Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Setkání potápěčských lékařů

Holetín 11. - 13. dubna 2003

autor: Pavel Macura  (publikováno: 15.04.2003)
redakčně zpracoval: Tomáš Sládek

Druhý neformální seminář potápěčských lékařů ve výcvikovém středisku hradeckých potápěčů v Holetíně proběhl za podpory Lékařské komise Svazu potápěčů ČR, Sdružení podnikatelů, školitelů a pracovníků v komerčním potápění a Klubu sportovních potápěčů C 21 v Hradci Králové. Tématem byly aktuální otázky potápěčské medicíny a zdravotnická problematika profesního potápění. Akce se účastnilo 17 lékařů, specialistů na potápěčskou medicínu.

Výcviková základna v Holetíně

MUDr. Pavel Macura seznámil přítomné z pohledu svých zkušeností smluvního závodního lékaře s nedořešenou problematikou rozsahu vstupních, periodických, mimořádných a výstupních prohlídek profesních potápěčů. S ohledem na stávající situaci jsou požadavky pracovní hygieny dávno překonané a zcela nereálné. Fyzickou přítomnost lékaře na potápěčské akci je nutné řešit v souladu s novými Směrnicemi pro pracovní potápění vydanými SPČR a Sdružením podnikatelů, školitelů a profesních pracovníku v komerční potápění, které zpracovala komerční komise SPČR.

Přítomnost odborného lékaře znalého potápěčské problematiky je vhodná při mimořádně náročných sestupech do větší hloubky. V ostatních případech musí být známo telefonní spojení na nejbližší odborné lékaře, znalé potápěčské problematiky.

Požadavky, které odpovídají nynějším podmínkám, shrnul MUDr. Macura do návrhu pro odbornou společnost hygieny práce, která je v podstatě plně akceptovala ve svém návrhu vyhlášky Ministerstva zdravotnictví v kapitole 3.5 - atmosférický přetlak. Konečná podoba vyhlášky je však předmětem dalších jednání s i s odbornou společností nemocí a chorob z povolání a dalšími institucemi. Přítomný tajemník Sdružení komerčních potápěčů pan Josef Dvořáček potvrdil zájem na prosazení reálných potřeb profesních potápěčů do zdravotnické legislativy. MUDr. Macura vyzval přítomné k vytvoření pracovní skupiny, která by se touto problematikou blíže a soustavněji zabývala. Je škoda, že svým počtem nevelká skupina profesních potápěčů je na okraji zájmu zdravotnické veřejnosti.


Pracovní atmosféra

MUDr. Arnošt Růžička seznámil lékaře s kochleární poruchou při potápění, kdy došlo při dodržení dekompresního režimu k poruše sluchu potápěče. Dále navrhl utvořit odbornou společnou potápěčské medicíny přidruženou k odborné společnosti anesteziologie a resuscitace. MUDr. Růžička také připomněl nutnost zařazení specialistů potápěčské medicíny do integrovaného záchranného systému.

MUDr. Miroslav Šercl z radiodiagnostické kliniky fakultní nemocnice v Hradci Králové podal obšírný praktický výklad s rtg dokumentací o dysbarických osteonekrozách. Na tato poškození kostí vlivem vysokého tlaku je nutné pomýšlet u profesních potápěčů. Jejich potenciální výskyt však nelze přeceňovat.

MUDr. Jitka Zapletalová ze IV. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze seznámila přítomné s problematikou hyper-barické oxygenoterapie v léčbě nehojitelných kožních defektů - diabetické nohy, bércových vředů. Poukázala na nutnost myslet na tuto možnost léčby a indikovat je v kontextu s dalšími metodami, zejména ji indikovat včas. Názorně na fotodokumentaci ukázala výsledky léčení.

MUDr. Štěpán Novotný z barokomory v Kladně uvedl vlastní kasuistiku neurologické symptomatologie při otevřeném foramen ovale z března 2003. Popsal rozvoj dekompresní nemoci i při dodržení dekompresního postupu. Spolupotápeč byl zcela bez obtíží, u potápěčky došlo k rozvoji neurologických příznaků, které byly léčeny až po návratu z Egypta Čechách. Na možnost kesonové nemoci a její léčení nebylo specialistou nepotápěčem pomýšleno.


Potápění

MUDr. Radek Pudil, kardilog II. interní kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové ve své přednášce Rizika farmakoterapie některých onemocnění kardiovaskulárního systému u potápěče připomněl rizika léčby, zejména u tepenné hypertenze.

Celé akci přálo o víkendu vydařené slunečné počasí. Protože k potápěčské medicíně patří i aktivní potápění,tak po bloku přednášek následovaly ponory v zatopeném žulovém lomu a večer pokračování diskuse u sklenky vína.

Závěrem lze říci, že loni založená tradice seminářů potápěčské medicíny je jistě přínosem pro profesní i rekreační potápění. Na tomto u nás ojedinělém foru si účastníci vyměňují zkušenosti s léčením potápěčských nehod a získávají další zkušenosti. Již nyní se účastníci těší na setkání v příštím roce. Význam akce podtrhuje i to, že byla oceněna kredity kontinuálního vzdělávání České lékařské komory.

autor: Pavel Macura
redakčně zpracoval: Tomáš Sládek