláštní
pravidla pro dočasné použití na území této unie, pokud tato
pravidla neomezují poskytování úlev podle této úmluvy. 

            Zákazy a omezení

                Čl.19

   Ustanovení této úmluvy nebrání uplatňování zákazů a omezení
vyplývajících  z národních  právních předpisů,  které nemají
ekonomickou povahu,  z důvodů ochrany  veřejné morálky nebo
veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti, ochrany hygieny nebo
zdraví, z důvodů veterinárních nebo rostlinolékařských, z důvodů
týkajících se ochrany ohrožených druhů živočichů a rostlin nebo
zákazů  a  omezení  týkajících  se  ochrany autorských práv
a průmyslového vlastnictví. 

             Porušení Úmluvy

                Čl.20

   1. Každé porušení ustanovení této úmluvy vystavuje pachatele
na území smluvní strany, na němž k porušení došlo, sankcím
stanoveným právními předpisy této smluvní strany.

   2. Není-li možné určit území, na kterém došlo k porušení
Úmluvy, bude se mít za to, že k němu došlo na území smluvní
strany, na němž bylo zjištěno. 

            Výměna informací

                Čl.21

   Smluvní strany si navzájem sdělí, na žádost a v rozsahu
povoleném národními právními předpisy, nezbytné informace pro
provádění ustanovení této úmluvy. 

               HLAVA V
           ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

             Správní výbor

                Čl.22

   1. Ustavuje se Správní výbor, jehož úkolem je posuzovat
zajištění provádění této úmluvy, přezkoumávat opatření určená
k zajištění jednotného výkladu a provádění uvedené Úmluvy, jakož
i každé navržené změny. Rozhoduje o zařazení nových příloh do této
úmluvy.

   2. Členy Správního výboru jsou smluvní strany. Výbor může
rozhodnout, že příslušné úřady každého člena, státu nebo celního
území, uvedených v článku 24 této úmluvy, které nejsou smluvní
stranou nebo zástupci mezinárodních organizací, se mohou, pokud
jde o otázky, které je zajímají, zúčastnit zasedání Výboru jako
pozorovatelé.

   3. Rada poskytne Výboru potřebné služby Sekretariátu.

   4.  Výbor  volí  na  každém  zasedání  svého  předsedu
a místopředsedu.

   5. Příslušné úřady smluvních stran sdělují Radě zdůvodněné
návrhy na změny této úmluvy, jakož i žádosti o zařazení otázek na
pořad jednání Výboru. Rada seznámí s těmito sděleními příslušné
úřady smluvních stran a členy, státy nebo celní území uvedené
v článku 24 této úmluvy, kteří nejsou smluvními stranami.

   6. Rada svolá Výbor v jím stanovené době rovněž na žádost
příslušných úřadů nejméně dvou smluvních stran. Rozešle příslušným
úřadům smluvních stran a členům, státům nebo celním územím
uvedeným v článku 24 této úmluvy, kteří nejsou smluvními stranami,
nejméně šest týdnů před zasedáním Výboru, návrh pořadu jeho
jednání.

   7. Podle rozhodnutí Výboru, přijatého na základě ustanovení
odstavce 2 tohoto článku, vyzve Rada příslušné úřady členů, států
nebo celních území uvedených v článku 24 této úmluvy, které nejsou
smluvními stranami, jakož i zainteresované mezinárodní organizace
k vyslání pozorovatelů na zasedání Výboru.

   8. Návrhy se předkládají k hlasování. Každá smluvní strana
zúčastněná na zasedání má jeden hlas. Jiné návrhy než změny této
úmluvy  jsou  přijímány  Výborem  většinou  hlasů přítomných
a hlasujících  členů.  Změny  této  úmluvy  jsou  přijímány
dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných a hlasujících členů.

   9. Při provádění článku 24 odst. 7 této úmluvy mají celní
nebo hospodářské unie - smluvní strany Úmluvy v případě hlasování
pouze  takový  počet  hlasů,  který  se  rovná počtu hlasů
příslušejících jejich členům, kteří jsou smluvními stranami této
úmluvy.

   10. Před závěrem svého zasedání přijímá Výbor zprávu.

   11. Jestliže chybí v tomto článku příslušné ustanovení,
uplatní se jednací řád Rady, pokud Výbor nerozhodne jinak. 

             Řešení sporů

                Čl.23

   1. Každý spor mezi dvěma nebo více smluvními stranami
o výklad nebo provádění této úmluvy se pokud možno vyřeší přímým
jednáním mezi nimi.

   2. Každý spor, který se nevyřeší přímým jednáním, předloží
smluvní strany ve sporu Správnímu výboru, který jej projedná
a vydá doporučení k jeho vyřízení.

   3. Smluvní strany ve sporu se mohou předem dohodnout, že
přijmou doporučení Správního výboru jako závazné. 

         Podpis, ratifikace a přístup

                Čl.24

   1. Každý člen Rady a každý člen Organizace spojených národů
nebo jejích odborných organizací se může stát smluvní stranou této
úmluvy:
a) podepsáním bez výhrady ratifikace;
b) uložením  ratifikační listiny  poté, kdy  Úmluvu podepsal
  s výhradou ratifikace, nebo
c) přístupem.

   2. Tato úmluva je  otevřena k podpisu členy uvedenými
v odstavci 1 tohoto článku buď na zasedáních Rady, v jejichž
průběhu byla schválena, nebo dále v sídle Rady v Bruselu do
30. června 1991. Po tomto datu jim bude otevřena k přístupu.

   3. Každý stát nebo vláda každého samostatného celního území,
navržená smluvní stranou  oficiálně pověřenou vedením jejích
diplomatických styků, která však je samostatná ve svých obchodních
stycích a která není členem organizací uvedených v odstavci 1
tohoto článku, jimž je depozitářem na žádost Správního výboru
zasláno pozvání, se může stát smluvní stranou této úmluvy,
přistoupí-li k ní poté, kdy tato vstoupí v platnost.

   4. Každý člen, stát nebo celní území, uvedené v odstavci 1
nebo 3 tohoto článku, určí při podpisu bez výhrady ratifikace nebo
při ratifikaci této úmluvy nebo při přístupu k ní přílohy, které
přijímá, přičemž je nezbytné, aby přijal přílohu A a nejméně jednu
další přílohu. Později může oznámit depozitáři, že přijímá jednu
nebo více dalších příloh.

   5. Smluvní strany, které přijímají každou novou přílohu,
o jejímž zařazení do této úmluvy Správní výbor rozhodne, to oznámí
depozitáři v souladu s odstavcem 4 tohoto článku.

   6. Smluvní strany oznámí depozitáři podmínky provádění Úmluvy
nebo informace vyžadované podle článku 8 a článku 24 odst. 7 této
úmluvy, článku 2 odst. 2 a 3 přílohy A a článku 4 přílohy E.
Smluvní strany oznámí rovněž jakoukoli změnu při provádění těchto
ustanovení.

   7. Každá celní nebo hospodářská unie se může v souladu
s ustanoveními odstavců 1, 2 a 4 tohoto článku stát smluvní
stranou této  úmluvy. Takováto celní  nebo hospodářská unie
informuje depozitáře o svých pravomocích ve vztahu k obsahu této
úmluvy. Tato celní nebo hospodářská unie vykonává, pokud jde
o otázky patřící do její pravomoci, svým vlastním jménem všechna
práva a přebírá odpovědnost, kterou tato úmluva ukládá jejím
členům, kteří jsou smluvními stranami této úmluvy. V takovém
případě její členové nejsou oprávněni vykonávat samostatně svá
práva, včetně hlasovacího práva. 

              Depozitář

                Čl.25

   1. Tato úmluva, všechny podpisy s výhradou nebo bez výhrady
ratifikace a všechny ratifikační listiny nebo listiny o přístupu
budou uloženy u depozitáře.

   2. Depozitář:
a) obdrží původní texty této úmluvy a zajišťuje jejich úschovu;
b) vyhotoví ověřené kopie původních textů této úmluvy a zašle je
  členům a celním nebo hospodářským uniím zmíněným v článku 24
  odst. 1 a 7 této úmluvy;
c) obdrží všechny podpisy bez výhrady ratifikace nebo s výhradou
  ratifikace, ratifikační listiny nebo listiny o přístupu k této
  úmluvě,  obdrží a  uschovává všechny  listiny, notifikace
  a sdělení týkající se této úmluvy;
d) prověří, zda podpis, listina, notifikace nebo sdělení, týkající
  se této úmluvy, jsou vyhotoveny ve vhodné a náležité formě
  a případně upozorní příslušnou smluvní stranu;
e) oznámí smluvním stranám této úmluvy, ostatním signatářům,
  členům Rady, kteří nejsou smluvními stranami této úmluvy,
  a generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů:
  - podpisy, ratifikace, přístupy a přijetí příloh uvedených
   v článku 24 této úmluvy;
  - nové přílohy, o jejichž včlenění do Úmluvy rozhodne Správní
   výbor;
  - datum, kdy tato úmluva a každá z jejích příloh vstoupí
   v platnost podle článku 26;
  - došlé notifikace podle článků 24, 29, 30 a 32 této úmluvy;
  - došlé výpovědi podle článku 31 této úmluvy;
  - změny považované za přijaté podle článku 32 této úmluvy,
   jakož i datum, k němuž vstupují v platnost.

   3.  Jestliže se  zjistí nesoulad  mezi smluvní stranou
a depozitářem, pokud jde o výkon jeho funkcí, depozitář nebo tato
smluvní strana upozorní na tuto otázku ostatní smluvní strany
a signatáře, kteří podepsali tuto úmluvu, nebo Radu. 

            Vstup v platnost

                Čl.26

   1. Tato úmluva vstoupí v platnost tři měsíce poté, kdy ji pět
z členů  nebo  celních  nebo  hospodářských  unií, uvedených
v odstavcích 1 a 7 článku 24, podepíše bez výhrady ratifikace nebo
uloží svou ratifikační listinu nebo listinu o přístupu.

   2. Pro každou smluvní stranu, která podepíše tuto úmluvu bez
výhrady ratifikace, ratifikuje ji nebo k ní přistoupí poté, kdy ji
pět členů nebo celních nebo hospodářských unií podepsalo bez
výhrady ratifikace nebo uložilo své ratifikační listiny nebo
listiny o přístupu, vstoupí tato úmluva v platnost tři měsíce
poté, kdy ji zmíněná  smluvní strana podepsala bez výhrady
ratifikace nebo uložila svou ratifikační listinu nebo listinu
o přístupu.

   3. Každá příloha k této úmluvě vstoupí v platnost tři měsíce
poté, kdy ji přijalo pět členů nebo celních nebo hospodářských
unií.

   4. Pro každou smluvní stranu, která přijme některou přílohu
poté, kdy ji přijalo pět členů nebo celních nebo hospodářských
unií, vstoupí tato příloha v platnost tři měsíce poté, kdy tato
smluvní strana oznámila, že ji přijímá. Žádná příloha však
nevstoupí pro určitou smluvní stranu v platnost dříve, než pro
tuto smluvní stranu vstoupí v platnost sama Úmluva. 

           Ustanovení o zrušení

                Čl.27

   Vstoupí-li v platnost příloha k této úmluvě obsahující
ustanovení o zrušení, zruší a nahradí tato příloha úmluvy nebo
ustanovení úmluv, které jsou předmětem ustanovení o zrušení ve
vztazích mezi smluvními stranami, které přijaly tuto přílohu
a které jsou smluvními stranami těchto úmluv. 

            Úmluva a přílohy

                Čl.28

   1. Pro účely provádění této úmluvy tvoří přílohy, jimiž je
smluvní strana vázána, nedílnou součást Úmluvy; ve vztahu k této
smluvní straně se každý odkaz na Úmluvu vztahuje rovněž na tyto
přílohy.

   2. Pro účely hlasování ve Správním výboru je každá příloha
považována za samostatnou úmluvu. 

               Výhrady

                Čl.29

   1. U každé smluvní strany, která přijme některou přílohu, se
má za to, že přijala veškerá ustanovení v ní obsažená, pokud při
přijetí přílohy nebo později neoznámí depozitáři ustanovení,
k nimž uplatňuje výhrady, pokud takovou možnost daná příloha
stanoví, s uvedením rozdílů mezi ustanoveními jejích národních
právních předpisů a příslušnými ustanoveními.

   2. Každá smluvní strana přezkoumá nejméně každých pět let
ustanovení,  vůči  kterým  uplatnila  výhrady,  srovná  je
s ustanoveními svých národních  předpisů a oznámí depozitáři
výsledky tohoto zkoumání.

   3. Každá smluvní strana, která uplatnila výhrady, je může
kdykoli zcela nebo zčásti odvolat oznámením depozitáři s uvedením
data, ke kterému výhrady odvolává. 

            Územní rozšíření

                Čl.30

   1. Každá smluvní strana  může při podpisu bez výhrady
ratifikace, při ratifikaci nebo přístupu anebo později oznámit
depozitáři, že se tato úmluva vztahuje na veškerá nebo některá
území, za jejichž mezinárodní vztahy odpovídá. Toto oznámení
nabude účinnosti tři měsíce ode dne, kdy je depozitář obdrží.
Úmluva se však nemůže provádět na územích uvedených v oznámení
dříve, než vstoupí v platnost pro dotyčnou smluvní stranu.

   2. Každá smluvní strana, která podle odstavce 1 tohoto článku
oznámila, že se tato úmluva vztahuje na některé území, za jehož
mezinárodní vztahy odpovídá, může za podmínek uvedených v článku
31 této úmluvy oznámit depozitáři, že se Úmluva nebude nadále na
tomto území provádět. 

               Výpověď

                Čl.31

   1. Tato úmluva se uzavírá na dobu neurčitou. Každá smluvní
strana ji však může vypovědět kdykoli poté, kdy vstoupí v platnost
podle článku 26 této úmluvy.

   2. Výpověď se oznamuje písemně, jejím uložením u depozitáře.

   3. Výpověď nabude účinnosti šest měsíců poté, kdy depozitář
obdrží listinu o výpovědi.

   4. Ustanovení odstavců 2 a 3 tohoto článku se rovněž vztahují
na přílohy k této úmluvě, přičemž každá smluvní strana může
kdykoli po dni jejich vstupu v platnost podle článku 26 odvolat
přijetí jedné nebo více příloh. Smluvní strana, která odvolá
přijetí všech příloh, se považuje za stranu, která vypověděla
Úmluvu. Smluvní strana, která odvolá přijetí přílohy A, i když
nadále přijímá ostatní přílohy, se rovněž považuje za stranu,
která vypověděla Úmluvu. 

               Změny

                Čl.32

   1. Správní výbor, který se schází za podmínek stanovených
v článku 22 této úmluvy, může doporučovat změny této úmluvy
a jejích příloh.

   2. Znění každé takto doporučené změny oznámí depozitář
smluvním stranám této úmluvy, ostatním státům, které podepsaly
Úmluvu, a členům Rady, kteří nejsou smluvními stranami této
úmluvy.

   3. Každá doporučená změna oznámená podle předcházejícího
odstavce vstoupí v platnost pro všechny smluvní strany za šest
měsíců po uplynutí období dvanácti měsíců následujícího po datu
oznámení navržené změny, jestliže nebyla některou smluvní stranou
oznámena depozitáři během tohoto  období žádná námitka vůči
navržené změně.

   4. Jestliže byla depozitáři oznámena některou smluvní stranou
před uplynutím období dvanácti měsíců, uvedeného v odstavci 3
tohoto článku, nějaká námitka vůči doporučené změně, má se za to,
že změna nebyla přijata a nevstoupila v platnost.

   5. Pro účely sdělení námitek se každá příloha považuje za
samostatnou úmluvu. 

             Přijetí změn

                Čl.33

   1. U každé smluvní strany, která ratifikuje tuto úmluvu nebo
k ní přistoupí, se má za to, že přijala změny, které vstoupily
v platnost ke dni uložení její ratifikační listiny nebo listiny
o přístupu.

   2. U každé smluvní strany, která přijme některou přílohu,
pokud neuplatní výhrady podle článku 29 této úmluvy, se má za to,
že přijala změny této přílohy, které vstoupily v platnost ke dni,
kdy oznamuje její přijetí depozitáři. 

         Registrace a autentické texty

                Čl.34

   V souladu s článkem 102 Charty Spojených národů bude tato
úmluva  na žádost  depozitáře zaregistrována  u Sekretariátu
Organizace spojených národů.

   Na důkaz toho podepsaní, řádně k tomu zmocněni, podepsali
tuto úmluvu.

   Dáno v Istanbulu dne dvacátého šestého června jeden tisíc
devět set devadesát v jediném vyhotovení v jazyce anglickém
a francouzském, přičemž obě znění mají stejnou platnost. Depozitář
zhotoví a rozešle ověřené překlady této úmluvy v jazyce arabském,
čínském, španělském a ruském. 

              Příloha A
       PŘÍLOHA O DOKLADECH PRO DOČASNÉ POUŽITÍ
          (KARNETY ATA, KARNETY CPD)

               HLAVA I
              Definice

                Čl.1

   Pro účely této přílohy se rozumí:
a) "dokladem pro dočasné použití" mezinárodní celní doklad platný
  jako celní prohlášení umožňující zajistit totožnost zboží
  (včetně dopravních prostředků), který je současně platnou
  mezinárodní zárukou na zajištění dovozních cel a daní,
b) "karnetem ATA" doklad pro dočasné použití, používaný pro
  dočasné použití zboží s výjimkou dopravních prostředků,
c) "karnetem CPD" doklad pro dočasné použití, používaný pro
  dočasné použití dopravních prostředků,
d) "záručním  řetězcem" systém  záruk zajišťovaný mezinárodní
  organizací, ke které jsou přidružena záruční sdružení,
e) "mezinárodní organizací" organizace, ke které jsou přidružena
  národní sdružení schválená pro vydávání dokladů pro dočasné
  použití a ručení za ně,
f) "záručním sdružením" sdružení schválené celními orgány smluvní
  strany pro ručení za částky uvedené v článku 8 této přílohy na
  území této smluvní strany a přidružené k jednomu záručnímu
  řetězci,
g) "vydávajícím sdružením" sdružení  schválené celními orgány
  k vydávání dokladů pro dočasné použití a přidružené přímo nebo
  nepřímo k záručnímu řetězci,
h) "příslušným vydávajícím sdružením" vydávající sdružení zřízené
  v jiné smluvní straně a přidružené k témuž záručnímu řetězci,
i) "celním tranzitem" celní režim, ve kterém je přepravováno zboží
  pod celním dohledem od jednoho celního úřadu k druhému. 

              HLAVA II
            Rozsah provádění

                Čl.2

   1. Každá smluvní strana přijme doklady pro dočasné použití
platné pro její území, vydané a používané za podmínek stanovených
v této příloze na zboží (včetně dopravních prostředků), na operace
dočasného použití podle jiných příloh k této úmluvě, které
přijala, a to namísto svých národních celních dokladů a jako
záruku za částky uvedené v článku 8 této přílohy a za podmínek
uvedených v článku 5 této úmluvy.

   2. Každá smluvní strana může rovněž přijmout doklady pro
dočasné použití vydané a používané za stejných podmínek pro
operace dočasného použití podle svých národních právních předpisů.

   3. Každá smluvní strana může přijmout pro celní tranzit
doklady pro dočasné použití vydané a používané za stejných
podmínek.

   4. Zboží (včetně dopravních prostředků) určené ke zpracování
nebo opravě nemůže být dovezeno na doklady pro dočasné použití. 

                Čl.3

   1. Doklady pro dočasné  použití budou odpovídat vzorům
uvedeným v dodatcích k této příloze; karnet ATA je uveden
v dodatku I, karnet CPD v dodatku II.

   2. Dodatky k této příloze tvoří její nedílnou součást. 

              HLAVA III
     Záruka a vydávání dokladů pro dočasné použití

                Čl.4

   1. Každá smluvní strana může za podmínek a záruk, které
stanoví, schválit záruční sdružení, aby vydávala doklady pro
dočasné použití buď přímo, nebo prostřednictvím vydávajících
sdružení a ručila za ně.

   2. Záruční sdružení nemůže žádná smluvní strana schválit
tehdy, jestliže se jeho záruka nevztahuje na závazky vzniklé
v této smluvní straně v souvislosti s operacemi krytými doklady
pro dočasné použití, které byly vydané příslušnými vydávajícími
sdruženími. 

                Čl.5

   1. Vydávající sdružení nemohou vydávat doklady pro dočasné
použití s dobou platnosti přesahující jeden rok ode dne jejich
vydání.

   2. Veškeré změny údajů zapsaných v dokladech pro dočasné
použití vydávajícím sdružením musí být schváleny tímto sdružením
nebo záručním sdružením. Jakmile doklady přijaly celní orgány
území dočasného použití, nemůže v nich být bez jejich souhlasu
provedena žádná změna s výjimkou jejich souhlasu.

   3. Po vystavení karnetu ATA nemůže být dopsáno do seznamu
zboží uvedeného na rubu obalového listu karnetu nebo na k němu
přiložených dodatkových listech (souhrnný seznam) žádné další
zboží. 

                Čl.6

   V dokladech pro dočasné použití musí být uvedeno:
- jméno vydávajícího sdružení,
- jméno mezinárodního záručního řetězce,
- země nebo celní území, v nichž doklad platí, a
- jména záručních sdružení těchto zemí nebo celních území. 

                Čl.7

   Lhůta stanovená pro zpětný vývoz zboží (včetně dopravních
prostředků) dovezeného na doklady pro dočasné použití nesmí
v žádném případě překročit dobu platnosti těchto dokladů. 

              HLAVA IV
               Záruka

                Čl.8

   1. Každé záruční sdružení ručí celním orgánům smluvní strany,
na jejímž území má své sídlo, za úhradu dovozních cel a daní
a jiných  vymahatelných částek  s výjimkou  částek uvedených
v odstavci 4 článku 4 této úmluvy, splatných v případě, že nejsou
dodrženy podmínky dočasného použití nebo celního tranzitu zboží
(včetně dopravních prostředků), dovezeného na toto území na
základě dokladu na dočasné použití vydaného příslušným vydávajícím
sdružením. Je odpovědné společně a nerozdílně s osobami, které
dluží uvedené částky, za jejich zaplacení.


   2. Karnet ATA

   Záruční sdružení není povinno hradit částky, které přesahují
o 10 % dovozní clo a daně.

   Karnet CPD

   Záruční sdružení není povinno hradit částky, které přesahují
dovozní clo a daně, případně zvýšené o úroky z prodlení.

   3. Jakmile celní orgány na území dočasného použití uvolnily
bez výhrady doklady pro dočasné použití na určité zboží (včetně
dopravních prostředků),  nemohou již požadovat  od záručního
sdružení placení částek uvedených v odstavci 1 tohoto článku,
vztahujících se na toto zboží (včetně dopravních prostředků). Vůči
záručnímu sdružení však může být ještě vznesen požadavek, jestliže
bylo později  zjištěno, že uvolnění  dokumentů bylo získáno
neoprávněně nebo podvodem anebo že podmínky dočasného použití nebo
celního tranzitu byly porušeny.

   4. Karnet ATA

   Celní orgány nemohou v žádném případě vymáhat od záručního
sdružení placení částek uvedených v odstavci 1 tohoto článku,
jestliže reklamace nebyla u tohoto sdružení uplatněna ve lhůtě
jednoho roku ode dne ukončení platnosti karnetu ATA.

   Karnet CPD

   Celní orgány nemohou v žádném případě vymáhat na záručním
sdružení placení částek uvedených v odstavci 1 tohoto článku,
jestliže záručnímu sdružení nebylo oznámeno ve lhůtě jednoho roku
ode dne skončení platnosti karnetu neuvolnění karnetu CPD. Celní
orgány poskytnou záručnímu sdružení informace o vyměřené výši
dovozních cel a daní ve lhůtě jednoho roku ode dne oznámení
o neuvolnění. Odpovědnost záručního  sdružení za tyto částky
zanikne, jestliže tyto informace nebyly poskytnuty ve lhůtě tohoto
jednoho roku. 

               HLAVA V
      Zákonná úprava dokladů pro dočasné použití

                Čl.9

   1. Karnet ATA
a) Záruční sdružení mají lhůtu šest měsíců od dne, od kterého
  celní orgány požadují zaplacení částek uvedených v odstavci 1
  článku 8 této přílohy, na poskytnutí důkazu o zpětném vývozu za
  podmínek stanovených touto přílohou  nebo o jiném řádném
  uvolnění karnetu ATA.
b) Jestliže tento důkaz není poskytnut ve stanovené lhůtě, záruční
  sdružení tyto částky bezodkladně uloží nebo prozatímně uhradí.
  Toto uložení nebo uhrazení se stane konečným po uplynutí tří
  měsíců od data uložení nebo úhrady. Během tohoto období může
  ještě záruční sdružení poskytnout důkazy, uvedené pod písmenem
  a) tohoto odstavce, za účelem vrácení uložených nebo uhrazených
  částek.
c) Pro smluvní strany, jejichž zákony a právní předpisy neumožňují
  uložení nebo prozatímní úhradu dovozních cel a daní, budou
  úhrady provedené za podmínek uvedených pod písmenem b) tohoto
  odstavce pokládány za konečné, ale budou vráceny, jakmile
  důkazy uvedené pod písmenem a) tohoto článku budou poskytnuty
  ve lhůtě tří měsíců od data úhrady.

   2. Karnet CPD
a) Záruční sdružení mají lhůtu jednoho roku ode dne oznámení
  o neuvolnění karnetu CPD na poskytnutí důkazu o zpětném vývozu
  dopravních prostředků za podmínek uvedených v této příloze nebo
  o jiném řádném uvolnění karnetu CPD. Tato lhůta však začíná
  běžet ode dne skončení platnosti karnetu CPD. Jestliže celní
  orgány nepřijmou předložený důkaz, musí o tom vyrozumět záruční
  sdružení ve lhůtě kratší jednoho roku.
b) Jestliže tento důkaz nebyl předložen ve stanovených lhůtách,
  záruční sdružení uloží nebo prozatímně uhradí nejdéle do tří
  měsíců dovozní cla a daně. Toto uložení nebo prozatímní
  uhrazení se stane konečným po uplynutí lhůty jednoho roku ode
  dne uložení nebo prozatímního uhrazení. Záruční sdružení však
  může ještě v průběhu poslední uvedené lhůty předložit důkazy
  uvedené pod písmenem a) tohoto odstavce, aby mohlo dosáhnout
  vrácení uložených nebo uhrazených částek.
c) Pro smluvní strany, jejichž zákony a předpisy neumožňují
  uložení nebo prozatímní úhradu dovozních cel a poplatků, budou
  úhrady provedené za podmínek uvedených pod písmenem b) tohoto
  odstavce pokládány za konečné, ale budou vráceny, jakmile
  důkazy uvedené pod písmenem a) tohoto odstavce budou poskytnuty
  ve lhůtě jednoho roku od data úhrady. 

                Čl.10

   1. Důkazem  o zpětném vývozu  zboží (včetně dopravních
prostředků) dovezeného na doklad pro dočasné použití je správně
vyplněný útržkový list o zpětném vývozu tohoto dokladu s razítkem
celních orgánů území dočasného použití.

   2. Nebylo-li potvrzeno, že došlo ke zpětnému vývozu v souladu
s odstavcem 1 tohoto článku, celní orgány území dočasného použití
mohou jako důkaz o zpětném vývozu přijmout, a to dokonce i po
ukončení platnosti dokladu pro dočasné použití:
a) údaje uvedené celními orgány jiné smluvní strany v dokladech
  pro dočasné použití při dovozu nebo zpětném dovozu nebo
  potvrzení  zmíněných orgánů  vyhotovené na  základě údajů
  uvedených na útržkovém listu vytrženém z dokladu při dovozu
  nebo zpětném dovozu na jejich území za podmínky, že tyto údaje
  se vztahují k dovozu nebo zpětnému dovozu, o němž může být
  prokázáno, že se uskutečnil po zpětném vývozu, který má být
  prokázán,
b) každý jiný důkaz prokazující, že se zboží (včetně dopravních
  prostředků) nachází mimo toto území.

   3. V případě, kdy celní orgány smluvní strany upouštějí od
požadavku zpětného vývozu  určitého zboží (včetně dopravních
prostředků) propuštěného na jejich území na doklad pro dočasné
použití,  je záruční  sdružení zbaveno  svých závazků pouze
v případě, že tyto orgány potvrdily přímo v dokladu, že toto zboží
(včetně dopravních prostředků) bylo řádně celně projednáno. 

                Čl.11

   V případech zmíněných v odstavci 2 článku 10 této přílohy si
celní orgány vyhrazují právo vybrat poplatek za celní řízení. 

              HLAVA VI
            Různá ustanovení

                Čl.12

   Potvrzování dokladů pro dočasné použití, používaných za
podmínek uvedených v této příloze, nepodléhá placení poplatků
celním  orgánům, jestliže  je prováděno  na celních úřadech
a v normálních úředních hodinách. 

                Čl.13

   V případě zničení, ztráty nebo krádeže dokladu pro dočasné
použití vztahujícího se na zboží (včetně dopravních prostředků),
které se nachází na území jedné ze smluvních stran, celní orgány
této smluvní strany přijmou na žádost vydávajícího sdružení
a s výhradou podmínek, které tyto orgány stanoví, náhradní doklad,
jehož platnost skončí stejným dnem, jako platnost nahrazeného
dokladu. 

                Čl.14

   1. Jestliže se předpokládá, že operace dočasného použití
přesáhne lhůtu platnosti dokladu pro dočasné použití, neboť
držitel dokladu nemůže v této lhůtě zpětně vyvézt zboží (včetně
dopravních prostředků), vydávající sdružení tohoto dokladu může
vydat náhradní doklad. Tento doklad bude předložen ke kontrole
celním orgánům příslušných smluvních stran. Při přijetí náhradního
dokladu příslušné celní orgány uvolní původní doklad.

   2. Platnost karnetů CPD může být prodloužena pouze jednou na
dobu nepřesahující jeden rok. Po této lhůtě musí být vystaven nový
karnet, který nahradí karnet původní a který musí být přijat
celními orgány. 

                Čl.15

   Jakmile je použit odstavec 3 článku 7 této úmluvy, celní
orgány oznámí co nejdříve záručnímu sdružení zabavení zboží
(včetně dopravních prostředků) uvedeného v dokladu pro dočasné
použití, za které toto sdružení ručí, provedená jimi nebo na
jejich žádost a zpraví je o opatřeních, která hodlají učinit. 

                Čl.16

   V případě podvodu, přestupku nebo zneužití mají smluvní
strany právo bez ohledu na ustanovení této přílohy zahájit stíhání
proti osobám užívajícím doklad pro dočasné použití k zajištění
dovozních cel a daní  a jiných vymahatelných částek, jakož
i k uložení pokut, kterým by tyto osoby podléhaly. V takovém
případě sdružení poskytnou celním orgánům svou pomoc. 

                Čl.17

   Doklady pro dočasné použití nebo jejich části, které byly
vydány nebo které mají být vydány zemí dovozu těchto dokladů
a které jsou zasílány vydávajícím sdružením záručními sdruženími
mezinárodních organizací nebo celními orgány jedné smluvní strany,
jsou osvobozeny od dovozních cel a daní a nepodléhají žádným
dovozním zákazům a omezením. Obdobné úlevy se poskytují rovněž při
vývozu. 

                Čl.18

   1. Každá smluvní strana může uplatnit výhradu za podmínek
uvedených v článku 29 této úmluvy, pokud jde o přijímání karnetů
ATA pro poštovní styk.

   2. Žádná jiná výhrada k této příloze není dovolena. 

                Čl.19

   1. V souladu s ustanoveními článku 27 této úmluvy tato
příloha při svém vstupu v platnost zruší a nahradí ve vztazích
mezi smluvními stranami, které přijaly tuto přílohu a které jsou
smluvními stranami zmíněné úmluvy, Celní úmluvu o karnetu ATA pro
dovozní celní záznam zboží podepsanou v Bruselu dne 6. prosince
1961.

   2. Bez ohledu na ustanovení odstavce 1 tohoto článku budou
karnety ATA, které byly vydány v průběhu provádění Celní úmluvy
o karnetu ATA pro dovozní celní záznam zboží, 1961, před vstupem
této přílohy v platnost, přijímány až do ukončení operací, pro
které byly vydány. 

           Dodatek I k příloze A

            VZOR KARNETU ATA

Karnet ATA se tiskne anglicky nebo francouzsky a v případě potřeby
v dalším jazyce.

Rozměry karnetu ATA jsou 396 x 210 mm a útržkových listů
297 x 210 mm.

         NÁVOD K POUŽITÍ KARNETU A.T.A.

   1. Veškeré zboží, na něž se karnet vztahuje, musí být uvedeno
ve sloupcích 1 až 6 souhrnného seznamu. Nestačí-li místo na rubu
obalového  listu,  je  nutno  použít  dodatkové listy podle
předepsaného vzoru.

   2. Souhrnný seznam se uzavře uvedením součtu sloupců 3 a 5,
vyjádřeným čísly a slovy. Má-li souhrnný seznam více stránek, musí
být počet dodatkových listů uveden čísly a slovy na rubu obalového
listu dole. Totéž platí pro seznamy na útržkových listech.

   3. Každá položka zboží musí být opatřena pořadovým číslem,
které je nutno uvést ve sloupci 1. Zboží složené z jednotlivých
částí (včetně náhradních součástek a příslušenství) může být
označeno jediným pořadovým číslem. V tomto případě je nutno uvést
ve sloupci 2 druh, hodnotu, a je-li třeba, hmotnost každé části,
kdežto ve sloupcích 4 a 5 se uvádí pouze celková hmotnost
a celková hodnota.

   4. Při vyplňování seznamů na útržkových listech je nutno
používat týchž pořadových čísel jako v souhrnném seznamu.

   5. K usnadnění celní kontroly se doporučuje vyznačit čitelně
na každém zboží (včetně jednotlivých částí) příslušné pořadové
číslo.

   6. Položky zboží odpovídající témuž popisu mohou být uvedeny
hromadně za podmínky, že každý kus bude opatřen vlastním pořadovým
číslem. Nemá-li hromadné zboží stejnou hodnotu nebo hmotnost, je
nutné uvést ve sloupci 2 jeho jednotlivou hodnotu, a je-li to
třeba, i jeho jednotlivou hmotnost.

   7. U zboží určeného na výstavu se dovozci doporučuje, aby ve
vlastním zájmu uvedl pod písmenem C) vstupního útržkového listu
název výstavy a místo, kde se výstava koná, jakož i jméno a adresu
pořadatele výstavy.

   8. Karnet musí být vyplněn čitelně a nesmazatelným písmem.

   9. V zemi odeslání musí být veškeré zboží, na které se karnet
vztahuje, předloženo celním orgánům  současně s karnetem ke
kontrole a vzetí do evidence s výjimkou případů, kdy tato kontrola
není předepsána celními předpisy tohoto státu.

   10. Je-li karnet vyplněn v jiném jazyce než v jazyce
země/celního území dovozu, mohou celní orgány požadovat překlad.

   11. Držitel vrátí  vydávajícímu sdružení prošlé karnety
a karnety, které již nepotřebuje.

   12.  Všechny číselné  údaje je  nutno uvádět arabskými
číslicemi.

   13. Podle normy ISO 8601 musí být data vyplňována v tomto
pořadí: rok/měsíc/den.

   14. Jestliže se při tranzitní operaci používají modré listy,
držitel je povinen předložit karnet celnímu úřadu, u kterého
začíná tranzit, a následně ve lhůtě stanovené pro tuto operaci
celnímu úřadu označenému jako celní úřad určení. Celní úřad
potvrdí předepsaným způsobem kmenové a útržkové listy.

          MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ KOMORA
       BICC MEZINÁRODNÍ BYRO OBCHODNÍCH KOMOR

           Dodatek II k příloze A

            VZOR KARNETU CPD

Všechny tištěné údaje karnetu CPD jsou uvedeny anglicky nebo
francouzsky.

Rozměry karnetu CPD jsou 21 x 29,7 cm.

Vydávající sdružení uvede na každý list karnetu svůj název
a začáteční písmena příslušného záručního řetězce.

Tento karnet může být používán v zemi/celním území za ručení
schválených sdružení

    (Seznam zemí/celních území a schválených sdružení)

 

             PŘÍLOHA B.1.
    PŘÍLOHA O ZBOŽÍ URČENÉM K VYSTAVENÍ NEBO POUŽITÍ NA
     VÝSTAVĚ, VELETRHU, KONGRESU NEBO PODOBNÉ AKCI

               HLAVA I
              Definice

                Čl.1

   Pro účely této přílohy se pod pojmem "akce" rozumí:
1. obchodní,  průmyslová, zemědělská  a řemeslnická  výstava,
  veletrh, salon a podobná přehlídka nebo výstava;
2. výstava nebo setkání pořádané zejména pro dobročinné účely;
3. výstava nebo setkání pořádané zejména pro účely vědecké,
  technické, řemeslnické, umělecké,  výchovné nebo kulturní,
  sportovní, náboženské nebo bohoslužebné, pro podporu turistiky
  a porozumění mezi národy;
4. setkání  představitelů  mezinárodních  organizací  nebo
  mezinárodních seskupení;
5. slavnosti a oficiální nebo vzpomínková setkání;

s  výjimkou výstav organizovaných pro soukromé účely v obchodech
nebo obchodních prostorách s cílem prodeje zahraničního zboží. 

              HLAVA II
            Rozsah provádění

                Čl.2

   1. V souladu s článkem 2 této úmluvy bude dočasné použití
povoleno následujícímu zboží:
a) zboží, určené k vystavení nebo k předvedení na akci včetně
  materiálů uvedených v přílohách k Dohodě o dovozu předmětů
  výchovné, vědecké nebo kulturní povahy (UNESCO), podepsané
  v New Yorku dne 22. listopadu 1950, a k Protokolu k ní,
  podepsaném v Nairobi dne 26. listopadu 1976;
b) zboží určené k použití v souvislosti s vystavením zahraničních
  výrobků na akci, včetně:
   i) zboží nezbytného pro předvedení zahraničních vystavovaných
    strojů nebo přístrojů,
  ii) stavebního a dekoračního materiálu včetně elektrického
    zařízení pro dočasné stánky zahraničních vystavovatelů,
  iii) propagačního  a  předváděcího  materiálu  určeného
    k propagování  zahraničního  vystaveného  zboží, např.
    zvukové a obrazové záznamy, filmy a diapozitivy, jakož
    i přístroje nezbytné k jejich použití;
c) zařízení, včetně zařízení pro tlumočení, přístrojů pro záznam
  zvuku a obrazu, jakož i filmů výchovné, vědecké a kulturní
  povahy,  určené  k  použití  na  mezinárodních jednáních,
  konferencích a kongresech.

   2. Aby bylo možno využívat výhod uvedených v této příloze:
a) počet nebo množství každého dovezeného zboží musí být úměrné
  účelu jeho dovozu;
b) celní orgány území dočasného použití musí být přesvědčeny, že
  podmínky stanovené touto úmluvou budou splněny. 

              HLAVA III
            Různá ustanovení

                Čl.3

   Zboží v dočasném použití, pokud se na něj vztahují výhody
podle této úmluvy a jestliže to neumožňují národní právní předpisy
země dočasného použití, nemůže být
a) zapůjčeno, pronajato nebo použito za úplatu; nebo
b) odvezeno z místa akce. 

                Čl.4

   1. Lhůta pro zpětný vývoz zboží dovezeného k vystavení nebo
použití na výstavě, veletrhu, kongresu nebo na podobné akci je
nejméně šest měsíců od data dočasného použití.

   2. Celní orgány povolí účastníkům, bez dotčení ustanovení
odstavce 1 tohoto článku, aby toto zboží, které má být vystaveno
nebo použito na následující akci, zůstalo na území dočasného
použití,  budou-li  splněny  podmínky,  které stanoví zákony
a předpisy tohoto území, a bude-li zboží zpětně vyvezeno ve lhůtě
jednoho roku od data dočasného použití. 

                Čl.5

   1. Za podmínek článku 13 této úmluvy bude propuštěno do
volného oběhu a osvobozeno od dovozních cel a daní a od dovozních
zákazů a omezení následující zboží:
a) malé vzorky představující zahraniční zboží vystavené na akci,
  včetně vzorků potravin a nápojů, které byly dovezeny jako
  takové nebo vyrobeny na akci z dovezených větších materiálů,
  jestliže:
   i) se jedná o zahraniční výrobky dodané zdarma, které slouží
    výlučně  k  bezplatnému  rozdávání  návštěvníkům akce
    k použití a spotřebě osobami, kterým jsou rozdávány,
  ii) lze  tyto  výrobky  označit  za  propagační  vzorky
    představující jednotlivě nepatrnou hodnotu,
  iii) nejsou použitelné pro obchodní účely a jsou případně
    baleny v podstatně menším množství, než je nejmenší
    maloobchodní balení v prodeji,
  iv) vzorky potravin a nápojů, které nejsou rozdávány v balení
    uvedeném v bodě iii), jsou spotřebovány na akci a
   v) celková hodnota a množství vzorků budou podle názoru
    celních orgánů území dočasného použití úměrné povaze akce,
    počtu návštěvníků a rozsahu účasti vystavovatele na akci;
b) zboží  dovezené pouze  k předvedení  nebo pro předvedení
  zahraničních strojů a přístrojů vystavených na akci, které je
  spotřebováno nebo zničeno  v průběhu předvádění, jestliže
  celková hodnota a množství takového zboží jsou dle posouzení
  celních orgánů území dočasného použití úměrné povaze akce,
  počtu návštěvníků a rozsahu účasti vystavovatele na akci;
c) výrobky nízké hodnoty znehodnocené použitím pro výstavbu,
  vybavení a výzdobu dočasných stánků zahraničního vystavovatele
  na akci (nákresy, nátěry, tapety apod.);
d) tiskoviny, katalogy, prospekty,  ceníky, reklamní plakáty,
  kalendáře (ilustrované nebo  neilustrované) a nezarámované
  fotografie, které jsou prokazatelně propagačním materiálem pro
  zahraniční zboží, jestliže:
  i) jsou ze zahraničí dodány zdarma a jsou rozdávány zdarma
    pouze návštěvníkům v místě pořádání akce,
  ii) celková hodnota  a množství takového  zboží jsou dle
    posouzení celních orgánů území dočasného použití úměrné
    povaze  akce,  počtu  návštěvníků  a  rozsahu  účasti
    vystavovatele na akci;
e) spisy, záznamy, tiskopisy a jiné doklady určené k použití jako
  takové v průběhu nebo při příležitosti mezinárodních zasedání,
  konferencí nebo kongresů.

   2. Ustanovení odstavce 1 tohoto článku nebudou uplatňována na
alkoholické nápoje, tabákové výrobky a na pohonné látky. 

                Čl.6

   1. Celní kontrola a řízení při dovozu a zpětném vývozu zboží,
které má být nebo bylo vystaveno nebo použito na akci, bude, pokud
je to vhodné a možné, provedena v místě akce.

   2. Každá smluvní strana se vynasnaží v případech, kdy to bude
považovat za účelné, se zřetelem k významu a rozsahu akce, otevřít
po nezbytnou dobu celní úřad v místě akce konané na jejím území. 

                Čl.7

   Výrobky získané příležitostně během akce z dočasně dovezeného
zboží jako výsledek předvádění vystavovaných strojů a přístrojů
podléhají ustanovením této úmluvy. 

                Čl.8

   Každá smluvní strana může v souladu s článkem 29 této úmluvy
uplatnit výhradu k ustanovení článku  5 odst. 1 písm. a) této
přílohy. 

                Čl.9

   V souladu s ustanoveními článku 27 této úmluvy tato příloha
při svém vstupu v platnost zruší a nahradí ve vztazích mezi
smluvními stranami, které přijaly tuto přílohu a které jsou jejími
smluvními stranami, Celní úmluvu o usnadnění dovozu zboží určeného
k vystavování nebo k použití na výstavách, veletrzích, zasedáních
nebo při podobných příležitostech, podepsanou v Bruselu dne
8. června 1961. 

             PŘÍLOHA B.2.
       PŘÍLOHA O ZAŘÍZENÍ K VÝKONU POVOLÁNÍ

               HLAVA I
              Definice

                Čl.1

   Pro účely této přílohy se "zařízením k výkonu povolání"
rozumí:

   1. zařízení pro tisk, rozhlas a televizi, které je nezbytné
pro zástupce tisku, rozhlasu nebo televize, kteří přijíždějí na
území jiné země, aby pořizovali reportáže, nahrávky nebo vysílání
stanovených pořadů. Informativní seznam je uveden v dodatku
I k této příloze;

   2. kinematografické zařízení nezbytné pro osobu přijíždějící
na území jiné země natočit jeden nebo více přesně stanovených
filmů. Informativní seznam je uveden v dodatku II k této příloze;

   3. veškeré jiné zařízení  nezbytné pro výkon povolání,
živnosti nebo zaměstnání osoby přijíždějící na území jiné země,
aby zde vykonala stanovené úkoly. Vyloučeno je zařízení, které má
být použito pro průmyslovou výrobu nebo úpravu zboží, nebo
- s výjimkou ručního nářadí - pro využívání přírodních zdrojů, pro
stavbu, opravu nebo údržbu budov, pro výkon zemních nebo podobných
prací. Informativní seznam takového zařízení je uveden v dodatku
III k této příloze;

   4. pomocné přístroje pro zařízení uvedené v odstavcích 1,
2 a 3 tohoto článku a příslušenství k nim. 

              HLAVA II
            Rozsah provádění

                Čl.2

   V souladu s článkem 2 této úmluvy bude dočasné použití
povoleno následujícímu zboží:
a) zařízení k výkonu povolání;
b) náhradní díly dovážené pro opravu zařízení k výkonu povolání
  dočasně používaného podle odstavce a) tohoto článku. 

              HLAVA III
            Různá ustanovení

                Čl.3

   1. Aby mohly být uplatněny výhody uvedené v této příloze musí
zařízení k výkonu povolání:
a) být ve vlastnictví osoby se sídlem nebo bydlištěm mimo území
  dočasného použití;
b) být dovezeno osobou se sídlem nebo bydlištěm mimo území
  dočasného použití;
c) být používáno výlučně osobou přijíždějící na území dočasného
  použití nebo pod jejím přímým dohledem.

   2. Odstavec 1c) tohoto článku se nevztahuje na zařízení
dovezené pro výrobu  filmu, televizního nebo audiovizuálního
programu podle koprodukční smlouvy, jejíž stranou je osoba se
sídlem na území dočasného použití, která je schválena příslušnými
orgány tohoto území podle mezivládní dohody o koprodukci.

   3. Zařízení kinematografické, tiskové, rozhlasové a televizní
nesmí být předmětem nájemní nebo podobné smlouvy, jejíž stranou je
osoba se sídlem na území dočasného použití, s tím, že tato
podmínka  neplatí  v  případě  společných  rozhlasových nebo
televizních programů. 

                Čl.4

   1.  Dočasné použití  zařízení pro  výrobu a pořizování
rozhlasových a televizních reportáží na vozidla speciálně upravená
pro rozhlasové a televizní reportáže a jejich vybavení dovezené
veřejnými nebo soukromými společnostmi schválenými za tím účelem
celními  orgány území  dočasného použití  bude dovoleno bez
vyžadování celních dokladů a záruk.

   2. Celní orgány mohou požadovat předložení seznamu nebo
podrobného inventáře zařízení uvedeného  v odstavci 1 spolu
s písemným závazkem zpětného vývozu. 

                Čl.5

   Lhůta pro zpětný vývoz zařízení pro výkon povolání je nejméně
dvanáct měsíců od data dočasného použití. Lhůta pro zpětný vývoz
vozidel  však  může  být  stanovena  se  zřetelem  k účelu
a předpokládanému trvání pobytu na území dočasného použití. 

                Čl.6

   Každá smluvní strana má právo odmítnout nebo zrušit výhody
dočasného použití pro vozidla uvedená v dodatcích I až III této
přílohy, která byť jen příležitostně převážejí osoby za úplatu
nebo nakládají zboží na jejím území, aby je vyložila na místě
nacházejícím se na tomtéž území. 

                Čl.7

   Dodatky k této příloze tvoří její nedílnou součást. 

                Čl.8

   V souladu s ustanoveními článku 27 této úmluvy tato příloha
při svém vstupu v platnost zruší a nahradí ve vztazích mezi
smluvními stranami, které přijaly tuto přílohu a které jsou jejími
smluvními stranami, Celní úmluvu o dočasném dovozu zařízení
potřebného k výkonu povolání, podepsanou v Bruselu dne 8. června
1961. 

              DODATEK I
       Zařízení pro tisk, rozhlas a televizi

            Informativní seznam

A. Zařízení pro tisk, jako například:
  - osobní počítače
  - faxy,
  - psací stroje,
  - kamery všech typů (filmové a elektronické),
  - přístroje pro přenos, záznam nebo reprodukci zvuku nebo
   obrazu  (magnetofony,   magnetoskopy,  videopřehrávače,
   mikrofony, zařízení pro mixáž, reproduktory),
  - zvukové nebo obrazové nosiče, čisté nebo nahrané,
  - technické  měřicí  a  kontrolní  nástroje  a  přístroje
   (oscilografy, kontrolní systémy magnetofonů a magnetoskopů,
   multimetry,  kufry  a  brašny  na  nářadí, vektroskopy,
   videogenerátory atd.),
  - osvětlovací zařízení (reflektory, transformátory, stativy),
  - příslušenství  (kazety, expozimetry,  objektivy, stativy,
   akumulátory, převodové řemeny, nabíječky baterií, monitory).

B. Zařízení pro rozhlasový přenos, jako například:
  - telekomunikační  zařízení, např.  vysílače-přijímače nebo
   rozhlasové  vysílače,  síťové  nebo  kabelové terminály,
   satelitní spoje,
  - zařízení pro zvukové vysílání (přístroje pro příjem zvuku,
   záznam a reprodukci),
  - technické  měřicí  a  kontrolní  nástroje  a  přístroje
   (oscilografy, kontrolní systémy magnetofonů a magnetoskopů,
   multimetry,  kufry  a  kabely  na  nářadí, vektroskopy,
   videogenerátory atd.),
  - příslušenství  (hodiny, chronometry,  kompasy, mikrofony,
   zařízení pro mixáž, zvukové magnetické pásky, generátory,
   transformátory, baterie a akumulátory, nabíječky baterií,
   ohřívací, klimatizační a ventilační přístroje atd.),
  - zvukové nosiče, čisté nebo nahrané.

C. Zařízení pro televizní přenos, jako například:
  - televizní kamery;
  - projektory;
  - technické měřicí a kontrolní nástroje a přístroje;
  - přístroje pro přenos a zpětný přenos;
  - komunikační přístroje;
  - přístroje pro záznam nebo reprodukci zvuku nebo obrazu
   (magnetofony,  magnetoskopy,  videopřehrávače,  mikrofony,
   zařízení pro mixáž, reproduktory);
  - osvětlovací zařízení (reflektory, transformátory, stativy);
  - montážní zařízení;
  - příslušenství  (hodiny, chronometry,  kompasy, objektivy,
   expozimetry, stativy, nabíječky baterií, kazety, generátory,
   transformátory, baterie a akumulátory, ohřívací, klimatizační
   a ventilační přístroje atd.);
  - zvukové nebo obrazové nosiče, čisté nebo nahrané (titulky,
   znělky stanic, hudební vložky atd.);
  - filmy pro promítání denní práce;
  - hudební  nástroje, kostýmy,  dekorace a  jiné divadelní
   příslušenství, pódia, líčidla, vysoušeče vlasů.

D. Vozidla určená nebo specielně upravená pro shora uvedené účely,
  jako například:
  - televizní přenosová vozidla;
  - vozidla pro televizní příslušenství;
  - vozidla pro videozáznamy;
  - vozidla pro záznam a reprodukci zvuku;
  - vozidla pro zpomalený pohyb;
  - osvětlovací vozidla.

              DODATEK II
          Kinematografická zařízení

            Informativní seznam

A. Zařízení, jako například:
  - kamery všeho typu (filmové a elektronické);
  - technické  měřicí  a  kontrolní  nástroje  a  přístroje
   (oscilografy, kontrolní  systémy magnetofonů, multimetry,
   kufry a brašny  na nářadí, vektroskopy, videogenerátory
   apod.);
  - pojížděcí zařízení a jeřáby;
  - osvětlovací zařízení (reflektory, transformátory, stativy);
  - montážní zařízení;
  - přístroje pro záznam nebo reprodukci zvuku nebo obrazu
   (magnetofony,  magnetoskopy,  videopřehrávače,  mikrofony,
   zařízení pro mixáž, reproduktory);
  - zvukové nebo obrazové nosiče, čisté nebo nahrané (titulky,
   znělky stanic, hudební vložky apod.);
  - filmy pro promítání denní práce;
  - příslušenství  (hodiny, chronometry,  kompasy, mikrofony,
   zařízení  pro  mixáž,  magnetické  pásky,  generátory,
   transformátory, baterie a akumulátory, nabíječky baterií,
   ohřívací, klimatizační a ventilační přístroje apod.);
  - hudební  nástroje, kostýmy,  dekorace a  jiné divadelní
   příslušenství, pódia, líčidla, vysoušeče vlasů.

B. Vozidla určená nebo speciálně upravená pro shora uvedené účely.

              DODATEK III
             Jiná zařízení

            Informativní seznam

A. Zařízení pro montáž, zkoušku, uvedení do chodu, kontrolu,
  prohlídku, údržbu nebo opravu strojů, instalaci, dopravní
  zařízení atd., jako například:
  - nářadí,
  - zařízení a přístroje pro  měření, ověřování a kontrolu
   (teploty, tlaku, vzdálenosti,  výšky, povrchu, rychlosti
   atd.), včetně elektrických přístrojů (voltmetry, ampérmetry,
   měřicí  kabely,  komparátory,  transformátory,  záznamní
   přístroje atd.) a kladky,
  - přístroje a zařízení pro fotografování strojů a instalací
   během a po jejich montáži,
  - přístroje pro technickou kontrolu lodí.

B. Zařízení pro podnikatele, experty na vědeckou a technickou
  organizaci práce, na produktivitu, účetnictví a pro osoby
  podobných povolání, jako například:
  - osobní počítače,
  - psací stroje,
  - přístroje pro přenos, záznam nebo reprodukci zvuku nebo
   obrazu,
  - nástroje a kalkulačky.

C. Zařízení pro experty  pověřené topografickým dozorem nebo
  geofyzikálními průzkumnými pracemi, jako například:
  - měřicí nástroje a přístroje,
  - vrtná zařízení,
  - přenosové a sdělovací zařízení.

D. Zařízení pro experty pověřené zamezováním znečisťování ovzduší.

E. Nástroje a přístroje pro lékaře, chirurgy, veterináře, porodní
  asistentky a pro osoby podobných povolání.

F. Zařízení pro archeology, paleontology, geografy, zoology atd.

G. Zařízení pro umělce, divadelní společnosti a orchestry, včetně
  všech předmětů pro vystoupení (hudební nástroje, dekorace,
  kostýmy atd.).

H. Zařízení pro přednášející k ilustraci jejich přednášky.

I. Zařízení pro  fotografy při jejich  cestách (fotografické
  přístroje všech druhů, kazety, expozimetry, objektivy, stativy,
  akumulátory, převodové řemeny, nabíječky baterií, monitory,
  osvětlovací zařízení, módní zboží a vybavení pro manekýny
  apod.).

J. Vozidla určená nebo speciálně upravená pro shora uvedené účely,
  jako pojízdné kontrolní jednotky, pojízdné dílny, laboratoře
  atd.

 

             PŘÍLOHA B.3.
    PŘÍLOHA O KONTEJNERECH, PALETÁCH, OBALECH, VZORCÍCH
    A JINÉM ZBOŽÍ DOVÁŽENÉM V RÁMCI OBCHODNÍ OPERACE

               HLAVA I
              Definice

                Čl.1

   Pro účely této přílohy se rozumí:
a) "zbožím dováženým v rámci obchodní operace":
  kontejnery, palety, obaly, vzorky, propagační filmy, jakož
  i zboží všeho druhu dovážené v rámci obchodní operace, pokud
  sám jeho dovoz nepředstavuje obchodní operaci;
b) "obalem":
  všechny předměty a materiály používané nebo určené k použití ve
  stavu, v jakém jsou dovezeny, k balení, ochraně, uložení nebo
  oddělení zboží, s výjimkou  materiálů jako sláma, papír,
  skleněná vata, hobliny atd., dovezených jako volně ložené.
  Vyňaty jsou rovněž kontejnery a palety definované v odstavcích
  c) a d) tohoto článku;
c) "kontejnerem":
  přepravní zařízení (přepravní skříně, snímatelná cisterna nebo
  jiné podobné zařízení):
   (i) zcela nebo zčásti uzavřený prostor určený k umístění
     zboží;
  (ii) mající trvalou povahu, a tudíž dostatečně pevné, aby
     mohlo být opakovaně používáno;
  (iii) speciálně konstruované tak, aby byla usnadněna přeprava
     zboží jedním nebo více druhy dopravy bez změny nákladu;
  (iv) konstruované  tak,  aby  s  ním  bylo možno snadno
     manipulovat, zejména při jeho překládce z jednoho druhu
     dopravy na jiný;
   (v) konstruované tak, aby je bylo možno snadno nakládat
     a vykládat;
  (vi) mající vnitřní objem nejméně jeden krychlový metr;
pojem "kontejner" zahrnuje příslušenství a výstroj kontejneru
podle jeho typu s podmínkou, že je přepravováno s kontejnerem.
Pojem "kontejner" nezahrnuje vozidla, výstroj nebo náhradní díly
vozidel, obaly nebo palety. "Snímatelné karoserie" se považují za
kontejnery;
d) "paletou":
  zařízení, na jehož podlážce může být umístěno určité množství
  zboží, které  tvoří nákladovou jednotku  z hlediska jeho
  přepravy, manipulace  nebo rovnání s  pomocí mechanických
  přístrojů. Toto zařízení sestává buď ze dvou podlážek spojených
  příčkami, nebo z jedné podlážky na nožkách; jeho celková výška
  je omezena na minimum tak, aby byla možná manipulace zdvihacími
  vozíky s vidlicí nebo přenosnými paletami; může být rovněž
  opatřeno nadstavbou;
e) "vzorkem":
  předměty, které představují určitý druh již vyráběného zboží
  nebo modely zboží, jehož výroba se předpokládá, s výjimkou
  totožných předmětů dovezených toutéž osobou nebo zaslaných
  témuž  adresátu v  množství,  které  ve svém  celku již
  nepředstavuje vzorky podle normálních obchodních zvyklostí;
f) "propagačním filmem":
  obrazové záznamy, s ozvučením nebo bez něho, reprodukující
  v zásadě povahu nebo funkci výrobků nebo zařízení daných do
  prodeje nebo pronajatých osobou bydlící na území jiné smluvní
  strany, s tím, že  jsou vhodné pro předvádění případným
  spotřebitelům, nikoli však pro předvádění široké veřejnosti,
  a že jsou dovezeny v zásilce, obsahující ne více než jednu
  kopii každého filmu, která není částí větší zásilky filmů;
g) "vnitřní přepravou":
  doprava zboží naloženého na území jedné smluvní strany, které
  je určeno k vyložení na území téže smluvní strany. 

              HLAVA II
            Rozsah provádění

                Čl.2

   V souladu s článkem 2 této úmluvy bude dočasné použití
povoleno následujícímu zboží dovezenému v rámci obchodní operace:
a) obaly, které jsou dováženy buď naplněné, aby byly zpětně
  vyvezeny prázdné nebo plné, anebo prázdné, aby byly zpětně
  vyvezeny plné;
b) kontejnery naložené nebo nenaložené zbožím, jakož i výstroj
  a vybavení kontejnerů dovážených k dočasnému použití, které je
  dováženo spolu s kontejnerem, aby bylo zpětně vyvezeno odděleně
  nebo s jiným kontejnerem, anebo je dováženo odděleně, aby bylo
  zpětně vyvezeno s kontejnerem;
c) náhradní díly dovážené pro opravu kontejnerů propuštěných
  k dočasnému použití podle odstavce b) tohoto článku;
d) palety;
e) vzorky;
f) reklamní filmy;
g) jakékoli jiné zboží dovážené pro některý z účelů uvedených
  v dodatku I v rámci obchodní operace, pokud jeho dovoz není sám
  obchodní operací. 

                Čl.3

   Ustanovení této přílohy se nijak nedotýkají celních předpisů
smluvních stran, které se týkají dovozu zboží přepravovaného
v kontejnerech nebo obalech anebo na paletách. 

                Čl.4

   1. Pro využití výhod podle této přílohy:
a) obaly mohou být zpětně vyvezeny pouze osobou, která je dovezla
  do dočasného použití. Tyto obaly nemohou být, a to ani
  příležitostně, použity ve vnitřní dopravě;
b) kontejnery musí být označeny způsobem stanoveným v dodatku II
  této přílohy. Mohou být použity ve vnitřní dopravě, avšak
  v takovém případě je každá smluvní strana oprávněna stanovit
  tyto podmínky:
  - trasa kontejneru povede přiměřeně přímou cestou do místa nebo
   poblíž místa, kde má být naloženo vyvážené zboží nebo odkud
   má být kontejner zpětně vyvezen prázdný;
  - kontejner bude použit ve vnitřní dopravě pouze jednou před
   jeho zpětným vývozem;
c) palety nebo stejný počet palet téhož typu a téže hodnoty musí
  být vyvezeny předem nebo následně vyvezeny nebo vyvezeny zpět;
d) vzorky a reklamní filmy musí náležet osobě se sídlem nebo
  bydlištěm mimo území dočasného použití a musí být dovezeny
  pouze za účelem vystavení nebo předvedení na území dočasného
  použití s cílem získání objednávek na zboží, které bude
  dovezeno na  toto území. Nesmějí být  prodány nebo dány
  k normálnímu použití, s výjimkou účelů předvádění, ani použity
  jakýmkoli způsobem k pronájmu nebo za úplatu po dobu jejich
  pobytu na území dočasného použití;
e) zboží uvedené pod body 1 a 2 dodatku I této přílohy nesmí být
  použito k výdělečným účelům.

   2. Každá smluvní strana má právo odmítnout dočasné použití
pro kontejnery, palety nebo obaly, které jsou předmětem koupě,
koupě na splátky, pronájmu nebo smlouvy podobné povahy, uzavřené
osobou, která má sídlo nebo trvalé bydliště na jejím území. 

                Čl.5

   1. Dočasné použití na kontejnery, palety a obaly se poskytne,
aniž budou vyžadovány celní doklady a záruka.

   2. Místo celních dokladů a záruky na kontejnery může být
osoba požívající výhod dočasného použití požádána, aby se písemně
zavázala:
 (i) poskytnout celním orgánům na jejich žádost podrobné informace
   týkající se pohybu  každého kontejneru nacházejícího se
   v dočasném použití, včetně dat a míst vstupu na území
   dočasného použití a výstupu z tohoto území, nebo seznam
   kontejnerů spolu se závazkem jejich zpětného vývozu;
(ii) zaplatit dovozní cla a daně, které mohou být požadovány
   v případech  nesplnění podmínek  stanovených pro dočasné
   použití.

   3. Místo celních dokladů a záruky na palety a obaly může být
osoba požívající výhod dočasného použití požádána, aby předložila
celním orgánům písemný závazný slib o jejich zpětném vývozu.

   4. Osoby, které pravidelně používají režim dočasného použití,
mohou předložit globální závazný slib. 

                Čl.6

   Lhůta pro zpětný vývoz zboží dovezeného v rámci obchodní
operace je nejméně šest měsíců od data dočasného použití. 

                Čl.7

   Každá smluvní strana má právo uplatnit výhradu za podmínek
obsažených v článku 29 této úmluvy, pokud se týká:
a) ne více než 3 skupin zboží uvedených v článku 2;
b) článku 5 odst. 1 této přílohy. 

                Čl.8

   Dodatky k této příloze tvoří její nedílnou součást. 

                Čl.9

   V souladu s ustanoveními článku 27 této úmluvy tato příloha
při svém vstupu v platnost zruší a nahradí ve vztazích mezi
smluvními stranami, které přijaly tuto přílohu a které jsou
smluvními stranami těchto smluv, následující úmluvy a ustanovení:
- Evropskou úmluvu o celním projednávání palet v mezinárodní
 dopravě, Ženeva, 9. prosince 1960,
- Celní úmluvu o dočasném dovozu obalů, Brusel, 6. října 1960,
- články 2 až 11 a přílohy 1 (odstavce 1 a 2) až 3 Celní úmluvy
 o kontejnerech, Ženeva, 2. prosince 1972,
- články 3, 5 a 6 (1. b a 2) Mezinárodní úmluvy o usnadnění dovozu
 obchodních vzorků a reklamního materiálu, Ženeva, 7. listopadu
 1952. 

              DODATEK I
         SEZNAM ZBOŽÍ PODLE ČLÁNKU 2 (g)

   1. Zboží dovážené na zkoušku, ke kontrole, k pokusům nebo
k předvádění.

   2. Zboží k použití při zkouškách, kontrole, pokusech nebo
předvádění.

   3. Natočené a vyvolané kinematografické filmy, pozitivní
a jiné obrazové záznamy určené k promítání před jejich obchodním
využitím.

   4. Filmy, magnetické pásky, magnetické a jiné zvukové nebo
obrazové nosiče určené k ozvučení, dabingu nebo reprodukci.

   5. Nosiče údajů zasílané zdarma a určené k použití při
automatickém zpracování údajů.

   6. Předměty (včetně vozidel), které vzhledem ke své povaze
nejsou vhodné pro jiný účel, než je reklama určeného zboží nebo
propagace pro stanovený účel.

              DODATEK II
        USTANOVENÍ O OZNAČOVÁNÍ KONTEJNERŮ

   1. Na vhodném a dobře viditelném místě na kontejnerech budou
trvanlivě vyznačeny tyto údaje:
(a) totožnost majitele nebo hlavního uživatele;
(b) značky totožnosti a čísla kontejneru přijatá majitelem nebo
  uživatelem; a
(c) hmotnost kontejneru včetně veškerého jeho pevně připevněného
  zařízení.

   2. Země, které kontejner náleží, může být vyznačena buď celým
názvem nebo kódem země ISO alpha-2 stanoveným mezinárodní normou
ISO 3166, anebo označením používaným k označení země evidence
automobilů v mezinárodní silniční  dopravě. Každá země může
označovat kontejnery svým jménem nebo svou značkou podle svého
národního zákonodárství. Totožnost majitele nebo uživatele může
být označena buď jeho plným jménem, nebo zavedeným označením,
s výjimkou symbolů, jako jsou emblémy nebo vlajky.

   3. Jestliže je použito pásky  z umělé hmoty a značky
totožnosti a čísla na  kontejnerech mají být považovány za
trvanlivě vyznačené, je třeba dodržet tyto podmínky:
(a) bude použito pojiva vysoké kvality. Jednou připevněná páska
  musí mít  menší odolnost vůči tahu,  než je síla její
  přilnavosti, aby nebylo možné odstranit pásku bez jejího
  poškození. Páska vyrobená litím vyhovuje těmto požadavkům.
  Páska vyrobená válcováním nemůže být použita;
(b) musí-li být značky totožnosti a čísla měněny, musí být páska,
  která má být nahrazena, zcela odstraněna před upevněním nové
  pásky. Upevnění nové pásky přes dosavadní není dovoleno.

   4. Údaje týkající se použití pásky z umělé hmoty pro označení
kontejnerů uvedené v odstavci 3 nevylučují možnost použít jiných
způsobů trvanlivého označení.

 

             PŘÍLOHA B.4.
    PŘÍLOHA O ZBOŽÍ DOVÁŽENÉM V RÁMCI VÝROBNÍ OPERACE

               HLAVA I
              Definice

                Čl.1

   Pro účely této přílohy se "zbožím dováženým v rámci výrobní
operace" rozumí:
1. a) matrice, štočky, formy, kresby, plány, modely a jiné podobné
   předměty,
  b) měřicí, kontrolní a zkušební  nástroje a jiné podobné
   předměty,
  c) speciální nářadí a nástroje,

dovážené k použití v procesu výroby zboží; a

2. "náhradní výrobní prostředky":
  nástroje, přístroje a stroje, které jsou dány dodavatelem nebo
  opravcem k dispozici zákazníkovi na dobu, po kterou čeká na
  dodání nebo opravu podobného zboží. 

              HLAVA II
            Rozsah provádění

                Čl.2

   Na zboží dovážené v rámci výrobní operace budou poskytnuty
výhody dočasného použití podle článku 2 této úmluvy. 

              HLAVA III
            Různá ustanovení

                Čl.3

   Pro možnost využití výhod poskytovaných podle této přílohy:
a) musí zboží dovážené v rámci výrobní operace být ve vlastnictví
  osoby se sídlem mimo území dočasného použití a musí být určeno
  osobě se sídlem na tomto území;
b) celá  výroba  nebo  její  část,  stanoví-li  tak národní
  zákonodárství, která je výsledkem použití zboží dovezeného
  v rámci výrobní operace uvedené v článku 1 odst. 1 této
  přílohy, musí být vyvezena z území dočasného použití;
c) náhradní výrobní prostředky musí být dány předběžně a bezplatně
  k dispozici osobě  se sídlem na  území dočasného použití
  dodavatelem výrobních prostředků, jejichž dodání je opožděno
  nebo které musí být opraveny, nebo z jeho podnětu. 

                Čl.4

   1. Lhůta pro zpětný vývoz zboží uvedeného v článku 1 odstavci
1 této přílohy je nejméně dvanáct měsíců od data dočasného použití.

   2. Lhůta pro zpětný vývoz náhradních výrobních prostředků je
nejméně šest měsíců od data dočasného použití. 

             PŘÍLOHA B.5.
     PŘÍLOHA O ZBOŽÍ DOVÁŽENÉM PRO VÝCHOVNÉ, VĚDECKÉ
            NEBO KULTURNÍ ÚČELY

               HLAVA I
              Definice

                Čl.1

   Pro účely této přílohy
a) "zbožím dováženým pro výchovné, vědecké nebo kulturní účely" se
  rozumí:
  vědecký a pedagogický materiál, materiál pro námořníky, jakož
  i jiné zboží dovážené v rámci výchovné, vědecké nebo kulturní
  činnosti;
b) ve výše uvedeném písmenu a):
  (i) "vědeckým a pedagogickým materiálem" se rozumí:
    modely, nástroje, přístroje, stroje a příslušenství k nim
    používané k účelům vědeckého výzkumu, výuky nebo přípravy
    pro výkon povolání;
  (ii) "materiálem k uspokojování potřeb námořníků" se rozumí:
    materiál pro kulturní, výchovnou, rekreační, náboženskou
    nebo sportovní činnost osob pověřených úkoly v souvislosti
    s provozem nebo službou na  moři na zahraniční lodi
    zajišťující mezinárodní námořní dopravu.

   Informativní seznamy "pedagogického materiálu", "materiálu
pro námořníky" a "jiného zboží dováženého v rámci výchovné,
vědecké nebo kulturní činnosti" jsou uvedeny v dodatcích I, II
a III této přílohy. 

              HLAVA II
            Rozsah provádění

                Čl.2

   Výhody dočasného použití podle článku 2 této úmluvy budou
poskytnuty na:
a) zboží dovážené výlučně pro výchovné, vědecké nebo kulturní
  účely;
b) náhradní díly pro vědecký a pedagogický materiál, který se
  nachází v dočasném použití v souladu s výše uvedeným písmenem
  a), jakož i nářadí určené specielně pro údržbu, kontrolu,
  měření nebo opravu tohoto materiálu. 

              HLAVA III
            Různá ustanovení

                Čl.3

   Pro možnost využití výhod poskytovaných podle této přílohy:
a) zboží dovezené pro výchovné, vědecké nebo kulturní účely musí
  náležet osobě, která má  sídlo nebo bydliště mimo území
  dočasného použití, a musí být dovezeno schválenými institucemi
  v množství úměrném účelu dovozu. Toto zboží nesmí být použito
  k obchodním účelům;
b) materiál k uspokojování potřeb námořníků musí být používán na
  palubě zahraničních lodí zajišťujících mezinárodní námořní
  dopravu nebo dočasně vyložen z lodi za účelem jeho použití
  posádkou na  břehu nebo dovezen za  účelem jeho použití
  v ubytovnách, klubech a rekreačních střediscích pro námořníky
  spravovaných buď oficiálními nebo náboženskými organizacemi,
  anebo jinými nevýdělečnými organizacemi, jakož i v kultovních
  místech,  kde  jsou  pravidelně  slouženy  bohoslužby pro
  námořníky. 

                Čl.4

   Dočasné použití vědeckého a výchovného materiálu a materiálu
pro uspokojování potřeb námořníků používaného na palubě lodí bude
přiznáváno bez vyžadování celních dokladů a záruk. V případě
potřeby může být na vědecký a pedagogický materiál vyžadován
soupis, jakož i písemný závazek ke zpětnému vývozu. 

                Čl.5

   Lhůta pro zpětný vývoz zboží dovezeného pro výchovné, vědecké
nebo kulturní účely je nejméně dvanáct měsíců od data dočasného
použití. 

                Čl.6

   Každá smluvní strana má právo uplatnit výhradu za podmínek
uvedených v článku 29 této úmluvy k ustanovením článku 4 této
přílohy týkajících se vědeckého a pedagogického materiálu. 

                Čl.7

   Dodatky k této příloze tvoří její nedílnou součást. 

                Čl.8

   V souladu s ustanoveními článku 27 této úmluvy tato příloha
při svém vstupu v platnost zruší a nahradí ve vztazích mezi
smluvními stranami, které přijaly tuto přílohu a které jsou
smluvními stranami  těchto úmluv, Celní  úmluvu týkající se
materiálu pro  péči o námořníky, podepsanou  v Bruselu dne
1. prosince 1964, Celní úmluvu týkající se dočasného dovozu
vědeckého materiálu, podepsanou v Bruselu dne 11. června 1968,
a Celní  úmluvu týkající  se dočasného  dovozu pedagogického
materiálu, podepsanou v Bruselu dne 8. června 1970. 

              DODATEK I
            INFORMATIVNÍ SEZNAM

a) Přístroje pro záznam nebo reprodukci zvuku nebo obrazu, jako
  například:
  - promítačky diapozitivů nebo filmů;
  - kinematografické promítačky;
  - promítačky pro zpětnou projekci a episkopy;
  - magnetofony, magnetoskopy a kineskopy;
  - uzavřené televizní okruhy.
b) Nosiče zvuku a obrazu, jako například:
  - diapozitivy, filmy a mikrofilmy;
  - kinematografické filmy;
  - zvukové záznamy (magnetické pásky, desky);
  - videozáznamy.
c) Speciální materiál, jako například:
  - bibliografický a audiovizuální materiál pro knihovny;
  - pojízdné knihovny;
  - laboratoře pro výuku jazyků;
  - zařízení pro simultánní tlumočení;
  - mechanické nebo elektronické stroje s programovanou výukou;
  - speciální materiál určený pro výuku a přípravu k výkonu
   povolání invalidů.
d) Jiný materiál, jako například:
  - nástěnná vyobrazení, modely, grafy, mapy, plány, fotografie
   a kresby;
  - nástroje, přístroje a modely určené pro předvádění;
  - sbírky předmětů  s vizuální nebo  zvukovou pedagogickou
   informací připravené pro výuku látky (studijní soubory);
  - nástroje, přístroje, nářadí a strojní nářadí pro technickou
   výuku nebo pro výuku řemesla;
  - materiál včetně zvlášť vyrobených a uzpůsobených vozidel
   s možností jejich využití při záchranářských pracích, určený
   pro výuku osob, které poskytují pomoc.

              DODATEK II
            INFORMATIVNÍ SEZNAM

a) Knihy a tisky, jako například:
  - knihy všeho druhu;
  - dálkové kurzy;
  - noviny a periodické publikace;
  - brožury s informacemi o možnostech péče v přístavech.
b) Audiovizuální materiál, jako například:
  - přístroje pro reprodukci zvuku a obrazu;
  - magnetofony;
  - radiové a televizní přístroje;
  - promítačky;
  - nahrávače na desky nebo magnetické pásky (jazykové kurzy,
   rozhlasové programy, blahopřání, hudba a zábavné pořady);
  - filmy exponované a vyvolané;
  - diapozitivy;
  - videozáznamy.
c) Sportovní náčiní, jako například:
  - sportovní oděvy;
  - míče;
  - rakety a sítě;
  - palubové hry;
  - atletické náčiní;
  - gymnastické náčiní.
d) Materiál pro hry nebo volnou chvíli, jako například:
  - společenské hry;
  - hudební nástroje;
  - zařízení a příslušenství pro amatérské divadlo;
  - materiál pro malování, sochařství, práci s dřevem, kovem,
   zhotovování koberců atd.
e) Kultovní předměty.
f) Části,  náhradní díly  a příslušenství  k materiálu  pro
  uspokojování potřeb námořníků.

              DODATEK III
            INFORMATIVNÍ SEZNAM

   Zboží, jako například:

   1.  Kostýmy a  scénická příslušenství  zapůjčená zdarma
dramatickým společnostem nebo divadlům.

   2. Hudební partitury zapůjčené zdarma hudebním divadlům nebo
orchestrům.

 

             PŘÍLOHA B.6.
    PŘÍLOHA O OSOBNÍCH SVRŠCÍCH CESTUJÍCÍCH A O ZBOŽÍ
         DOVÁŽENÉM KE SPORTOVNÍM ÚČELŮM

               HLAVA I
              Definice

                Čl.1

   Pro účely této přílohy se rozumí:
a) "cestujícím":
  každá osoba, která dočasně vstupuje na území smluvní strany, na
  němž nemá své obvyklé bydliště, za takovým účelem, jako je
  turistika,  sport, obchodní  záležitosti, odborná jednání,
  zdravotní záležitosti, studie atd.;
b) "osobními svršky":
  veškeré předměty, nové nebo použité, které může cestující
  potřebovat k osobnímu použití během své cesty, se zřetelem ke
  všem okolnostem  této cesty, s  výjimkou veškerého zboží
  dováženého k obchodním účelům. Informativní seznam osobních
  svršků je uveden v dodatku I k této příloze;
c) "zbožím dováženým ke sportovním účelům":
  sportovní výrobky a jiné předměty určené k použití cestujícími
  při sportovních závodech nebo přehlídkách nebo pro trénink na
  území dočasného použití. Informativní seznam takového zboží je
  uveden v dodatku II k této příloze. 

              HLAVA II
            Rozsah provádění

                Čl.2

   Na osobní svršky a na zboží dovážené ke sportovním účelům
budou poskytovány výhody dočasného použití podle článku 2 této
úmluvy. 

              HLAVA III
            Různá ustanovení

                Čl.3

   Pro možnost využití výhod poskytovaných podle této přílohy:
a) osobní svršky musí být dováženy osobně cestujícím nebo v jeho
  zavazadlech (doprovázených nebo nedoprovázených);
b) zboží dovážené ke sportovnímu účelu musí být ve vlastnictví
  osoby se sídlem nebo bydlištěm mimo území dočasného použití
  a musí být dováženo v množství úměrném jeho určení. 

                Čl.4

   1. Dočasné použití na osobní svršky je poskytováno bez
vyžadování celního dokladu a bez záruky, avšak v případě výrobků,
na které jsou poskytována vysoká cla a daně, celní doklady
a záruka mohou být vyžadovány.

   2. Místo celního dokladu a záruky může být na zboží dovážené
ke sportovním účelům podle možnosti přijat soupis zboží společně
s písemným závazkem o zpětném vývozu. 

                Čl.5

   1. Zpětný vývoz osobních svršků se uskuteční nejpozději
tehdy, když osoba, která je dovezla, opouští území dočasného
použití.

   2. Lhůta pro zpětný vývoz zboží dovezeného ke sportovním
účelům je nejméně dvanáct měsíců od data dočasného použití. 

                Čl.6

   Dodatky k této příloze tvoří její nedílnou součást. 

                Čl.7

   V souladu s ustanoveními článku 27 této úmluvy tato příloha
při svém vstupu v platnost zruší a nahradí ustanovení článků 2
a 5 Úmluvy o celních úlevách pro turistiku, podepsané v New Yorku
dne 4. června 1954, a to ve vztazích mezi smluvními stranami,
které přijaly tuto přílohu a které jsou smluvními stranami uvedené
úmluvy. 

              DODATEK I
            INFORMATIVNÍ SEZNAM

   1. Šatstvo;

   2. Toaletní předměty;

   3. Osobní šperky;

   4. Fotografické a kinematografické aparáty spolu s úměrným
     množstvím filmů a příslušenství;

   5. Přenosné promítací aparáty na diapozitivy nebo filmy
     a jejich  příslušenství,  jakož  i  úměrné  množství
     diapozitivů nebo filmů;

   6. Videokamery a přenosná videa spolu s úměrným množstvím
     pásek;

   7. Přenosné hudební nástroje;

   8. Přenosné gramofony s deskami;

   9. Přenosné přístroje pro záznam a reprodukci zvuku včetně
     diktafonů, s páskami;

   10. Přenosné radiopřijímače;

   11. Přenosné televizory;

   12. Přenosné psací stroje;

   13. Přenosné počítačky;

   14. Přenosné osobní počítače;

   15. Dalekohledy;

   16. Dětské kočárky;

   17. Invalidní vozíky;

   18. Sportovní nářadí a vybavení, jako stany a jiné kempingové
     věci, rybářské náčiní, vybavení pro alpinisty, vybavení
     pro potápěče, lovecké zbraně s náboji, bezmotorová kola,
     kanoe nebo kajaky s vnitřní délkou do 5,5 m, lyže,
     tenisové rakety, surfing, windsurfing, golfové vybavení,
     deltaplány, výstroj pro seskoky z horských masivů;

   19. Přenosné přístroje  pro dialýzu a  podobný lékařský
     materiál včetně předmětů na jedno použití dovážených
     k použití s tímto materiálem;

   20. Jiné předměty průkazně osobního charakteru.

              DODATEK II
            INFORMATIVNÍ SEZNAM

A. Atletické nářadí, jako například:
  - překážky pro skok;
  - oštěpy, disky, tyče, koule, kladiva.

B. Vybavení pro míčové hry, jako například:
  - míče všeho druhu;
  - rakety, pálky, golfové hole, hokejky, palice apod.;
  - sítě všeho druhu;
  - branky.

C. Vybavení pro zimní sporty, jako například:
  - lyže a hole;
  - brusle;
  - sáňky a boby;
  - předměty pro lední metanou.

D. Sportovní oděvy, obuv a rukavice, pokrývky hlavy atd. pro
  provozování sportů všeho druhu.

E. Vybavení pro provozování vodních sportů, jako například:
  - kanoe a kajaky;
  - plachetnice a veslice, plachty, vesla, pádla;
  - aquaplány a plachty.

F. Motorová vozidla a lodě, jako například:
  - auta;
  - motocykly;
  - motorové čluny.

G. Vybavení pro různé soutěže, jako například:
  - sportovní střelné zbraně a munice;
  - bezmotorová kola;
  - luky a šípy;
  - šermířské náčiní;
  - gymnastické náčiní;
  - kompasy;
  - zápasnické koberce a žíněnky;
  - vzpěračské náčiní;
  - náčiní pro jezdecké a klusácké závody;
  - výstroj pro deltaplány, windsurfing, seskoky z horských
   masivů;
  - horolezecké náčiní;
  - hudební kazety určené pro doprovod při předvádění.

H. Pomocné náčiní, jako například:
  - předměty pro měření a vyhlašování výsledků;
  - přístroje pro zkoušky krve a moči.

 

             PŘÍLOHA B.7.
      PŘÍLOHA O TURISTICKÉM PROPAGAČNÍM MATERIÁLU

               HLAVA I
              Definice

                Čl.1

   Pro  účely  této  přílohy  se  "turistickým propagačním
materiálem" rozumí:
zboží dovážené za účelem získání veřejnosti, aby navštívila cizí
zemi, a zejména, aby se tam zúčastnila zasedání nebo kulturních,
náboženských, turistických, sportovních  nebo odborných akcí.
Informativní seznam takového materiálu je uveden v dodatku k této
příloze. 

              HLAVA II
            Rozsah provádění

                Čl.2

   S výjimkou materiálu uvedeného v článku 5 této přílohy, který
bude plně osvobozen od dovozních cel a daní, bude turistický
propagační materiál požívat výhod podle článku 2 této úmluvy. 

              HLAVA III
            Různá ustanovení

                Čl.3

   Pro možnost využití výhod podle této přílohy musí být
turistický propagační materiál ve vlastnictví osoby se sídlem mimo
území dočasného použití a musí být dovezen v množství úměrném jeho
určení. 

                Čl.4

   Lhůta pro zpětný vývoz turistického propagačního materiálu je
nejméně dvanáct měsíců od data dočasného použití. 

                Čl.5

   Bez placení dovozních cel a poplatků bude propuštěn tento
turistický propagační materiál:
a) dokumenty (prospekty, brožury,  knihy, časopisy, průvodci,
  zarámované nebo nezarámované plakáty, nezarámované fotografie
  a fotografické  zvětšeniny, ilustrované  nebo neilustrované
  zeměpisné mapy, transparenty) určené k bezplatnému rozdávání,
  pokud tyto dokumenty neobsahují více než 25 procent soukromé
  obchodní reklamy a pokud je zřejmý jejich propagační účel
  obecné povahy;
b) seznamy a ročenky zahraničních hotelů vydávané oficiálními
  turistickými orgány nebo pod jejich patronací a jízdní řády
  dopravních služeb v zahraničí, jsou-li tyto dokumenty určeny
  k bezplatnému rozdávání a neobsahují-li více než 25 procent
  soukromé obchodní reklamy;
c) technický  materiál  zasílaný  pověřeným  zástupcům  nebo
  korespondentům  určeným oficiálními  národními turistickými
  orgány, který není určen k rozdávání, tj. ročenky, telefonní
  seznamy, seznamy hotelů, katalogy veletrhů, vzorky řemeslných
  výrobků nepatrné hodnoty, dokumentace o muzeích, univerzitách,
  vřídlech nebo jiných podobných zařízeních. 

                Čl.6

   Dodatek k této příloze tvoří její nedílnou součást. 

                Čl.7

   V souladu s ustanoveními  článku 27 této úmluvy zruší
a nahradí tato příloha při svém vstupu v platnost Dodatkový
protokol k Úmluvě o celních úlevách pro turistiku vztahující se na
dovoz turistických propagačních dokumentů a materiálů, podepsané
v New Yorku dne 4. června 1954, a to ve vztahu mezi smluvními
stranami, které přijaly tuto přílohu a které jsou smluvními
stranami uvedeného protokolu. 

               DODATEK
            INFORMATIVNÍ SEZNAM

   1. Předměty určené k vystavení v kancelářích pověřených
zástupců  nebo korespondentů  určených oficiálními  národními
turistickými orgány nebo v jiných místech schválených celními
úřady země  dočasného použití: obrazy  a kresby, zarámované
fotografie a fotografické zvětšeniny, umělecké knihy, malby,
rytiny nebo litografie, sochy a tapisérie a jiné podobné umělecké
předměty.

   2.  Instalační materiál  (vitríny, podstavce  a podobné
předměty) včetně elektrických nebo mechanických přístrojů nutných
k zajištění jeho funkce.

   3. Dokumentární filmy, desky, nahrané magnetické pásky a jiné
zvukové záznamy určené pro zasedání pořádaná zdarma, s výjimkou
těch, jejichž obsah se zabývá obchodní reklamou, a těch, které
jsou běžně v prodeji na území dočasného použití.

   4. Prapory v úměrném množství.

   5.  Diorámy,  makety,  diapozitivy,  tiskařské  štočky,
fotografické negativy.

   6. Vzorky výrobků národní řemeslné výroby v úměrném počtu,
národní kroje a jiné podobné předměty folkloristické povahy.

 

             PŘÍLOHA B.8.
     PŘÍLOHA O ZBOŽÍ DOVÁŽENÉM V POHRANIČNÍM STYKU

               HLAVA I
              Definice

                Čl.1

   Pro účely této přílohy se rozumí:
a) "zbožím dováženým v pohraničním styku":
  - zboží, které s sebou přivážejí obyvatelé pohraničního pásma
   při výkonu svého zaměstnání nebo svého povolání (řemeslníci,
   lékaři atd.);
  - osobní svršky nebo domácí předměty obyvatel pohraničního
   pásma,  které  přivážejí  k  opravě,  zpracování  nebo
   přepracování;
  - materiál určený k  využití nemovitostí nacházejících se
   v pohraničním pásmu území dočasného použití;
  - materiál náležející oficiálnímu orgánu dovážený v rámci
   pomoci (požár, povodeň atd.);
b) "pohraničním pásmem":
  celní územní pásmo přilehlé k pozemní hranici, jehož hloubka je
  stanovena národním zákonodárstvím a jehož vymezení slouží
  k odlišení pohraničního styku od jiných styků;
c) "obyvateli pohraničního pásma":
  osoby se sídlem nebo bydlištěm v pohraničním pásmu;
d) "pohraničním stykem":
  dovozy uskutečňované obyvateli pohraničního pásma mezi dvěma
  přilehlými pohraničními pásmy. 

              HLAVA II
            Rozsah provádění

                Čl.2

   Zboží dovážené v pohraničním styku požívá výhod dočasného
použití podle článku 2 této úmluvy. 

              HLAVA III
            Různá ustanovení

                Čl.3

   Pro možnost využití výhod podle této přílohy:
a) zboží dovážené v pohraničním styku musí náležet obyvatelům
  pohraničního pásma přilehlého k pohraničnímu pásmu dočasného
  použití;
b) materiál určený k využití nemovitosti musí být použit obyvateli
  pohraničního pásma přilehlého k pohraničnímu pásmu dočasného
  použití, kteří obdělávají půdu v tomto pohraničním pásmu. Tento
  materiál musí být použit k výkonu zemědělských nebo lesních
  prací, jako svoz nebo přeprava dřeva, anebo při rybářských
  pracích;
c) pohraniční styk za účelem oprav, zpracování nebo přepracování
  nesmí mít jakoukoliv obchodní povahu. 

                Čl.4

   1. Dočasné použití zboží dováženého v pohraničním styku je
poskytováno bez vyžadování celního dokladu a bez záruky.

   2. Každá ze smluvních stran může k poskytnutí dočasného
použití na zboží dovážené v pohraničním styku vyžadovat předložení
soupisu uvedeného zboží, jakož i písemného závazku ke zpětnému
vývozu.

   3. Výhody dočasného použití mohou být poskytnuty rovněž na
základě zjednodušeného zápisu do evidence celního úřadu. 

                Čl.5

   1. Lhůta k zpětnému vývozu zboží dovezeného v pohraničním
styku je nejméně dvanáct měsíců od data dočasného použití.

   2. Materiál určený pro využití nemovitostí však bude vyvezen
zpět, jakmile budou práce provedeny. 

             PŘÍLOHA B.9.
     PŘÍLOHA O ZBOŽÍ DOVÁŽENÉM K HUMANITÁRNÍM ÚČELŮM

               HLAVA I
              Definice

                Čl.1

   Pro účely této přílohy se rozumí:
a) "zbožím dováženým k humanitárním účelům":
  lékařské, chirurgické a  laboratorní přístroje a nástroje
  a zásilky s pomocí;
b) "zásilkou s pomocí":
  veškeré zboží, jako vozidla nebo jiné dopravní prostředky,
  přikrývky, stany, prefabrikovné domy nebo jiné zboží první
  potřeby, zaslané za účelem pomoci obětem přírodních katastrof
  nebo podobných událostí. 

              HLAVA II
            Rozsah provádění

                Čl.2

   Zboží dovážené k humanitárním účelům požívá výhody dočasného
použití podle článku 2 této úmluvy. 

              HLAVA III
            Různá ustanovení

                Čl.3

   Pro možnost využití výhod podle této přílohy:
a) zboží dovážené k humanitárním účelům musí náležet osobě se
  sídlem nebo bydlištěm mimo území dočasného použití a musí být
  zasíláno zdarma;
b) lékařské, chirurgické a laboratorní nástroje a přístroje musí
  být určeny pro nemocnice a jiná zdravotnická zařízení, která
  je, vzhledem k výjimečným okolnostem, naléhavě potřebují, pokud
  tento materiál není dostupný  na území dočasného použití
  v dostatečném množství;
c) zásilky s pomocí musí být určeny osobám schváleným příslušnými
  úřady území dočasného použití. 

                Čl.4

   1. Kdykoliv to bude možné, bude místo celního dokladu
a záruky přijat seznam zboží, jakož i písemný závazek zpětného
vývozu, pokud jde o lékařské, chirurgické a laboratorní přístroje
a nástroje.

   2. Dočasné použití zásilek s pomocí je povolováno bez
vyžadování celního dokladu a bez záruky. Celní orgány však mohou
vyžadovat předložení soupisu uvedeného zboží, jakož i písemný
závazek zpětného vývozu. 

                Čl.5

   1. Lhůta  ke zpětnému vývozu  lékařských, chirurgických
a laboratorních přístrojů a nástrojů se stanoví podle potřeby.

   2. Lhůta ke zpětnému vývozu zásilek s pomocí je nejméně
dvanáct měsíců od data dočasného použití. 

              PŘÍLOHA C
        PŘÍLOHA O DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH

               HLAVA I
              Definice

                Čl.1

   Pro účely této přílohy se rozumí:
a) "dopravním prostředkem":
  každé  plavidlo  (včetně  nosičů  člunů  a  bárek, třeba
  i přepravovaných na palubě lodi a lodních kluzáků), vzdušný
  kluzák, letadlo, motorové silniční vozidlo (včetně motorových
  kol, přívěsy, návěsy a soupravy vozidel) a železniční vozový
  park, jakož i jejich náhradní díly, příslušenství a normální
  vybavení  nacházející se  v dopravním  prostředku, včetně
  speciálního  nářadí  potřebného  k  nakládání,  vykládání,
  k manipulaci a k ochraně zboží;
b) "obchodním použitím":
  doprava osob za úplatu nebo průmyslová nebo obchodní doprava
  zboží za úplatu nebo bez úplaty;
c) "soukromým použitím":
  použití dotyčnou osobou výlučně pro osobní potřebu, s výjimkou
  veškeré dopravy k obchodnímu použití;
d) "vnitřní dopravou":
  doprava osob, které nastoupily, nebo zboží, které bylo naloženo
  na území dočasného použití, aby vystoupily nebo aby zboží bylo
  vyloženo uvnitř stejného území;
e) "normálními nádržemi":
  nádrže zkonstruované výrobcem pro všechny dopravní prostředky
  téhož typu jako daný prostředek, jejichž trvalé zabudování
  umožňuje přímé použití jednoho druhu paliva jak pro chod
  dopravního prostředku, tak případně pro činnost chladicích
  a jiných systémů během dopravy. Za normální nádrže jsou rovněž
  považovány nádrže zabudované v dopravním prostředku, které
  umožňují přímé použití jiných druhů paliva, jakož i nádrže
  přizpůsobené  jiným  systémům,  jimiž  mohou být dopravní
  prostředky vybaveny. 

              HLAVA II
            Rozsah provádění

                Čl.2

   Výhod dočasného použití podle článku 2 této úmluvy požívají:
a) dopravní prostředky k obchodnímu nebo k soukromému použití;
b) náhradní díly a zařízení dovezené pro opravu již dočasně
  dovezeného dopravního prostředku. Nahrazené díly a zařízení,
  které nebudou zpětně vyvezeny, budou podléhat dovozním clům
  a daním, kromě případů, kdy budou použity podle článku 14
  Úmluvy. 

                Čl.3

   Běžná  údržba a  opravy dopravních  prostředků, jejichž
provedení je nezbytné během cesty k místu určení nebo na území
dočasného použití a které jsou prováděny během pobytu v průběhu
dočasného  použití, nepředstavují  změnu ve  smyslu článku 1
písm. a) této úmluvy. 

                Čl.4

   1. Palivo a pohonné látky obsažené v normálních nádržích
dopravních prostředků dovážených  k dočasnému použití, jakož
i mazací oleje určené pro normální potřebu zmíněných dopravních
prostředků budou propuštěny bez dovozních cel a daní a bez
uplatnění dovozních zákazů a omezení.

   2. Každá ze smluvních stran má právo stanovit maximální
množství paliva a pohonných látek pro motorová silniční vozidla
k obchodnímu použití, které lze dovézt bez dovozních cel a daní
a bez uplatnění dovozních zákazů  a omezení na jejím území
v normálních nádržích motorového silničního vozidla dováženého
k dočasnému použití. 

              HLAVA III
            Různá ustanovení

                Čl.5

   Pro možnost využití výhod podle této přílohy:
a) dopravní prostředky k obchodnímu použití musí být evidovány na
  jiném území, než je území dočasného použití na jméno osoby se
  sídlem nebo bydlištěm na jiném území, než je území dočasného
  použití, a musí být dovezeny a použity osobami vykonávajícími
  svou činnost z takového území;
b) dopravní prostředky k soukromému použití musí být evidovány na
  jiném území, než je území dočasného použití, na jméno osoby se
  sídlem nebo bydlištěm na jiném území, než je území dočasného
  použití, a musí být dovezeny a použity osobami s bydlištěm na
  tomto území. 

                Čl.6

   Dočasné použití pro dopravní prostředky je poskytováno bez
vyžadování celního dokladu a záruky. 

                Čl.7

   Nehledě na ustanovení článku 5 této přílohy:
a) dopravní prostředky k obchodnímu použití mohou být použity
  třetími osobami řádně zmocněnými uživatelem dočasného použití,
  které vykonávají svou činnost na jeho účet, i když mají své
  sídlo nebo bydliště na území dočasného použití;
b) dopravní prostředky k soukromému použití mohou být použity
  třetími osobami, které jsou řádně zmocněny uživatelem dočasného
  použití. Každá smluvní strana však může povolit, aby osoba
  bydlící  na  jejím  území  použila  dopravního prostředku
  k soukromému účelu, jestliže jej použije na účet a podle pokynů
  uživatele dočasného použití. 

                Čl.8

   Každá smluvní strana má právo odmítnout nebo zrušit výhody
dočasného použití:
a) na dopravní prostředky k obchodnímu použití, které by byly
  použity ve vnitřní dopravě;
b) na dopravní prostředky k soukromému použití, které by byly
  použity k obchodnímu účelu ve vnitřní dopravě;
c) na dopravní prostředky, které byly pronajaty po jejich dovozu,
  nebo byly-li najaté dovezeny,  byly opětovně najaty nebo
  pronajaty v  době jejich dovozu s  jiným cílem, než je
  bezprostřední zpětný vývoz. 

                Čl.9

   1. Dopravní prostředky k obchodnímu použití je třeba zpětně
vyvézt ihned poté, jakmile byly skončeny dopravní operace, pro
které byly dovezeny.

   2. Dopravní prostředky k soukromému použití mohou zůstat na
území dočasného použití nepřetržitě po dobu šesti měsíců nebo
přerušovaně po dobu šesti měsíců v období dvanácti měsíců. 

                Čl.10

   Každá smluvní strana má právo uplatnit za podmínek uvedených
v článku 29 této úmluvy výhradu:
a) k článku 2 písm. a), pokud se jedná o motorová silniční vozidla
  a o železniční dopravní prostředky k obchodnímu použití;
b) k článku 6, pokud jde o motorová silniční vozidla k obchodnímu
  použití a silniční dopravní prostředky k soukromému použití;
c) k článku 9 odst. 2;

této přílohy. 

                Čl.11

   V souladu s ustanoveními  článku 27 této úmluvy zruší
a nahradí tato příloha od svého vstupu v platnost Celní úmluvu
o dočasném dovozu soukromých silničních vozidel, podepsanou v New
Yorku dne 4. června 1954,  Celní úmluvu o dočasném dovozu
obchodních silničních vozidel, podepsanou v Ženevě dne 18. května
1956 a Celní úmluvu o dočasném dovozu zábavních lodí a letadel pro
soukromé použití, podepsanou v Ženevě dne 18. května 1956, a to ve
vztazích mezi smluvními stranami, které přijaly tuto přílohu
a které jsou smluvními stranami uvedených úmluv. 

              PŘÍLOHA D
            PŘÍLOHA O ZVÍŘATECH

               HLAVA I
              Definice

                Čl.1

   Pro účely této přílohy se rozumí:
a) "zvířaty":
  živá zvířata všeho druhu;
b) "pohraničním pásmem":
  celní územní pásmo přilehlé k pozemní hranici, jehož hloubka je
  stanovena národním zákonodárstvím a jehož vymezení slouží
  k odlišení pohraničního styku od jiných styků;
c) "obyvateli pohraničního pásma":
  osoby se sídlem nebo bydlištěm v pohraničním pásmu;
d) "pohraničním stykem":
  dovozy uskutečňované obyvateli pohraničního pásma mezi dvěma
  přilehlými pohraničními pásmy. 

              HLAVA II
            Rozsah provádění

                Čl.2

   Výhody dočasného použití podle článku 2 této úmluvy požívají
zvířata dovážená k účelům uvedeným v dodatku k této příloze. 

              HLAVA III
            Různá ustanovení

                Čl.3

   Pro možnost využití výhod podle této přílohy:
a) zvířata musí náležet osobě se sídlem nebo bydlištěm mimo území
  dočasného použití;
b) tažná zvířata dovážená k obdělávání půdy v pohraničním pásmu na
  území  dočasného  použití  musí  být  používána obyvateli
  pohraničního pásma přilehlého k pohraničnímu pásmu dočasného
  použití. 

                Čl.4

   1. Dočasné použití pro tažná zvířata uvedená v článku 3 b)
této přílohy nebo zvířata dovážená v rámci stěhování stád nebo
pasení na půdě v pohraničním pásmu je povolováno bez vyžadování
celního dokladu a záruky.

   2. Každá smluvní strana může k povolení dočasného použití
zvířat uvedených v odstavci 1 tohoto článku požadovat předložení
jejich soupisu, jakož i písemného závazku o zpětném vývozu. 

                Čl.5

   1. Každá smluvní strana má právo uplatnit za podmínek
uvedených v článku 29 této úmluvy výhradu k článku 4 odst. 1 této
přílohy.

   2. Každá smluvní strana má rovněž právo uplatnit za podmínek
uvedených v článku 29 této úmluvy výhradu k bodům 12 a 13 dodatku
k této příloze. 

                Čl.6

   Lhůta pro zpětný vývoz zvířat je nejméně 12 měsíců od data
dočasného použití. 

                Čl.7

   Dodatek této přílohy tvoří její nedílnou součást. 

               DODATEK
            Seznam k článku 2

 1. výcvik
 2. trénink
 3. rozmnožování
 4. kování nebo vážení
 5. veterinární léčení
 6. zkoušky (např. s úmyslem koupě)
 7. účast na veřejných přehlídkách, výstavách, soutěžích, závodech
  nebo předvádění
 8. vystoupení (cirkusová zvířata atd.)
 9. turistika (doprovod osob na turistických cestách)
10. výcvik k určité činnosti (policejní psi nebo koně; pátrací
  psi; psi slepců atd.)
11. záchranné operace
12. stěhování stád nebo pastva
13. provedení práce nebo přeprava
14. lékařské použití (výroba jedu atd.).

 

              PŘÍLOHA E
   PŘÍLOHA O ZBOŽÍ DOVÁŽENÉM S ČÁSTEČNÝM OSVOBOZENÍM OD
           DOVOZNÍCH CEL A DANÍ

               HLAVA I
              Definice

                Čl.1

   Pro účely této přílohy se rozumí:
a) "zbožím dováženým s částečným osvobozením":
  zboží, které je uvedeno v ostatních přílohách k této úmluvě,
  které však nesplňuje všechny podmínky stanovené pro poskytnutí
  výhod režimu  dočasného použití s  úplným osvobozením od
  dovozních cel a daní, jakož i zboží, které není uvedeno
  v ostatních  přílohách k  této úmluvě,  které je  určeno
  k dočasnému použití k takovým účelům, jako je výroba nebo
  provedení prací;
b) "částečným osvobozením":
  částečné osvobození od dovozních cel a daní, které by měly být
  vybrány, kdyby bylo zboží propuštěno do volného oběhu k datu,
  ke kterému bylo propuštěno do režimu dočasného použití. 

              HLAVA II
            Rozsah provádění

                Čl.2

   Zboží uvedené v článku 1 písm. a) této přílohy požívá výhody
dočasného použití s částečným osvobozením podle článku 2 této
úmluvy. 

              HLAVA III
            Různá ustanovení

                Čl.3

   Pro využití výhod podle této přílohy musí zboží dovážené
s částečným osvobozením náležet osobě se sídlem nebo bydlištěm
mimo území dočasného použití. 

                Čl.4

   Každá smluvní strana může sestavit seznam zboží, na které je
možno poskytnout dočasné použití s částečným osvobozením nebo
které je z něho vyloučené. Obsah tohoto seznamu se oznámí
depozitáři této úmluvy. 

                Čl.5

   Částka dovozních cel a daní vymahatelná podle této přílohy
nesmí překročit za měsíc nebo část měsíce, během kterého byl pro
zboží poskytnut režim dočasného použití s částečným osvobozením,
5 % z úhrnné částky cel a daní, která by měla být vybrána za
uvedené zboží, jestliže by toto zboží bylo propuštěno do volného
oběhu k datu, ke kterému bylo propuštěno do režimu dočasného
použití. 

                Čl.6

   Částka dovozních cel a daní, které je třeba vybrat, nesmí být
v žádném případě vyšší než ta,  která by měla být vybrána
v případě, že dotyčné zboží bylo propuštěno do volného oběhu
k datu, ke kterému bylo propuštěno do režimu dočasného použití. 

                Čl.7

   1. Částku dovozních cel a daní vymahatelných podle této
úmluvy vyberou příslušné úřady, jakmile je režim ukončen.

   2. Jestliže je dočasné použití podle článku 13 této úmluvy
ukončeno tím, že zboží je propuštěno do volného oběhu, částka
dovozních cel a daní, případně již vybraná z důvodu částečného
osvobození , bude odečtena od částky dovozních cel a daní, která
má být zaplacena z důvodu propuštění zboží do volného oběhu. 

                Čl.8

   Lhůta  pro zpětný  vývoz zboží  dovezeného s částečným
osvobozením je stanovena se zřetelem k ustanovením článků 5 a 6
této přílohy. 

                Čl.9

   Každá smluvní strana má právo uplatnit za podmínek uvedených
v článku 29 této Úmluvy výhradu k článku 2 této přílohy, pokud jde
o částečné osvobození od dovozních daní. 
redakčně zpracoval: Zdeněk Šraier