Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Plavební vyhláška SPS 1/2002

ze dne 21.6.2002 (úpravy plavbního řádu - vztah k potápění)

autor: Zdeněk Šraier  (publikováno: 27.06.2002)

Státní plavební správa podle § 22 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, na základě zmocnění § 3 vyhl. FMDS č. 344/1991 Sb., kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti část I, na vnitrozemských vodních cestách České republiky (ŘPB), ve smyslu ustanovení čl. 1.22 Řádu plavební bezpečnosti (pozn. pozor - velké) a v zájmu zajištění bezpečnosti a náležitého pořádku v plavbě, vydává toto nařízení:

Čl. 1

Hlava 9 ŘPB se upravuje takto:

Čl. 9.02 ŘPB

Provoz malých plavidel

Odstavec 7 se mění takto:

 1. Vodní lyžování a jiné obdobné činnosti prováděné ve vleku za plavidlem a provozování rychlých motorových plavidel, jejichž účelem je pouze sportovní nebo rekreační plavba, lze provozovat pouze ve vyhrazených vodních plochách nebo úsecích vodních cest vyznačených signálními znaky, které vyznačuje provozovatel vyhrazené vodní plochy nebo správce vodní cesty podle pokynů Státní plavební správy:
  1. pro vodní lyžování, létání na draku, paragliding apod.:
   • na vodní hladině se použije žlutých bójí s černým nápisem SKI, na břehu modré tabule E. 17 (příloha 7 ŘPB),
   • je-li u takto vyznačené vodní plochy signalizováno vytažením žlutého balónu, je vplutí všem ostatním plavidlům do vyznačeného prostoru zakázáno,
  2. pro vodní skútry:
   • na vodní hladině se může použít žlutých bójí s červeným praporkem, na břehu modré tabule E.24 (příloha 7 ŘPB),
  3. pro závodní kluzáky, vznášedla a jiná plavidla s vlastním pohonem plující v kluzu:
   • na vodní hladině se použije žlutých bójí s červeným praporkem, na břehu modré tabule E. 21 (příloha 7 ŘPB).

Doplňuje se nový článek 9.11a

Čl. 9.11a

Činnost osob zabývajících se potápěním a vztah plavidel vůči nim (k čl. 6.37)

 1. Je zakázáno vplouvat do vodní plochy vyznačené na břehu signálními znaky A.1a, doplněnými na hladině žlutými bójemi, které nesou tyč s tuhou červenou vlaječkou ve tvaru trojúhelníku.
 2. Všechna plavidla musí zachovat vzdálenost 25 m od bóje, která nese signální znak A.1a.

Příloha 7 ŘPB se doplňuje o signální znak:

A.1a

Označení vyhrazené vodní plochy, kde se pohybují potápěči (čl. 9.11a)

Zákaz vplutí do vyhrazeného prostoru
Zákaz vplutí do vyhrazeného prostoru

Zákaz plavby ve vzdálenosti menší než 25 m od bóje
Zákaz plavby ve vzdálenosti menší než 25 m od bóje

A.20

Zákaz plavby vodních skútrů
Zákaz plavby vodních skútrů

E.24

Plavba vodních skútrů povolena
Plavba vodních skútrů povolena

Čl. 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2002. (č. j. 512/Ř/02)

Ředitel
ing. Luděk Cidlina v. r.

autor: Zdeněk Šraier