Strany
potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
Strany potápěčské
vydává Zdeněk Šraier
zavřít

Napište hledaný výraz a stiskněte Enter

 

Biologie

Co žije pod vodou a co tam můžeme vidět

Hledáte nějaký jiný článek o biologii? Podívejte se také do teorie. Viděli jste něco zajímavého pod vodou ? Doplňte svoje pozorování.

Nenašli jste zde svojí potvoru? Obraťte se na správce biologie a domluvte se s ním. Správcem se také můžete stát i Vy, stačí mi napsat. Toto omezení je zavedeno z důvodu udržení kvality dat.


Říše Animalia - Živočichové
Kmen Chordata - Strunatci
Podkmen Vertebrata - Obratlovci
Třída Actinopterygii - Paprskoploutví

Přehled evidovaných potvor
Řád Acipenseriformes - Jeseteři
Čeleď Acipenseridae - Jeseterovití
 Acipenser gueldenstaedti - Jeseter ruský 
 Acipenser ruthenus - Jeseter malý 1 foto
Řád Anguilliformes - Holobřiší
Čeleď Anguillidae - Úhořovití
 Anguilla anguilla - Úhoř říční 1 foto
Řád Atheriniformes - Gavúni
Čeleď Atherinidae - Gavúnovití
 Atherina sp. - Gavún 
Řád Cypriniformes - Máloostní
Čeleď Cobitidae - Sekavcovití
 Cobitis taenia - Sekavec písečný 
 Misgurnus fossilis - Piskoř pruhovaný 1 foto
 Noemacheilus barbatulus - Mřenka mramorovaná 
 Sabanejewia aurata - Sekavec horský 1 foto
Čeleď Cyprinidae - Kaprovití
 Abramis ballerus - Cejn siný 1 foto
 Abramis brama - Cejn velký 1 foto
 Abramis sapa - Cejn perleťový 
 Alburnoides bipunctatus - Ouklejka pruhovaná 1 foto
 Alburnus alburnus - Ouklej obecná 1 foto
 Aristichthys nobilis - Tolstolobec pestrý 
 Aspius aspius - Bolen dravý 1 foto
 Barbus barbus - Parma říční 
 Barbus meridionalis - Parma středomořská 
 Blicca bjoerkna - Cejnek malý 
 Carassius auratus - Karas stříbřitý 
 Carassius carassius - Karas obecný 
 Ctenopharyngodon idellus - Amur bílý 
 Cyprinus carpio - Kapr obecný 4 foto
 Gobio albipinnatus - Hrouzek běloploutvý 
 Gobio gobio - Hrouzek obecný 1 foto
 Gobio kessleri - Hrouzek Kesslerův 
 Gobio uranoscopus - Hrouzek dlouhovousý 
 Hypophthalmichthys molitrix - Tolstolobik bílý 
 Chondrostoma nasus - Ostroretka stěhovavá 
 Leucaspius delineatus - Slunka obecná 
 Leuciscus cephalus - Jelec tloušť 
 Leuciscus idus - Jelec jesen 
 Leuciscus leuciscus - Jelec proudník 
 Pelecus cultratus - Ostrucha křivočará 
 Phoxinus phoxinus - Střevle potoční 
 Pseudorasbora parva - Hrouzkovec malý 
 Rhoedus sericeus amarus - Hořavka duhová západní 
 Rutilus pigus virgo - Plotice lesklá dunajská 
 Rutilus rutilus - Plotice obecná 1 foto
 Scardinius erythrophthalmus - Perlín ostrobřichý 
 Tinca tinca - Lín obecný 2 foto
 Vimba vimba - Podoustev říční 
Řád Esociformes - Štikotvární
Čeleď Esocidae - Štikovití
 Esox lucius - Štika obecná 3 foto
Řád Gadiformes - Hrdloploutví
Čeleď Gadidae - Treskovití
 Lota lota - Mník jednovousý 1 foto
Řád Gasterosteiformes - Volnoostní
Čeleď Gasterosteidae - Koljuškovití
 Gasterosteus aculeatus - Koljuška tříostná 
Čeleď Syngnathidae - Jehlovití
 Hyppocampus guttulatus 1 foto
Řád Mugiliformes - Cípalové
Čeleď Mugilidae - Cípalovití
 Chelon labrosus - cípal pyskatý 
Řád Ophidiiformes - Hrujovci
Čeleď Ophidiidae - Hrujovití
 Ophidion barbatum - hruj černoploutvá 2 foto
Řád Perciformes - Ostnoploutví
Čeleď Anarhichadidae - Vlkoušovití
 Anarhichas lupus - Vlkouš obecný 1 foto
Čeleď Apogonidae - Parmovcovití
 Apogon imberbis - parmovec bezvousý 1 foto
Čeleď Blenniidae - Slizounovití
 Parablennius gattorugine - Slizoun pruhovaný 2 foto
Čeleď Centracanthidae - Smuhovkovití
 Spicara maena - Modrák skvrnitý 
Čeleď Centrarchidae - Okounkovití
 Lepomis gibbosus - Slunečnice pestrá 1 foto
 Micropterus salmoides - Okounek pstruhový 
Čeleď Gobiidae - Hlaváčovití
 Gobius geniporus - hlaváč štíhlý 
 Gobius niger - hlaváč černý 1 foto
 Gobius xanthocephalus - hlaváč žlutohlavý 
Čeleď Labridae - Pyskounovití
 Coris julis - Kněžík duhový 2 foto
 Symphodus cinereus - pyskoun šedý 
 Symphodus rostratus - Pyskoun dlouhonosý 1 foto
 Symphodus tinca - pyskoun paví 2 foto
Čeleď Lutjanidae - Chňapalovití
 Macolor niger - Chňapal černobílý 2 foto
Čeleď Mullidae - Parmicovití
 Mullus surmuletus - Parmice pruhovaná 2 foto
Čeleď Percidae - Okounovití
 Gymnocephalus cernuus - Ježdík obecný 
 Gymnocephalus schraetser - Ježdík žlutý 
 Perca fluviatilis - Okoun říční 2 foto
 Stizostedion lucioperca - Candát obecný 1 foto
 Stizostedion volgense - Candát východní 
 Zingel streber - Drsek menší 
 Zingel zingel - Drsek větší 
Čeleď Pomacentridae - Sapínovití
 Chromis chromis - sapín síťkovaný 1 foto
Čeleď Serranidae - Kanicovití
 Epinephelus marginatus - kanic guaza 
 Serranus scriba - kanic písmenkový 1 foto
Čeleď Sparidae - Mořanovití
 Diplodus puntazzo - Mořan okounovitý 1 foto
 Diplodus vulgaris - Mořan obecný 1 foto
 Sarpa salpa - Očnatec obecný 2 foto
 Sparus auratus - pražman zlatý (?) 1 foto
Čeleď Trachinidae - Ostnatcovití
 Trachinus draco - Ostnatec velký 2 foto
 Trachinus radiatus - Ostnatec paprsčitý 1 foto
Čeleď Tripterygiidae - Tříploutvovití
 Tripterygion delaisi - trojploutvec žlutý 1 foto
 Tripterygion melanurus - trojploutvec drobný 
 Tripterygion tripteronotus - trojploutvec červený 
Řád Pleuronectiformes - Platýsi
Čeleď Scophthalmidae - Pakambalovití
 Phrynorhombus regius - pakambala malá 2 foto
Čeleď Soleidae - Jazykovití
 Monochirus hispidus - jazyk drsný 2 foto
Řád Salmoniformes - Lososotvární
Čeleď Salmonidae - Lososovití
 Coregonus maraena - Síh severní maréna 
 Coregonus peled - Síh peleď 
 Hucho hucho - Hlavatka podunajská 
 Oncorhynchus mykiss - Pstruh duhový 
 Salmo trutta fario - Pstruh obecný potoční 
 Salmo trutta lacustris - Pstruh obecný jezerní 
 Salvelinus fontinalis - Siven americký 
 Thymallus thymallus - Lipan podhorní 1 foto
Řád Scorpaeniformes - Ropušnicotvární
Čeleď Cottidae - Vrankovití
 Cottus gobio - Vranka obecná 
 Cottus poecilopus - Vranka pruhoploutvá 
Čeleď Scorpaenidae - Ropušnicovití
 Scorpaena notata - Ropušnice malá 1 foto
 Scorpaena porcus - Ropušnice skvrnitá 2 foto
 Scorpaena scrofa - Ropušnice obecná 1 foto
Řád Siluriformes - Sumci
Čeleď Ictaluridae - Sumečkovití
 Ameiurus nebulosus - Sumeček americký 1 foto
Čeleď Siluridae - Sumcovití
 Silurus glanis - Sumec velký 1 foto