Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Zpráva revizní komise SČP

předneseno na zemské konferenci v listopadu 2002

autor: Zdeněk Šraier  (publikováno: 19.11.2002)

Závěrečná zpráva revizní komise SČP

za léta 1998-2002

Hospodaření

V prvním období fungování RK, tj. v letech 94-98, učinila RK několik pokusů o kontrolu účetnictví. Vždy se ukázalo, že podrobná revize není v silách dobrovolníků. Proto jsme se zaměřili na kontrolu namátkovou a na jednotlivé oblasti. Zejména šlo o kontrolu hospodaření nemovitostí.

Závěr: došlo k několika pochybením, například nebyly řádně vymáhány staré dluhy v řádu stovek tisíc Kč a došlo k jejich promlčení. Z právního pohledu se však nepodařilo nalézt osobu, která by byla za pochybení odpovědná.

Kauza Král

Revizní komise ze zabývala případem instruktora potápění SPČR Zdeňka Krále, který byl na zasedání prezidia SČP obviněn z provádění výcviku v rozporu s VS a následného podání trestního oznámení na Františka Pudila pro trestný čin pomluvy.

Závěr: RK doporučila prezídiu SČP ukončit okamžitě platnost instruktorského oprávnění a členství v SČP Zdeňku Královi. Presidium návrhy přijalo.

Návrh na řešení tisku kvalifikačních karet

RK registrovala opakované stížnosti na délku čekací doby pro vydání bilaterálních kvalifikačních karet SPČR. Již v minulosti byly tyto stížnosti řešeny, avšak celé řešení se projevilo pouze ve zvýšené ceně karty. RK doporučila prezídiu SČP zakoupení tiskárny karet. Předložila i dostatek technických specifikací a cenovou náročnost celého projektu.

Závěr: I přes to, že v konečném důsledku by tato investice přibližně 100.000 Kč znamenala snížení nákladů na vydávání karet a tím pádem i nižší cenu karty, byla celá věc odložena ad acta a cena karet byla usnesením obou prezídií zemských svazů opět navýšena.

Řešení finančního vyrovnání mezi SPMS a SČP

Došlo k podezření, že SČP neodvádí na účet SPMS všechny platby za kvalifikační karty tak, jak podle dohod má. Prezídia SPMS a SČP na společném zasedání pověřila obě revizní komise zemských svazů vyřešením problému. Moravská RK měla předložit doklady o pohybech na účtu a pak mělo následovat společné jednání obou RK.

Závěr: Vyžádané doklady nebyly nikdy kompletně předloženy, ke společnému projednání věci revizními komisemi SČP a SPMS proto nikdy nedošlo. Obě prezídia RK úkolu zprostila ve chvíli, kdy se zájem RK SČP zaměřil na dosud neidentifikované platby ze společného účtu, který je veden na Moravě.

Vydávání falešných kvalifikačních karet

Čas od času se opakovaně objevují zfalšované žádosti o kvalifikační karty SPČR/CMAS opatřené razítky existujících i neexistujících instruktorů. RK navrhla, aby vystavené kvalifikační karty nebyly rozesílány žadatelům, ale instruktorům, kteří je ověřili.

Závěr: Toto opatření bylo zavedeno a zdá se, že je funkční. Druhým krokem by mělo být zveřejnění seznamu instruktorů na webu SČP - tedy jejich jmen, platnosti kvalifikace a eventuelně fotografie. Na loňském semináři instruktorů se většina přítomných k tomuto řešení přiklonila, bohužel do dneška k takovému zveřejnění nedošlo.

Dále má RK informace, že se objevují napodobeniny karet CMAS. Tento případ je zatím v šetření.

Shrnutí

Revizní komise v podobě v jaké existuje do této chvíle, představuje pro své členy pouze ztrátu času. RK nemá žádnou reálnou možnost uplatňovat kontrolní mechanismy v pravém slova smyslu.

Pokud se revizní komise snažila vyvíjet nějakou činnost, následovaly scénáře:

 1. nevole členů prezídia vyjadřovaná dotazy typu "kdo vám to dal za úkol" nebo "kdo vás tím pověřil", "proč jste tady"
 2. pověření úkolem, následné zametení pod koberec a zrušení úkolu pro RK
 3. odpověď "k tomu nejsou žádné doklady" a následující pozice mrtvého brouka
 4. pouze pozice mrtvého brouka

Zásadní problémy SČP spatřujeme v těchto oblastech:

 1. Není stanovena konkrétní právní a hmotná odpovědnost jednotlivých funkcionářů. I když se jedná vesměs o činnost dobrovolnou a neplacenou, plynou z této činnosti právní důsledky a často i škody. V současném stavu za vše v podstatě odpovídá pouze prezident.
 2. Kvalitní lidé bývají časově vytíženi vlastní prací, za kterou jsou placeni. I když by byli ochotni pracovat zdarma ve prospěch Svazu, nejsou ochotni vysedávat ve své pracovní době - často na úkor své dovolené - na neefektivních schůzích a řešit věci, které se daly řešit písemně předem.
 3. Dvojdomek SČP a SPMS v případě, že není společná vůle po řešení problému je naprosto nefunkční.
 4. RK nedisponuje žádnými finančními prostředky nezávislými na rozhodnutí prezídia, tudíž nemá možnost si vyžádat spolupráci nezávislých odborníků
 5. RK nemá žádné výkonné pravomoci. I kdyby přišla na rozsáhlý problém, může s ním tak maximálně seznámit prezídium.
 6. Nálezy RK nesmějí být podle jejího statutu zveřejňovány.

V současnosti členové RK nemají možnost bez písemného souhlasu prezidenta nahlédnout do účetní evidence Svazu. Většina dokladů a smluv se nenachází v sekretariátu Svazu, ale u třetích osob.

Odstupující RK navrhuje

 1. Novému prezídiu, aby vypracovalo strukturu řízení s přesným stanovením pracovních náplní jednotlivých funkcionářů, včetně stanovení pravomocí a rozsahu odpovědnosti. A to vše samozřejmě písemně a vzhledem k charakteru občanského sdružení i veřejně.
 2. Zavést odměny funkcionářům svazu, a to nikoli paušálních, ale dle odvedené práce. Odměna nesmí být pouze symbolická, dle našeho názoru by pro člena prezídia měla být ve výši alespoň 10 tisíc Kč za rok. Obdobně by měla být honorována i činnost v odborných komisích.
 3. Aby revizní komise měla pravomoc přikázat zkrácení odměny až do výše 100 %.
 4. Stanovit operativnější vztahy se SPMS a aby prezídium věcně a bez emocí usilovalo o integraci obou subjektů.
 5. Pro práci příští RK vyčlenit samostatnou kapitolu rozpočtu, přičemž vyúčtování by RK předkládala zemské konferenci.
 6. Zrušit omezení publikace výsledků práce RK, umožnit RK zadat oznámení přímo bez dalšího souhlasu jiného orgánu do svazových stránek v časopisu Dobrá voda a na webu SČP.
 7. Zvážit úpravu stanov SČP v tom smyslu, že RK může ve zvláště závažných případech svolat mimořádnou zemskou konferenci.

Za současného stavu RK navrhuje dvě varianty svého dalšího fungování:
Buď na základě doporučení odstupující RK razantně změnit stanovy RK a rozšířit a zefektivnit tak fungování komise, nebo tak, jak byla s velkou slávou před několika lety zřízena, ji opět s velkou slávou zrušit.

Zprávu sestavila Revizní komise SČP ve složení
Alexandra Karlachová (předseda), Tomáš Sládek a Zdeněk Šraier.


Související dokument - Quo vadis SČP?.
autor: Zdeněk Šraier