Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Potápěčské počítače

Poslal dopisovatel Stran potápěčských

autor: Jiří Pokorný

Suunto RGBM

02.02.2022

Suunto RGBM

Z článku o algoritmech v potápěčských počítačích je vidět, že i mezi počítači od stejného výrobce existují velké rozdíly. RGBM model patří mezi nejrozšířenější bublinkové modely, ale bohužel není zveřejněna jeho kompletní specifikace. Přitom Suunto je jednou z nejprodávanějších značek v ČR, která používá tento model. V těchto přístrojích najdeme nastavení nadmořské výšky A0 až A2 a nastavení konzervatismu P-2 až P+2. Z manuálu počítače však nelze určit, jaký vliv mají tato nastavení na plánovaný profil ponoru. Nicméně výrobce nabízí zdarma ke stažení software Suunto DM5, který umožňuje naplánovat ponory pro všechny modely této značky s různými kombinacemi nastavení a mimo jiné obsahuje i implementaci Bühlmannova ZHL-16 modelu. Máme tak možnost podívat se na RGBM model detailněji. Proč se tím ale vůbec zabývat? Zatímco u Bühlmanna jsme schopni pomocí gradient faktorů nastavit hloubku první zastávky v poměru k délce poslední zastávky, u Suunto z jednoho čísla konzervatismu nemáme šanci udělat si představu o výstupovém profilu. Předmětem článku je pouze studie Suunto RGBM, nikoliv implementace tohoto modelu u jiných výrobců ani posouzení bezpečnosti navrhovaného profilu.

 

Představení modelu

Tento model byl vytvořen Dr. Bruce Wienkem, který jej prodal ke komerčnímu nasazení. Jedná se o bublinkový model. Můžeme se s ním setkat v přístrojích Suunto, Cressi, Mares a dalších. Je pravděpodobné, že výrobci používají odlišnou implementaci modelu, a proto se i přístroje těchto značek budou značně lišit ve výsledném profilu. Více o tomto algoritmu najdete např. v (O RGBM nebo wiki).

 

Historie

I samotné Suunto RGBM prošlo vývojem, a tak se jeho implementace liší i v jednotlivých modelech tohoto výrobce. Zde je stručný přehled variant tohoto modelu (převzato z Suunto RGBM).

 

  • Suunto RGBM (1999): První implementace, kterou najdeme ve všech rekreačních a většině hodinkových modelů, jako je Vyper, Vyper 2, Vyper Air, D4i, D4i Novo, D6i Novo, Zoop, Zoop Novo. Cobra, Cobra 3.
  • Technical RGBM (2009): Rozšířený algoritmus vyvinutý pro potřeby technických potápěčů pro ponory na helium do hloubek do 120 metrů. Je použitý v modelech HelO2 a D9.
  • Full RGBM: varianta, která nebyla uvedena v přístrojích této značky samostatně a byla vyvíjena pro vojenské účely a velmi náročné ponory.
  • Fused RGBM (2012): Kombinuje výhody Technical a Full RGBM pro hluboké ponory. Zohledňuje možnosti rebreatherů a podporuje ponory do 150 metrů. Model DX.
  • Fused RGBM 2 (2020): Vylepšené Fused RGBM implementované v modelech EON Core a EON Steel, D5.

 

Zjednodušeně lze říci, že nejstarší variantu Suunto RGBM (dále jen RGBM) najdeme ve všech starých a i v některých v současnosti prodávaných rekreačních přístrojích této značky. Nejnovější modely již obsahují pouze Fused RGBM 2 (dále jen Fused 2). Tento trend lze očekávat i do budoucna, pokud se firma nerozhodne úplně RGBM opustit.

K posouzení chování modelu jsem vybral klasickou modelovou situaci, kterou je srovnání bezdekompresních časů v různých podmínkách pro první ponor. Tyto časy byly posbírány z grafu profilu v plánovacím software DM5 za použití výchozího nastavení ponoru na vzduch. Při nastavení středního konzervatismu a nadmořské výšky 0 m n. m. se hodnoty lišily prakticky na úrovni sekund, s výjimkou Fused 2, který je konzervativnější v hloubkách pod 21 metrů.

V následujících grafech lze pozorovat zlomy, ty však vznikly zaokrouhlováním na minuty a je třeba je ignorovat.

 

Vliv nadmořské výšky

Srovnáme-li rozdílné nastavení nadmořské výšky, vidíme (dle očekávání) rovnoměrné snižování bezdekompresního času s narůstající nadmořskou výškou. Křížení RGBM v malé nadmořské výšce a Fused 2 ve velké nadmořské výšce nelze srovnávat, protože se jedná o jiné nadmořské výšky.

Pro všechny srovnávané nadmořské výšky lze pozorovat, že Fused 2 je oproti RGBM přísnější v celém rozsahu hloubek. Jedinou zajímavost lze pozorovat v malých hloubkách, kde je RGBM méně zpřísňuje se vzrůstající nadmořskou výškou oproti Fused 2.

A0 odpovídá nadmořské výšce 0-300 m n. m., A1 300-1500 m n. m. a A2 1500-3000 m n. m.

Bohužel tyto rozdíly jen dokládají důležitost nastavení nadmořské výšky, kterou si u tohoto výrobce musí uživatel nastavovat sám ručně.

 

Suunto RGBM nadmořská výška

 

Vliv nastavení konzervatismu

Všechny varianty RGBM kromě Fused 2 obsahují tři nastavení konzervatismu. Fused 2 přidává navíc hodnoty P-1 a P-2, které umožňují menší konzervatismus než doposud dostupné hodnoty a technickým potápěčům tedy umožňují agresivnější výstup.

Takto popisuje jednotlivé hodnoty manuál výrobce:

Pref -2

Ideální podmínky, excelentí fyzická kondice, velmi zkušený uživatel s množstvím nedávno provedených ponorů

Pref -1

Idealní podmínky, dobrá fyzická kondice, zkušený uživatel nedávno se potápějící

Pref 0

Idealní podmínky (výchozí)

Pref +1

Malé riziko nebo mírně zhoršené podmínky

Pref +2

Hodně velké riziko nebo špatné podmínky

 

Podobně jako u vlivu nadmořské výšky můžeme vidět i zde pro všechny hodnoty konzervatismu v celém rozsahu hloubek rovnoměrný rozdíl v bezdekompresních časech.

 

Suunto RGBM konzervatismus

 

Profil výstupu

Z bezdekompresního času nelze určit chování modelu pro výstupový profil, proto bylo nutné nasimulovat několik různých ponorů. Nejprve jsem použil klasický ponor na vzduch do 30 metrů/40 minut a hluboký ponor na vzduch do 40 metrů/30 minut s dekompresí na EAN50, u třetího ponoru byl navíc přidán i kyslík. Dlouhé časy byly zvoleny proto, aby se projevila dekomprese. U všech experimentů bylo nutné vypnout samostatnou funkci „Deep stop“ (Pyleho zastávka), aby nedocházelo ke zkreslení samotného profilu. Bezpečnostní zastávku nebylo možné zcela vypnout, proto časy poslední zastávky zahrnují i 3 minuty bezpečnostní zastávky. Přepnutí plynu přidá 1 minutu k dekompresní zastávce a pro kyslík je součástí zastávky v 6 metrech. Všechny profily byly zaznamenány v nadmořské výšce 0 m n. m., abychom opět tuto proměnnou vyloučili. Aplikace ani počítače Suunto neumožňují nastavit výstupovou rychlost. Hodnoty gradientů jsou pouze odhadnuty v Suunto DM5 tak, aby dávaly co nejpodobnější profil. Což nebylo jednoduché, protože aplikace neumožnuje zobrazit přesný profil, pouze schodovitou dekompresi a schodovitý strop (ceiling). Vyzkoušel jsem pro kontrolu porovnat DM5 implementaci Bühlmanna s implementací v Subsurface a pokus potvrdil velké rozdíly v simulaci stejných ponorů, takže ani toto nepomohlo. Jak je vidět pro všechny profily jsou gradient faktory velmi vysoké, a to i pro nejpřísnější nastavení. RGBM a Tech RGBM profil žene při všech hodnotách konzervatismu uživatele vždy do velmi malé hloubky, což odpovídá filozofii výrobce, maximalizovat čas na dně. Zajímavé je ovšem srovnání RGBM a Fused 2 na stejných profilech, kde je vidět, že starší model navrhuje až dvojnásobně delší zastávky. V těchto případech ani nebylo možné najít odpovídající gradient faktory, protože by byly příliš přísné.

 

Ponor na vzduch 30 m, 40 minut
Doba zastávky [min]
Fussion 2 RGBM
Hloubka zastávky [m] Pref -2 Pref -1 Pref 0 Pref +1 Pref +2 Pref 0 Pref +1 Pref +2
9 0 0 0 0 2 0 2 6
6 4 5 6 8 11 8 16 26
3 14 15 20 24 34 30 62 136

 

Pro jednoduchost nejsou uvedeny hodnoty všech ponorů, pouze pár vybraných tabulek. Všechny však vykazují stejné chování.

Fused 2 model kombinuje obě předchozí RGBM verze. Do 30 metrů hloubky nebo ponory na vzduch se aplikuje Technical RGBM, v hloubkách pod 45 metrů, případně s více než 20% helia se aplikuje Full RGBM model. Toto znamená, že bylo třeba zapojit do úvahy také hluboké ponory s heliem a ověřit, jak se model chová v těchto situacích. A opravdu profily odpovídaly tomuto prohlášení. Při ponoru do 60 metrů/15 minut Fused 2 začínal se zastávkami již ve 30 metrech, zatímco Tech RGBM umožní vystoupat až do 12 metrů. Pokud bychom hodnoty konzervatismu chtěli vyjádřit gradient faktory, pak hodnoty Fused 2 konzervatismu se pohybují kolem 20/65, naopak Tech RGBM se pohybuje kolem 55/55 (opět pouze odhadované hodnoty).

 

Ponor 60 m, 15 minut 15/48 + EAN50, oxygen
Fussion 2 Tech RGBM
  Pref -2 Pref -1 Pref 0 Pref +1 Pref +2 Pref 0 Pref +1 Pref +2
Hloubka první zastávky [m] 30 30 30 33 33 12 12 12
Celková dekomprese [min.] 23 26 28 32 35 23 25 27
Doba ponoru [min.] 44 46 49 51 53 44 46 49

 

Opakované ponory, reverzní profil, krátké povrchové intervaly a jiné vlivy by sice v aplikaci bylo možné také nasimulovat, ale není možné z nich určit vliv proměnných na chování výpočtu. Podobně nebylo testováno chování variant RGBM při rebreather ponorech, všechny tyto další vlastnosti jsou bohužel mimo rozsah tohoto článku.

 

Závěr

Z uvedeného vidíme, že přístroj s RGBM nebo Tech RGBM neumožňuje za žádných podmínek hluboké zastávky. Naopak Fused 2 se chová naprosto odlišně v malých a velkých hloubkách. V malých hloubkách umožní velmi agresivní výstup, naopak ve velkých hloubkách přechází do velmi přísného režimu s hlubokými zastávkami. Žádná varianta RGBM tak nebude vhodná pro uživatele, který chce mít kontrolu nad profilem. Chybějící možnost jednoznačně vynutit hloubku první zastávky tak nedovolí najít podobné nastavení s uživateli, kteří používají přístroj implementující VPM model nebo Bühlmanův ZHL. Nic však uživateli nebrání zastávky realizovat, i když mu je přístroj během ponoru nebude nabízet. Těžko však buddy tým s různými počítači značky Suunto, se stejným nastavením bude schopen naplánovat ponor jinak než za cenu znatelných kompromisů.

Technický potápěč u počítače Suunto s podporou helia a RGBM může postrádat flexibilitu požadovanou pro přesné naplánování profilu. Což potvrzuje i výrobce tím, že začal nabízet možnost dokoupení ZHL algoritmu formou rozšíření firmware pro EON Steel. Naopak začátečník bude těžit z jednoduchého nastavení pomocí jediné hodnoty, která mu umožní realizovat profil s minimem zastávek.

Zjednodušeně řečeno: Všechny varianty RGBM v přístrojích Suunto vykazují naprosto odlišné chování i při stejném nastavení. Neznamená to ovšem, že je některá z variant méně bezpečná než jiná. Toto nebylo předmětem studie. Nastavení odpovídají specifikaci a přísnější nastavení se vždy projeví přísnějšími požadavky na bezpečný ponor.

 

 

Děkuji Lucii Drliczkové za redakční korekturu

 

autor: Jiří Pokorný